Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka INDESIT DSFE 1B10 S

Powrót
PL
1
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
URZĄDZENIE
OPIS PRODUKTU
PANEL STEROWANIA
1. Górny kosz
2. Składane półeczki
3. Regulator wysokości górnego kosza
4. Górne ramię natryskowe
5. Dolny kosz
6. Koszyk na sztućce
7. Dolne ramię natryskowe
8. Zespół ltra
9. Zbiornik soli
10. Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
11. Tabliczka znamionowa
12. Panel sterowania
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie:
www.indesit.com
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i
konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę docs.indesit.eu i postępując zgodnie
ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej
broszury.
0000 000 00000
Service:
1
2
3
4
5
6
7
9
8
1011
12
1 2 3
1. Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2. Pokrętło wyboru programu
3. Przycisk i kontrolka „Start/Pauza”/Odpompowanie wody
2
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
• Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
• Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (zob. OPIS PRODUKTU).
Naly go napełnić, gdy zielony pływak w pokrywie zbiornika soli prze-
stanie być widoczny.
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika
(w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-
wek zegara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po
raz pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą.
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do
krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wy-
ciek wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardo-
ści wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody.
Tę informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Przytrzymać przycisk START/PAUZA przez 5 sekund, aż będzie sły-
chać sygnał dźwiękowy.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Dioda LED WŁ./WYŁ. miga tyle razy, na ile ustawiono poziom.
• Ustawić żądany poziom twardości wody za pomocą pokrętła
WYBORU PROGRAMU (patrz TABELA TWARDOŚCI WODY).
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przezna-
czona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i ele-
ment grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu na-
błyszczającego A należy napełnić, gdy ciemny wskaźnik optyczny na
drzwiczkach dozownika C stanie się przezroczysty.
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej mak-
symalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak
się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulo-
wać dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
• Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Nacisnąć trzykrotnie przycisk START/PAUZA - będzie słychać sy-
gnał dźwiękowy.
• Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Dioda LED START/PAUZA zacznie migać tyle razy, na ile ustawiono
poziom.
• Ustawić poziom płynu nabłyszczającego, który ma być uzupełniony, za
pomocą pokrętła WYBORU PROGRAMU (patrz TABELA PROGRAMÓW).
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
1 (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 4 poziomy, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić
ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji
powyżej.
• Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (2-3).
• Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, na-
leży ustawić wysoki poziom (4-5).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwierania A.
Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika B.
Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, na-
leży uwzględnić informacje podane
powyżej, aby dodana ilość detergen-
tu była prawidłowa. Wewnątrz do-
zownika B znajdują się oznaczenia
ułatwiające dozowanie detergentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy
usunąć pozostałości detergentu z
krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika de-
tergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie
zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim cza-
sie, zgodnie z danym programem.
A
B
A
B
C
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
1 Miękka 0 - 6 0 - 10
2 Średnia 7 - 11 11 - 20
3 Przeciętna 12 - 17 21 - 30
4 Twarda 17 - 34 31 - 60
5 Bardzo twarda 35 - 50 61 - 90
PL
3
Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty
czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu,
wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas
trwania programu aż o 20 min.
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 5 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 ECO
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy – najskutecz-
niejszy pod względem zużycia energii i wody.
2 INTENSYWNY
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie zale-
cany do patelni i garnków (nie powinien być używany do delikatnych
naczyń).
3 NORMALNY
Rozmaite zabrudzenia. Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z za-
schniętymi resztkami potraw.
4 KRÓTKI 40’
Program przeznaczony do lekko zabrudzonych naczyń bez zaschnię-
tych resztek jedzenia.
5 POŁOWA ZAŁADUNKU
Naczynia lekko lub normalnie zabrudzone, połowa zwykłego załadun-
ku.
6 NAMACZANIE
Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia. W tym programie nie
używa się żadnego detergentu.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykle takie jak Krótki są najbardziej skuteczne w przy-
padku lekko zabrudzonych naczyń.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy włą-
czać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
OPIS PROGRAMÓW
TABELA PROGRAMÓW
Program
Faza
suszenia
Dozownik
detergentu Czas trwania programu
zmywania
(godz.:min)*)
Zużycie wody
(litry/cykl)
Zużycie energii
(kWh/cykl)
Komora
zmy-
warki B
1Eco 50° 4:00 11,5 0.83
2 Intensywny 65° -2:30 15,0 1.50
3 Normalny 55° - 2:25 15,0 1.35
4 Krótki 40’ 50° -- 0:40 8,0 0.90
5Połowa
Załadunku 50° -1:15 11,0 0.90
6 Namaczanie - - - - 0:10 4,0 0.01
OPCJE I FUNKCJE
ODPOMPOWANIE WODY
W celu zatrzymania lub anulowania aktywnego cyklu, można skorzystać z funkcji „Odpompowanie wody.
