Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI Dedica Style EC685.W

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI Dedica Style EC685.W

Powrót
150
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji
Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole.
Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może spowodować obrażenia
zagrażające życiu, na skutek porażenia prądem elektrycznym.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną
obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.
Ryzyko Oparzenia!
Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną lek-
kich lub poważnych oparzeń.
Zwróć uwagę:
Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla
użytkownika.
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo!
Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie
można wykluczyć porażenia prądem.
Należy zatem przestrzegać następujących uwag dotyczących
bezpieczeństwa:
Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Upewnić się, czy używane gniazdko zasilające jest zawsze
dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie po-
trzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka, należy trzymać
bezpośrednio za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za kabel,
ponieważ może on zostać uszkodzony.
Po użyciu, należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać.
Urządzenie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka
zasilającego i zwrócić się do serwisu technicznego.
W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla
zasilającego, zwrócić się o ich wymianę
wyłącznie do Serwisu Technicznego De’Lon-
ghi, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.
Podczas czyszczenia nie należy nigdy
zanurzać ekspresu w wodzie: jest to
urządzenie elektryczne.
Przed jakąkolwiek czynnością czyszczenia zewnętrznych
części urządzenia, wyłączyć ekspres, wyjąć wtyczkę z
gniazdka i pozostawić urządzenie do ochłodzenia.
Uwaga:
Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele-
menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.
Uwaga:
Urządzenie może być używane przez dzieci
w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o ogra-
niczonych możliwościach psychicznych, zy-
cznych i ruchowych lub o niewystarczającym
doświadczeniu i wiedzy, pod warunkiem,
że będą uważnie nadzorowane i pouczone
przez osobę, która jest za nie odpowiedzial-
na, o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i
o ryzyku z nim związanym. Należy pilnować,
by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czy-
szczenie i konserwacja do przeprowadzenia
przez użytkownika nie może być wykony-
wana przez dzieci bez nadzoru.
Ryzyko Oparzenia!
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego
działania, może w nim powstawać para wodna.
Zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się
wodą lub gorącą parą wodną. W czasie działania urządzenia nie
dotykać płytki ogrzewającej liżanki, ponieważ jest ona gorąca.
Powierzchnie, na których znajduje
się ten symbol, nagrzewają się podc-
zas użytkowania (symbol umieszc-
zany jest tylko na niektórych modelach).
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do zaparzania kawy i podgrzewa-
nia napojów.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Nie przewidziano użycia w:
pomieszczeniach przeznaczonych na
kuchnię dla personelu sklepów, biur i
innych miejsc pracy
ośrodkach agroturystycznych,
151
hotelach, motelach i innych strukturach
rekreacyjnych
pokojach do wynajęcia
Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za
niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne. Producent nie pono-
si odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego
użycia urządzenia.
Instrukcje obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być
przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia. Producent nie pono-
si odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrze-
gania niniejszej instrukcji obsługi.
Zwróć uwagę:
Przechowywać starannie niniejszą instrukcję obsługi.
W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im
również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.
Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się, czy jest ono
w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria.
Nie używać urządzenia w przypadku jego widocznych uszkodzeń.
Zwrócić się do Serwisu Technicznego De’Longhi.
UTYLIZACJA
Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE,
urządzenie nie może być składowane z odpadami
domowymi, lecz oddane do ocjalnego ośrodka se-
gregacji odpadów.
DANE TECHNICZNE
Napięcie sieciowe: ................................... 220-240V~50/60Hz
Pobierana moc: ........................................................... 1350 W
Ciśnienie: ...................................................................... 15 bar
Pojemność zbiornika na wodę: .............................................1 l
Wymiary LxHxP: .................................149x305x330 (414)mm
Waga .......................................................................... 4,04 Kg
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywa-
mi europejskimi:
Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE z późniejszymi
nowelizacjami;
Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE wraz z późniejszymi
nowelizacjami
Rozporządzenie Komisji (WE) 1275/2008
Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze
środkami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami
Rozporządzenia Europejskiego 1935/2004.
Nessun componente o accessorio della macchi-
na può essere lavato in lavastoviglie.
OPIS
Poniższa terminologia będzie stale używana na kolejnych
stronach.
