Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Robot sprzątający IROBOT Roomba i3+ (i355640)

Powrót
PL
Jest to symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa. Ostrzega on o potencjalnych zagrożeniach powstania obrażeń ciała.
Należy przestrzegać wszystkich instrukcji przedstawionych po tym symbolu, aby uniknąć potencjalnych obrażeń lub śmierci.
OSTRZENIE: Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzeg
podstawowych środków ostrożności, w tym:
OSTRZENIE: Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń lub uszkodzenia robota podczas jego
kongurowania, użytkowania i konserwacji, należy zapoznać się ze środkami ostrożności i stosować je.
Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8lat i osoby o ograniczeniach
ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadace odpowiedniego doświadczenia
lub wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego
ytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
Ryzyko porażenia
prądem elektrycznym
Urządzenie
klasy II
Przeczytaj
instrukcję
obsługi
Ryzyko pożaru Tylko do użytku
wewnątrz pomieszczeń Przechowywać w
miejscu niedostępnym
dla dzieci
Symbol ogólny
recyklingu
Znamionowa
moc wejściowa,
prąd stały
Znamionowa
moc wyjściowa,
prąd stały
Oddzielny zasilacz
Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera informacje na temat zgodnych z normami modeli: RVD-Y1
Znamionowa moc
wejściowa, prąd zmienny
PL
PRZESTROGA
Nie należy uruchamiać robota wpomieszczeniach zodsłoniętymi
gniazdkami elektrycznymi wpodłodze.
Jeśli urządzenie zahaczy oprzewód leżący na podłodze, może
przypadkowo pociągnąć na podłogę przedmioty znajdujące się na stole
lub półce. Przed uruchomieniem urządzenia należy uprzątnąć podłogi z
takich przedmiotów jak ubrania, luźne kartki papieru, sznurki do żaluzji
lub zasłon, przewody elektryczne iwszelkie delikatne obiekty.
Należy pamiętać, że robot porusza się samodzielnie. W obszarze pracy
robota należy zachować ostrożność, aby nie nadepnąć na niego.
Nie używać urządzenia do sprzątania ostrych przedmiotów, szkła ani
żadnych przedmiotów, które się palą lub tlą.
UWAGA
Robota można używać wyłącznie na suchych powierzchniach. Nie wolno
używać tego urządzenia do sprzątania rozlanych cieczy. Chronić robota
lub stację dokującą Home Base przed zamoknięciem.
Nie umieszczać żadnych obiektów na robocie.
Nieutrzymywanie styków ładowania w czystości może uniemożliwić
naładowanie akumulatora robota.
STACJA DOKUJĄCA HOME BASE
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać stacji dokującej Home Base z uszkodzonym
przewodem lub wtyczką. Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone,
należy je wymienić.
Przed czyszczeniem ikonserwacją robota należy zawsze odłączyć go od
stacji dokującej Home Base.
Robota należy ładować wyłącznie za pomocą dostarczonego
zasilacza. Dostarczony zasilacz zapewnia bezpieczne niskie napięcie,
odpowiadające oznakowaniu wejściowemu na robocie, które jest
wymagane do zapewnienia bezpiecznej pracy.
INFORMACJE OGÓLNE
OSTRZEŻENIE
Robot nie jest zabawką. Podczas pracy robota małe dzieci izwierzęta
powinny pozostawać pod nadzorem.
Nie wolno siadać ani stawać na robocie ani na stacji dokującej
HomeBase.
Nie należy używać nieautoryzowanych ładowarek. Użycie
nieautoryzowanej ładowarki może spowodować wytwarzanie
ciepłalub dymu przez akumulator bądź jego zapłon lub wybuch.
Robot jest dostarczany z przewodem zasilającym zatwierdzonym dla
danego regionu i jest przeznaczony do podłączenia wyłącznie do
standardowego gniazdka zasilania w gospodarstwie domowym. Nie
należy używać żadnego innego przewodu zasilającego. Jeśli zajdzie
potrzeba wymiany przewodu, należy skontaktować się zDziałem obsługi
klienta, aby otrzymać przewód zasilający odpowiedni dla danego kraju.
