Znaleziono w kategoriach:
Lodówka HISENSE RB470N4BID No frost 200cm Srebrna

Instrukcja obsługi Lodówka HISENSE RB470N4BID No frost 200cm Srebrna

Powrót
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PIONOWEJ
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
Dziękujemy Państwu za zaufanie, jakim obdarzyliście nas Państwo nabywając nasze
urządzenie, które zostało zaprojektowane, by uprościćPaństwu życie. Aby ułatwić
Państwu korzystanie z produktu, przekazujemy szczegółowąinstrukcjęobsługi oraz na
oddzielnej kartce instrukcjęinstalacji. Instrukcja powinna pozwolićPaństwu na możliwie
jak najszybsze zapoznanie sięz nowym urządzeniem.
Życzymy Państwu dużo przyjemności w czasie jego używania.
Połączenie z baządanych EU EPREL
Koda QR, która znajduje sięna etykiecie energetycznej dołączonej do urządzenia,
zawiera link do strony internetowej, na której można zarejestrowaćurządzenie w bazie
danych EU EPREL. Etykietęenergetyczną, instrukcjęobsługi oraz inne dokumenty
dołączone do urządzenia należy zachowaćdo ewentualnego wykorzystania w
przyszłości. Informacje dotyczące działania produktu znajdująsięrównieżw bazie
danych EU EPREL dostępnej na stronie internetowej https://eprel.ec.europa.eu, na
której należy podaćmodel oraz numer produktu. Dane te znajdująsięna tabliczce
znamionowej urządzenia. Dokładniejsze informacje o etykiecie energetycznej znajdują
sięna stronie internetowej www.theenergylabel.eu.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Chłodziarka jest przeznaczona do przechowywania świeżej żywności w temperaturach
powyżej 0°C.
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania świeżej żywności i długotrwałego
przechowywania zamrożonej żywności (do jednego roku, w zależności od rodzaju
żywności).
W treści instrukcji stosowane sąprzedstawione poniżej symbole, które posiadająpodane
obok nich znaczenia:
INFORMACJA!
Informacja, porada, wskazówka lub zalecenie
OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie ogólne niebezpieczeństwo
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
Ostrzeżenie niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!
Ostrzeżenie niebezpieczeństwo pożaru
Spis treści
5Ważne uwagi i środki ostrożności .........................................................................................
5Przed pierwszym użyciem urządzenia ......................................................................................
5Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ........................................................................
8Ważne informacje dotyczące używania urządzenia .................................................................
10Ochrona środowiska .................................................................................................................
12Wskazówki dotyczące oszczędzania energii w urządzeniach chłodniczych ....................
13Instalacja i podłączenie ..........................................................................................................
13Wybór pomieszczenia ...............................................................................................................
13Instalacja urządzenia .................................................................................................................
14Podłączanie urządzenia ............................................................................................................
15Odwrócenie kierunku otwierania drzwi ................................................................................
19Opis urządzenia .......................................................................................................................
20Obsługa urządzenia ................................................................................................................
21Włączanie/wyłączanie urządzenia .............................................................................................
21Regulacja temperatury we urządzeniu ......................................................................................
22Tryb czuwania urządzenia sterującego/wyświetlacza ..............................................................
22Intensywne chłodzenie (komora lodówki) .................................................................................
23Intensywne zamrażanie (komora zamrażarki) ...........................................................................
24Funkcja Eco ..............................................................................................................................
24Funkcja Convert ........................................................................................................................
25Tryb wakacyjny (dłuższa nieobecność) .....................................................................................
25Blokada przed dziećmi .............................................................................................................
25Alarm wysokiej temperatury ......................................................................................................
26Alarm otwartych drzwi ..............................................................................................................
26Alarm braku zasilania/awarii zasilania .......................................................................................
27Wyposażenie wnętrza urządzenia .........................................................................................
27łka .........................................................................................................................................
27Druciana łka na butelki * ......................................................................................................
27Szuflada na owoce i warzywa z kontroląwilgotności * ............................................................
28Szuflada Chill Zone * ................................................................................................................
28Przekształcanie szuflady Chill Zone w szufladęna owoce i warzywa * ...................................
29łki drzwiowe ..........................................................................................................................
29Multi Airflow ..............................................................................................................................
29AdaptTech ................................................................................................................................
30Zalecane rozmieszczenie żywności w urządzeniu ..............................................................
31Przechowywanie żywności w chłodziarce ...........................................................................
31Ważne ostrzeżenia dotyczące przechowywania żywności .......................................................
31Zapobieganie kontaminacji żywności .......................................................................................
31Przechowywanie żywności * ....................................................................................................
34Zamrażanie i przechowywanie zamrożonej żywności ........................................................
34Procedura zamrażania ..............................................................................................................
34Ważne ostrzeżenia dotyczące zamrażania ...............................................................................
34Przechowywanie żywności zamrożonej przemysłowo .............................................................
35Czas przechowywania zamrożonej żywności ...........................................................................
3
35Rozmrażanie zamrożonej żywności ..........................................................................................
36Rozmrażanie urządzenia ........................................................................................................
36Automatyczne rozmrażanie chłodziarki ....................................................................................
36Odszranianie zamrażarki NoFrost .............................................................................................
36Ręczne odszranianie zamrażarki NoFrost ................................................................................
37Czyszczenie urządzenia .........................................................................................................
38Wykrywanie i usuwanie usterek ............................................................................................
40Informacje na temat poziomu hałasu urządzenia ................................................................
4
Ważne uwagi i środki ostrożności
Przed pierwszym użyciem urządzenia
Przed podłączeniem do prądu proszędokładnie zapoznaćsię
z instrukcjąobsługi, która opisuje urządzenie oraz zasady jej
prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Instrukcja dotyczy
kilku modeli/typów urządzenia, dlatego teżopisane mogąbyć
w niej ustawienia lub wyposażenie, którego nie ma w danym
urządzeniu. Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji do
wykorzystania w przyszłości i dołączenie jej do urządzenia, jeśli
w przyszłości będzie ono sprzedawane.
Instrukcja obejmuje wersję/model No Frost zamrażarki, która
jest wyposażona w wentylator i w której proces odmrażania
odbywa sięautomatycznie (tylko w niektórych modelach).
Sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma żadnych uszkodzeńlub
nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie
uległo uszkodzeniu, zgłosićto w punkcie sprzedaży, w którym
urządzenie zostało nabyte.
Przed podłączeniem urządzenia do prądu pozostawićje na co
najmniej 2 godziny w pozycji pionowej. Zmniejszy to
prawdopodobieństwo wystąpienia usterek spowodowanych
wpływem transportu na instalacjęchłodniczą.
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo pożaru/substancje
łatwopalne.
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756