Opis urządzenia
(zob. str. 3)
A. Pokrywa zbiornika na wodę
B. Uchwyt do wyciągania zbiornika na wodę
C. Zbiornik na wodę
D. Podgrzewacz liżanek
E. Wylot podgrzewacza
F. Wyłącznik ON/OFF
G. Tacka na liżanki
H. Wskaźnik pełnej tacki na skropliny
E. Tacka na skropliny
J. Dysza do gorącej wody/pary
K. Dyfuzor do gorącej wody/pary
L. Złączka przewodu gorącej wody/pary
M. Pokrętło pary
N. Uchwyt ltra
O. Miarka/dociskacz
P. Filtr 1 liżanka (symbol zaznaczony pod ltrem)
Q. Filtr 2 liżanki (symbol zaznaczony pod ltrem)
R. Filtr saszetek (symbol zaznaczony pod ltrem)
S. Filtr zmiękczający wodę (*niedołączony do zestawu, do
nabycia w autoryzowanych punktach serwisowych)
Opis panelu sterowania
T. Przycisk wytwarzania jednej liżanki
T1. Zintegrowana lampka kontrolna funkcjonowania
(biała)
U. Przycisk wytwarzania dwóch liżanek
U1. Zintegrowana lampka kontrolna funkcjonowania
(biała)
V. Przycisk funkcji pary
V1. Zintegrowana lampka kontrolna funkcjonowania
(biała)
V2. Lampka kontrolna odkamieniania (pomarańczowa)
MONTAŻ URZĄDZENIA
Uwaga!
W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać
następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:
152
Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza
urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów lub umywalek.
Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego
wnętrzu zamarznie.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym tempe-
ratura może spaść poniżej temperatury krzepnięcia.
Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszko-
dzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z
gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu
urządzenia na powierzchni roboczej sprawdzić, czy między
powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną
pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń
przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
Podłączenie urządzenia
Niebezpieczeństwo!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie
urządzenia. Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zain-
stalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu
10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.
W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką
urządzenia, wykwalikowany personel powinien dokonać wy-
miany wtyczki na właściwy model.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ
1. Wyciągnąć zbiornik, pociągając w górę (rys. 1).
2. Podnieść pokrywę i napełnić zbiornik świeżą i czystą wodą
uważając, aby nie przekroczyć poziomu określonego napi-
sem MAX (rys. 2).
Ponownie włożyć zbiornik delikatnie go dociskając tak, aby
otworzyć zawory znajdujące się na dnie zbiornika.
3. Jeszcze prościej można napełnić zbiornik bez jego wyjmo-
wania, wlewając do niego bezpośrednio wodę dzbankiem.
Uwaga:
Nie należy nigdy uruchamiać urządzenia bez wody w zbiorniku
lub bez zbiornika.
Zwróć uwagę:
Jest rzeczą całkowicie normalną, że w pojemniku pod zbiorniki-
em znajduje się woda; dlatego od czasu do czasu należy pojem-
nik wysuszyć używając w tym celu czystej gąbki.
PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Włączyć urządzenie, wciskając wyłącznik ON/OFF (rys.
3): urządzenie wykona autodiagnozę sygnalizowaną
migającymi w sekwencji trzema przyciskami.
Lampki kontrolne i migają informując o
postępie w nagrzewaniu się urządzenia do właściwej tem-
peratury: gdy kontrolki przestaną migać i zaczną świecić
stałym światłem, urządzenie jest gotowe do użytku.
Pod dyszą do gorącej wody/pary ustawić naczynie o mini-
malnej pojemności 100 ml (rys. 4).
Przekręcić pokrętło wytwarzania gorącej wody/pary w
pozycji (rys. 5) i wytworzyć około 100 ml wody;
następnie zakręcić pokrętło (symbol○).
Zwróć uwagę:
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw cap-
puccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat.
USTAWIENIA MENU PROGRAMOWANIA
Przed wejściem do menu należy upewnić się, że urządzenie jest
gotowe do użytkowania, następnie trzymać wciśnięty przycisk
przez 10 sekund, do momentu migania w sekwencji tr-
zech przycisków:
Urządzenie ustawione jest w trybie programowania.
Ustawić ekspres według życzenia; aby wyjść z menu programo-
wania należy odczekać 15 sekund.
Zwróć uwagę:
Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie dokonany żaden wybór,
urządzenie powraca automatycznie do gotowości użycia.
Ustawianie temperatury kawy
Chcąc zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy,
należy postępować następująco:
1. Wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk aby wejść do trybu wyboru tem-
peratury kawy: zapalają się lampki kontrolne aktualnego
wyboru:
niska
średnia
wysoka
3. Lampki kontrolne rozpoczynają miganie w sekwencji;
4. Wcisnąć następnie przycisk odpowiadający żądanej
temperaturze:
niska średnia wysoka
5. Przycisk zaczyna migać w celu wskazania, że wybór
został zapisany.
Ekspres wychodzi z menu i jest gotowy do użycia.
