Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SMS8YCI03E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SMS8YCI03E
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................6
Uszkodzone urządzenie ...................8
Zagrożenia dla dzieci .......................9
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................11
Bezpieczna instalacja.....................11
Bezpieczne użytkowanie ................11
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................12
Usuwanie opakowania ...................12
Oszczędzanie energii .....................12
Suszenie z użyciem zeolitu .......12
Czujnik jakości wody......................13
Czujniki...........................................13
Efficient Dry ....................................13
Ustawianie i podłączanie..............14
Zakres dostawy..............................14
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................14
Przyłącze kanalizacji.......................14
Przyłącze wody pitnej.....................15
Przyłącze elektryczne .....................15
Poznawanie urządzenia ................16
Urdzenie......................................16
Elementy obsługowe ......................17
Programy .......................................20
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................22
Favourite ....................................22
Intelligent ...................................22
Funkcje dodatkowe.......................23
Wyposażenie .................................24
Górny kosz na naczynia.................24
Dolny kosz na naczynia .................25
Szuflada nasztućce .......................25
Półki................................................26
Składane kolce...............................26
Extra Clean Zone ...........................27
Wysokości kosza na naczynia .......28
Przed pierwszym użyciem............28
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................28
Zmiękczacz wody..........................29
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................29
Ustawianie zmiękczacza ................30
Sól specjalna..................................30
Wyłączanie zmiękczacza wody ......31
Regeneracja zmiękczacza wody....31
Dozownik nabłyszczacza..............32
Nayszczacz..................................32
Ustawianie ilości nabłyszczacza ....32
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................33
Środek czyszczący........................33
Odpowiednie środki czyszczące....33
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................35
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................35
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................35
Naczynia ........................................36
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........37
Wkładanie naczyń ..........................37
Wyjmowanie naczyń.......................38
Podstawowy sposób obsługi .......38
Włączanie urządzenia.....................38
Ustawianie programu .....................39
pl
3
Ustawianie funkcji dodatkowej.......39
Ustawianie czasu włączenia...........39
Włączanie programu ......................39
Przerywanie programu ...................39
Anulowanie programu ....................40
Wyświetlanie informacji o pro-
gramie ............................................40
Wyłączanie urządzenia...................40
Ustawienia podstawowe...............41
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................41
Zmiana ustawień podstawowych ...43
Ustawianie godziny.........................43
HomeConnect ..............................43
Szybkie uruchamianie funkcji
HomeConnect ...............................44
Ustawienia HomeConnect.............44
Remote Start ...............................45
Zdalna diagnostyka .......................45
Aktualizacja oprogramowania ........45
Ochrona danych.............................45
Czyszczenie ipielęgnacja.............46
Czyszczenie komory zmywania......46
Środki czyszczące..........................46
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................46
Czyszczenie zmywarki ...............46
System filtrujący .............................48
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................49
Usuwanie usterek..........................50
Bezpieczeństwo urządzenia ...........50
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................51
Jakość zmywania ...........................53
Problem z funkcją Home Con-
nect.................................................61
Wskazówki na wyświetlaczu...........61
Zakłócenia działania.......................62
Uszkodzenie mechaniczne.............63
Odosy..........................................63
Wyczyścić pompę odpływową .......65
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................65
Demontaż urządzenia.....................65
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................66
Transport urządzenia......................66
Utylizacja zużytego urządzenia ......66
Serwis ............................................67
Numer produktu (E-Nr.), numer
fabryczny (FD) i numer porząd-
kowy (Z-Nr.)....................................67
Gwarancja AQUA-STOP .................67
Dane techniczne............................68
Informacje o oprogramowaniu
wolnym i otwartym..........................68
Deklaracja zgodności ...................69
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 2500 metrów nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczeństwo pl
5
Bezpieczna instalacja
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko odniesienia obrażeń!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
¡Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagro-
żenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego
nowego urządzenia.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy
zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi,
odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elek-
trycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do
zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
¡Przecięcie węża dopływowego lub zanurzenie zaworu Aqu-
aStop w wodzie jest niebezpieczne.
Nigdy nie zanurzać obudowy ztworzywa sztucznego wwo-
dzie. Wwykonanej z tworzywa sztucznego obudowie węża
dopływowego znajduje się elektryczny zawór.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756