Znaleziono w kategoriach:
Kuchenka mikrofalowa INDESIT MWI 120 GX

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa INDESIT MWI 120 GX

Powrót
1
PL
1
GB
MWI120GX
MWI120GXUK
Indesit 1
Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n. 1,
20016 Pero (MI), Italy
www.indesit.com
2PL
INSTALACJA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ
* Jeśli materiał wewnątrz/na zewnątrz kuchenki mikrofalowej będzie iskrzył lub pojawi się dym,
należy pozostawić drzwi kuchenki zamknięte i wyłączyć ją. Należy odłączyć zasilanie lub
odciąć zasilanie w panelu bezpieczników lub wyłącznika obwodu.
* Nie należy pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru zwłaszcza, gdy do gotowania
używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopal-
nych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre rodzaje plastiku mogą topić
się podczas podgrzewania żywności.
OSTRZEŻENIE:
* W przypadku stwierdzenia uszkodzeń drzwi
lub uszczelek drzwi nie należy używać ku-
chenki mikrofalowej, do czasu naprawi-
enia uszkodzeń przez odpowiednio wykwa-
lifikowany personel.
OSTRZEŻENIE:
* Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności
serwisowych, wiążących się ze zdejmowaniem osłony zabezpieczającej przed dzi-
ałaniem mikrofal, jest niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE:
* Kiedy urządzenie pracuje w trybie łączo-
nym, ze względu na wytwarzaną tempera-
turę, dzieci mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
* OSTRZEŻENIE: Należy sprawdzić kuchenkę pod kątem
jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak źle dopasowane
lub wygięte drzwi, uszkodzone uszczelki drzwi i pow-
ierzchnia uszczelek, złamane lub poluzowane zawiasy
drzwi i zaczepy oraz wgniecenia wewnątrz komory lub
na drzwiach. Jeśli zostanie wykryte jakiekolwiek uszko-
dzenie, nie należy używać kuchenki i należy się skon-
taktować z wykwalikowanym personelem serwisu.
* Należy się upewnić, że przewód zasilający jest nieuszkod-
zony oraz, że nie został poprowadzony pod kuchenką lub
przykryty jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią.
* Kuchenki nie należy używać na zewnątrz pomieszczeń.
* Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej
jest zgodne z napięciem w Państwa mieszkaniu.
* Nie należy zdejmować płytek ochronnych otworów wen-
tylacyjnych znajdujących się na bocznej ściance komory
kuchenki. Zapobiegają one dostawaniu się tłuszczu i cząs-
tek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.
* Przed montażem należy się upewnić, że komora kuchenki
jest pusta.
* Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Na-
leży sprawdzić, czy drzwi kuchenki dokładnie przylegają do
urządzenia po zamknięciu oraz, czy wewnętrzna uszczelka
drzwi nie jest uszkodzona. Należy opróżnić kuchenkę i oc-
zyścić jej wnętrze przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki.
* Nie należy uruchamiać tego urządzenia, jeśli uszkodzo-
ny jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli urządzenie
nie działa prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, albo
upuszczone. Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego
ani wtyczki w wodzie. Przewód należy trzymać z dala od
gorących powierzchni, może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym, pożar lub inne niebezpieczeństwa.
* Nie należy używać przedłużacza: jeżeli przewód zasila-
jący jest za krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazdka
w pobliżu urządzenia wykwalikowanemu elektrykowi lub
technikowi serwisu.
* Tę kuchenkę mikrofalową należy umieścić na płaskiej, sta-
bilnej powierzchni, która utrzyma jej ciężar i ciężar gotowa-
nej w kuchence potrawy.
* Nie należy umieszczać kuchenki w miejscu gdzie genero-
wane jest ciepło, wilgoć lub wysoka wilgotność albo w pob-
liżu materiałów palnych.
* Nie należy używać kuchenki bez talerza obrotowego i pod-
stawki talerza obrotowego w ich prawidłowych pozycjach.
* Gniazdo powinno być łatwo dostępne, aby w nagłym przy-
padku można było łatwo odłączyć zasilanie.
* Tego urządzenia nie należy instalować w szafkach kuchen-
nych, bez określonego tylnego komina o średnicy 45mm.
Nieodpowiednia wentylacja może w nieodwracalny sposób
wpłynąć na jakość działania i żywotność urządzenia.
* Nieprawidłowe używanie wtyczki uziemiającej może spow-
odować porażenie prądem elektrycznym.
* Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przypadku
wątpliwości, czy kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo
uziemiona, należy się skontaktować z wykwalifikowanym
elektrykiem lub serwisantem.
* Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała osób,
zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów wynikłe z niespełni-
enia tego wymogu.
* Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkowni-
ka do niniejszych instrukcji.
3
PL
* To urządzenie i jego dostępne części podczas używania nagrzewają się. Należy uważać, aby nie
dotknąć elementów grzewczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej.
* Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny znajdować się w pobliżu kuchenki bez stałego nadzoru.
* Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności
lub ubrań oraz podgrzewanie płytek grzejnych, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może być przy-
czyną obrażeń, zapalenia się materiału lub pożaru.
* Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także pozbawione doświadczenia i wie-
dzy, o ile zapewniony zostanie nadzór lub udzielone zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego kor-
zystania z tego urządzenia, a także pod warunkiem, że osoby te zrozumieją zagrożenia wynikające
z użytkowania kuchenki.
* Czyszczenie i wymagane od użytkownika czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane
przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie odpowiedni nadzór. Należy
dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci. Urządzenie oraz jego przewód po-
winny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
* Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub
bez skorupki, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.
* To urządzenie nie jest przeznaczone do używania na wysokościach n.p.m. powyżej 2000m.
Urządzenia tego typu nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym
systemem zdalnego sterowania. Nie wolno pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru, jeśli
do gotowania używa się dużych ilości tłuszczu lub oleju, ponieważ może się on przegrzać i spo-
wodować pożar!
* Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki mikrofalowej nie należy podgrzewać ani stosować materiałów
palnych. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
OSTRZEŻENIE: * Cieczy oraz innych produktów żywnościowych nie wolno podgrzewać
w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.
* Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwi-
atów lub innych materiałów palnych. Może to spowodować pożar.
* Nie wolno używać w urządzeniu żrących środków ani oparów. Zakupiona kuchenka mikrofalowa zost-
ała zaprojektowana specjalnie do podgrzewania lub gotowania produktów żywnościowych. Nie jest
ona przeznaczona do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.
* Nie należy wieszać ani kłaść ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki mikrofalowej. Nie należy wieszać żadnych
przedmiotów na klamce drzwi.
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
* Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku
sieciowym.
* Czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
* Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie
nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
* Sprawdzić, czy kuchenka mikrofalowa ma zapewnioną
swobodną wentylację.
* Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę
użycia kuchenki mikrofalowej.
* Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwi.
Jeśli kuchenka mikrofalowa nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić następujące elementy:
Podane czynności mają na celu zapobieganie niepot-
rzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik
zostanie obciążony.
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy
zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki mi-
krofalowej (patrz tabliczka serwisowa).
Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.
OSTRZEŻENIE: * Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwa-
lifikowany personel serwisu technicznego. Zabrania się zdejmowania
jakichkolwiek osłon.
Jeżeli przewód zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy - oryginalny przewód, dostęp-
ny w naszych punktach serwisowych. Wymiana przewodu zasilającego może być wykonana tylko przez
wykwalikowany personel serwisu technicznego.
4PL
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku w zastosowaniach domowych lub podobnych, jak:
* Kuchnie personelu w sklepach, biurach oraz innych środowiskach pracy;
* Wiejskie budynki mieszkalne;
* Przez klientów w hotelach, motelach oraz innych środowiskach mieszkaniowych;
* W środowiskach w rodzaju pokoi gościnnych ze śniadaniem.
Inne zastosowania są niedozwolone (np. podgrzewanie pomieszczeń).
UWAGI OGÓLNE
* Nie wolno używać niniejszego urządzenia w pobliżu zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu
i tym podobnych miejscach.
* Komory kuchenki nie należy wykorzystywać do przechowywania.
* Zanim torebki papierowe lub plastikowe zostaną umieszczone w kuchence mikrofalowej należy zdjąć z nich
metalowe wiązania.
* Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać do smażenia w głębokim oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolo-
wanie jego temperatury.
* Należy używać rękawic lub ochraniaczy, aby uniknąć poparzeń podczas dotykania pojemników, części kuchen-
ki mikrofalowej i naczyń.
PŁYNY
Np. napoje lub woda. Podgrzanie płynu powyżej temperatury wrzenia może nastąpić bez oznak
wrzenia. Może to doprowadzić do nagłego wygotowania się gorącego płynu.
Aby do tego nie dopuścić, należy stosować się do poniższych zaleceń:
* Należy unikać używania naczyń o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
* Przed umieszczeniem pojemnika w kuchence mikrofalowej należy zawsze zamieszać płyn.
