Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna GORENJE IT643BSC

Powrót
www.gorenje.com
PL
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
INDUKCYJNEJ
PŁYTY GRZEWCZEJ
ZE SZKŁA
CERAMICZNEGO DO
ZABUDOWY
Dziękujemy za okazane
zaufanie i zakup naszego urządzenia.
Niniejsza szczegółowa instrukcja
ma na celu ułatwienie korzystania
z opisywanego w niej produktu.
Instrukcja powinna umożliwić
możliwe jak najszybsze zapoznanie
się z nowym urządzeniem.
Upewnić się, że urządzenie
zostało przekazane w stanie
nieuszkodzonym. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń powstałych
w transporcie proszę skontaktować
się z punktem sprzedaży, w którym
urządzenie zostało zakupione,
lub z regionalną hurtownią, która
urządzenie dostarczała. Numer
telefonu można znaleźć na fakturze
lub na dokumencie dostawy.
Instrukcja jest także dostępna na
naszej stronie internetowej:
www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com />
Ważna informacja
Wskazówka, uwaga
3
SPIS TREŚCI
722087
4 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
7 SZKLANO-CERAMICZNA INDUKCYJNA PŁYTA GRZEWCZA DO
ZABUDOWY
8 Specyfikacja techniczna
9 PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PO RAZ PIERWSZY
10 INDUKCYJNA POWIERZCHNIA GRZEWCZA
10 Szklano-ceramiczna powierzchnia grzewcza
11 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
11 Rozpoznawanie naczyń
12 Zasada działania indukcyjnej płyty grzewczej
13 Naczynia indukcyjne
14 OBSŁUGA PŁYTY GRZEJNEJ
14 Panel sterowania (w zależności od modelu)
15 Włączanie płyty
15 Właczanie stref grzejnych
16 Automatyczna funkcja szybkiego podgrzewania
17 Połączona strefa grzejna
19 Strefa grzejna z opcją dołądowania mocy
20 Blokada przed dziećmi
21 Rozmrażanie/odgrzewanie
22 Funkcje czasomierza
23 Zatrzymywanie procesu gotowania przy pomocy funkcji stop & go
23 Zabezpieczenie przed przegrzaniem
24 Funkcja pamięci
25 Wyłączanie strefy grzejnej
25 Wskaźnik ciepła resztkowego
26 Wyłączanie całej płyty grzejnej
26 Wyłączenie automatyczne
26 Maksymalny czas gotowania
27 Ustawienia użytkownika
29 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
31 TABELA WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK
33 MONTAŻ PŁYTY DO ZABUDOWY
43 PODŁĄCZANIE PŁYTY GRZEWCZEJ DO PRĄDU
45 UTYLIZACJA
WPROWADZE-
NIE
PRZYGOTOWA-
NIE URZĄDZENIA
DO PIERWSZEGO
UŻYCIA
WYKRYWANIE
I USUWANIE
USTEREK
RÓŻNE POSTA-
NOWIENIA
OBSŁUGA PŁYTY
GRZEWCZEJ
KONSERWACJA I
CZYSZCZENIE
4
722087
WAŻNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAĆ
JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.
Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, czuciową
lub umysłową lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o
ile będą one to robić pod nadzorem lub przekazane zostaną
im wskazówki dotyczące bezpiecznego używania urządzenia
i uświadomią sobie one związane z tym niebezpieczeństwa.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Nie wolno im także
wykonywać bez nadzoru żadnych czynności związanych z
czyszczeniem lub konserwacją zastrzeżoną dla użytkownika.
OSTRZEŻENIE: W czasie pracy urządzenie i jego odkryte
części bardzo się nagrzewają. Należy uważać, by nie dotknąć
nagrzewających się elementów. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie
powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: W czasie korzystania z urządzenia jego
odkryte części bardzo się nagrzewają. Aby uniknąć poparzenia,
nie dopuszczać do urządzenia dzieci.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
elektrycznym, przed przystąpieniem do wymiany lampy
upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone.
Nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzaczy parowych
lub wysokociśnieniowych, ponieważ mogłoby to doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, by było sterowane
przy pomocy zewnętrznych programatorów czasowych lub
specjalnych układów sterowania.
5
722087
Urządzenia rozłączające muszą zostać włączone do stałej
instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi instalacji elektrycznych.
W razie uszkodzenia kabla zasilającego musi on zostać
wymieniony, dla uniknięcia zagrożenia, przez producenta,
serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach (dotyczy
wyłącznie urządzeń podłączonych kablem zasilającym).
OSTRZEŻENIE: W przypadku pęknięć na powierzchni
urządzenia, wyłączyć je, aby uniknąć możliwości porażenia
prądem elektrycznym.
Przed otwarciem należy wytrzeć z pokrywki rozlane płyny.
Przed zamknięciem pokrywki należy poczekać aż powierzchnia
grzejna ostygnie.
Nie wpatrywać się w elementy płyty grzejnej, ponieważ
wbudowane są w nie lampy halogenowe
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na płycie grzejnej bez dozoru z
tłuszczem lub olejem może być niebezpieczne i wywołać
pożar. NIGDY nie próbować gasić pożaru wodą. Należy
bowiem wyłączyć urządzenie, a następnie nakryć płomień, np.
pokrywką lub kocem przeciwpożarowym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: na powierzchniach
grzejnych nie przechowywać żadnych przedmiotów
Niebezpieczeństwo pożaru: Na powierzchniach grzejnych nie
przechowywać żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi odbywać się pod
nadzorem. Krótkotrwały proces gotowania wymaga ciągłego
nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na płycie grzejnej bez dozoru z
tłuszczem lub olejem może być niebezpieczne i wywołać
pożar.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756