Znaleziono w kategoriach:
Żelazko GÖTZE & JENSEN IG750

Instrukcja obsługi Żelazko GÖTZE & JENSEN IG750

Powrót
ŻELAZKO
IG750
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1. Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Należy używać urządzenia zgodnie zprzeznaczeniem opisanym winstrukcji
obsługi.
3.
Nie należy używać wody perfumowanej istosować odświeżaczy ani
olejków zapachowych.
4.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie
nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5.
Nie należy zanurzać urządzenia wwodzie ani innych płynach. Nie
należy wystawiać urządzenia na działanie szkodliwych warunków
atmosferycznych.
6.
Przed napełnieniem wodą lub przed opróżnieniem zbiornika zwody
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda elektrycznego. Nie
należy napełniać zbiornika wodą prosto zkranu, należy użyć pojemnika
do napełniania.
7.
Odłączając produkt od zasilania, należy chwycić za wtyczkę, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
8.
Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, wprzeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci wwieku co najmniej 8 lat
iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych iosoby
obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby
zwzane ztym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
10. Po każdym użyciu lub wprzypadku usterki, urządzenie należy odłączyć
od gniazda elektrycznego.
4
11.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony
jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba
oodpowiednich kwalifikacjach.
12.
Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
13. Należy chronić przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami.
14.
Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych
lub gorących powierzchniach, ani wich pobliżu.
15.
Urządzenie należy podłączać do gniazda zuziemieniem izgodnie
znapięciem elektrycznym podanym na tabliczce znamionowej.
16.
Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia wtrakcie pracy jest
bardzo wysoka.
UWAGA!
GORĄCA POWIERZCHNIA
17. Nie należy dotykać stopy żelazka. Należy trzymać żelazko za uchwyt.
18.
Aby uniknąć upadku urządzenia, należy dopilnować aby przewód nie
zwisał zblatu roboczego.
19. Nie wolno prasować odzieży na ciele.
20. Nie należy korzystać zurządzenia jeżeli zbiornik wody jest pusty.
21.
Po zakończeniu pracy należy wyczyścić urządzenie iopróżnić zbiornik
zpozostałej wody.
22.
Urządzenie wydziela gorącą parę, która może spowodować oparzenia.
Nigdy nie należy kierować strumienia pary wstronę ludzi izwierząt.
23.
Urządzenie należy podłączać zgodnie ze specyfikacją podaną na tabliczce
znamionowej.
24. Urządzenie należy podłączać do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
25. Podczas prasowania pokrywa zbiornika powinna być zamknięta. Należy
zachować szczególną ostrożność stawiając żelazko pionowo - w zbiorniku
może znajdować się gorąca woda.
UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się zniego
specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno zczasem ustąpić.
5
1
2
3
4
5
6
79
10
8
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki tze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE
Model IG750
Zasilanie [V]/Hz 220-240~, 50-60
Moc [W] 2520-3000
Pojemność zbiornika [ml]: 460
OPIS URZĄDZENIA
1. Stopa
2. Dysza rozpylacza
3. Pokrywa zbiornika na wodę
4. Regulator pary, samoczyszczenia
5. Przycisk rozpylacza
6. Przycisk wyrzutu pary
7. Regulator temperatury
8. Obrotowa osłona przewodu
9. Wskaźnik pracy
10. Podstawa

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756