Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa GORENJE G641X

Powrót
Podręcznik użytkownika
Instrukcja instalacji
Instrukcja konwersji
BG6xA
BG6xB
BG6xC
BG6xD
BG6xE
BG6xF
PL
3
7
Stosowane symbole
Istotne informacje
Wskazówka
Przyłącze gazu
Przyłącze elektryczne
Prawidłowo
Nieprawidłowo
PL 3
TREŚĆ
Przepisy bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo użytkowania 4
Dzieci i osoby szczególnie zagrożone 6
Podręcznik użytkownika
Modele 8
Opis 8
Informacje dotyczące rozporządzenia (UE) 66/2014 8
Eksploatacja 9
Tabela usterek 10
Instrukcja instalacji
Przepisy bezpieczeństwa 11
Serwisowanie 11
Przygotowanie do instalacji 12
Taśma uszczelniająca 13
Przyłącze gazu 14
Zabudowa 14
Podłączanie i testowanie 14
Instrukcja konwersji
Instrukcja konwersji 15
Tabela konwersji 15
Moc płyty (kW) 16
Konwersja dysz 16
Konwersja śrub obejściowych 17
Kontrola szczelności i działania 17
Uruchamianie 18
Kontrola działania 18
Kwestie środowiskowe
Utylizacja opakowania i urządzenia 18
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
PL 4
PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I ZACHOWAĆ DO
WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI!
Bezpieczeństwo użytkowania
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody wynikające z niestosowania się do instrukcji
bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń.
Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym
podłączeniem, mocowaniem lub niewłaściwą
eksploatacją nie są objęte gwarancją.
OSTRZEŻENIE: niniejsze urządzenie oraz jego
odsłonięte części nagrzewają się podczas użytkowania.
Nie wolno dotykać gorących części. Dzieci w wieku
poniżej 8 lat nie powinny zbliżać się do urządzenia, jeśli
nie znajdują się pod stałym nadzorem.
OSTRZEŻENIE: ryzyko pożaru – zabrania się układania
jakichkolwiek obiektów na płycie grzejnej.
PRZESTROGA: gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Krótkie gotowanie powinno odbywać się pod
ciągłym nadzorem.
OSTRZEŻENIE: smażenie z użyciem tłuszczu lub oleju
bez nadzoru może stwarzać ryzyko pożaru.
ZABRANIA się gaszenia pożaru za pomocą wody.
W takiej sytuacji należy wyłączyć urządzenie i zakryć
płomienie, np. za pomocą koca pożarowego.
Zabrania się flambirowania pod okapem kuchennym.
Wysokie płomienie mogą wywołać pożar nawet przy
wyłączonym okapie.
OSTRZEŻENIE: należy stosować jedynie osłony płyty
grzejnej zaprojektowane przez producenta urządzenia,
określone przez niego w instrukcji użytkowania lub
osłony dostarczone wraz z urządzeniem. Korzystanie
z niewłaściwych osłon może doprowadzić do wypadków.
Płytę grzejną można stosować jedynie do
przygotowywania żywności. Nie można jej stosować do
ogrzewania pomieszczeń.
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
PL 5
Na płycie nie wolno podgrzewać zamkniętych puszek.
Ciśnienie rosnące w ich wnętrzu może doprowadzić do
wybuchu puszki.
Może być to przyczyną obrażeń lub poparzeń.
Zabrania się zakrywania urządzenia tkaniną lub
podobnym materiałem. Jeśli płyta będzie włączona lub
nadal gorąca, może to doprowadzić do wybuchy pożaru.
Zabrania się wykorzystywania urządzenia jako blatu
kuchennego. Płyta może zostać przypadkowo włączona
lub być nadal gorąca, co może spowodować stopienie
się obiektów, ich rozgrzanie lub wywołać pożar.
Nie wolno korzystać z urządzenia w temperaturach
poniżej 5°C.
Umieszczanie lub korzystanie z płyty grzejnej poza
pomieszczeniami jest zabronione.
Przy pierwszym korzystaniu z urządzenia może pojawić się
„nowy zapach”. Jest to normalne zjawisko. Jeśli kuchnia
jest odpowiednio wentylowana, zapach szybko zniknie.
Urządzenie nie jest zaprojektowane do obsługi za
pomocą zewnętrznego zegara lub odrębnego systemu
zdalnego sterowania.
Zabrania się otwierania obudowy urządzenia.
Do czyszczenia płyty grzejnej nie wolno używać myjek
ciśnieniowych ani parowych.
Blat ceramiczny jest bardzo wytrzymały, ale można go
uszkodzić, np. może pęknąć po upuszczeniu na niego
słoika lub ostrego narzędzia.
Brak gumowych stopek podstawek pod patelnie może
powodować zarysowania tacy ociekowej lub słabe
spalanie palnika. W przypadku braku gumowej stopki
należy skontaktować się z naszym działem serwisowym.
OSTRZEŻENIE W przypadku pęknięcia panelu szklanego:
należy natychmiast wyłączyć wszystkie palniki oraz
elementy grzewcze oraz odłączyć urządzenie od
zasilania;

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756