Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI Icona Vintage ECOV311.BG

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI Icona Vintage ECOV311.BG

Powrót
129
PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach zycznych,
zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że
będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania
przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci
bez nadzoru.
Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano
użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów,
biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach re-
kreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia.
W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącz-
nie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.
DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:
Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że
są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są
świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i
konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzoro-
wane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku
życia.
Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach zycznych, zmysło-
wych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że
będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania
oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demon-
tażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.
Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użyt-
kowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).
130
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Niebezpieczeństwo! Niezastosowanie się do ostrzeżenia
może spowodować, w następstwie porażenia prądem
elektrycznym, obrażenia ciała stwarzające zagrożenie dla życia.
Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie
można wykluczyć porażenia prądem.
Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczą-
cych bezpieczeństwa:
Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo
dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby
będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią
trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go
uszkodzić.
W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę
z gniazdka.
W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
zwrócić się do Serwisu Technicznego.
Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych
wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i
poczekać, aż urządzenie wystygnie.
Uwaga: Niezastosowanie się do ostrzeżenia może być lub
jest, przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele-
menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.
Ryzyko oparzenia! Niezastosowanie się do ostrzeżenia
może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego
działania, może powstawać para wodna.
Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą
parą.
Prawidłowe użytkowanie
Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania
napojów.
Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaści-
wego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.
Instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przy-
czyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
Zwróć uwagę:
Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekaza-
nia urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniej-
szą instrukcję obsługi.
Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan
jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie uży-
wać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić
się do Serwisu Technicznego rmy De’Longhi
OPIS
Opis urządzenia
(str. 3 - A )
A1. Panel sterowania
A2. Pokrętło pary
A3. Zbiornik na wodę
A4. Pokrywa zbiornika na wodę
A5. Kabel zasilający
A6. Rurka wytwarzania pary lub gorącej wody
A7. Podstawka na liżanki
A8. Tacka ociekowa
A9. Dysza do spieniania mleka
A10. Rurka
A11. Sitko bojlera
A12. Praska
A13. Przycisk wyboru funkcji kawy
A14. Przycisk wytwarzania kawy lub gorącej wody
A15. Przycisk ON/OFF
A16. Kontrolka ON/OFF
A17. Kontrolka OK
A18. Kontrolka OK pary
A19. Podstawka podgrzewania liżanek
Opis akcesoriów
(str.- 3 - B )
B1. Filtr crema saszetek ESE ( )
B2. Mały ltr 1 miarka ( )
B3. Duży ltr 2 miarki ( )
B4. Uchwyt na ltr
B5. Miarka do kawy mielonej
MONTAŻ URZĄDZENIA
Uwaga!
Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następu-
jących zasad dotyczących bezpieczeństwa:
131
Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza
urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub
umywalek.
Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w
nim woda zamarznie.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym tempe-
ratura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszko-
dzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorą-
cymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu
urządzenia na blacie sprawdzić, czy między powierzch-
niami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje
przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm
nad ekspresem do kawy.
Podłączenie urządzenia
Niebezpieczeństwo!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie
urządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego
zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażo-
nego w odpowiednie uziemienie. W razie niezgodności między
gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalikowa-
ny personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ
1. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę (rys. 1) i wyjąć go
pociągając do góry (rys. 2).
2. Napełnić zbiornik zimną, czystą wodą uważając, aby nie
przekroczyć poziomu MAX. (rys. 3). Włożyć zbiornik de-
likatnie przyciskając, aby znajdujący się na dnie zawór
otworzył się.
3. Można również napełnić zbiornik bez wyjmowania go, wy-
starczy wlać do niego wodę za pomocą dzbanka.
Uwaga:
Nigdy nie włączać urządzenia bez zbiornika lub, gdy nie ma w
nim wody.
Zwróć uwagę:
Normalne jest, że we wnęce pod zbiornikiem może znajdow
się woda; od czasu do czasu wytrzeć wnękę czystą gąbką.
PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
1. Włączyć urządzenie wciskając wyłącznik ON/OFF (rys. 4):
włączy się kontrolka zasilania I.
2. Do łyżki uchwytu na ltr włożyć ltr, który chce się użyć (1
lub 2 liżanki) (rys. 5).
