Znaleziono w kategoriach:
Płyta indukcyjno-gazowa GORENJE GCI691BSC

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjno-gazowa GORENJE GCI691BSC

Powrót
1
L
R06-031018
4
PL
Szanowni PaĔstwo!
Witroceramiczna páyta kuchenna do zabudowy przeznaczona jest do uĪytkowania w
gospodarstwie domowym. Do pakowania produktów uĪywamy materiaáów przyjaznych dla
Ğrodowiska, które moĪna bez zagroĪenia dla Ğrodowiska ponownie przetwarzaü, skáadowaü
bądĨ utylizowaü. Materiaáy opakowania są w tym celu odpowiednio oznaczone.
Gdy urządzenie zostanie wyeksploatowane, naleĪy zadbaü, by nie zagraĪaáo ono
Ğrodowisku. Zalecamy przekazaü je do upowaĪnionego punktu zbierania zuĪytego sprzĊtu
gospodarstwa domowego.
Instrukcja obsáugi
Instrukcja obsáugi przeznaczona jest dla uĪytkownika. Zawiera opis urządzenia i sposób jego
uĪytkowania. Instrukcja odnosi siĊ do róĪnych typów urządzeĔ, dlatego teĪ moĪe zawieraü
opisy funkcji, których niniejsze urządzenie nie posiada.
Niniejsza instrukcja jest waĪna jedynie wtedy, gdy na urządzeniu znajduje siĊ symbol
paĔstwa. JeĪeli symbolu paĔstwa na urządzeniu BRAK, naleĪy stosowaü siĊ do instrukcji
technicznych, które dostarczą odpowiednich wskazówek, dotyczących ponownego
przetwarzania urządzenia zgodnie z wymogami eksploatacji, obowiązującymi w danym
paĔstwie.
Instrukcja podáączenia
Podáączenie urządzenia musi byü wykonane zgodnie z instrukcjami z rozdziaáu „Podáączenie
do sieci elektrycznej” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Podáączenia moĪe dokonaü wyáącznie fachowiec.
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa, zawierająca podstawowe dane, umieszczona jest na spodzie
urządzenia.
Ochrona
przeciwpoĪarowa
Urządzenie moĪe byü z jednej strony zabudowane przy wysokim elemencie kuchennym,
wyĪszym od urządzenia. Z drugiej strony moĪe znajdowaü siĊ jedynie element meblowy tej
samej wysokoĞci, co urządzenie.
Īne ostrzeĪenia 46
Zabudowa 47
Podáączenie do sieci elektrycznej 48
Podáączenie do instalacji gazowej 49
Charakterystyka techniczna 50
Pola grzejne i palniki gazowe 51
Sterowanie polami indukcyjnymi 53
Sterowanie palnikami gazowymi 57
Czyszczenie i konserwacja powierzchni witroceramicznej 58
Specjalne ostrzeĪenia i zgáaszanie báĊdów 59
WaĪne ostrzeĪenia
WSKAZÓWKI TECHNICZNE ORAZ ZABUDOW
A
Urządzenie moĪe zostaü zabudowane w elemencie kuchennym oraz podáączone do sieci
elektrycznej i instalacji gazowej wyáącznie przez fachowca.
(klasa instalacji: 3)
• Podczas stosowania palników gazowych do pomieszczenia dodatkowo przedostają siĊ
ciepáo i wilgoü. W razie intensywniejszego i dáuĪszy czas trwającego uĪytkowania urządzenia
konieczne jest intensywniejsze wietrzenie lub wáączenie wyciągu kuchennego w
pomieszczeniu, w którym znajduje siĊ urządzenie.
• Palników gazowych nie naleĪy uĪywaü, jeĪeli wypáywający z nich gaz nie pali siĊ stabilnym
páomieniem.
• Czując w pomieszczeniu zapach ulatniającego siĊ gazu, naleĪy zamknąü gáówny zawór
doprowadzający gazu na butli gazowej lub w instalacji gazowej, ugasiü wszelkie rodzaje
ognia (równieĪ papierosa), pomieszczenie natychmiast naleĪy przewietrzyü, nie wáączaü
urządzeĔ elektrycznych oraz wezwaü fachowca do napraw instalacji gazowych.
• Gáówny zawór doprowadzający gazu naleĪy równieĪ zamknąü wtedy, gdy palników nie
bĊdzie siĊ uĪywaü przez pewien okres czasu (na przykáad z powodu wyjazdu na wakacje).
x
Podczas uĪytkowania urządzenia niektóre dostĊpne jego elementy mocno siĊ nagrzewają,
dlatego naleĪy wystrzegaü siĊ kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci w wieku poniĪej 8 lat
nie powinny przebywaü w pobliĪu urządzenia, chyba Īe znajdują siĊ pod staáą kontrolą.