Nie otwierać robota ani stacji dokującej Home Base. Wewnątrz nie ma
żadnych części, które użytkownik mógłby samodzielnie serwisować.
Serwis należy zlecić wykwalikowanemu personelowi technicznemu.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Urządzenia należy używać
wyłącznie wsuchych pomieszczeniach.
Nie wolno obsługiwać robota ani stacji dokującej Home Base
mokrymi rękami.
Robot powinien być przechowywany iużytkowany tylko
wtemperaturze pokojowej.
Jeśli do pomieszczenia, które ma zostać posprzątane, przylega
balkon, należy uniemożliwić dostęp do niego za pomocą zycznej
bariery wcelu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia.
Należy oczyścić czujniki wysokości z nagromadzonego brudu.
OSTRZEŻENIE: Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która
może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
PRZESTROGA: Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która
może być przyczyną lekkich lub średnich obrażeń ciała.
UWAGA:
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może
być przyczyną uszkodzenia mienia.
PL
PRZESTROGA
Używanie akumulatora przez dzieci powinno być nadzorowane. Należy
niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku połknięcia
ogniwa akumulatora lub baterii.
UWAGA
Przed utylizacją lub recyklingiem robota należy wyjąć z niego
akumulator.
W celu uzyskania najlepszych efektów należy stosować tylko akumulator
litowo-jonowy iRobot dostarczony w zestawie z robotem.
Nie używać baterii jednorazowych. Używać wyłącznie akumulatorów
dostarczonych zproduktem. W celu wymiany należy zakupić identyczny
akumulator iRobot lub skontaktować się z Działem obsługi klienta rmy
iRobot, aby dowiedzieć się, jakie inne akumulatory są dozwolone.
Przed długotrwałym przechowywaniem należy zawsze naładować
akumulator iwyjąć go zrobota iakcesoriów.
Ten symbol na akumulatorze oznacza, że nie wolno go wyrzucać razem z
niesortowanymi zwykłymi odpadami komunalnymi. Użytkownik końcowy
ponosi odpowiedzialność za zutylizowanie zużytego akumulatora w swoim
urządzeniu w sposób przyjazny dla środowiska, jak następuje:
(1) zwrócenie go do dystrybutora/sprzedawcy, u którego zakupiono
produkt; lub
(2) pozostawienie go w wyznaczonym punkcie zbiórki takich odpadów.
Oddzielne zbieranie i recykling zużytych akumulatorów w momencie ich
utylizacji pomoże zachować zasoby naturalne i zapewnić ich recykling
w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej
informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem ds. recyklingu lub
ze sprzedawcą, od którego pierwotnie zakupiono produkt. Niewłaściwa
utylizacja zużytych akumulatorów może spowodować negatywne skutki
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego w związku z substancjami
znajdującymi się w bateriach i akumulatorach.
Informacje dotyczące wpływu substancji problematycznych w odpadach
akumulatorowych można znaleźć pod adresem:
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/
Aby zapobiec upadkowi robota ze schodów, należy upewnić się, że stacja
dokująca Home Base znajduje się co najmniej 1,2 metra od schodów.
UWAGA
Nie wolno używać produktu zprzetwornicą napięcia. Korzystanie
zprzetwornic napięcia spowoduje natychmiastowe unieważnienie
gwarancji.
W przypadku zamieszkiwania wregionie, wktórym często
występują burze, zaleca się stosowanie dodatkowego zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego. Stacja dokująca Home Base może być
wyposażona w ochronę przeciwprzepięciową na wypadek silnych
burz zwyładowaniami elektrycznymi.
AKUMULATOR
OSTRZEŻENIE
Nie otwierać, nie zgniatać, nie ogrzewać powyżej 80°C ani nie spalać.
Postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie wolno zwierać akumulatora przez zezwalanie na kontakt
metalowych obiektów ze stykami akumulatora lub zanurzenie
w płynie. Nie narażać akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
Okresowo sprawdzać, czy akumulator nie nosi śladów uszkodzeń oraz
czy nie ma wycieków. Nie ładować akumulatora uszkodzonego lub
mającego wyciek. Nie dopuszczać do kontaktu wyciekającej cieczy
ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do takiego kontaktu, przepłukać
narażone miejsce dużą ilością wody iskonsultować się zlekarzem.
