Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Urządzenie do gotowania na parze BOSCH CDG634BB1 Parowar Czarny

Powrót
3FHJTUFS
\RXU
QHZGHYLFHRQ
0\%RVFKQRZDQG
JHWIUHHEHQHILWV
CPTDIIPNFDPN
XFMDPNF
[pl] Instrukcja obsługi Piekarnik parowy
Piekarnik parowy
CDG634B.1
pl
3
Spis treści
[pl]I ns t r u kc j a obsługi Pi ek ar ni k par owy
8Używanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . 4
(Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . 4
]Przyczyny uszkodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
7Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii . . . . . . . . 6
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
*Informacje na temat urządzenia . . . . . . . . . . . . . 7
Pulpit obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Elementy obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rodzaje grzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pozostałe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Funkcje komory piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
_Wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dołączone wyposażenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wsuwanie wyposażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wyposażenie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KPrzed pierwszym użyciem. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przed uruchomieniem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pierwsze uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kalibracja urządzenia i czyszczenie komory
piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Czyszczenie wyposażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1Obsługa urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Włączanie i wyłączanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . 12
Włączenie trybu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Napełnianie zbiornika na wodę . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ustawianie rodzaju grzania i temperatury. . . . . . . . . . 13
Po każdym użyciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
OFunkcje zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nastawianie czasu trwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nastawianie czasu zakończenia. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nastawianie minutnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PPotrawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wprowadzanie ustawień potrawy . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wskazówki dotyczące potraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
AZabezpieczenie przed dziećmi . . . . . . . . . . . . . 19
Aktywacja i dezaktywacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
QUstawienia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zmiana nastawień podstawowych . . . . . . . . . . . . . . .20
Wykaz ustawień podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Zanik zasilania prądem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Zmiana ustawionej godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
DCzyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Środki czyszczące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Odkamienianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Zdejmowanie i zakładanie drzwi urządzenia. . . . . . . .23
Montaż i demontaż szyb w drzwiach . . . . . . . . . . . . .23
Czyszczenie prowadnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
3Co robić w razie usterki?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Usuwanie usterek we własnym zakresie. . . . . . . . . . .26
Wymiana żarówki w komorze gotowania . . . . . . . . . .27
Wymiana osłony żarówki i uszczelek . . . . . . . . . . . . .28
Wymiana uszczelki drzwiczek. . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
4Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny (nr FD) . . .28
JTabele i rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Naczynia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Czas gotowania i ilość produktów . . . . . . . . . . . . . . .29
Równomierne rozłożenie produktów. . . . . . . . . . . . . .29
Produkty wrażliwe na działanie ciśnienia . . . . . . . . . .29
Gotowanie całego menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Warzywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Dodatki i warzywa strączkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Drób i mięso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Ryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Dodatki do zup, inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Desery, owoce prażone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Odgrzewanie potraw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Rozmrażanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Wyrastanie ciasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Odsączanie soku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Wekowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Produkty mrożone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Potrawy testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Produktinfo
Więcej informacji na temat naszych produktów,
wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można
znaleźć na stronie internetowej: www.bosch-home.com
oraz w sklepie internetowym: www.bosch-eshop.com
pl Używanie zgodne z przeznaczeniem
4
8Używanie zgodne
z przeznaczeniem
Używani e zgodne z pr zeznaczeni em
Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na
bezpieczne i właściwe użytkowanie
urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu
należy zachować do późniejszego wglądu lub
dla kolejnego użytkownika.
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do zabudowy. Należy przestrzegać
specjalnej instrukcji montażu.
Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan
urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie
zostało uszkodzone podczas transportu.
Urządzenie bez wtyczki może podłączyć
wyłącznie specjalista z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie
obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego
podłączenia.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Urządzenia należy używać
wyłącznie do przygotowywania potraw i
napojów. Nie zostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru. Urządzenia używać
wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku na
wysokości do 2000metrów nad poziomem
morza.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby nie posiadające
wystarczającego doświadczenia lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać
urządzenie i są świadome związanych z tym
zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że
mają one ukończone 15 lat i są nadzorowane
przez osobę dorosłą.
