Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SPV46JX03E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SPV46JX03E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SP...
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo................................4
Wskawki ogólne.............................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem.............................................4
Ograniczenie grupy użytkowników......4
Bezpieczna instalacja.........................5
Bezpieczne użytkowanie ....................7
Uszkodzone urządzenie .....................9
Zagrożenia dla dzieci.......................10
Systemy zabezpieczające ................11
Wykluczanie szkód materialnych ...12
Bezpieczna instalacja.......................12
Bezpieczne użytkowanie ..................12
Zabezpieczenie przed dziećmi1.......13
Blokada drzwiczek...........................13
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność................................................14
Usuwanie opakowania .....................14
Oszczędzanie energii.......................14
Czujnik jakości wody1......................14
Ustawianie i podłączanie ................15
Zakres dostawy ...............................15
Ustawianie i podłączanie urządze-
nia...................................................15
Przyłącze kanalizacji ........................15
Przyłącze wody pitnej.......................16
Przyłącze elektryczne.......................16
Poznawanie urządzenia ..................17
Urządzenie.......................................17
Elementy obsługowe........................18
Programy........................................20
Wskazówki dla instytutów badaw-
czych...............................................22
Funkcje dodatkowe ........................22
Wyposenie ..................................24
Górny kosz na naczynia...................24
Dolny kosz na naczynia ...................25
Koszyk nasztućce...........................26
Szuflada nasztućce.........................26
Półki................................................27
Sadane kolce................................27
Uchwyt namałe przedmioty .............28
Półka nanoże..................................28
Wysokości kosza na naczynia..........28
Przed pierwszym użyciem ..............29
Pierwsze uruchomienie urządzenia...29
Zmiękczacz wody ...........................29
Przegląd ustawień twardości wody...29
Ustawianie zmiękczacza ..................30
Sól specjalna...................................30
Wyłączanie zmiękczacza wody.........31
Regeneracja zmiękczacza wody ......31
Dozownik nabłyszczacza................32
Nabłyszczacz...................................32
Ustawić ilość nabłyszczacza ............33
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza.............................................33
Środek czyszccy .........................33
Odpowiednie środki czyszczące ......33
Nieodpowiednie środki czyszczą-
ce....................................................35
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących...................................35
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym .................................................36
Naczynia .........................................36
Uszkodzenia szkła i naczyń .............37
Wadanie naczyń............................37
Wyjmowanie naczyń.........................38
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl
3
Podstawowy sposób obsługi..........39
Otwieranie drzwiczek urządzenia......39
Włączanie urządzenia ......................39
Ustawianie programu .......................39
Ustawianie funkcji dodatkowej .........39
Ustawianie czasu włączenia .............39
Włączanie programu........................40
Przerywanie programu .....................40
Anulowanie programu......................40
Wyłączanie urządzenia.....................40
Ustawienia podstawowe.................41
Przegląd ustawień podstawowych....41
Zmiana ustawień podstawowych......43
Czyszczenie ipielęgnacja...............43
Czyszczenie komory zmywania ........43
Samoczyszcząca komora
zmywania1.......................................44
Środki czyszczące ...........................44
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia......................44
Czyszczenie zmywarki 1................44
System filtrujący...............................45
Czyszczenie ramion spryskują-
cych ................................................46
Usuwanie usterek ...........................47
Bezpieczeństwo urządzenia .............47
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał....................................48
Jakć zmywania.............................50
Wskazówki na wyświetlaczu.............57
Zakłócenia działania ........................58
Uszkodzenie mechaniczne...............59
Odgłosy...........................................59
Wyczyścić pompę odpływową..........61
Transport, przechowywanie i
utylizacja ........................................61
Demontaż urządzenia ......................61
Zabezpieczanie urządzenia przed
mrozem ...........................................62
Transport urządzenia .......................62
Utylizacja zużytego urządzenia .........62
Serwis.............................................63
Numer produktu (E-Nr) i numer fa-
bryczny (FD) ....................................63
Gwarancja AQUA-STOP1..................64
Dane techniczne.............................64
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Warunkiem bezpiecznego użytkowania urządzenia jest przestrze-
ganie informacji z zakresu bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
Tutaj zamieszczone są ogólne informacje dotyczące tej instrukcji.
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jest to ko-
nieczny warunek bezpiecznego i efektywnego użytkowania urzą-
dzenia.
¡Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia.
¡Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli w
trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go
podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Przestrzeganie instrukcji zgodnego z przeznaczeniem użytkowania
jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urzą-
dzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡w sposób zgodny z niniejszą instrukcją użytkowania.
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do maksymalnej wysokości 4000m nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
Należy wykluczyć ryzyka dla dzieci iosób szczególnie zagrożo-
nych.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
Bezpieczeństwo pl
5
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczna instalacja
Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo zranienia!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne za-
grożenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756