153
Ustawianie twardości wody
Lampka kontrolna (V2) sygnalizująca konieczność odkamie-
niania ekspresu zapala się po upływie ustawionego okresu
działania, który zależy od twardości wody. Można ewentualnie
zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci
wodociągowej różnych regionów, dostosowując w ten sposób
częstotliwość wykonywania odkamieniania.
Postępować, jak poniżej:
1. Wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk w cel wejścia w tryb wybo-
ru twardości wody: właczają się lampki kontrolne
odpowiadające aktualnemu wyborowi:
miękka
średnia
twarda
3. Lampki kontrolne rozpoczynają miganie w sekwencji;
4. Wcisnąć następnie przycisk odpowiadający twardości
wody w waszej stree:
woda
miękka
woda
średnia
woda
twarda
<10°dH 10°dH - 20°dH >20°dH
<18°fH 18°fH - 36°fH >36°fH
<180mg/l CaCo3180-300mg/l CaCo3360mg/l CaCo3
- Przycisk zaczyna migać w celu wskazania, że wybór
został zapisany.
Ekspres wychodzi z menu i jest gotowy do użycia.
Regulacja auto-o (stand-by)
W celu oszczędności energii, urządzenie wyposażone jest w
funkcję auto-o, aktywowaną w przypadku przedłużonego
nieużywania.
W celu ponownego włączenia urządzenia, należy wcisnąć jaki-
kolwiek przycisk na panelu sterowania.
1. Wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk w celu wejścia do trybu wyboru
czasu automatycznego wyłączania: zapalają się lampki
kontrolne odpowiadające aktualnemu wyborowi.
9 min
30 min
3 godziny
3. Lampki kontrolne rozpoczynają miganie w sekwen-
cji;4. Następnie należy wcisnąć przycisk odpowiadający
żądanemu czasowi:
9 min 30 min 3 godziny
5. Przycisk zaczyna migać w celu wskazania, że wybór
został zapisany.
Ekspres wychodzi z menu i jest gotowy do użycia.
Ustawienia fabryczne (reset)
Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu
i wszystkie zaprogramowania ilości do ustawień fabrycznych.
Aby przywrócić wartości fabryczne, postępować w następujący
sposób:
1. Wejść do menu programowania;
2. Przekręcić pokrętło pary na pozycję ;
3. Wcisnąć przycisk : trzy lampki kontrolne migają
jednocześnie, w celu potwierdzenia przywrócenia orygi-
nalnych ustawień.
4. Lampki kontrolne i migają wskazując, że
pokrętło pary musi zostać zamknięte (symbol ○).
Po zamknięciu pokrętła pary, urządzenie jest gotowe do użycia.
JAK PRZYGOTOW KAWĘ ESPRESSO
Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze
Aby uzyskać kawę espresso o wyższej temperaturze, zaleca się:
Zaczepić do ekspresu uchwyt ltra z włożonym ltrem, bez
wsypywania kawy. Używając tej samej liżanki, w której
zaparza się kawę, wcisnąć przycisk 1 liżanki i wlać gorąca
wodę do liżanki, w celu jej podgrzania.
Zwiększyć temperaturę kawy w menu programowania.
Podczas funkcjonowania, podstawka na liżanki (D) staje
się bardzo gorąca: ustawić na niej liżanki do kawy.
Jak przygotować kawę espresso z mielonej kawy
1. Włożyć do uchwytu ltra (rys. 6) ltr do kawy mielonej
(P lub Q). Użyć ltra z symbolem zaznaczonym
w dole, jeśli chce się zaparzyć jedną kawę lub z symbolem
zaznaczonym w dole, jeśli chce się zaparzyć 2
kawy.
2. Jeśli chce się przygotować tylko jedną kawę to należy
wsypać do ltra jedną płaską miarkę mielonej kawy, około
7g (rys. 7). Natomiast aby przygotować dwie kawy, należy
napełnić ltr dwoma niepełnymi miarkami mielonej kawy
(ok. 7+7 gr). Filtr należy napełniać stopniowo, aby mielona
kawa się nie przesypała.
154
Uwaga:
w celu właściwego funkcjonowania urządzenia, przed
napełnieniem ltra mieloną kawą, należy zawsze upewnić się,
czy nie zawiera on pozostałości kawy z poprzedniego parzenia.
3. Mieloną kawę należy rozłożyć równomiernie i lekko
docisnąć przy pomocy dociskacza (rys. 8). Dociśnięcie
mielonej kawy jest bardzo ważne aby uzyskać dobrą
kawę espresso. Zbyt mocne dociśnięcie spowoduje wolne
wypływanie kawy, która będzie zbyt mocna. Natomiast
za słabe dociśnięcie spowoduje zbyt szybkie wypłynięcie
kawy, która będzie za słaba.
