Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta ceramiczna BOSCH PKE612CA2E

Powrót
[pl] Instrukcja obsługi Płyta grzejna 2
[ru] Правила пользования Варочная панель 8
[hu] Használati utasítás Főzőfelület 14
[ro] Instrucţiuni de utilizare Plită 20
Hob
PKE6..CA.., PKF6..CA1.
pl
2
Spis treści
[pl]I nst r ukcj a obsługi Płyt a gr zej na
8Używanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . 3
(Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . 3
]Przyczyny uszkodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
7Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii . . . . . . . . 4
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
*Informacje na temat urządzenia . . . . . . . . . . . . . 5
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pola grzewcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Wskaźnik pola grzejnego i ciepła resztkowego . . . . . . 6
1Obsługa urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej . . . . . . . . . . . . . . 6
Ustawianie pola grzewczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tabela gotowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DCzyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ceramika szklana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rama płyty grzejnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Numer produktu (E-Nr.) i data produkcji (FD) . . . . . . . 7
Produktinfo
Więcej informacji na temat naszych produktów,
wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można
znaleźć na stronie internetowej: www.bosch-home.com
oraz w sklepie internetowym: www.bosch-eshop.com
3.(&$




3.)&$




Używanie zgodne z przeznaczeniem pl
3
8Używanie zgodne
z przeznaczeniem
Używani e zgodne z pr zeznaczeni em
Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Instrukcję obsługi i montażu oraz
metryczkę urządzenia należy zachować do
źniejszego wglądu lub dla kolejnego
użytkownika.
Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan
urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie
zostało uszkodzone podczas transportu.
Urządzenie bez wtyczki może podłączyć
wyłącznie specjalista z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie
obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego
podłączenia.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku w gospodarstwie domowym i
podobnych otoczeniach. Urządzenia należy
używać wyłącznie do przygotowywania potraw
i napojów. Proces przygotowywania potraw i
napojów należy nadzorować. Krótki proces
przygotowywania potraw i napojów należy
nadzorować ciągle. Urządzenia używać
wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku na
wysokości do 2000 metrów nad poziomem
morza.
Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z
zewnętrznym zegarem sterującym ani z
systemem zdalnego sterowania.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby nie posiadające
wystarczającego doświadczenia lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać
urządzenie i są świadome związanych z tym
zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że
mają one ukończone 15 lat i są nadzorowane
przez osobę dorosłą.
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy
pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przyłączeniowego.
(Ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
Ważne wskazówki dot y cz ące bezpi eczeńst wa
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
pożaru!
Gorący olej lub tłuszcz może szybko zapalić
się. Nigdy nie pozostawiać rozgrzanego
tłuszczu lub oleju bez nadzoru. Nigdy nie
gasić ognia wodą. Wyłączyć pole grzejne.
Ostrożnie stłumić ogień używając pokrywki,
koca gaśniczego lub podobnego
przedmiotu.
Niebezpieczeństwo pożaru!!
Pola grzejne są bardzo gorące. Nigdy nie
odkładać łatwopalnych przedmiotów na
płytę grzejną. Nie używać płyty grzejnej do
przechowywania jakichkolwiek
przedmiotów.
Niebezpieczeństwo pożaru!!
Urządzenie jest bardzo gorące. Nie
przechowywać przedmiotów łatwopalnych
ani sprayów w szufladach znajdujących się
bezpośrednio pod płytą grzejną.
Niebezpieczeństwo oparzenia!
Używanie pokryw na płyty grzewcze jet
niedozwolone.Mogą one powodować
wypadki, np. wskutek przegrzania,
zapalenia czy rozpryskania materiałów.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
poparzenia!
Pola grzejne i ich otoczenie, zwłaszcza
ewentualnie znajdująca się rama płyty
grzejnej, bardzo się nagrzewają. Nie
dotykać gorących powierzchni. Nie
pozwalać dzieciom zbliżać się do
urządzenia.
Niebezpieczeństwo poparzenia!!
Pole grzejne grzeje, lecz wskaźnik nie
działa. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo oparzenia!
Dozwolone jest stosowanie wyłącznie
zaaprobowanych przez nas zabezpieczeń,
np. barierek chroniących dzieci.
Nieodpowiednie zabezpieczenia lub barierki
chroniące dzieci mogą powodować
wypadki.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy
stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie
przeszkoleni technicy serwisu mogą
przeprowadzać naprawy i wymieniać
uszkodzone przewody przyłączeniowe. Jeśli
urządzenie jest uszkodzone, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
