Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka INDESIT DFE 1B19 14

Powrót
PL
1
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
URZĄDZENIE
PANEL STEROWANIA
1. Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2. Przycisk wyboru programu
3. Kontrolka „Brak soli”
4. Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
5. Numer programu i wskaźnik „Opóźnienia
6. Wyświetlacz
7. Kontrolka „Opóźnienia
8. Kontrolka „Multizone
9. Przycisk „Push & GO”
10. Przycisk „Opóźnienie
11. Przycisk i kontrolka „Multizone”
12. Przycisk i kontrolka Tabletki (Tab)”
13. Przycisk i kontrolka „START/Pauza
1. Górny kosz
2. Półka/kosz na sztućce
3. Składane półeczki
4. Regulator wysokości górnego kosza
5. Górne ramię natryskowe
6. Dolny kosz
7. Dolne ramię natryskowe
8. Zespół ltra
9. Zbiornik soli
10. Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
11. Tabliczka znamionowa
12. Panel sterowania
Przez użyciem urządzenia przeczytać uważnie Instrukcje Bezpieczeństwa.
OPIS PRODUKTU
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie: www.indesit.com/register
Instrukcje Bezpieczeństwa oraz Podręcznik Użytkow-
nika
można pobrać odwiedzając naszą stronę
docs.indesit.eu i pospując zgodnie ze wskazówka-
mi zamieszczonymi na odwrocie tej broszury.
0000 000 00000
Service:
1
4
5
6
11
7
12
8
9
2
3
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
Konieczne jest, aby ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE BYŁ PUSTY.
Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS
PRODUKTU), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania
świeci się kontrolka BRAK SOLI .
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po
raz pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą.
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do kra-
wędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania aby uniknąć korozji.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę in-
formację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne to domyślna wartość dla twardości wody.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał wię-
kowy.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRAK SOLI
migają jednocześnie.
Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz TABELA
TWARDOŚCI WODY).
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przezna-
czona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli pojemnik z solą jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmięk-
czacza wody oraz grzałki z powodu nagromadzenia osadu.
Stosowanie soli jest zalecane z każdym rodzajem detergentu do
zmywarek.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej mak-
symalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak się
stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulwać
dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk P - będzie słychać sygnał dźwiękowy.
Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Miga wybrany aktualnie numer poziomu nabłyszczacza oraz kontrolka
BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszcza-
jącego.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
ZERO (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomy, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić usta-
wienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji powyżej.
Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić ni-
ski poziom (1-2).
Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy
ustawić wysoki poziom (3-4).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwiera-
nia C. Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika D.
Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy
uwzględnić informacje podane powyżej,
aby dodana ilość detergentu była prawi-
dłowa. Wewnątrz dozownika D znajdu-
ją się oznaczenia ułatwiające dozowa-
nie detergentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy
usunąć pozostałości detergentu
z krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika de-
tergentu, pociągając ją w górę tak, aż
urządzenie zamykające zostanie za-
blokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem.
Jeśli używany jest detergent typu „all-in-one” zalecamyywanie przycisku
TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie wybrany program pozwalający na
osiągnięcie najlepszych rezultatów mycia i suszenia za każdym razem.
Zastosowanie detergentów nieprzeznaczonych do użytku w zmywar-
kach może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie
urządzenia.
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
°Clark
St. brytyjskie
1 Miękka 0 - 6 0 - 10 0 - 7
2 Średnia 7 - 11 11 - 20 8 - 14
3 Przeciętna 12 - 16 21 - 29 15 - 20
4 Twarda 17 - 34 30 - 60 21 - 42
5 Bardzo twarda 35 - 50 61 - 90 43 - 62
A
B
C
D
PL
3
TABELA PROGRAMÓW
OPIS PROGRAMÓW
Program
Faza
suszenia
Auto Door
Dostępne opcje *)
Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)**)
Zużycie wody
(litry/cykl)
Zużycie energii
(kWh/cykl)
1. Eco 50° 3:10 9,5 0,83
2. Auto Intensywny 65° 2:00 - 3:10 14,0 - 17,0 1,50 - 1,85
3. Auto Mieszane 55° 1:30 - 2:30 14,5 - 16,0 1,15 - 1,30
4. Szkło
45°
1:40 11,5 1,20
5. Fast&Clean 28’ 45° -- 0:28 9,0 0,50
6. Extra Higiena 65° - 1:40 10,0 1,30
7. Extra 50° -- 1:00 11,0 1,20
8. Mycie wstępne - - - 0:12 4,5 0,01
9. Push&GO 50° 1:25 11,5 1,10
Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 60436:2019.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Wartości podane dla innych programów niż program Eco mają charakter referencyjny. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czyn-
ników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także
od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas trwania programu aż o 20 min.