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy
pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przyłączeniowego.
Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do
komory piekarnika. ~ "Wyposażenie"
na stronie 9
(Ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
Ważne wskazówki dot y cz ące bez pi ec zeńst wa
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
poparzenia!
Urządzenie bardzo się nagrzewa. Nigdy nie
dotykać gorących powierzchni wewnątrz
komory gotowania ani elementów
grzejnych. Zawsze odczekać, aż urządzenie
ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na
zbliżanie się!
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Akcesoria i naczynia bardzo się
nagrzewają. Do wyjmowania gorącego
wyposażenia lub naczyń z komory
gotowania zawsze używać łapek
kuchennych.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas użytkowania może wydostawać się
gorąca para. Nie dotykać otworów
wentylacyjnych. Nie zezwalać dzieciom na
zbliżanie się.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
poparzenia!
Dostępne elementy nagrzewają się podczas
eksploatacji. Nie dotykać gorących
elementów. Nie zezwalać dzieciom na
zbliżanie się.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Woda w gorącej komorze gotowania może
prowadzić do powstania gorącej pary
wodnej. Nigdy nie wlewać wody do gorącej
komory gotowania.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas otwierania drzwiczek urządzenia
może wydostawać się gorąca para. W
zależności od temperatury para może być
niewidoczna. Podczas otwierania nie stać
zbyt blisko urządzenia. Ostrożnie otworzyć
drzwiczki urządzenia. Nie zezwalać
dzieciom na zbliżanie się.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Po wyłączeniu urządzenia woda w misie
parownika jest jeszcze gorąca. Nie
opróżniać misy parownika natychmiast po
wyłączeniu. Przed przystąpieniem do
czyszczenia odczekać, aż urządzenie
ostygnie.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas wyjmowania wyposażenia może
się z niego wylewać gorący płyn. Gorące
elementy wyposażenia wyjmować ostrożnie,
używając rękawic kuchennych.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
obrażeń!
Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia
mogą pęknąć. Nie używać skrobaczki do
szkła, żrących ani szorujących środków
czyszczący.
Niebezpieczeństwo pożaru i obrażeń!
Łatwopalne płyny mogą zapalić się w
gorącej komorze piekarnika (wybuch). Do
zbiornika na wodę nie wlewać żadnych
łatwopalnych płynów (np. napojów
alkoholowych). Do zbiornika wlewać
wyłącznie wodę lub zalecany przez nas
roztwór do odkamieniania.
Przyczyny uszkodzeń pl
5
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy
stanowią poważne zagrożenie.Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanych techników serwisu.Jeśli
urządzenie jest uszkodzone, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Izolacja przewodu urządzenia elektrycznego
może się stopić na gorących częściach
urządzenia. W żadnym wypadku nie może
dojść do kontaktu przewodu
przyłączeniowego z gorącymi częściami
urządzenia.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Wnikająca wilgoć może spowodować
porażenie prądem. Nie używać myjek
wysokociśnieniowych ani parowych.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Podczas wymiany żarówki w komorze
gotowania styki oprawki znajdują się pod
napięciem. Przed przystąpieniem do
wymiany żarówki wyciągnąć wtyczkę z
gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w
skrzynce bezpiecznikowej.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Uszkodzone urządzenie może prowadzić do
porażenia prądem. Nigdy nie włączać
uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik
w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać
serwis.
]Przyczyny uszkodzeń
Pr zyczyny uszk odzeń
Uwaga!
Wyposażenie, folia, papier do pieczenia lub naczynia
na dnie komory piekarnika: nie stawiać wyposażenia
na dnie piekarnika. Nie wykładać dna piekarnika
folią, obojętnie jakiego rodzaju, ani papierem do
pieczenia. Na dnie komory piekarnika oraz w misie
parownika nie może znajdować się żaden przedmiot.
