Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SMS6EDI06E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SMS6EDI06E
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................6
Uszkodzone urządzenie ...................8
Zagrożenia dla dzieci .......................9
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................11
Bezpieczna instalacja.....................11
Bezpieczne użytkowanie ................11
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................12
Usuwanie opakowania ...................12
Oszczędzanie energii .....................12
Czujnik jakości wody......................12
Efficient Dry ....................................13
Ustawianie i podłączanie..............13
Zakres dostawy..............................13
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................13
Przyłącze kanalizacji.......................14
Przyłącze wody pitnej.....................14
Przyłącze elektryczne .....................14
Poznawanie urządzenia ................15
Urdzenie......................................15
Elementy obsługowe ......................16
Programy .......................................19
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................20
Favourite ....................................20
Funkcje dodatkowe.......................21
Wyposażenie .................................22
Górny kosz na naczynia.................22
Dolny kosz na naczynia .................23
Koszyk nasztućce .........................23
3. Kosz na naczynia .......................24
Półki................................................24
Składane kolce...............................24
Półka nane ................................25
Extra Clean Zone ...........................25
Wysokości kosza na naczynia .......26
Przed pierwszym użyciem............26
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................26
Zmiękczacz wody..........................27
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................27
Ustawianie zmiękczacza ................27
Sól specjalna..................................28
Wyłączanie zmiękczacza wody ......28
Regeneracja zmiękczacza wody....29
Dozownik nabłyszczacza..............29
Nayszczacz..................................29
Ustawianie ilości nabłyszczacza ....30
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................30
Środek czyszczący........................31
Odpowiednie środki czyszczące....31
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................32
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................32
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................33
Naczynia ........................................34
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........34
Wkładanie naczyń ..........................35
Wyjmowanie naczyń.......................36
Podstawowy sposób obsługi .......36
Włączanie urządzenia.....................36
Ustawianie programu .....................36
pl
3
Ustawianie funkcji dodatkowej.......36
Ustawianie czasu włączenia...........36
Włączanie programu ......................37
Przerywanie programu ...................37
Anulowanie programu ....................37
Wyłączanie urządzenia...................37
Ustawienia podstawowe...............38
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................38
Zmiana ustawień podstawowych ...40
HomeConnect ..............................40
Szybkie uruchamianie funkcji
HomeConnect ...............................41
Ustawienia HomeConnect.............42
Remote Start ...............................42
Zdalna diagnostyka .......................42
Aktualizacja oprogramowania ........42
Ochrona danych.............................43
Czyszczenie ipielęgnacja.............43
Czyszczenie komory zmywania......43
Środki czyszczące..........................43
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................44
Czyszczenie zmywarki ...............44
System filtrujący .............................45
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................46
Usuwanie usterek..........................48
Bezpieczeństwo urządzenia ...........48
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................49
Jakość zmywania ...........................51
Problem z funkcją Home Con-
nect.................................................59
Wskazówki na wyświetlaczu...........59
Zakłócenia działania.......................60
Uszkodzenie mechaniczne.............61
Odosy..........................................62
Wyczyścić pompę odpływową .......63
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................63
Demontaż urządzenia.....................63
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................64
Transport urządzenia......................64
Utylizacja zużytego urządzenia ......64
Serwis ............................................65
Numer produktu (E-Nr.), numer
fabryczny (FD) i numer porząd-
kowy (Z-Nr.)....................................65
Gwarancja AQUA-STOP .................65
Dane techniczne............................66
Informacje o oprogramowaniu
wolnym i otwartym..........................66
Deklaracja zgodności ...................67
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 4000 metrów nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczeństwo pl
5
Bezpieczna instalacja
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko odniesienia obrażeń!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
¡Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagro-
żenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego
nowego urządzenia.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy
zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi,
odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elek-
trycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do
zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
¡Przecięcie węża dopływowego lub zanurzenie zaworu Aqu-
aStop w wodzie jest niebezpieczne.
Nigdy nie zanurzać obudowy ztworzywa sztucznego wwo-
dzie. Wwykonanej z tworzywa sztucznego obudowie węża
dopływowego znajduje się elektryczny zawór.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756