Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta ceramiczna GORENJE ECT641BSC

Powrót
www.gorenje.com
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
KORZYSTANIA
ZE SZKLANO-
CERAMICZNEJ
PŁYTY GRZEWCZEJ
DO ZABUDOWY
Dziękujemy za okazane
zaufanie i zakup naszego urządzenia.
Niniejsza szczegółowa instrukcja
ma na celu ułatwienie korzystania
z opisywanego w niej produktu.
Instrukcja powinna umożliwić
możliwe jak najszybsze zapoznanie
się z nowym urządzeniem.
Upewnić się, że urządzenie
zostało przekazane w stanie
nieuszkodzonym. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń powstałych
w transporcie proszę skontaktować
się z punktem sprzedaży, w którym
urządzenie zostało zakupione,
lub z regionalną hurtownią, która
urządzenie dostarczała. Numer
telefonu można znaleźć na fakturze
lub na dokumencie dostawy.
Instrukcja jest także dostępna na
naszej stronie internetowej:
www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com />
Ważna informacja
Wskazówka, uwaga
3
SPIS TREŚCI
696949
WPROWADZE-
NIE
PRZYGOTOWA-
NIE URZĄDZENIA
DO PIERWSZEGO
UŻYCIA
WYKRYWANIE
I USUWANIE
USTEREK
4 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
6 Przed podłączeniem urządzenia:
7 SZKLANO-CERAMICZNA PŁYTA GRZEWCZA DO ZABUDOWY
8 Specyfikacja techniczna
9 PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PO RAZ PIERWSZY
10 PŁYTA GRZEWCZA
10 Szklano-ceramiczna powierzchnia grzewcza
11 Wskazówki dotyczące naczyń
11 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
12 OBSŁUGA PŁYTY GRZEJNEJ
12 Panel sterowania (w zależności od modelu)
13 Włączanie płyty
13 Włączanie stref grzejnych
14 Automatyczna funkcja szybkiego podgrzewania
14 Tabela automatycznej funkcji szybkiego podgrzewania
16 Poszerzona strefa grzejna (w zależności od modelu)
16 Strefa doładowania mocy
17 Blokada przed dziećmi
18 Funkcje programatora czasowego
19 Zatrzymywanie procesu gotowania przy użyciu funkcji stop & go
19 Funkcja pamięci
20 Wyłączanie strefy grzejnej
20 Wskaźnik ciepła resztkowego
20 Maksymalny czas gotowania
21 Wyłączanie całej płyty grzejnej
21 Automatyczne wyłączenie
21 Ustawianie sygnału akustycznego i parametrów blokady
23 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
25 TABELA WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK
26 MONTAŻ PŁYTY DO ZABUDOWY
34 PODŁĄCZANIE PŁYTY GRZEWCZEJ DO PRĄDU
36 UTYLIZACJA RÓŻNE POSTA-
NOWIENIA
OBSŁUGA PŁYTY
GRZEWCZEJ
KONSERWACJA I
CZYSZCZENIE
MONTAŻ I
PODŁĄCZENIE
4
696949
WAŻNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I
ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.
Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, czuciową
lub umysłową lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o
ile będą one to robić pod nadzorem lub przekazane zostaną
im wskazówki dotyczące bezpiecznego używania urządzenia
i uświadomią sobie one związane z tym niebezpieczeństwa.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Nie wolno im także
wykonywać bez nadzoru żadnych czynności związanych z
czyszczeniem lub konserwacją zastrzeżoną dla użytkownika.
Należy pilnować, by urządzeniem nie bawiły się dzieci.
OSTRZEŻENIE: W czasie pracy urządzenie i jego odkryte
części bardzo się nagrzewają. Należy uważać, by nie dotknąć
nagrzewających się elementów. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie
powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: W czasie korzystania z urządzenia jego odkryte
części bardzo się nagrzewają. Aby uniknąć poparzenia, nie
dopuszczać do urządzenia dzieci.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
elektrycznym, przed przystąpieniem do wymiany lampy upewnić
się, że urządzenie zostało wyłączone.
Nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzaczy parowych lub
wysokociśnieniowych, ponieważ mogłoby to doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
5
696949
Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, by było sterowane
przy pomocy zewnętrznych programatorów czasowych lub
specjalnych układów sterowania.
Urządzenia rozłączające muszą zostać włączone do stałej
instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi instalacji elektrycznych.
W razie uszkodzenia kabla zasilającego musi on zostać
wymieniony, dla uniknięcia zagrożenia, przez producenta,
serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach (dotyczy
wyłącznie urządzeń podłączonych kablem zasilającym).
OSTRZEŻENIE: W przypadku pęknięć na powierzchni urządzenia,
wyłączyć je, aby uniknąć możliwości porażenia prądem
elektrycznym.
Nie wpatrywać się w elementy płyty grzejnej, ponieważ
wbudowane są w nie lampy halogenowe.
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na płycie grzejnej bez dozoru z
tłuszczem lub olejem może być niebezpieczne i wywołać
pożar. NIGDY nie próbować gasić pożaru wodą. Należy bowiem
wyłączyć urządzenie, a następnie nakryć płomień, np. pokrywką
lub kocem przeciwpożarowym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: na powierzchniach
grzejnych nie przechowywać żadnych przedmiotów
Niebezpieczeństwo pożaru: Na powierzchniach grzejnych nie
przechowywać żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi odbywać się pod nadzorem.
Krótkotrwały proces gotowania wymaga ciągłego nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na płycie grzejnej bez dozoru z
tłuszczem lub olejem może być niebezpieczne i wywołać pożar.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756