Znaleziono w kategoriach:
Płyta gazowa GORENJE GW642AB

Instrukcja obsługi Płyta gazowa GORENJE GW642AB

Powrót
Płyta gazowa
Podręcznik użytkownika
Instrukcja instalacji
Instrukcja konwersji
BG3xA - BG6xA - BG6xB - BG6xD
BG6xE - BG7xA - BG7xB - BG7xC
BG7xD - BG9xA - BG9xB - BG9xD
BG9xE
W treści instrukcji stosowane sąprzedstawione poniżej symbole, które posiadająpodane
obok nich znaczenia:
INFORMACJA!
Informacja, porada, wskazówka lub zalecenie
OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie ogólne niebezpieczeństwo
PODŁĄCZENIE DO GAZU!
Ostrzeżenie przyłącze gazu
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
Ostrzeżenie niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
GORĄCA POWIERZCHNIA!
Ostrzeżenie niebezpieczeństwo gorącej powierzchni
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!
Ostrzeżenie niebezpieczeństwo pożaru
PRAWIDŁOWO
NIEPRAWIDŁOWO
Ważne jest, by dokładnie zapoznaćsięz treściąinstrukcji.
Spis treści
4Zasady bezpieczeństwa .........................................................................................................
4PRZECZYTAĆDOKŁADNIE I ZACHOWAĆDO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI! ..........
8Płyta gazowa ...........................................................................................................................
10Podręcznik Użytkownika ........................................................................................................
10Modele ......................................................................................................................................
12Opis ...........................................................................................................................................
13Informacje dotyczące rozporządzenia (tylko UE) 66/2014 .......................................................
14Eksploatacja ..............................................................................................................................
15Położenie palnika: .....................................................................................................................
15Czyszczenie: .............................................................................................................................
16Tabela usterek ..........................................................................................................................
17Instrukcja instalacji .................................................................................................................
17Zasady bezpieczeństwa ...........................................................................................................
20Przygotowanie do montażu ......................................................................................................
21Taśma uszczelniająca ...............................................................................................................
22Przyłącze gazu ..........................................................................................................................
22Dostępność ...............................................................................................................................
23Do zabudowy ............................................................................................................................
23Podłączanie i testowanie ..........................................................................................................
24Instrukcja konwersji ...............................................................................................................
24Tabela konwersji .......................................................................................................................
25Tabela mocy (kW-g/h) ...............................................................................................................
26Konwersja dysz .........................................................................................................................
26Konwersja śrub obejściowych ..................................................................................................
27Kontrola szczelności i działania ................................................................................................
27Uruchomienie ............................................................................................................................
27Kontrola działania .....................................................................................................................
28Kwestie środowiskowe ..........................................................................................................
28Utylizacja urządzenia i opakowania ..........................................................................................
3
Zasady bezpieczeństwa
PRZECZYTAĆDOKŁADNIE I ZACHOWAĆDO
WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI!
Informacje ogólne
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody wynikające z niestosowania siędo instrukcji
bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń.
Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem,
mocowaniem lub niewłaściwąeksploatacjąnie sąobjęte
gwarancją.
OSTRZEŻENIE!
To urządzenie oraz jego elementy będące w zasięgu ręki
nagrzewająsiępodczas użytkowania. Nie wolno dotykać
gorących części. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny
zbliżaćsiędo urządzenia, jeśli nie znajdująsiępod stałym
nadzorem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Nie przechowywać
na powierzchniach grzejnych kuchenki żadnych
przedmiotów.
UWAGA! Gotowanie powinno odbywaćsiępod nadzorem.
Należy zapewnićstały nadzór nad krótkim gotowaniem.
4
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!
OSTRZEŻENIE: gotowanie na płycie z zastosowaniem
tłuszczu lub oleju może powodowaćzagrożenie i
doprowadzićdo pożaru.
NIE gasićpożaru wodą. W takiej sytuacji należy wyłączyć
urządzenie i zakryćpłomienie, np. za pomocąkoca
pożarowego.
Zabrania sięflambirowania pod okapem kuchennym. Wysokie
płomienie mogąwywołaćpożar nawet przy wyłączonym
okapie.
OSTRZEŻENIE!
Używaćwyłącznie osłon kuchenki zaprojektowanych lub
wskazanych jako odpowiednie w instrukcji obsługi przez jej
producenta lub teżosłon wbudowanych w kuchenkę.
Stosowanie nieodpowiednich osłon może prowadzićdo
wypadków.
Płytęgrzejnąmożna stosowaćjedynie do przygotowywania
żywności.
Nie można jej stosowaćdo ogrzewania pomieszczeń.
Na płycie nie wolno podgrzewaćzamkniętych puszek.
Ciśnienie rosnące w ich wnętrzu może doprowadzićdo
wybuchu puszki. Może byćto przyczynąobrażeńlub
poparzeń.
Zabrania sięzakrywania urządzenia tkaninąlub podobnym
materiałem. Jeśli płyta będzie włączona lub nadal gorąca,
może to doprowadzićdo wybuchy pożaru.
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756