4. Usunąć ewentualny nadmiar kawy z krawędzi uchwytu
ltra i włożyć go do ekspresu: aby zaczepić go prawidłowo
należy ustawić w linii trzonek uchwytu do ltra z symbo-
lem INSERT (rys. 9), zaczepić uchwyt ltra i przesunąć tr-
zonek w prawo dopóki nie ustawi się on w linii z pozycją
CLOSE.
5. Umieścić liżankę lub liżanki pod wylotem uchwytu ltra
(rys. 10). Przed zrobieniem kawy, zalecamy podgrzanie
liżanek poprzez przepłukanie ich odrobiną gorącej wody.
6. Upewnić się że lampki kontrolne odpowiadające przyci-
skom wytwarzania kawy są zapalone, następnie wcisnąć
przycisk wytwarzania lub : urządzenie rozpo-
czyna i przerywa pracę automatycznie.
Jak przygotować kawę espresso z saszetek
Zwróć uwagę:
należy używać saszetek spełniających wymogi systemu ESE: jest
on oznaczony na opakowaniach przy pomocy następującego
znaku:
ESE jest systemem przyjętym przez
największych producentów saszetek i pozwala
na przygotowanie kawy espresso w sposób
prosty i czysty.
1. Włożyć ltr do kawy w saszetkach ( z symbolem zaz-
naczonym w dole) do uchwytu ltra.
2. 2. Włożyć saszetkę umieszczając ją jak najbardziej na
środku ltra (rys. 11).
Celem poprawnego umieszczenia saszetki w ltrze,
postępować wg instrukcji z opakowania saszetek.
Wykonać czynności z punktów od 4 do 6 z poprzedniego
paragrafu.
Zwróć uwagę:
Gdy ekspres przygotowuje kawę, wytwarzanie może zostać
przerwane w dowolnej chwili poprzez ponowne wciśnięcie
przycisku wytwarzania.
Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć
ilość kawy w liżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty
(w przeciągu 3 sekund) przycisk wytwarzania, wciśnięty
uprzednio.
Aby odczepić uchwyt ltra, przesunąć jego trzonek z pra-
wej do lewej strony.
Ryzyko Oparzenia!
W celu uniknięcia pryskania kawy, nigdy nie należy odczepiać
uchwytu ltra, gdy wytwarzanie jest w toku. Należy zawsze
odczekać kilka sekund po zakończeniu wytwarzania.
Programowanie ilości kawy w liżance
Urządzenie jest fabrycznie ustawione na wytwarzanie ilości
standardowych. Jeżeli chcemy zmienić te ilości, należy wykonać
następujące czynności:
1.
Ustawić jedną lub dwie liżanki pod wylotami uchwytu
ltra.
2. Wcisnąć przycisk, który zamierza się programować (
lub ) i przytrzymać go. Ekspres zacznie wytwarzać
kawę, a drugi przycisk wytwarzania kawy miga, wskazując,
że urządzenie znajduje się w trybie programwoania.
3. Po uzyskaniu żądanej ilości kawy w liżance, zwolnić
przycisk: wytwarzanie kawy zostanie przerwane i zacz-
nie migać lampka wskazująca, że ilość kawy została
prawidłowo zapisana.
4. Kiedy obie lampki kontrolne wytwarzania kawy świecą
stałym światłem, ekspres jest gotowy do użycia.
JAK PRZYGOTOW KAWĘ CAPPUCCINO
1. Zgodnie z opisem z poprzednich paragrafów, przygotow
kawę espresso używając wystarczająco dużych liżanek.
2. Wcisnąć przycisk (rys. 12): lampka kontrolna
zaczyna migać;
3. W międzyczasie należy napełnić pojemnik około 100 gra-
mami mleka na każdą kawę cappuccino, którą chce się
zaparzyć.
Mleko powinno być w temperaturze lodówki (nie gorące!).
Wybierając rozmiar pojemnika należy pamiętać, że
objętość mleka wzrośnie dwu- lub trzykrotnie (rys. 13).
Zwróć uwagę:
Zaleca się używanie mleka półtłustego o temperaturze
lodówki.
4.
Odczekać aż lampka kontrolna odpowiadająca przyciskowi
zacznie świecić stałym światłem wskazując, że podgr-
zewacz osiągnął idealną temperaturę dla wytwarzania pary.
5. Umieścić pod dyszą do spieniania mleka pusty pojemnik i
otworzyć na kilka sekund pokrętło w celu usunięcia ewen-
tualnej wody w obwodzie. Zakręcić pokrętło.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756