Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa ELECTROLUX LMS4253TMW

Powrót
CS
ET
LV
PL
RO
SK
Mikrovlnná Trouba
Mikrolaineahi
Mikroviļņu Krāsns
Kuchenka MIkrofalowa
Cuptor cu microunde
Mikrovlnná Rúra
LMS4253TM
Uživatelská Příručka
Kasutusjuhend
Lietotāja Rokasgrāmata
Instrukcja ObsługI
Manual de utilizare
Návod Na Obsluhu
2
19
36
54
73
91
1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 11:33 Page 1
2www.electrolux.com
ObSah
MySLíMe Na VÁS
kujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým
jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič
byl navržen s ohledem na jehoivatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout,
že pokaždé dosáhnete skvělýchsledků.tá Vás electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
če O zÁKazKy a SeRVIS
Doporučujeme používat originál náhradní ly.
i kontaktu se servism střediskem se ujistěte, že te k dispozici následu údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štku. Model, výrob číslo (PNC), riové číslo.
změny vyhrazeny.
Upozornění / Důležibezpečnostní informace
eobecné informace a rady
Poznámky k ochraživotního prostře
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterouskáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
kupuíslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradníchlů pro váš
spotřebič:
www.electrolux.com/shop
1. DůLežI bezPečNOST POKyNy.............................................................................3
2. INSTaLaCe .........................................................................................................................7
3. POPIS SPOTřebIče.......................................................................................................11
4. PROVOz ............................................................................................................................12
5. RaDy a TIPy.....................................................................................................................15
6. CO DěLaT KDyž ..............................................................................................................17
7. TeChNICKé úDaje.........................................................................................................18
8. INfORMaCe OžIVOTM PROSeDí .......................................................................18
1_ELECTROLUX_Czech_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 11:33 Page 2
3
ČEŠTINA
Toto zíze mohou používat děti od 8 let a osoby s
omezenou fyzickou, smyslovou či mentální schopností či
osoby bez dostatných zkušenos a znalostí, jsou-li pod
dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledně
bezpečho použíní zařízení a pokud zna souvisecí
rizika. Děti by ly t pod dohledem, aby si nemohly smto
spotřebičem hrát. čišní a uživatelskou údržbu nes
provádět děti do 8 let a bez dozoru.
Toto zíze ne určeno k použití v nadmořských výškách
nad 2000 m.
DŮLEŽITÉ! DůLITé bezPNOSTNí POKyNy:
POzORNě PřečTěTe a PříRUčKU
USChOVejTe KPOzjšíMU POITí.
VAROVÁ!
Pokud jsou dvířka nebo těsní dvířek poškozené,
nesmí se trouba používat, dokud ji neopra
kompetentní osoba.
VAROVÁ!
Pro nekompetentní osoby je nebezpečné prodět
jakékoli servisní služby nebo opravy, jejichž
součás je odstranění krytu chnícího proti
vystavení mikrovlnné energii.
VAROVÁ!
Tekutiny ani jiné potraviny nesjí t oívány
vuzavřených obalech, prote by mohlo dot k jejich
explozi.
Toto zíze je určeno pro použití v domácnostech a pro
podobné účely, mezi