Długotrwałe naciśnięcie przycisku START/PAUZA spowoduje włączenie funkcji ODPOMPOWANIE WODY. Aktywny program zostanie
wyłączony, a woda ze zmywarki zostanie odpompowana.
4
ŁADOWANIE KOSZY
DOLNY KOSZ Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do
sałatek, sztućców itp. Duże talerze i po-
krywki powinny być umieszczane z boku,
aby uniknąć stykania się z ramieniem na-
tryskowym.
(przykładowe załadowanie dolnego kosza)
KOSZYK NA SZTUĆCE
Jest on wyposażony w górne kratki, które pozwalają na lepsze roz-
mieszczenie sztućców.
Należy go umieszczać w przedniej części dolnego kosza.
Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy
wkładać do koszyka na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub
układać je poziomo na podnoszonych półeczkach, w górnym koszu.
GÓRNY KOSZ
Tu należy wkładać delikatne i lekkie
naczynia: szklanki, liżanki, talerzyki, małe
miseczki do sałatek.
(przykładowe załadowanie górnego kosza)
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
Wysokość górnego kosza można wyregulować: wyższe położenie
umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe
pozwala na najwyższe ustawienie podnoszo-
nych wsporników, co daje więcej miejsca u góry,
a jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z
naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu.
Górny kosz jest wyposażony w regulator wy-
sokości górnego kosza (patrz ilustracja); bez
naciskania dźwigienek, można łatwo podnieść
kosz trzymając go za boczne części i umieszcza-
jąc stabilnie w górnym położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć dźwi-
gienki A po bokach kosza i przesunąć kosz w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulować wysokości kosza,
gdy jest załadowany.
NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.
SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM
Składane półeczki można ustawiać na trzech
różnych wysokościach, tak aby rozmieszczenie
naczyń w koszu było optymalne.
Kieliszki do wina można bezpiecznie umieścić,
wkładając nóżkę każdego kieliszka do odpo-
wiedniego otworu.
W celu optymalnego wysuszenia naczyń,
półeczki można bardziej pochylić. Aby zmienić
nachylenie, należy podnieść półeczkę, lekko ją
przesunąć i ustawić w żądanym położeniu.
PL
5
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji
wodnej i czy zawór wody jest otwarty.
2. WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
3. WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
4. NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
(patrz TABELA PROGRAMÓW)
5. WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Dobrać najodpowiedniejszy program, zgodnie z rodzajem na-
czyń i poziomem ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW)
obracając pokrętłem SELECTION PROGRAM, zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. Wybrać żądane opcje
(patrz OPCJE I FUNKCJE).
6. START
Uruchomić cykl zmywania naciskając przycisk START/PAUZA.
Po włączeniu programu słychać sygnał dźwiękowy.
7. KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Zakończenie cyklu prania sygnalizuje sygnał dźwiękowy i
świecąca dioda WŁ./WYŁ.. Wyłączyć urządzenie, naciskając
przycisk WŁ./WYŁ. i otworzyć drzwiczki.
Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć
oparzenia. Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się
automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii
elektrycznej. Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub
przed umieszczeniem ich w zmywarce zostały spłukane
wodą, można odpowiednio zmniejszyć ilość używanego de-
tergentu.
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki
jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod
bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na
miejscu i nie mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich
otwory były skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były
ustawione ukośnie, dzięki czemu woda będzie mogła docierać do
każdej powierzchni i swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na
sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane
w dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki
strumienie wody są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się
osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w
miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić
zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć
program bez wkładania naczyń.
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
• Naczynia i sztućce drewniane.
• Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub nac-
zynia zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
• Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wyso-
kie temperatury.
• Naczynia miedziane i cynowe.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość
po zbyt wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH
• W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i por-
celanowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do
zmywarek.
• Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
• Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki,
jak tylko zmywanie się skończy.
ZMIANA PROGRAMU W TOKU
Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, możliwa jest jego zmiana,
pod warunkiem, że program dopiero co się rozpoczął: nacisnąć
i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ.. Zmywarka wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; włączyć cykl
naciskając przycisk START/PAUZA.
WKŁADANIE DODATKOWYCH NACZYŃ
Nie wyłączając zmywarki, otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ
parę!) i włożyć naczynia do zmywarki. Zamknąć drzwiczki i
nacisnąć przycisk START/PAUZA. Cykl będzie kontynuowany od
momentu, w którym został przerwany.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, albo
wystąpi przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Gdy
drzwiczki zostaną zamknięte lub zostanie przywrócone zasilanie
elektryczne, aby rozpocząć cykl od momentu, w którym został
przerwany, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z In-
ternetu lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia,
postępując zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony.
PORADY I WSKAZÓWKI

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756