Nagromadzone gorące powietrze może uszkodzić
urządzenie. Naczynia należy zawsze stawiać w
perforowanych pojemnikach do gotowania lub na
ruszcie.
Folia aluminiowa w komorze piekarnika nie może
stykać się z szybą w drzwiczkach. Może to
spowodować powstanie trwałych przebarwień na
szybie.
Naczynia: Naczynia muszą być odporne na działanie
wysokiej temperatury i gorącej pary.
Naczynia ze śladami rdzy: Nie używać naczyń ze
śladami rdzy. Nawet najmniejsze ślady rdzy mogą
spowodować korozję w komorze piekarnika.
Skropliny: W przypadku gotowania na parze w
perforowanym pojemniku zawsze należy wsuwać
pod spód blachę do pieczenia, uniwersalną blachę
do pieczenia lub nieperforowany pojemnik do
gotowania. Umożliwia to wyłapywanie powstających
skroplin.
Wilgoć w komorze piekarnika: wilgoć, która przez
dłuższy czas utrzymuje się w komorze piekarnika,
może być przyczyną korozji. Po każdym użyciu
osuszyć komorę piekarnika. Wilgotnych produktów
spożywczych nie przechowywać przez dłuższy czas
w zamkniętej komorze piekarnika. Nie
przechowywać potraw w komorze piekarnika.
Mocno zabrudzona uszczelka: jeśli uszczelka jest
mocno zabrudzona, podczas eksploatacji drzwi
urządzenia nie zamykają się szczelnie. Fronty
sąsiadujących mebli mogą ulec uszkodzeniu.
Utrzymywać uszczelkę w czystości. Nigdy nie
używać urządzenia z uszkodzoną uszczelką lub bez
uszczelki. ~ "Czyszczenie" na stronie 21
Drzwiczki urządzenia jako miejsce do siedzenia lub
odkładania przedmiotów: nie stawać, nie siadać ani
nie opierać się na otwartych drzwiczkach urządzenia.
Nie stawiać naczyń i wyposażenia na drzwiczki
urządzenia.
Wsuwanie wyposażenia: W zależności od typu
urządzenia wyposażenie może zarysować szybę
drzwiczek podczas ich zamykania. Wyposażenie
należy zawsze wsuwać do oporu do komory
piekarnika.
Transport urządzenia: nie podnosić ani nie przenosić
urządzenia trzymając za uchwyt drzwiczek. Ciężar
urządzenia przekracza wytrzymałość uchwytu, który
może się urwać.
Konserwacja urządzenia: Komora piekarnika
wykonana jest ze stali nierdzewnej najwyższej
jakości. Niewłaściwa konserwacja może prowadzić
do korozji w komorze piekarnika. Należy
przestrzegać zaleceń dotyczących konserwacji i
czyszczenia zawartych w instrukcji obsługi. Wszelkie
zanieczyszczenia należy usuwać od razu po
ostygnięciu urządzenia.
Gorąca woda w zbiorniku na wodę: Gorąca woda
może uszkodzić system generowania pary. Zbiornik
należy napełniać wyłącznie zimną wodą.
Roztwór do odkamieniania: Pulpit obsługi oraz inne
powierzchnie urządzenia nie mogą mieć styczności z
roztworem do odkamieniania. Powierzchnie te mogą
ulec uszkodzeniu. Jeśli jednak dojdzie do takiej
sytuacji, roztwór do odkamieniania należy
natychmiast zmyć wodą.
Czyszczenie zbiornika na wodę: Zbiornika na wodę
nie czyścić w zmywarce. W przeciwnym razie
zbiornik zostanie uszkodzony. Zbiornik na wodę
czyścić miękką ściereczką i dostępnym w sprzedaży
płynem do mycia naczyń.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756