* Po podgrzaniu należy chwilę odczekać, ponownie zamieszać płyn, a następnie wyjąć ostrożnie naczynie z
kuchenki mikrofalowej.
Po podgrzaniu potraw dla dzieci w słoiczku lub płynów w butelce dla niemowląt należy zawsze
wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne roz-
prowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń.
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ
* Opakowanie nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Utylizację produktu
należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami. Elementy opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie
(worki plastikowe, polistyren itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
* To urządzenie posiada oznaczenia zgodności z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu utyli-
zowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.
* Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejsze urządzenie nie
może być usuwane razem z odpadami komunalnymi. W celu utylizacji urządzenie należy przekazać do odpowiedniego
punktu zbiórki w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.
* Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
* Bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można
uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym
produkt został zakupiony.
* Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do
sieci.
OCHRONA ŚRODOWISKA
* Tego urządzenia nie należy używać bez znajdującej się wewnątrz potrawy. Taka eksploatacja urządzenia może
spowodować jego uszkodzenie.
* Otwory wentylacyjne w kuchence mikrofalowej nie mogą być zasłonięte. Zablokowanie otworów wlotowych
lub wylotowych powietrza może spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej i niezadowalające rezultaty
gotowania.
* Należy umieścić wewnątrz szklankę wody. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka mikrofalowej nie uleg-
nie uszkodzeniu. Nigdy nie należy używać pustego urządzenia.
* Urządzenia nie należy używać ani pozostawiać na zewnątrz.
5
PL
* Kuchenkę mikrofalową należy utrzymywać w czystości, aby nie niszczyć jej powierzchni, ponieważ wpływa to
negatywnie na trwałość urządzenia oraz może prowadzić do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.
* Nie należy używać druciaków metalowych, preparatów czyszczących zawierających substancje ścierne,
zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp, które mogą uszkodzić panel sterowania oraz powierzchnie
wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki mikrofalowej. Należy stosować szmatki i delikatny detergent lub ręczniki pa-
pierowe oraz środek do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.
* Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi oraz otworu drzwi
należy stosować miękką i wilgotną ścierkę z dodatkiem delikatnego detergentu.
* Urządzenia nie wolno czyścić przy użyciu myjek ciśnieniowych.
* Kuchenkę mikrofalową należy czyścić regularnie i usuwać z niej wszelkie pozostałości.
* Regularnie, a w szczególności po rozlaniu płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i
wycierać dno kuchenki do czysta.
* Mycie jest jedyną, normalnie wymaganą czynnością konserwacyjną. Należy je wykonywać po odłąc-
zeniu kuchenki od zasilania.
* Nie należy bezpośrednio spryskiwać kuchenki mikrofalowej.
* Tę kuchenkę mikrofalową zaprojektowano do pracy z cyklami gotowania z odpowiednim pojemnikiem umiesz-
czonym bezpośrednio w komorze.
* Nie wolno dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu lub żywności wokół drzwi.
* Ten produkt oferuje funkcję AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE, która pozwala na łatwe czyszczenie komór
kuchenki. W celu uzyskania dalszych szczegółów, należy sprawdzić część AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE.
* Grzałka grilla nie wymaga czyszczenia, ponieważ wysoka temperatura powoduje spalenie wszelkich zabrud-
zeń.
* Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy włączać go raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie
zabrudzenia w celu zmniejszenia ryzyka pożaru.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
AKCESORIA
* Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, że nadają
się do kuchenek mikrofalowych.
* Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej zabronione jest stosowanie metalowych pojemników na żywność
i napoje.
* Przed użyciem naczyń, należy upewnić się, czy są one odporne na działanie wysokich temperatur i przepusz-
czają mikrofale.
* Po włożeniu żywności i akcesoriów do kuchenki mikrofalowej, należy sprawdzić, czy nie stykają się z pow-
ierzchniami wewnętrznymi kuchenki mikrofalowej.
* Jest to szczególnie ważne w przypadku akcesoriów wykonanych z metalu lub zawierających metalowe ele-
menty.
* W przypadku zetknięcia się przedmiotów wykonanych z metalu z wnętrzem pracującej kuchenki mikrofalowej
może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej.
* W celu uzyskania lepszych wyników gotowania, zalecane jest umieszczenie akcesoriów na środku wewnętrznej
komory.
* Wymienione poniżej dostarczane z produktem akcesoria, można używać do mikrofalowania lub grillowania.
SZKLANY TALERZ
OBROTOWY PODSTAWKA TALERZA
OBROTOWEGO
RUSZT Z DRUTU

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756