Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Robot sprzątający IROBOT Roomba I7+ (I755040)

Powrót
Przewodnikytkownika
Seria i
Robot odkurzający
PL
Jest to symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa. Służy do ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia.
Przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa towarzyszących temu symbolowi, aby uniknąć możliwych obrażeń lub śmierci.
OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzeg
podstawowych środków ostrożności, w tym:
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń lub uszkodzenia robota podczas jego
kongurowania, użytkowania i konserwacji, należy zapoznać się ze środkami ostrożności i stosować je.
Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8lat i osoby o ograniczeniach
ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub
wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznegoytkowania
urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci
bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
BFP
Ryzyko porażenia
prądem elektrycznym
Urządzenie klasy II Przeczytać
instrukcję obsługi
Ryzyko paru Tylko do użytku
wewnątrz pomieszczeń Przechowywać w
miejscu niedostępnym
dla dzieci
Zabezpieczenie przed
prądem zwrotnym
Symbol ogólny
recyklingu
Znamionowa moc
wejściowa, prąd stały
Znamionowa moc
wyjściowa, prąd stały
Oddzielny zasilacz Znamionowa moc
wejściowa, prąd zmienny
Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera informacje na temat zgodnych z normami modeli: RVB-Y1
PL
PRZESTROGA
Nie uruchamiać robota wpomieszczeniach zodsłoniętymi
gniazdkami elektrycznymi wpodłodze.
Jeśli urządzenie zahaczy oprzewód leżący na podłodze, może
przypadkowo pociągnąć na podłogę przedmioty znajdujące
się nastole lub półce. Przed uruchomieniem urządzenia należy
uprzątnąć podłogi z takich przedmiotów jak ubrania, luźne kartki
papieru, sznurki do żaluzji lub zasłon, przewody elektryczne
iwszelkie delikatne obiekty.
Należy pamiętać, że robot porusza się samodzielnie. W obszarze pracy
robota należy zachować ostrożność, aby nie nadepnąć na niego.
Nie używać urządzenia do sprzątania ostrych przedmiotów, szkła
ani żadnych przedmiotów, które się palą lub tlą.
UWAGA
Robota można używać wyłącznie na suchych powierzchniach.
Niewolno używać tego urządzenia do sprzątania rozlanych cieczy.
Robota i stację dokującą należy chronić przed zamoknięciem.
Nie umieszczać żadnych obiektów na robocie.
Nieutrzymywanie styków ładowania w czystości może uniemożliwić
naładowanie akumulatora robota.
STACJA DOKUJĄCA
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać stacji dokującej z uszkodzonym przewodem lub
wtyczką. Uszkodzony przewód lub wtyczkę należy wymienić.
Przed czyszczeniem ikonserwacją robota należy zawsze odłączyć
good stacji dokującej.
INFORMACJE OGÓLNE
OSTRZEŻENIE
Robot nie jest zabawką. Podczas pracy robota małe dzieci izwierzęta
powinny pozostawać pod nadzorem.
Nie wolno siadać ani stawać na robocie ani na stacji dokującej.
Nie należy używać nieautoryzowanych ładowarek. Użycie
nieautoryzowanej ładowarki może spowodować wytwarzanie ciepła
lub dymu przez akumulator bądź jego zapłon lub wybuch.
Robot jest dostarczany z przewodem zasilającym zatwierdzonym dla
danego regionu i jest przeznaczony do podłączenia wyłącznie do
standardowego gniazdka zasilania w gospodarstwie domowym. Nie
należy używać żadnego innego przewodu zasilającego. Jeśli zajdzie
potrzeba wymiany przewodu, należy skontaktować się zDziałem obsługi
klienta, aby otrzymać przewód zasilający odpowiedni dla danego kraju.
Nie otwierać robota ani stacji dokującej. Wewnątrz nie ma żadnych
części, które użytkownik mógłby samodzielnie serwisować. Serwis
należy zlecić wykwalikowanemu personelowi technicznemu.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Urządzenia należy używać
wyłącznie wsuchych pomieszczeniach.
Nie wolno obsługiwać robota ani stacji dokującej mokrymi rękami.
Robot powinien być przechowywany iużytkowany tylko
wtemperaturze pokojowej.
