Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SPS2IKI04E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SPS2IKI04E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SPS2IKI04E
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................6
Uszkodzone urządzenie ...................8
Zagrożenia dla dzieci .......................9
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................11
Bezpieczna instalacja.....................11
Bezpieczne użytkowanie ................11
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................12
Usuwanie opakowania ...................12
Oszczędzanie energii .....................12
Czujnik jakości wody......................12
Ustawianie i podłączanie..............12
Zakres dostawy..............................13
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................13
Przyłącze kanalizacji.......................13
Przyłącze wody pitnej.....................14
Przyłącze elektryczne .....................14
Poznawanie urządzenia ................15
Urdzenie......................................15
Elementy obsługowe ......................16
Programy .......................................19
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................20
Favourite ....................................20
Funkcje dodatkowe.......................20
Wyposażenie .................................21
Górny kosz na naczynia.................21
Dolny kosz na naczynia..................22
Koszyk nasztućce .........................22
Półki................................................23
Półka nane ................................23
Wysokości kosza na naczynia .......23
Przed pierwszym użyciem............23
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................23
Zmiękczacz wody..........................24
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................24
Ustawianie zmiękczacza ................24
Sól specjalna..................................25
Wyłączanie zmiękczacza wody ......25
Regeneracja zmiękczacza wody....26
Dozownik nabłyszczacza..............26
Nayszczacz..................................26
Ustawianie ilości nabłyszczacza ....27
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................27
Środek czyszczący........................28
Odpowiednie środki czyszczące....28
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................29
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................29
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................30
Naczynia ........................................31
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........31
Wkładanie naczyń ..........................32
Wyjmowanie naczyń.......................33
Podstawowy sposób obsługi .......33
Włączanie urządzenia.....................33
Ustawianie programu .....................33
Ustawianie funkcji dodatkowej.......33
pl
3
Ustawianie czasu włączenia1.........33
Włączanie programu ......................34
Przerywanie programu ...................34
Anulowanie programu ....................34
Wyłączanie urządzenia...................34
Ustawienia podstawowe...............35
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................35
HomeConnect ..............................37
Szybkie uruchamianie funkcji
HomeConnect ...............................37
Ustawienia HomeConnect.............38
Remote Start ...............................38
Zdalna diagnostyka .......................38
Aktualizacja oprogramowania ........38
Ochrona danych.............................39
Czyszczenie ipielęgnacja.............39
Czyszczenie komory zmywania......39
Środki czyszczące..........................39
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................40
Czyszczenie zmywarki ...............40
System filtrujący .............................41
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................42
Usuwanie usterek..........................44
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................44
Jakość zmywania ...........................46
Problem z funkcją Home Con-
nect.................................................53
Wskazówki na wyświetlaczu...........53
Zakłócenia działania.......................54
Uszkodzenie mechaniczne.............55
Odosy..........................................56
Wyczyścić pompę odpływową .......57
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................57
Demontaż urządzenia.....................57
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................58
Transport urządzenia......................58
Utylizacja zużytego urządzenia ......58
Serwis ............................................59
Numer produktu (E-Nr.), numer
fabryczny (FD) i numer porząd-
kowy (Z-Nr.)....................................59
Gwarancja AQUA-STOP .................59
Dane techniczne............................60
Informacje o oprogramowaniu
wolnym i otwartym..........................60
Deklaracja zgodności ...................61
1Zależnie od wyposażenia urządzenia
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 4000 metrów nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczeństwo pl
5
Bezpieczna instalacja
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko odniesienia obrażeń!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
¡Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagro-
żenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego
nowego urządzenia.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy
zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi,
odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elek-
trycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do
zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
¡Przecięcie węża dopływowego lub zanurzenie zaworu Aqu-
aStop w wodzie jest niebezpieczne.
Nigdy nie zanurzać obudowy ztworzywa sztucznego wwo-
dzie. Wwykonanej z tworzywa sztucznego obudowie węża
dopływowego znajduje się elektryczny zawór.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756