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 ECO
Program Eco jest przeznaczony do mycia naczyń o zwykłym stopniu za-
brudzenia; dla tego zastosowania jest to najbardziej wydajny program pod
względem zużycia energii elektrycznej i wody oraz w takim zastosowaniu
program ten uzyskał certykat zgodności z dyrektywą unijną Ecodesign.
2 AUTO INTENSYWNY
Automatyczny program do zmywania mocno zabrudzonych garnków i
talerzy (nie należy używać do naczyń delikatnych).
3 AUTO MIESZANE
Automatyczny program do mycia normalnie zabrudzonych garnków i
talerzy.
4 SZKŁO
Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na wy-
soką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.
5 FAST & CLEAN 28’
Program należy stosować przy połowie załadunku lub lekko zabrudzo-
nych naczyniach, na których nie zalegają resztki jedzenia. Nie zawiera
fazy suszenia.
6 EXTRA HIGIENA
Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym działaniem
antybakteryjnym. Można wykorzystywać do wykonania czynności
związanych z konserwacją zmywarki.
7 EXTRA
Program, który pozwala na mycie bardzo dużych naczyń w dolnym
koszu. Należy umieścić detergent bezpośrednio w zbiorniku zamiast w
dozowniku detergentu. Przy tym cyklu należy wyjąć górny kosz.
8 MYCIE WSTĘPNE
Opłukiwanie naczyń przeznaczonych do późniejszego mycia. W tym
programie nie używa się żadnego detergentu.
9 PUSH&GO
Codzienny cykl mycia i suszenia zapewnia świetne rezultaty zmywania
w krótkim czasie i bez konieczności przygotowania naczyń.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykl Fast&Clean 28’ służy do mycia lekko zabrudzonych
naczyń.
4
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przy-
cisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym progra-
mem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mi-
gnie szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja
nie zostanie włączona.
TABLETKI (TAB)
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność programu
zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk TABLETKI i przytrzymać (zaświeci się
kontrolka), jeśli używany jest wielofunkcyjny detergent w
formie tabletki (płyn nabłyszczający, sól i detergent w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub w
płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
OPÓŹNIENIE
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 1 do
12 godzin.
1. Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE: na wyświetlaczu pojawi
się odpowiedni symbol; po każdym naciśnięciu przycisku,
czas (1 godz., 2 godz., itd. do maks. 12 godz.) liczony od
początku wybranego cyklu zmywania zostanie zwiększony.
2. Wybrać program zmywania, nacisnąć przycisk START/Pauza
i w ciągu czterech sekund zamknąć drzwiczki: zegar zacznie
odliczanie.
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie i rozpoc-
zyna się cykl zmywania.
Aby ustawić czas opóźnienia i wybrać krótszy czas, należy
nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE. Aby anulować wybór, naciskać
przycisk, aż kontrolka wybranego opóźnienia zgaśnie.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu
się cyklu zmywania.
PUSH&GO
Wyraźnie odróżniający się przycisk Push&GO umożliwia
bezpośredni dostęp do programu Push&GO, cyklu zmywania
i suszenia zapewniającego doskonałe rezultaty zmywania w
krótkim czasie. Nie musisz martwić się, który program wybrać
– cykl Push & Go wykona pracę za ciebie.
Aby wybrać program Push&GO, włączyć urządzenie, nacisnąć
tylko przycisk Push&GO i przytrzymać przez 3 sekundy i
zamknąć drzwiczki w ciągu 4 sekund.
