Znaleziono w kategoriach:
Kosiarka elektryczna FIELDMANN FZR 2035-E 1600W

Instrukcja obsługi Kosiarka elektryczna FIELDMANN FZR 2035-E 1600W

Powrót
FZR 2035 E
PL
ELEKTRYCZNA KOSIARKA OGRODOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI
67
Elektryczna kosiarka ogrodowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakupienie tej ogrodowej elektrycznej kosiarki rotacyjnej.
Zanim zaczniesz z niej korzystać, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi
i zachowaj ją do wglądu.
SPIS TREŚCI
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA .............................................................................................................. 68
Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa .................................................................................... 68
Opakowanie ............................................................................................................................................................... 68
Instrukcja obsługi ...................................................................................................................................................... 68
2. SYMBOLE ....................................................................................................................................................................... 69
3. OPIS.................................................................................................................................................................................. 70
4. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY ..............................................................................................................................71
Pozostałe ryzyka ......................................................................................................................................................... 71
Zanim zaczniesz korzystać z kosiarki .............................................................................................................. 72
Przygotowanie do eksploatacji ........................................................................................................................ 72
Obsługa ........................................................................................................................................................................ 73
Konserwacja i przechowywanie ..................................................................................................................... 73
5. MONTAŻ..........................................................................................................................................................................74
5.1 Uchwyt .....................................................................................................................................................................74
5.2 Montaż i założenie kosza .............................................................................................................................. 75
5.3 Przedłużacz / zabezpieczenie przedłużacza ....................................................................................76
6. EKSPLOATACJA............................................................................................................................................................77
6.1 Ustawienia wysokości koszenia ..................................................................................................................77
6.2 Podłączanie do sieci elektrycznej. ...........................................................................................................77
6.3 Włączanie/wyłączanie kosiarki ................................................................................................................ 78
7. DANE TECHNICZNE .................................................................................................................................................. 79
8. KONSERWACJA.......................................................................................................................................................... 80
8.1 Wymiana noża ................................................................................................................................................... 80
9. LIKWIDACJA..................................................................................................................................................................81
Spis treści
PL 68
FZR 2035 E
Ogólne zasady bezpieczeństwa
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału pakowego,
zanim nie znajdziesz wszystkich elementów produktu.
Przechowuj wyrób w suchym miejscu z dala od dzieci.
Przeczytaj wszystkie uwagi i wskazówki. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może spowodow
porażenie prądem elektrycznym, pożar lub ciężkie obrażenia.
OPAKOWANIE
Wyrób został umieszczony w opakowaniu chroniącym go przed uszkodzeniem podczas transportu.
Opakowanie to jest surowcem i dlatego podlega recyklingowi.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem przeczytaj następujące zasady bezpieczeństwa i wskazówki
dotyczące użytkowania. Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłowym użyciem urządzenia. Instrukcję
należy starannie zachować do wglądu. Przynajmniej w czasie okresu gwarancyjnego zaleca się zachować
oryginalne opakowanie włącznie z wewnętrznym materiałem pakowym, paragon i kartę gwarancyjną.
W razie transportu zapakuj maszynę z powrotem do oryginalnego pudełka dostarczonego przez producenta,
zapewniając w ten sposób maksymalną ochronę produktu podczas ewentualnego transportu
(np. przeprowadzki lub wysyłki do serwisu).
Uwaga: Jeśli przekazujesz maszynę innym osobom, przekaż ją wraz z instrukcją. Przestrzeganie
załączonej instrukcji obsługi stanowi przesłankę do prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja
obsługi zawiera również wskazówki dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
PL
ELEKTRYCZNA KOSIARKA OGRODOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI
69
Symbole
2. SYMBOLE
Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z zaleceniami
dotyczącymi jego obsługi.
Osoby towarzyszące powinny znajdować się
w dostatecznej odległości.
Zachowaj ostrożność podczas pracy z ostrzami.
Ostrza obracają się również po wyłączeniu silnika.
Przed rozpoczęciem konserwacji lub w przypadku
uszkodzenia kabla wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Utrzymuj kabel zasilający w dostatecznej odległości
od ostrzy.
Ostrza obracają się również po wyłączeniu urządzenia.
Przed kontaktem ze wszystkimi częściami urządzenia
odczekaj na jego całkowite zatrzymanie.
Nie koś trawy podczas deszczu i nie pozostawiaj kosiarki
pod gołym niebem podczas deszczu.
Używaj środków ochrony słuchu.
Używaj środków ochrony wzroku.
Używaj środków ochrony dróg oddechowych.
PL 70
FZR 2035 E
Opis
3. OPIS
1. Górny uchwyt
2. Śruba zaciskowa uchwytu
3. Dolny uchwyt
4. Kosz
5. Pokrywa kosza/tylny deflektor
6. Dźwignia regulacji wysokości koszenia
7. Bezpieczniki wyłącznika głównego
8. Wyłącznik główny
1
1
2
3
4
5
6
7 8