Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SKE52M75EU

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SC... SK...
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................7
Uszkodzone urządzenie ...................9
Zagrożenia dla dzieci .....................10
Systemy zabezpieczające ..............11
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................12
Bezpieczna instalacja.....................12
Bezpieczne użytkowanie ................12
Zabezpieczenie przed dziećmi1....13
Blokada drzwiczek .........................13
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................13
Usuwanie opakowania ...................13
Oszczędzanie energii .....................13
Czujnik jakości wody1.....................14
Ustawianie i podłączanie..............14
Zakres dostawy..............................14
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................14
Przyłącze kanalizacji.......................15
Przyłącze wody pitnej.....................15
Przyłącze elektryczne .....................15
Poznawanie urządzenia ................16
Urdzenie......................................16
Elementy obsługowe ......................17
Programy .......................................19
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................21
Funkcje dodatkowe1......................21
Wyposażenie .................................22
Kosz na naczynia ...........................22
Koszyk nasztućce .........................23
Składane kolce...............................23
Uchwyt namałe przedmioty...........23
Wysokość naczyń...........................24
Przed pierwszym użyciem............24
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................24
Zmiękczacz wody..........................24
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................24
Ustawianie zmiękczacza ................25
Sól specjalna..................................25
Wyłączanie zmiękczacza wody ......26
Regeneracja zmiękczacza wody....26
Dozownik nabłyszczacza..............27
Nayszczacz..................................27
Ustawić ilość nabłyszczacza ..........27
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................28
Środek czyszczący........................28
Odpowiednie środki czyszczące....28
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................30
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................30
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................30
Naczynia ........................................31
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........31
Wkładanie naczyń ..........................32
Wyjmowanie naczyń.......................33
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl
3
Podstawowy sposób obsługi .......33
Otwieranie drzwiczek urządzenia ...33
Włączanie urządzenia.....................33
Ustawianie programu .....................33
Ustawianie funkcji dodatkowej.......34
Ustawianie czasu włączenia...........34
Włączanie programu ......................34
Aktywacja blokady przycisków.......34
Dezaktywacja blokady przyci-
sków ...............................................34
Przerywanie programu ...................34
Anulowanie programu ....................35
Wyłączanie urządzenia...................35
Ustawienia podstawowe...............36
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................36
Zmiana ustawień podstawowych ...37
Czyszczenie ipielęgnacja.............37
Czyszczenie komory zmywania......37
Samoczyszcząca komora
zmywania1.......................................37
Środki czyszczące..........................37
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................37
System filtrujący .............................38
Czyszczenie ramienia spryskują-
cego ...............................................39
Usuwanie usterek..........................40
Bezpieczeństwo urządzenia ...........40
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................40
Jakość zmywania ...........................42
Wskazówki na wyświetlaczu...........49
Zakłócenia działania.......................49
Uszkodzenie mechaniczne.............51
Odosy..........................................51
Wyczyścić pompę odpływową .......52
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................52
Demontaż urządzenia.....................52
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................53
Transport urządzenia......................53
Utylizacja zużytego urządzenia ......53
Serwis ............................................54
Numer produktu (E-Nr) i numer
fabryczny (FD) ................................55
Gwarancja AQUA-STOP1................55
Dane techniczne............................55
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
W tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące tej in-
strukcji.
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to ko-
nieczny warunek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urzą-
dzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia.
¡Stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie wskazówek dotyczących użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego ko-
rzystania z urządzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją użytkowania.
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do maksymalnej wysokości 4000m nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
Bezpieczeństwo pl
5
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo zranienia!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756