Znaleziono w kategoriach:
Licznik rowerowy GARMIN GPS Edge 530 + Varia RTL515

Instrukcja obsługi Licznik rowerowy GARMIN GPS Edge 530 + Varia RTL515

Powrót
EDGE® 530
Podręcznik użytkownika
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest
zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności
powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące
użytkowania niniejszego produktu.
Garmin®, logo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, Forerunner®, inReach® oraz Virtual Partner® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Connect IQ, Firstbeat Analytics, Garmin Connect, Garmin Express, HRM-Dual, Rally, Varia oraz Vector
znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Apple® oraz Mac® są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znak
i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. The Cooper Institute®, podobnie jak wszelkie
pozostałe powiązane znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Di2 i Shimano STEPS są znakami towarowymi firmy Shimano, Inc. Shimano® jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Shimano, Inc. Training Stress Score (TSS), Intensity Factor (IF) i Normalized Power (NP) są znakami towarowymi firmy Peaksware,
LLC. STRAVA i Strava są znakami towarowymi firmy Strava, Inc. WiFi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
Ten produkt ma certyfikat ANT+®. Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
M/N: A03485
Spis treści
Wstęp...............................................1
Ogólne informacje o urządzeniu............ 1
Wyświetlanie strony stanu.................. 2
Wyświetlanie widżetów....................... 2
Korzystanie z menu skrótów.............. 2
Parowanie smartfona............................. 3
Ładowanie urządzenia............................ 3
Informacje o baterii............................. 4
Mocowanie standardowego uchwytu.... 4
Instalowanie zewnętrznego uchwytu
montażowego..........................................5
Odłączanie urządzenia Edge.............. 5
Instalowanie uchwytu do roweru
górskiego................................................. 6
Odbieranie sygnałów satelitarnych........ 7
Trening.............................................8
Jazda rowerem........................................8
Segmenty................................................. 8
Strava™Segmenty................................ 9
Korzystanie z widżetu
eksplorowania segmentów
z serwisu Strava...............................9
Podążanie segmentem z Garmin
Connect................................................ 9
Włączanie segmentów........................ 9
Wyścig na segmencie....................... 10
Wyświetlanie szczegółów
segmentu........................................... 10
Opcje segmentu................................ 11
Usuwanie segmentu..........................11
Treningi.................................................. 11
Realizowanie treningu z Garmin
Connect.............................................. 11
Rozpoczynanie treningu................... 11
Przerywanie treningu........................ 12
Usuwanie treningów..........................12
Plany treningów.....................................12
Korzystanie z planów treningów
z serwisu Garmin Connect................12
Wyświetlanie treningów w ramach
planu treningowego.......................... 12
Trening interwałowy..............................12
Tworzenie treningu interwałowego..13
Rozpoczynanie treningu
interwałowego................................... 13
Trening w pomieszczeniu.....................13
Parowanie trenażera rowerowego
ANT+®............................................... 13
Korzystanie z trenażera rowerowego
ANT+.................................................. 14
Ustawianie oporu...........................14
Ustawianie symulacji
nachylenia...................................... 14
Ustawianie docelowej mocy......... 14
Ustawianie celu treningowego............. 15
Anulowanie celu treningowego........ 15
Moje statystyki............................... 15
Pomiary efektywności.......................... 16
Stan wytrenowania............................ 17
Informacje o szacowanym pułapie
tlenowym........................................... 17
Sprawdzanie szacowanego pułapu
tlenowego...................................... 18
Wskazówki dotyczące
maksymalnego pułapu tlenowego
dla jazdy rowerem......................... 18
Aklimatyzacja cieplna
i wysokościowa............................. 19
Obciążenie treningowe..................... 19
Sprawdzanie szacowanego
obciążenia treningowego..............19
Charakter obciążenia
treningowego..................................... 20
Informacje o funkcji Training
Effect.................................................. 21
Czas odpoczynku.............................. 21
Wyświetlanie czasu
odpoczynku....................................22
Określanie współczynnika FTP........ 22
Przeprowadzanie testu FTP..........23
Automatyczne obliczanie
współczynnika FTP....................... 23
Wyświetlanie natężenia wysiłku....... 23
Wyłączanie powiadomień
o wynikach......................................... 23
Wyświetlanie krzywej mocy.............. 24
Synchronizacja aktywności
i pomiarów efektywności.................. 24
Wstrzymywanie stanu
wytrenowania.................................... 24
Spis treści i
Wznawianie wstrzymanego stanu
wytrenowania.................................24
Osobiste rekordy................................... 24
Wyświetlanie osobistych
rekordów............................................ 24
Przywracanie osobistego rekordu....25
Usuwanie osobistego rekordu..........25
Strefy treningowe.................................. 25
Nawigacja...................................... 25
Pozycje.................................................. 25
Zaznaczanie pozycji.......................... 25
Zapisywanie pozycji z mapy............. 25
Podróż do pozycji.............................. 26
Podróż z funkcją Wróć do startu...... 26
Przerywanie podróży wyznaczoną
trasą................................................... 26
Edytowanie pozycji............................26
Usuwanie pozycji...............................27
Odwzorowanie pozycji...................... 27
Kursy...................................................... 27
Tworzenie kursu w urządzeniu......... 27
Podążanie kursem z Garmin
Connect.............................................. 27
Wskazówki dotyczące jazdy według
kursu.................................................. 28
Wyświetlanie szczegółów kursu...... 28
Wyświetlanie kursu na mapie....... 28
Korzystanie z funkcji ClimbPro........ 29
Opcje kursu........................................ 29
Przerywanie kursu............................. 29
Usuwanie kursu................................. 29
Trasy Trailforks................................. 29
