Znaleziono w kategoriach:
Pralka BOSCH WAN242F9PL 9kg 1200 obr

Instrukcja obsługi Pralka BOSCH WAN242F9PL 9kg 1200 obr

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Pralka
WAN242F9PL
[pl] Instrukcja obsługi i instrukcje
montażu
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................7
Bezpieczne czyszczenie i kon-
serwacja .........................................10
Zapobieganie szkodom mate-
rialnym...........................................12
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................13
Usuwanie opakowania ...................13
Oszczędzanie energii i zasobów
naturalnych.....................................13
Tryb oszczędzania energii..............14
Ustawianie i podłączanie..............14
Rozpakowywanie urządzenia .........14
Zakres dostawy..............................15
Wymagania dotyczące miejsca
ustawienia.......................................15
Demontaż zabezpieczeń trans-
portowych.......................................16
Podłączanie urządzenia .................18
Wypoziomowanie urządzenia.........19
Podłączanie urządzenia do sieci
elektrycznej.....................................19
Poznawanie urządzenia ................21
Urdzenie......................................21
Szufladka na środki piorące...........22
Elementy obsługi............................22
Wyświetlacz...................................23
Przyciski ........................................25
Programy .......................................26
Akcesoria.......................................32
Przed pierwszym użyciem............32
Uruchamianie cyklu prania bez
tekstyliów........................................32
Pranie.............................................33
Przygotowanie prania.....................33
Sortowanie prania ..........................34
Stopnie zabrudzenia.......................34
Symbole dotyczące pielęgnacji
tkanin na metkach..........................34
Środki piorące i pielęgnacyjne.....35
Zalecenia dotyczące środków
piorących........................................35
Dozowanie środka piorącego ........36
Podstawowy sposób obsługi .......37
Włączanie urządzenia.....................37
Ustawianie programu .....................37
Dopasowywanie ustawień pro-
gramu .............................................37
Wkładanie prania ...........................37
Wkładanie dozownika środków
piorących w ynie .........................38
Stosowanie dozownika środków
piorących w ynie .........................38
Wsypywanie/wlewanie środka
piorącego i pielęgnacyjnego..........39
Włączanie programu ......................39
Dopasowanie czasu Gotowe za
przed uruchomieniem programu....39
Doadanie prania..........................39
Przerwanie programu .....................40
Kontynuowanie programu w
przypadku ustawienia Wirowanie
stop.................................................40
Wyć pranie...................................40
Wyłączanie urządzenia...................40
Zabezpieczenie przed dziećmi .....41
Aktywacja zabezpieczenia przed
dziećmi ...........................................41
Dezaktywacja zabezpieczenia
przed dziećmi.................................41
pl
3
Ustawienia podstawowe...............42
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................42
Zmiana ustawień podstawowych ...43
Czyszczenie ipielęgnacja.............43
Porady dotyczące pielęgnacji
urdzenia ......................................43
Czyszczenie bna ........................43
Czyszczenie szufladki na środki
piorące ...........................................43
Odkamienianie ...............................44
Czyszczenie pompy wody ..............45
Czyszczenie węża odprowadza-
jącego wodę przy syfonie ..............47
Wyczyścić filtry w dopływie wo-
dy....................................................48
Usuwanie usterek..........................50
Zakłócenia działania.......................50
Odblokowanie awaryjne .................58
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................58
Demontaż urządzenia.....................58
Montaż zabezpieczeń transpor-
towych ............................................58
Ponowne uruchomienie urządze-
nia...................................................59
Utylizacja zużytego urządzenia.......59
Serwis ............................................60
Numer produktu (E-Nr) i numer
fabryczny (FD) ................................60
Parametry zużycia.........................61
Dane techniczne............................61
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do prania tekstyliów przystosowanych do prania w pralkach au-
tomatycznych oraz wełny przystosowanej do prania ręcznego
zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
¡przy użyciu wody wodociągowej i standardowych dostępnych w
handlu środków piorących i pielęgnacyjnych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 4000 metrów nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Bezpieczeństwo pl
5
Uniemożliwić dostęp do urządzenia dzieciom do lat 3 i zwierzętom
domowym.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
¡Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami. Instalacja mu-
si mieć wystarczająco duży przekrój kabla.
W przypadku stosowania wyłącznika różnicowoprądowego
należy stosować tylko jeden typ z oznaczeniem .
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy
zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi,
odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elek-
trycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do
zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
¡Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stano-
wią poważne zagrożenie.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączenio-
wego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączenio-
wego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i
ostrymi krawędziami.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756