Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SMV41D10EU

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SMV41D10EU

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SM… SB… SG...
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
1 Bezpieczeństwo ...........................4
1.1 Wskazówki ogólne .....................4
1.2 Użytkowanie zgodne zprze-
znaczeniem.................................4
1.3 Ograniczenie grupy użytkow-
niw ..........................................4
1.4 Bezpieczna instalacja.................5
1.5 Bezpieczne użytkowanie ............7
1.6 Uszkodzone urządzenie .............8
1.7 Zagrożenia dla dzieci .................9
1.8 Systemy zabezpieczające ........10
2 Wykluczanie szkód material-
nych ............................................11
2.1 Bezpieczna instalacja...............11
2.2 Bezpieczne użytkowanie ..........11
3 Zabezpieczenie przed
dziećmi1......................................12
3.1 Blokada drzwiczek ...................12
4 Ochrona środowiska i
oszczędność...............................13
4.1 Usuwanie opakowania .............13
4.2 Oszczędzanie energii ...............13
4.3 Czujnik jakości wody1...............13
5 Ustawianie i podłączanie...........13
5.1 Zakres dostawy........................13
5.2 Ustawianie i podłączanie
urdzenia ................................14
5.3 Przyłącze kanalizacji.................14
5.4 Przyłącze wody pitnej...............14
5.5 Przyłącze elektryczne ...............15
6 Poznawanie urządzenia .............16
6.1 Urdzenie................................16
6.2 Elementy obsługowe ................18
7 Programy ....................................19
7.1 Wskazówki dla instytutów
badawczych..............................21
8 Funkcje dodatkowe....................21
9 Wyposażenie ..............................23
9.1 Górny kosz na naczynia...........23
9.2 Dolny kosz na naczynia ...........24
9.3 Koszyk nasztućce ...................25
9.4 Szuflada nasztućce .................25
9.5 łki..........................................26
9.6 Składane kolce.........................26
9.7 Uchwyt namałe przedmioty.....27
9.8 łka nane ..........................27
9.9 Wysokości kosza na naczy-
nia.............................................27
10 Przed pierwszym użyciem.......28
10.1 Pierwsze uruchomienie
urdzenia ..............................28
11 Zmiękczacz wody.....................28
11.1 Przegląd ustawień twardo-
ści wody .................................28
11.2 Ustawianie zmiękczacza ........29
11.3 l specjalna..........................29
11.4 Wyłączanie zmiękczacza
wody .......................................30
11.5 Regeneracja zmiękczacza
wody .......................................30
12 Dozownik nabłyszczacza.........31
12.1 Nabłyszczacz..........................31
12.2 Ustawić ilość nabłyszcza-
cza..........................................32
12.3 Wyłączanie dozownika na-
błyszczacza ............................32
13 Środek czyszczący...................33
13.1 Odpowiednie środki czysz-
czące ......................................33
13.2 Nieodpowiednie środki
czyszcce .............................34
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl
3
13.3 Wskazówki dotyczące środ-
ków czyszczących ..................34
13.4 Napełnianie środkiem
czyszccym...........................35
14 Naczynia ...................................36
14.1 Uszkodzenia szkła i naczyń ...36
14.2 Wkładanie naczyń ..................37
14.3 Wyjmowanie naczyń ...............38
15 Podstawowy sposób
obsługi......................................38
15.1 Otwieranie drzwiczek urzą-
dzenia.....................................38
15.2 Włączanie urządzenia.............38
15.3 Ustawianie programu .............39
15.4 Ustawianie funkcji dodatko-
wej ..........................................39
15.5 Ustawianie czasu
włączenia1...............................39
15.6 Włączanie programu ..............39
15.7 Przerywanie programu ...........39
15.8 Anulowanie programu ............40
15.9 Wyłączanie urządzenia...........40
16 Ustawienia podstawowe..........41
16.1 Przegląd ustawień podsta-
wowych...................................41
17 Czyszczenie ipielęgnacja........42
17.1 Czyszczenie komory zmy-
wania ......................................42
17.2 Samoczyszcząca komora
zmywania1...............................42
17.3 Środki czyszczące..................43
17.4 Przydatne wskazówki doty-
czące pielęgnacji urządze-
nia...........................................43
17.5 System filtrujący .....................43
17.6 Czyszczenie ramion spry-
skujących................................44
18 Usuwanie usterek.....................45
18.1 Wyczyścić pompę odpływo-
wą...........................................57
19 Transport, przechowywanie
i utylizacja.................................57
19.1 Demontaż urządzenia.............57
19.2 Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ........................58
19.3 Transport urządzenia..............58
19.4 Utylizacja zużytego urzą-
dzenia.....................................58
20 Serwis .......................................59
20.1 Numer produktu (E-Nr) i nu-
mer fabryczny (FD).................59
20.2 Gwarancja AQUA-STOP1........59
21 Dane techniczne.......................61
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl Bezpieczeństwo
4
1 Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
1.1 Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
1.2 Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 4000m nad poziomem morza.
1.3 Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczeństwo pl
5
1.4 Bezpieczna instalacja
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko odniesienia obrażeń!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zranienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elektrycz-
nej należy się ściśle stosować do wskazówek podanych w in-
strukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagroże-
nie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinformacja-
mi podanymi natabliczce znamionowej.
Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego no-
wego urządzenia.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu
przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z ele-
mentem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej
musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie
przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego stero-
wania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasilają-
cego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest moż-
liwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować
odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający
wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do za-
ciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
Przecięcie węża dopływowego lub zanurzenie zaworu AquaStop w
wodzie jest niebezpieczne.
Nigdy nie zanurzać obudowy ztworzywa sztucznego wwodzie.
Wwykonanej z tworzywa sztucznego obudowie węża dopływo-
wego znajduje się elektryczny zawór.
Nigdy nie przecinać węża dopływowego. Wwężu dopływowym
znajdująsię przewody elektryczne.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756