3. Zamocować ltr w urządzeniu bez mielonej kawy (rys. 6).
4. Pod sitkiem bojlera umieścić pojemnik o pojemności 0,5
litra oraz pod dyszą do spieniania mleka drugi pojemnik o
pojemności 0,5 litra (rys. 7).
5. Poczekać na włączenie się kontrolki OK (rys. 8) a następnie
wcisnąć przycisk wytwarzania kawy (rys. 9) i poczekać, aż
z rurki bojlera wypłynie woda - około połowa pojemności
zbiornika.
6. Następnie przekręcić pokrętło pary w kierunku przeciwnym
do kierunku ruchu wskazówek zegara (rys. 10) i poczekać,
aż z dyszy do spieniania mleka wypłynie reszta wody znaj-
dującej się w zbiorniku.
7. Zakręcić pokrętło pary i ponownie wcisnąć przycisk wytwa-
rzania kawy, aby przerwać wytwarzanie wody.
8. Opróżnić dwa pojemniki i ponownie umieścić je pod sitkiem
bojlera i dyszą do spieniania mleka. Powtórzyć czynności z
punktów 5-6-7.
Urządzenie jest gotowe do użycia.
Automatyczne wyłączanie
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez ustalony okres czasu
(różny w zależności od modelu) wyłącza się ono automatycznie
(wyłącza się kontrolka zasiania).
Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze
Aby uzyskać odpowiednią temperaturę kawy espresso zaleca się
podgrzanie urządzenia:
1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF (włączy
się kontrolka ON/OFF) (rys. 4) i założyć pusty uchwyt na
ltr (rys. 6).
2. Umieścić liżankę pod uchwytem. Użyć liżanki, w
której przygotuje się kawę, w ten sposób zostanie ona
podgrzana.
3. Poczekać na włączenie się kontrolki OK (rys. 8) a następ-
nie wcisnąć przycisk wytwarzania kawy (rys. 9); poczekać,
aż wypłynie woda i wyłączy się kontrolka OK, przerwać
wytwarzanie ponownie wciskając przycisk wytwarzania
kawy.
4. Opróżnić liżankę, poczekać, aż ponownie włączy się kon-
trolka “OK” i jeszcze raz powtórzyć czynność.
(Normalne jest, że podczas odczepiania ltra wydobywa się
niewielka ilość pary).
132
JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO PRZY UŻYCIU
MIELONEJ KAWY
1. Do uchwytu na ltr włożyć ltr do kawy mielonej (rys. 5).
Użyć ltra z wybitym pod spodem symbolem , jeżeli
chce się przygotować jedną kawę lub ltra z symbolem
, jeżeli chce się przygotować dwie kawy.
2. Jeżeli chce się przygotować tylko jedną kawę, wsypać do
ltra jedną płaską miarką mielonej kawy, około 7 g (rys.10).
Jeżeli natomiast chce się przygotować dwie kawy, wsypać
do ltra niepełne dwie miarki kawy mielonej (około 7+7
g). Napełniać ltr małymi ilościami, aby kawa mielona nie
wysypywała się z niego.
Uwaga: dla prawidłowego funkcjonowania, przed napełnieniem kawą
mieloną, należy się upewnić, że w ltrze nie ma pozostałości z poprzedniego
parzenia.
3. Równomiernie rozmieścić kawę mieloną i delikatnie doci-
snąć praską (rys. 11). Dociśnięcie kawy mielonej jest bar-
dzo ważne dla uzyskania dobrej kawy espresso. Jeżeli zbyt
mocno dociśnie się kawa będzie wypływać powoli i pianka
będzie bardzo ciemna. Natomiast jeżeli dociśnie się zbyt
delikatnie, kawa będzie wypływać szybko a pianka będzie
jasna i będzie jej mało.
4. Usunąć ewentualny nadmiar kawy z krawędzi uchwytu na
ltr i założyć go na urządzeniu: mocno przekręcić rączkę w
prawo (rys. 6), aby uniknąć wyciekania wody.
5. Pod otworami ltra umieścić liżankę lub liżanki (rys.
12). Przed przygotowaniem kawy zaleca się podgrzanie
liżanek odrobiną gorącej wody lub umieszczając je na
górnej płytce na około 15-20 minut (rys. 13).