Zużyty akumulator należy umieścić wszczelnej plastikowej torebce
ibezpiecznie zutylizować zgodnie zmiejscowymi przepisami
oochronie środowiska lub zwrócić do lokalnego autoryzowanego
centrum serwisowego urządzeń iRobot wcelu zutylizowania.
Akumulatory litowo-jonowe i wyposażone w nie produkty podlegają
rygorystycznym przepisom dotyczącym transportu. W razie konieczności
wysyłki tego produktu (z akumulatorem) w celu serwisowania, podróży
lub z innych powodów, NALEŻY zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie
problemów w instrukcji obsługi lub skontaktować się z działem obsługi
klienta, aby uzyskać instrukcje dotyczące wysyłki.
1 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedzić witrynę global.irobot.com
PL
Widok zdu
Widok zgóry
Czujnik
delikatnego
dojeżdżania
Pokrywa
górna
Filtr i pojemnik
na brud
Styki
ładowania
Czujnik
RCON
Okienko
czujnika
podczerwieni
Czujnik RCON
Styki ładowania
Przednie koło obrotowe
Czujnik wysokości
Czujnik wysokości
Czujnik wysokości
Szczotka do sprzątania
przy krawędziach
Szczotki do
wszystkich
powierzchni
Czujnik
wysokości
Zatrzask
pokrywy
szczotki
Łożyska
szczotek
Pojemnik
na brud
Port usuwania
brudu*
* Tylko wybrane modele
Stacja dokująca Home Base
Przyciski ikontrolki
Przycisk Home
Przycisk CLEAN/zasilania
Przycisk Spot Clean
O robocie odkurzającym Roomba®
Przycisk
zwalniania
pojemnika
na brud
Czujnik
kierunku ruchu
Kontrolka pierścieniowa
Roomba® i3/i4 — Przewodnik użytkownika 2
PL
Dobry zasięg Wi-Fi®
* Obiekty nie są przedstawione
w rzeczywistej skali.
1,2 m
od schodów
1,2 m
z przodu
0,5 m
z obu stron
Ustawianie stacji dokującej Home Base
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec spadnięciu robota ze schodów podczas wyjazdu ze
stacji dokującej Home Base lub powrotu do niej, naly upewnić się, że stacja jest
oddalona o co najmniej 1,2 m od schodów.
Pobieranie aplikacji iRobot HOME i łączenie z siecią Wi-Fi®
Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby skongurować robota
Roomba.
Ustaw harmonogram automatycznego sprzątania i dostosuj preferencje
dotyczące sprzątania.
Korzystaj ze wskazówek, porad i odpowiedzi na często zadawane pytania.
Ładowanie
Należy umieścić robota w stacji dokującej Home Base, aby
uaktywnić akumulator.
Uwaga: Robot jest dostarczany z częściowo naładowanym
akumulatorem, ale przed rozpoczęciem pierwszego sprzątania
zalecane jest doładowanie robota przez 3 godziny.
Jeśli robot będzie musiał naładować się w trakcie czyszczenia, wróci
do stacji dokującej Home Base. Po naładowaniu akumulatora robot
wznowi sprzątanie od miejsca, w którym zostało przerwane.
Gdy robot znajduje się w stacji dokującej Home Base, zużywa
niewielką ilość energii. Gdy robot nie jest używany, można
przełączyć go w tryb z dodatkowo obniżonym poborem energii.
Instrukcje i szczełowe informacje na temat trybu gotowości
z obniżonym poborem energii można znaleźć w aplikacji
iRobot HOME.
W celu długotrwałego przechowywania robota należy go wyłączyć,
wyjmując ze stacji dokującej Home Base i przytrzymując przez
10 sekund. Przechowywać robota w chłodnym, suchym miejscu.
Eksploatacja robota odkurzającego Roomba®
Biały kolor pierścieniowej kontrolki
podczas ładowania
Kolor biały ciągły: akumulator w pełni
naładowany
Kolor biały pulsujący: trwa ładowanie
Pulsujący czerwony: trwa ładowanie/
niski poziom naładowania akumulatora

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756