pl Przyczyny uszkodzeń
4
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wnikająca wilgoć może spowodować
porażenie prądem. Nie używać myjek
wysokociśnieniowych ani parowych.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Uszkodzone urządzenie może prowadzić do
porażenia prądem. Nigdy nie włączać
uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik
w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać
serwis.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!!
Pęknięcia lub zarysowania ceramiki
szklanej mogą spowodować porażenie
prądem. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
obrażeń!!
Jeśli powierzchnia między polem grzejnym a
spodem garnka jest mokra, garnki mogą
nagle "podskoczyć". Pole grzejne i spód
garnka muszą być zawsze suche.
]Przyczyny uszkodzeń
Pr zyczyny uszkodzeń
Uwaga!
Szorstkie spody garnków i patelni uszkadzają
ceramikę szklaną.
Nie wolno stawiać pustych garnków na włączonym
polu grzejnym. Może dojść do uszkodzeń.
Nigdy nie wolno stawiać gorących patelni i garnków
na pulpicie obsługi, wskaźnikach lub ramie
urządzenia. Może dojść do uszkodzeń.
Jeśli na płytę spadną twarde lub ostre przedmioty,
mogą spowodować uszkodzenia.
Folia aluminiowa lub pojemniki z tworzyw sztucznych
topią się na gorącej płycie. Folia ochronna do
kuchenek nie nadaje się do osłony płyty grzejnej.
Przegląd
W poniższej tabeli opisane są najczęściej występujące
uszkodzenia:
7Ochrona środowiska
Ochr ona środowi ska
Rozdział ten zawiera informacje na temat oszczędzania
energii i utylizacji urządzenia.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Zawsze używać pokrywek pasujących do garnków.
Podczas gotowania bez pokrywki zużycie energii jest
znacznie wyższe. Szklana pokrywka umożliwia
zaglądanie do garnka bez podnoszenia jej.
Należy używać garnków i patelni z płaskim spodem.
Wypaczony spód zwiększa zużycie energii.
Średnice garnków i patelni należy dopasować do
średnicy pól grzejnych. Stawianie na polu grzejnym
zbyt małych garnków powoduje straty energetyczne.
Należy pamiętać, że producenci naczyń często
podają średnicę góry garnka. Jest ona z reguły
większa niż średnica spodu.
Do małych ilości potraw należy używać małego
garnka. Duży garnek wypełniony niewielką
zawartością zużywa dużo energii.
Należy gotować w niewielkiej ilości wody. W ten
sposób oszczędza się energię. Warzywa zachowują
witaminy i związki mineralne.
Garnek powinien zakrywać możliwie największą
powierzchnię pola grzejnego.
W odpowiednim momencie należy przełączyć z
powrotem na niższy stopień mocy grzania.
Należy wybrać odpowiedni stopień mocy grzania do
dalszego gotowania. Ustawiając zbyt wysoki stopień
mocy grzania do dalszego gotowania marnuje się
energię.
Należy wykorzystać ciepło resztkowe płyty grzejnej.
W przypadku dłuższych czasów gotowania można
wyłączyć pole grzejne już 5-10 minut przed
zakończeniem czasu gotowania.
Uszkodzenie Przyczyna Rozwiązanie problemu
Plamy Potrawy, które
wykipiały
Natychmiast należy usunąć
pozostałości potraw za pomocą
skrobaczki do szkła.
Nieodpowiednie
środki czysz-
czące
Należy używać wyłącznie środ-
ków czyszczących przeznaczo-
nych do ceramiki szklanej.
Zarysowania Sól, cukier i pia-
sek
Nie wolno używać płyty grzejnej
jako powierzchni roboczej lub
miejsca do odstawiania.
Szorstkie spody
garnków i patelni
uszkadzają cera-
mikę szklaną
Sprawdzić używane naczynia.
Przebarwienia Nieodpowiednie
środki czysz-
czące
Należy używać wyłącznie środ-
ków czyszczących przeznaczo-
nych do ceramiki szklanej.
Ścierające się
garnki (np. z alu-
minium)
Garnki i patelnie unosić przy
przesuwaniu.
Pęknięcie Cukier, potrawy
zawierające jego
duże ilości
Natychmiast należy usunąć
pozostałości potraw za pomocą
skrobaczki do szkła.
Uszkodzenie Przyczyna Rozwiązanie problemu
Informacje na temat urządzenia pl
5
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego
Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska.
*Informacje na temat
urządzenia
Informacj e na temat ur ządzeni a
Niniejsza instrukcja obowiązuje dla różnych płyt
grzewczych. Wymiary pól grzewczych można znaleźć w
opisie typu. ~ Strona 2
Panel sterowania
Włączniki pól grzejnych
Włączniki pól grzejnych są zamontowane na stałe. Nie
wolno ich zdejmować. Zdejmowanie włączników pól
grzejnych przy użyciu siły prowadzi do ich zniszczenia.
Pola grzewcze
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz
polską Ustawą z dnia 11 września 2015. „O
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz.
11688) symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, że
sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie
może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do
oddania go prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą
odpowiedni system umożliwiający oddanie tego
sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Pole grzewcze Włączanie i wyłączanie
$Pole jednostre-
fowe
ðPole dwustre-
fowe
Włączanie: obrócić włącznik pola grzewczego w
prawo w położenie ð. Ustawić stopień mocy
grzania. Wyłączanie: obrócić włącznik pola
grzewczego na 0 i ustawić na nowo. Nigdy nie
obracać włączników pól grzewczych na 0 przez
symbol ð.