6. Upewnić się, że kontrolka OK (rys. 8) jest włączona (jeżeli
nie, poczekać, aż włączy się) i wcisnąć przycisk wytwa-
rzania kawy (rys. 9). Po uzyskaniu żądanej ilości kawy,
aby przerwać wytwarzanie ponownie wcisnąć ten sam
przycisk.
7. W celu wyjęcia uchwytu na ltr, przekręcić rączkę z prawej
w lewą.
Ryzyko oparzenia! Aby uniknąć wytryskiwania nigdy nie wyjmować
uchwytu na ltr podczas wytarzania kawy.
8. Aby usunąć zużytą kawę, delikatnie uderzać odwróconym
uchwytem na ltr (rys. 14).
9. W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk ON/
OFF.
JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO PRZY UŻYCIU
SASZETEK
1. Podgrzać urządzenie jak opisano w paragrae “Porady w
celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze, upewniając
się, że uchwyt na ltr jest założony. W ten sposób uzyska
się bardziej gorącą kawę.
Zwróć uwagę: stosować saszetki zgodne ze standardem ESE: jest on
wskazany na opakowaniu odpowiednim oznaczeniem.
Standard ESE jest systemem zaakceptowanym przez większość
producentów kawy w saszetkach i umożliwia przygotowanie kawy
espresso w prosty i czysty sposób.
2. Do uchwytu na ltr włożyć ltr do saszetek ESE z wybitym
symbolem .
3. Włożyć saszetkę umieszczając ją na środku ltra (rys.
15). W celu prawidłowego ułożenia saszetek na ltrze
zawsze stosować się do instrukcji znajdujących się na ich
opakowaniu.
4. Zamocować uchwyt na ltr w urządzeniu, przekręcając go
zawsze do oporu (rys. 6).
5. Wykonać czynności z punktów 5, 6 i 7 poprzedniego
paragrafu.
JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ CAPPUCCINO
1. Przygotować kawę espresso jak opisano w poprzednich
paragrafach, w odpowiednio dużych liżankach.
2. Nacisnąć na przycisk (rys. 16) i poczekać na włączenie
się kontrolki OK (rys. 17).
3. W między czasie napełnić pojemnik 100 gramami mleka na
każdą kawę cappuccino, którą chce się przygotować. Mleko
musi być zimne, wyjęte z lodówki (nie może być gorące!).
Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć pod uwagę,
że objętość mleka zwiększy się 2 lub 3 razy (rys. 18).
Zwróć uwagę: zaleca się używanie mleka półtłustego z lodówki.
4. Umieścić pojemnik z mlekiem pod dyszą do spieniania
mleka.
5. Poczekać na włączenie się kontrolki OK. Jej włączenie
wskazuje, że bojler osiągną idealną temperaturę do wy-
twarzania pary.
6. Uaktywnić wytwarzanie pary przekręcając pokrętło na +
na kilka sekund w celu usunięcia ewentualnej wody znaj-
dującej się w obwodzie. Wyłączyć parę.
7. Zanurzyć na kilka milimetrów dyszę do spieniania mleka w
pojemniku z mlekiem (rys. 19) uważając, aby nie zanurzyć
wybitej na niej linii (wskazana strzałką na rys. 19). Prze-
kręcić pokrętło w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazówek zegara, rys. 20 na przynajmniej pół obrotu.
Z dyszy do spieniania mleka wydobędzie się para, dzięki
czemu mleko spieni się i zwiększy objętość. Aby uzyskać
bardziej kremową piankę zanurzyć dyszę do spieniania w
mleku i przekręcać pojemnik przesuwając go wolnymi ru-
chami z dołu do góry.
133
8. Gdy objętość mleka zwiększy się dwukrotnie zanurzyć
głębiej dyszę i kontynuować jego podgrzewanie. Po osią-
gnięciu żądanej temperatury (idealna wartość wynosi
60°C) przerwać wytwarzanie pary przekręcając pokrętło w
kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
ponownie wcisnąć przycisk pary .
9. Wlać spienione mleko do liżanek z przygotowaną wcze-
śniej kawą espresso. Kawa cappuccino jest gotowa: posło-
dzić do smaku i, według uznania, posypać piankę kakaem.