Jeśli do pomieszczenia, które ma zostać posprzątane, przylega
balkon, należy uniemożliwić dostęp do niego za pomocą zycznej
bariery wcelu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może b
przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń cia.
PRZESTROGA: Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być
przyczyną lekkich lub średnich obrażeń ciała.
UWAGA:
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną
uszkodzenia mienia.
PL
oochronie środowiska lub zwrócić do lokalnego autoryzowanego
iRobot centrum serwisowego urządzeń iRobot wcelu zutylizowania.
ŚRODKU OSTROŻNOŚCI
Używanie akumulatora przez dzieci powinno być nadzorowane.
Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku
połknięcia ogniwa akumulatora lub baterii.
UWAGA
Przed utylizacją lub recyklingiem robota należy wyjąć z niego
akumulator.
W celu uzyskania najlepszych efektów należy stosować tylko
akumulator litowo-jonowy iRobot dostarczony w zestawie z robotem.
Nie używać baterii jednorazowych. Używać wyłącznie
akumulatorów dostarczonych zproduktem. W celu wymiany
należy zakupić identyczny akumulator iRobot lub skontaktować
się z Działem obsługi klienta rmy iRobot, aby dowiedzieć się, jakie
inne akumulatory są dozwolone.
Przed długotrwałym przechowywaniem należy zawsze naładować
akumulator iwyjąć go zrobota iakcesoriów.
Robota należy ładować wyłącznie za pomocą dostarczonego
zasilacza. Dostarczony zasilacz zapewnia bezpieczne niskie napięcie,
odpowiadające oznakowaniu wejściowemu na robocie, które jest
wymagane do zapewnienia bezpiecznej pracy.
Aby zapobiec upadkowi robota ze schodów, należy upewnić się, że
stacja dokująca znajduje się co najmniej 1,2 metra odschodów.
UWAGA
Nie wolno używać produktu zprzetwornicą napięcia. Korzystanie
zprzetwornic napięcia spowoduje natychmiastowe unieważnienie
gwarancji.
W przypadku zamieszkiwania wregionie, wktórym często
występują burze, zaleca się stosowanie dodatkowego
zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Stację dokującą można
zabezpieczyć urządzeniem przeciwprzepięciowym na wypadek
silnych burz zwyładowaniami elektrycznymi.
AKUMULATOR
OSTRZEŻENIE
Nie otwierać, nie zgniatać, nie ogrzewać powyżej 80°C aninie
spalać. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie wolno zwierać akumulatora przez zezwalanie na kontakt
metalowych obiektów ze stykami akumulatora lub zanurzenie
wpłynie. Nie narażać akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
Okresowo sprawdzać, czy akumulator nie nosi śladów uszkodzeń oraz
czy nie ma wycieków. Nie ładować akumulatora uszkodzonego lub
mającego wyciek. Nie dopuszczać do kontaktu wyciekającej cieczy
ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do takiego kontaktu, przepłukać
narażone miejsce dużą ilością wody iskonsultować się zlekarzem.
Zużyty akumulator należy umieścić wszczelnej plastikowej torebce
ibezpiecznie zutylizować zgodnie zmiejscowymi przepisami
Ten symbol na akumulatorze oznacza, że nie wolno go wyrzucać razem z niesortowanymi
zwykłymi odpadami komunalnymi. Użytkownik końcowy ponosi odpowiedzialność
za zutylizowanie zużytego akumulatora w swoim urządzeniu w sposób przyjazny dla
środowiska, jak następuje:
(1) zwrócenie go do dystrybutora/sprzedawcy, u którego zakupiono produkt; lub
(2) pozostawienie go w wyznaczonym punkcie zbiórki takich odpadów.
Oddzielne zbieranie i recykling zużytych akumulatorów w momencie ich utylizacji pomoże
zachować zasoby naturalne i zapewnić ich recykling w sposób chroniący zdrowie ludzkie
iśrodowisko. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem
ds. recyklingu lub ze sprzedawcą, od którego pierwotnie zakupiono produkt. Niewłaściwa
utylizacja zużytych akumulatorów może spowodować negatywne skutki dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego w związku z substancjami znajdującymi się w bateriach
iakumulatorach. Informacje dotyczące wpływu substancji problematycznych w odpadach
akumulatorowych można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/waste/
batteries/

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756