EXTRA
Dzięki programowi EXTRA można myć w intensywny sposób
naczynia o dużych rozmiarach do maksymalnej wysokości równej
53 cm: brytfanny, ruszty i blachy piekarnikowe, ruszty płyty
kuchennej, duże garnki, półmiski i talerze do pizzy, ltry okapowe
ze stali nierdzewnej.
Aby móc załadować duże naczynia,
należy wyjąć kosz górny.
Otworzyć elementy mocujące po
prawej i lewej stronie i wyjąć kosz.
Przy włożonym koszu górnym, oba
elementy mocujące muszą być
zawsze zamknięte.
Aby strumień wody mógł dotrz
do wszystkich części mytych
przedmiotów, należy je ustawić w
sposób pokazany na rysunku.
Nie wolno uruchamiać zmywarki
bez kosza górnego włączając inne
cykle mycia niż cykl EXTRA.
W celu przeprowadzenia cyklu
Extra, należy włożyć środek myjący
BEZPOŚREDNIO DO KOMORY, a nie
do zbiorniczka.
KONTROLKA DZIAŁANIA
Lampka LED świecąca na podłogę wskazuje, że zmywarka
działa. Można wybrać jeden z następujących trybów pracy:
a) Funkcja wyłączona.
b) Gdy rozpoczyna się cykl, kontrolka włącza się na kilka sekund,
pozostaje wyłączona podczas cyklu i miga na koniec cyklu.
c) Kontrolka pozostaje włączona podczas cyklu i miga po jego
zakończeniu (tryb domyślny).
Jeżeli zostało ustawione opóźnienie, kontrolka może być
włączona w ciągu pierwszych kilku sekund, albo przez cały
okres odliczania, zależnie od tego, czy ustawiono tryb b), czy c).
Kontrolka gaśnie za każdym razem, gdy zostaną otwarte
drzwiczki. Aby wybrać preferowany tryb, należy włączyć
urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przycisk P, aż na
wyświetlaczu pojawi się jedna z trzech liter, nacisnąć przycisk
P, aż do osiągnięcia żądanej litery (lub trybu), przytrzymać
przycisk P, aby potwierdzić wybór.
Uwaga: Jeśli system Auto Door jest aktywny i drzwiczki
zostaną otwarte, wskaźnik pracy nie będzie migać na
końcu cyklu.
MULTIZONE
Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można wykorzystać
program „Połowa załadunku», w celu oszczędzenia wody,
energii elektrycznej i detergentu.
Wybrać program i nacisnąć przycisk MULTIZONE: symbol
wybranego kosza pojawia się na wyświetlaczu. Domyślnie
urządzenie myje naczynia we wszystkich koszach.
Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy nacisnąć
kilkakrotnie przycisk:
pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko pólka/kosz na sztućce)
pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a
urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach).
Uwaga: naczynia należy umieścić wyłącznie w wybranym
koszu.
Jeśli wyjęto górny kosz, należy umieścić detergent
bezpośrednio w zbiorniku zamiast w dozowniku detergentu.
AUTO DOOR
Auto Door to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie
otwiera drzwiczki podczas/po fazie suszenia, aby zapewnić
doskonałe rezultaty suszenia każdego dnia. Drzwiczki otwierają się w
temperaturze, która jest bezpieczna dla mebli kuchennych.
Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną
która pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą. Należy zapoznać
się z PORADNIKIEM INSTALACJI, aby dowiedzieć się, jak zamontować
folię ochronną.
Użytkownik może wyłączyć funkcję systemu Auto Door w następujący
sposób:
1. Przejść do menu oprogramowania zmywarki, naciskając i
przytrzymując przycisk P (6 sek.).
2. Po wejściu do Light Control Menu (zapoznać się z rozdziałem
KONTROLKA DZIAŁANIA), nacisnąć i przytrzymać przycisk P (dopóki
na wyświetlaczu nie wyświetli się jedna z dwóch liter), o ile użytkownik
nie chce niczego zmieniać.
3. Po przejściu do Menu Sterowania Auto Door, można zmienić status
tej funkcji, naciskając przycisk P:
E - włączone d - wyłączone
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk P (3 sek.), aby potwierdzić zmianę
i wyjść z Menu Sterowania.