Zwróć uwagę:
Jeżeli chce się przygotować kilka kaw cappuccino, należy wcześniej zaparzyć
wszystkie kawy a dopiero potem spienić mleko;
jeżeli po spienieniu mleka chce się przygotować kawę, należy ostudzić bojler,
w przeciwnym wypadku wytarzana kawa będzie przypalona. W celu ostu-
dzenia, umieścić pod otworami uchwytu na ltr pojemnik, wcisnąć przycisk
wytwarzania kawy i poczekać na wydobycie się wody dopóki kontrolka OK nie
wyłączy się, puścić przycisk wytwarzania kawy. Przystąpić do przygotowania
kawy.
Zaleca się wytwarzanie pary przez maksy-
malnie 60 sekund oraz nie należy spieniać
mleka więcej niż 3 razy po kolei.
Uwaga! ze względów higienicznych zaleca się
czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym użyciu.
Postępować w następujący sposób:
1. Przekręcając pokrętło wytworzyć parę przez kilka sekund
(punkty 2, 5 i 6 poprzedniego paragrafu). Dzięki temu
opróżni się dyszę do spieniania z ewentualnych pozostało-
ści po mleku. Wyłączyć urządzenia naciskając na przycisk
ON/OFF.
2. Jedną ręką przytrzymać rurkę dyszy do spieniania mleka, a
drugą odblokować ją przekręcając w kierunku zgodnym z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara; następnie zsunąć na
dół (rys. 21).
3. Zdjąć dyszę pary z rurki wytwarzania pociągając ją na dół
(rys. 22).
4. Dokładnie wymyć dyszę do spieniania mleka i rurkę pary
letnią wodą.
5. Sprawdzić, czy dwa otwory wskazane strzałkami na rys.
23 nie są zatkane. Jeżeli konieczne wyczyścić je za pomocą
igły.
6. Zamontować dyszę pary wkładając ją do góry na rurkę
pary.
7. Zamontować dyszę do spieniania mleka wkładając ją do
góry i przekręcając w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara.
WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY
1. Włączyć urządzenie naciskając na przycisk ON/OFF (rys. 4).
Poczekać, aż włączy się kontrolka OK.
2. Pod dyszą do spieniania mleka umieścić pojemnik.
3. Wcisnąć przycisk wytwarzania (rys. 9) i jednocześnie prze-
kręcić pokrętło pary w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara. (rys. 19): z dyszy do spieniania
mleka wydobędzie się gorąca woda.
4. Aby przerwać wydobywanie się gorącej wody zakręcić po-
krętło i ponownie wcisnąć przycisk wytwarzania (rys. 9).
Zaleca się wytwarzanie przez nie dłużej niż
60 sekund.
CZYSZCZENIE
Niebezpieczeństwo! Przed przystąpieniem do
czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć
wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.
Czyszczenie i konserwacja ltrów
Po przygotowaniu około 200 kaw i zawsze gdy kawa wypływa
kroplami z uchwytu na ltr lub w ogóle nie wypływa wyczyścić
uchwyt i ltry do kawy mielonej w następujący sposób:
Wyjąć ltr z uchwytu na ltr.
Wypłukać i dokładnie wyczyścić metalowy ltr gorącą
wodą i wyszorować szczoteczką. Sprawdzić, czy otwory
metalowego ltra nie są zatkane; jeżeli tak, wyczyścić je
igłą (patrz rys. 24).
Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy wyżej opisane czyn-
ności nie będą systematycznie wykonywane.
Czyszczenie sitka bojlera
Po przygotowaniu około 300 kaw należy wyczyścić sitko bojlera
postępując w następujący sposób:
Upewnić się, że ekspres do kawy nie jest gorący i wtyczka zosta-
ła wyjęta z gniazdka;
Przy pomocy śrubokrętu odkręcić śrubę mocującą sitko do bojle-
ra ekspresu (rys. 25);
Zdjąć sitko bojlera;
Wyczyścić bojler wilgotną szmatką (rys. 25);
Za pomocą szczoteczki dokładnie wyczyścić sitko gorącą
wodą. Sprawdzić, czy otwory nie są zatkane; jeżeli tak,
wyczyścić je igłą.
Zawsze wypłukać sitko szorując je pod kranem.
Zamontować sitko na bojlerze uważając, aby uszczelka
znalazła się na prawidłowym miejscu.
Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy wyżej opisane czyn-
ności nie będą systematycznie wykonywane.
Czyszczenie innych elementów
1. Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników
i czyszczących środków ściernych. Wystarczy wilgotna i
miękka ściereczka.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756