Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka HOTPOINT-ARISTON HSIC3T127C

Instrukcja obsługi Zmywarka HOTPOINT-ARISTON HSIC3T127C

Powrót
1
PL
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
Przez użyciem urządzenia przeczytać uważnie Instrukcję bezpieczeństwa.
URZĄDZENIE
OPIS PRODUKTU
PANEL STEROWANIA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU HOTPOINT
ARISTON. Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy
zarejestrować urządzenie na stronie:
www.hotpoint.eu/register
Instrukcję bezpieczeństwa oraz Podręcznik użytkownika,
można pobrać z naszej strony internetowej
docs.hotpoint.eu należy postępować zgodnie z
zale-
ceniami opisanymi na odwrocie niniejszej książeczki.
1. Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2. Przycisk wyboru programu
3. Kontrolka „Brak soli”
4. Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
5. Numer programu i wskaźnik „Opóźnienia
6. Kontrolka Tabletek (Tab)
7. Wyświetlacz
8. Kontrolka „Zone Wash
9. Przycisk „Zone Wash
10. Przycisk „Opóźnienie
11. Przycisk i kontrolka „START/Pauza”/ Tabletki (Tab)
1. Górny kosz
2. Składane półeczki
3. Regulator wysokości górnego kosza
4. Górne ramię natryskowe
5. Dolny kosz
6. Miejsce do umieszczania dużych przedmiotów
7. Koszyk na sztućce
8. Dolne ramię natryskowe
9. Zespół ltra
10. Zbiornik soli
11. Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
12. Tabliczka znamionowa
13. Panel sterowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
57
8
10
9
13
0000 000 00000
Service:
1112
6
2
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
Konieczne jest, aby ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE BYŁ PUSTY.
Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS
PRODUKTU), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania
świeci się kontrolka BRAK SOLI .
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po
raz pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą.
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do kra-
wędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania aby uniknąć korozji.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę in-
formację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne to domyślna wartość dla twardości wody.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał dźwię-
kowy.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRAK SOLI
migają jednocześnie.
Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz TABELA
TWARDOŚCI WODY).
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
°Clark
St. brytyjskie
1 Miękka 0 - 6 0 - 10 0 - 7
2 Średnia 7 - 11 11 - 20 8 - 14
3 Przeciętna 12 - 16 21 - 29 15 - 20
4 Twarda 17 - 34 30 - 60 21 - 42
5 Bardzo twarda 35 - 50 61 - 90 43 - 62
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przezna-
czona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli pojemnik z solą jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmięk-
czacza wody oraz grzałki z powodu nagromadzenia osadu.
Stosowanie soli jest zalecane z każdym rodzajem detergentu do
zmywarek.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU
NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksy-
malny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak się
stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można
wyregulwać dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk P - będzie słychać sygnał dźwiękowy.
Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Miga wybrany aktualnie numer poziomu nabłyszczacza oraz kontrolka
BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszcza-
jącego.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
ZERO (EKO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomy, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić usta-
wienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji powyżej.
Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić ni-
ski poziom (1-2).
Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy
ustawić wysoki poziom (3-4).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwiera-
nia C. Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika D.
Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy
uwzględnić informacje podane powy-
żej, aby dodana ilość detergentu była
prawidłowa. Wewnątrz dozownika D
znajdują się oznaczenia ułatwiające
dozowanie detergentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy
usunąć pozostałości detergentu
z krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika de-
tergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie
zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem.
Jeśli używany jest detergent typu „all-in-one” zalecamyywanie przycisku
TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie wybrany program pozwalający na
osiągnięcie najlepszych rezultatów mycia i suszenia za każdym razem.
Zastosowanie detergentów nieprzeznaczonych do użytku w zmywar-
kach może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie
urządzenia.