x
Dzieci powyĪej oĞmiu lat oraz osoby o zmniejszonych moĪliwoĞciach fizycznych,
ruchowych lub psychicznych czy teĪ osoby bez doĞwiadczenia lub wiedzy, mogą uĪytkowaü
niniejsze urządzenie jedynie pozostając pod odpowiednią opieką lub jeĪeli otrzymaáy
odpowiednie wskazówki dotyczące bezpiecznego uĪytkowania urządzenia, a takĪe rozumieją
niebezpieczeĔstwa, związane z uĪytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawiü siĊ
urządzeniem. Dzieci nie powinny czyĞciü urządzenia ani wykonywaü prac, związanych z
jego konserwacją, gdy są bez odpowiedniej opieki.
x
OSTRZEĩENIE! Niekontrolowane gotowanie lub smaĪenie z uĪyciem oleju lub innego
táuszczu moĪe byü niebezpieczne, poniewaĪ táuszcz, rozgrzany na páycie kuchennej, moĪe
siĊ szybko zapaliü, powodując poĪar, dlatego tego typu proces przygotowywania jedzenia
(np. smaĪenie frytek), naleĪy mieü stale pod kontrolą. Ognia nie naleĪy próbowaü gasiü
wodą, lecz wyáączyü urządzenie, a ogieĔ zadusiü odpowiednią pokrywą lub wilgotnym
materiaáem.
x
OSTRZEĩENIE! NiebezpieczeĔstwo poĪaru! Na páytĊ kuchenną nie naleĪy káaĞü
Īadnych przedmiotów.
x
Na páycie kuchennej nie naleĪy odkáadaü metalowych przedmiotów takich, jak noĪe, áyĪki,
widelce, pokrywki naczyĔ i inne, poniewaĪ mogą siĊ mocno nagrzaü.
x
Páyty kuchennej nie naleĪy przyáączaü do sieci elektrycznej za pomocą przedáuĪacza
rozdzielającego, poniewaĪ nie zapewnia on odpowiedniego bezpieczeĔstwa (moĪe np. dojĞü
do przegrzania przedáuĪacza rozdzielającego).
x
Urządzenie naleĪy przyáączaü do sieci elektrycznej za pomocą przyáącza staáego.
• Páyty kuchennej nie naleĪy wykorzystywaü do ogrzewania pomieszczenia. Na páycie
kuchennej nie naleĪy stawiaü pustych naczyĔ.
• NaleĪy uwaĪaü, aby dokáadnie zamocowaü wszystkie czĊĞci palnika.
• Páyty witroceramicznej nie naleĪy stosowaü jako powierzchni roboczej, gdyĪ moĪe dojĞü do
jej zadrapania ostrymi przedmiotami.
• Na páycie nie naleĪy podgrzewaü jedzenia w naczyniach aluminiowych lub w naczyniach z
tworzywa sztucznego. Na páycie witroceramicznej nie naleĪy stawiaü Īadnych przedmiotów z
tworzywa sztucznego lub folii aluminiowej.
• Podáączając inne urządzenia elektryczne do gniazd sieciowych w pobliĪu urządzenia,
naleĪy uwaĪaü, aby ich kabel przyáączeniowy nie stykaá siĊ z gorącymi powierzchniami na
páycie.
• Pod urządzeniem nie naleĪy przechowywaü wraĪliwych na wysoką temperaturĊ
przedmiotów, na przykáad Ğrodków czyszczących, rozpylaczy itd.
• Nie naleĪy uĪytkowaü pĊkniĊtej lub poáamanej páyty witroceramicznej. W razie pojawienia
siĊ widocznych pĊkniĊü, naleĪy natychmiast odáączyü dopáyw energii elektrycznej do
urządzenia.
• W przypadku stwierdzenia usterki, naleĪy natychmiast odáączyü dopáyw energii elektrycznej
do urządzenia. Wezwaü serwis naprawczy.
• Urządzenia nie wolno czyĞciü przy pomocy urządzeĔ czyszczących gorącą parą lub parą,
znajdującą siĊ pod wysokim ciĞnieniem.
• Urządzenie wykonane jest zgodnie ze wszystkimi zalecanymi normami bezpieczeĔstwa.
• Przy dáugotrwaáym uĪytkowaniu páyt Īeliwnych strefa wokóá páyty oraz brzeg páyty grzejnej
mogą zmieniü kolor. Naprawa serwisowa nie jest w tym wypadku objĊta gwarancją.
Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, Īe tego produktu nie naleĪy
skáadowaü wraz z innymi odpadami komunalnymi. NaleĪy oddaü go do wáaĞciwego
punktu utylizacji zuĪytego sprzĊtu elektronicznego i elektrotechnicznego. WáaĞciwy
sposób eliminacji produktu pomaga zapobiec ewentualnym niekorzystnym skutkom i
wpáywom na Ğrodowisko naturalne oraz zdrowie ludzi, które mogáyby mieü miejsce w
przypadku niewáaĞciwego usuwania produktu. W celu uzyskania bardziej
szczegóáowych informacji o moĪliwoĞci recyklingu i zagospodarowywania niniejszego
urządzenia, naleĪy zwróciü siĊ do odpowiednich sáuĪb miejskich zajmujących siĊ