Ustawienia mapy................................... 30
Przeglądanie mapy............................30
Zmiana orientacji mapy.................... 30
Motywy mapy.................................... 30
Ustawienia trasy.................................... 31
Wybieranie aktywność do obliczenia
trasy................................................... 31
Funkcje online................................ 31
Funkcje online Bluetooth...................... 32
Funkcje wykrywania zdarzeń
i pomocy............................................ 33
Wykrywanie zdarzeń......................33
Pomoc............................................ 33
Dodawanie kontaktów
alarmowych................................... 33
Wyświetlanie kontaktów
alarmowych................................... 33
Wzywanie pomocy.........................34
Włączanie i wyłączanie wykrywania
zdarzeń...........................................34
Anulowanie automatycznych
wiadomości....................................34
Wysyłanie informacji o aktualizacji
statusu po wystąpieniu
zdarzenia........................................34
Włączanie LiveTrack......................... 34
Rozpoczynanie sesji GroupTrack..... 35
Porady dotyczące sesji
GroupTrack.................................... 35
Ustawianie alarmu rowerowego.......36
Odtwarzanie monitów dźwiękowych
na smartfonie.................................... 36
Przesyłanie plików do innego
urządzenia Edge................................ 36
Funkcje online Wi‑Fi.............................. 36
Konfiguracja łączności Wi‑Fi............ 37
Wi‑FiUstawienia................................. 37
Czujniki bezprzewodowe................ 37
Zakładanie czujnika tętna.....................38
Ustawianie stref tętna....................... 39
Informacje o strefach tętna.......... 39
Cele fitness.................................... 39
Wskazówki dotyczące nieregularnego
odczytu danych tętna........................ 39
Montaż czujnika prędkości...................40
Montaż czujnika rytmu......................... 41
Informacje o czujnikach prędkości
i rytmu................................................ 41
Uśrednianie danych dotyczących
rytmu lub mocy.................................. 41
Parowanie czujników
bezprzewodowych................................ 42
Trening z miernikami mocy.................. 42
Ustawianie stref mocy...................... 42
Kalibrowanie miernika mocy............ 42
Moc na pedale................................... 43
Dynamika jazdy................................. 43
Wykorzystanie dynamiki jazdy......43
Aktualizowanie oprogramowania Rally
za pomocą urządzenia Edge............ 44
ii Spis treści
Świadomość sytuacyjna....................... 44
Włączanie dźwięku zielonego poziomu
zagrożenia......................................... 44
Korzystanie z elektronicznych
manetek................................................. 44
Korzystanie z e-roweru......................... 44
Wyświetlanie danych czujnika e-
roweru................................................ 44
inReach®Pilot....................................... 44
Korzystanie z pilota inReach............ 45
Historia.......................................... 45
Wyświetlanie jazdy................................ 45
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref
treningowych..................................... 45
Usuwanie jazd................................... 45
Wyświetlanie podsumowania
danych................................................... 46
Usuwanie podsumowania danych... 46
Serwis Garmin Connect........................ 46
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin
Connect.............................................. 47
Zapis danych......................................... 47
Zarządzanie danymi..............................47
Podłączanie urządzenia do
komputera..........................................47
Przesyłanie plików do urządzenia.... 47
Usuwanie plików............................... 48
Odłączanie kabla USB....................... 48
Dostosowywanie urządzenia...........48
Funkcje Connect IQ do pobrania.......... 48
Pobieranie funkcji Connect IQ przy
użyciu komputera.............................. 48
Profile.....................................................49
Ustawianie profilu użytkownika........49
Informacje o ustawieniach treningu.... 49
Aktualizowanie profilu aktywności.. 50
Dodawanie ekranu danych............... 51
Edytowanie ekranu danych............... 51
Zmiana kolejności ekranów
danych................................................51
Alerty.................................................. 51
Ustawianie alertów
zakresowych.................................. 52
Ustawianie alertów cyklicznych....52
Ustawianie inteligentnych alertów
przypominających o jedzeniu
i piciu.............................................. 52
Auto Lap.............................................53
Oznaczanie okrążeń wg pozycji... 53
Oznaczanie okrążeń wg
dystansu.........................................53
Oznaczanie okrążeń wg czasu..... 53
Korzystanie z funkcji Autouśpienie.. 53
Korzystanie z funkcji Auto Pause.....54
Korzystanie z funkcji
autoprzewijania................................. 54
Automatyczne uruchamianie
stopera............................................... 54
Zmiana ustawień satelitów...............54
Ustawienia telefonu.............................. 55
Ustawienia systemowe......................... 55
Ustawienia wyświetlania...................55
Korzystanie z podświetlenia......... 55
Dostosowywanie pętli widżetów...... 56
Ustawienia zapisu danych................ 56
Zmiana jednostek miary................... 56
Włączanie i wyłączanie dźwięków
urządzenia......................................... 56
Zmiana języka urządzenia................ 56
Strefy czasowe.................................. 56
Konfigurowanie trybu dodatkowego
wyświetlacza......................................... 57
Wyłączanie trybu dodatkowego
wyświetlacza..................................... 57
Informacje o urządzeniu................. 57
Aktualizacje produktów........................ 57
Aktualizowanie oprogramowania za
pomocą aplikacji Garmin Connect... 57
Aktualizacja oprogramowania przy
użyciu aplikacji Garmin Express.......57
Dane techniczne....................................58
Edge — dane techniczne................... 58
HRM-Dual™ — dane techniczne........ 58
Czujnik prędkości 2 i czujnik rytmu 2 —
dane techniczne................................ 58
Wyświetlanie informacji
o urządzeniu.......................................... 58
Wyświetlanie informacji prawnych
i dotyczących zgodności.................. 58
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia............................................. 59
Spis treści iii

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756