C
D
A
B
3
PL
TABELA PROGRAMÓW
OPIS PROGRAMÓW
Program
Faza
suszenia
Dostępne opcje *)
Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)**)
Zużycie wody
(litry/cykl)
Zużycie energii
(kWh/cykl)
1. Eko 50° 4:00 9,0 0,74
2. Auto Intensywny 65° 2:20 - 3:00 16,0 - 18,0 1,20 - 1,40
3. Auto Mieszane 55° 2:10 - 2:50 14,5 - 16,0 1,05 - 1,25
4. Delikatne
45°
1:40 12,0 1,00
5. Szybki 30’
50°
- 0:30 9,0 0,50
6. Dobra Noc 50° 3:35 16,5 1,00
7. Dezynfekujący 70° 1:40 12,0 1,30
8. Namaczanie - - 0:10 4,5 0,01
Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 60436:2020.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com.
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Wartości podane dla innych programów niż program Eko mają charakter referencyjny. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu
czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie,
a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas trwania programu aż o 20 min.
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 EKO
Program Eko jest przeznaczony do mycia naczyń o zwykłym stopniu
zabrudzenia; dla tego zastosowania jest to najbardziej wydajny program
pod względem zużycia energii elektrycznej i wody oraz w takim
zastosowaniu program ten uzyskał certykat zgodności z dyrektywą
unijną Ecodesign.
2 AUTO INTENSYWNY
Automatyczny program do zmywania mocno zabrudzonych garnków
i talerzy (nie należy używać do naczyń delikatnych).
3 AUTO MIESZANE
Automatyczny program do mycia normalnie zabrudzonych garnków
i talerzy.
4 DELIKATNE
Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na
wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.
5 SZYBKI 30’
Program należy stosować przy połowie załadunku lub lekko
zabrudzonych naczyniach, na których nie zalegają resztki jedzenia. Nie
ma fazy suszenia.
6 DOBRA NOC
Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne rezultaty
zmywania i suszenia przy najniższej emisji hałasu.
7 DEZYNFEKUJĄCY
Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym działaniem
antybakteryjnym. Można wykorzystywać do wykonania czynności
związanych z konserwacją zmywarki.
8 NAMACZANIE
Opłukiwanie naczyń przeznaczonych do późniejszego mycia. W tym
programie nie używa się żadnego detergentu.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykl Szybki 30’ służy do mycia lekko zabrudzonych naczyń.
4
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie
szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
TABLETKI (TAB)
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność programu
zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk START/Pauza i przytrzymać przez 3 sekundy
(zaświeci się odpowiedni symbol), jeśli używany jest
wielofunkcyjny detergent w formie tabletki (płyn nabłyszczający,
sól i detergent w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub w
płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
OPÓŹNIENIE
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 1 do
12 godzin.
1. Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE: na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni symbol - h”; po każdym naciśnięciu przycisku,
czas (1 godz., 2 godz., itd. do maks. 12 godz.) liczony od
początku wybranego cyklu zmywania zostanie zwiększony.
2. Wybrać program zmywania, nacisnąć przycisk START/
Pauza i w ciągu czterech sekund zamknąć drzwiczki: zegar
zacznie odliczanie.
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka h zgaśnie
i rozpocznie się cykl zmywania.
Aby ustawić czas opóźnienia i wybrać krótszy czas, należy
nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE. Aby anulować wybór, nacisnąć
i przytrzymać przycisk, aż kontrolka wybranego opóźnienia
h zgaśnie.
Program zmywania rozpocznie się automatycznie, jak tylko
zostaną zamknięte drzwiczki.
Funkcji „OPÓŹNIENIE” nie można ustawić po rozpoczęciu
cyklu zmywania.
ZONE WASH
Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można wykorzystać
program „Połowa załadunku», w celu oszczędzenia wody,
energii elektrycznej i detergentu.
Wybrać program i nacisnąć przycisk ZONE WASH: Wskaźnik
symbol wybranego kosza pojawi się na wyświetlaczu.
Domyślnie urządzenie myje naczynia we wszystkich
koszach.
Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy nacisnąć
kilkakrotnie przycisk:
pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a urządzeni
e
będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach).
Trzeba pamiętać, aby załadować tylko górny lub dolny kosz
i zmniejszyć odpowiednio ilość detergentu.
Jeśli wyjęto górny kosz, należy umieścić detergent
bezpośrednio w zbiorniku zamiast w dozowniku detergentu.