Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SMV88UX36E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SMV88UX36E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SM... SB...
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................7
Uszkodzone urządzenie ...................9
Zagrożenia dla dzieci .....................10
Systemy zabezpieczające ..............12
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................13
Bezpieczna instalacja.....................13
Bezpieczne użytkowanie ................13
Zabezpieczenie przed dziećmi1....14
Blokada drzwiczek .........................14
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................15
Usuwanie opakowania ...................15
Oszczędzanie energii .....................15
Suszenie z użyciem zeolitu .......15
Czujnik jakości wody1.....................16
Czujniki...........................................16
Ustawianie i podłączanie..............17
Zakres dostawy..............................17
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................17
Przyłącze kanalizacji.......................17
Przyłącze wody pitnej.....................18
Przyłącze elektryczne .....................18
Poznawanie urządzenia ................19
Urdzenie......................................19
Elementy obsługowe ......................20
Programy .......................................23
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................26
Funkcje dodatkowe.......................26
Wyposażenie .................................27
Górny kosz na naczynia.................27
Dolny kosz na naczynia .................29
Koszyk nasztućce .........................29
Szuflada nasztućce .......................29
Półki................................................30
Składane kolce...............................31
Uchwyt namałe przedmioty...........31
Półka nane ................................31
Wysokości kosza na naczynia .......32
Przed pierwszym użyciem............33
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................33
Zmiękczacz wody..........................33
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................34
Ustawianie zmiękczacza ................34
Sól specjalna..................................34
Wyłączanie zmiękczacza wody ......35
Regeneracja zmiękczacza wody....36
Dozownik nabłyszczacza..............36
Nayszczacz..................................36
Ustawić ilość nabłyszczacza ..........37
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................37
Środek czyszczący........................38
Odpowiednie środki czyszczące....38
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................39
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl
3
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................39
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................40
Naczynia ........................................41
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........41
Wkładanie naczyń ..........................41
Wyjmowanie naczyń.......................42
Podstawowy sposób obsługi .......43
Otwieranie drzwiczek urządzenia ...43
Włączanie urządzenia.....................43
Ustawianie programu .....................43
Ustawianie funkcji dodatkowej.......43
Ustawianie czasu włączenia...........43
Włączanie programu ......................44
Przerywanie programu ...................44
Anulowanie programu ....................44
Wyświetlanie informacji o pro-
gramie ............................................44
Wyłączanie urządzenia...................44
Ustawienia podstawowe...............45
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................45
Zmiana ustawień podstawowych ...47
Ustawianie godziny.........................47
HomeConnect ..............................48
Konfiguracja aplikacji .....................48
Automatyczne łączenie urządze-
nia z siecią domową WLAN (Wi-
Fi)....................................................49
Manualne łączenie urządzenia z
siecią domową WLAN (Wi-Fi).........49
Ustawienia HomeConnect.............50
Zdalne włączanie .......................50
Zdalna diagnostyka .......................51
System zarządzania energią .....51
Ochrona danych.............................52
Deklaracja zgodności.....................52
Czyszczenie ipielęgnacja.............53
Czyszczenie komory zmywania......53
Samoczyszcząca komora
zmywania1.......................................53
Środki czyszczące..........................53
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................54
Czyszczenie zmywarki 1..............54
System filtrujący .............................55
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................56
Usuwanie usterek..........................57
Bezpieczeństwo urządzenia ...........57
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................57
Jakość zmywania ...........................59
Problem z funkcją Home Con-
nect.................................................67
Wskazówki na wyświetlaczu...........67
Zakłócenia działania ......................68
Uszkodzenie mechaniczne.............69
Odosy..........................................70
Wyczyścić pompę odpływową .......71
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................71
Demontaż urządzenia.....................71
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................72
Transport urządzenia......................72
Utylizacja zużytego urządzenia ......72
Serwis ............................................73
Numer produktu (E-Nr) i numer
fabryczny (FD) ................................74
Gwarancja AQUA-STOP1................74
Dane techniczne............................74
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
Tutaj zamieszczone są ogólne informacje dotyczące tej instrukcji.
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to ko-
nieczny warunek bezpiecznego i efektywnego użytkowania urzą-
dzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia.
¡Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie instrukcji zgodnego z przeznaczeniem użytkowania
jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urzą-
dzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją użytkowania.
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do maksymalnej wysokości 2500m nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
Bezpieczeństwo pl
5
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo zranienia!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756