Znaleziono w kategoriach:
Zestaw prysznicowy natynkowy KFA ARMATURA Moza 841-220-81 Czarny

Instrukcja obsługi Zestaw prysznicowy natynkowy KFA ARMATURA Moza 841-220-81 Czarny

Powrót
PRODUCENT/ MANUFACTURER/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Armatura Kraków SA
ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków, Poland
tel.: (+48 12) 25 44 206
e-mail: biuro@kfa.pl, export@kfa.pl www.kfa.pl
INSTRUKCJA MONTAŻU
INSTALLATION INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖ
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
GARANCIJSKA KARTICA
UPUTE ZA MONTAŽU
M2719-990-00168
K-MYK / 01 / 04 / 2021
1. Armatura Kraków S. A. ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków,
udziela na swoje wyroby następujących okresów gwarancyj-
nych liczonych od daty zakupu:
5 lub 10-letnia gwarancja, w zależnci od informacji na
opakowaniu oraz stronie internetowej www.kfa.pl, na
szczelność elementów odlewanych oraz bezawaryjną pracę
głowic ceramicznych, suwakowych i regulatorów,
3-letnia gwarancja na regulatory w bateriach termosta-
tycznych,
2-letnia gwarancja na elektronikę, głowice czasowe, desz-
czownie, natryski przesuwne oraz punktowe, przączniki
natrysku, wyloty cienkościenne, napowietrzacze,
12-miesięczna gwarancja na pozostałe elementy, w tym
uszczelnienia.
2. Gwarancobjęte wady ukryte, kre ujawnione zosta
w okresie gwarancji.
3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w detalicznym punkcie
sprzedaży lub do producenta przez stronę www.kfa.pl, lub
na bezatny numer infolinii 800 433 334 przed uywem
2 miesięcy od daty stwierdzenia wady.
4. Armat ur a Kraków S.A. zastrzega sobie prawo do wyboru spo-
sobu usunięcia wady lub wymiany wadliwej baterii na no
tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu w przypadku
niedotrzymania terminu naprawy.
5. Naprawa lub wymiana wyrobu nastąpi w terminie 14 dni
roboczych od daty zgłoszenia wady.
6. Uprawnienia z tytu gwarancji przysługują po przeoże-
niu dowodu zakupu wraz z prawidłowo wypnioną kar
gwarancyjną.
7. Przed zamontowaniem baterie należy przechowywać w po-
mieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej
niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0°C, a w pomieszcze-
niach sadowania nie powinny znajdować szwiązki che-
miczne dziające korodująco.
8. Gwarancja nie obejmuje:
konserwacji armatury, czyszczenie ltrów siatkowych oraz
wymiana ogniw zasilających,
uszkodzeń powstałych z winy kupującego na skutek niewła-
ściwego przechowywania, nieprawidłowego montażu oraz
nieprawidłowego użytkowania,
uszkodzeń spowodowanych obecnością osadów pocho-
dzących z wody użytkowej na elementach konstrukcyjnych
baterii,
mechanicznych uszkodzeń powierzchni baterii zgłoszone po
zakupie oraz uszkodzenia powierzchni powste na skutek
czyszczenia nieodpowiednimi środkami (patrz zasady pra-
widłowej pielęgnacji powierzchni).
9. Gwarancja udzielona przez ArmatuKraków S. A. nie wy-
łącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
ZASADY PRAWIDŁOWEJ PIELĘGNACJI POWIERZCHNI.
UWAGA!
Wszystkie powłoki stosowane przez Armaturę Kraków S.A.
wrażliwe na środki czyszcce zawierające sadniki ścier-
ne, kwasy (szczególnie kwas solny), rozpuszczalniki, chlor
(w dych stężeniach) lub inne silne środki wchodzące w re-
akcje z powłokami. Przed yciem środka myjącego prosimy o
dokładne zapoznanie się z jego składem i przeznaczeniem. Do
czyszczenia i piegnacji nie ywać ostrych myjek lub szczo-
tek mogących porysować lub uszkodzić powierzchnię wyrobu.
Powierzchnie chromowane należy czyścić łagodnymi środkami
myjącymi (płyn do mycia nacz),a następnie spłukać wodą
i polerowmiększmatką. Do konserwacji wewnętrznych
elementów naszych armatur zalecamy smar silikonowo - teo-
nowy posiadający atest higieniczny dopuszczający do kontaktu
z wodą pitną. W celu ochrony baterii przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi zalecamy zamontowanie ltrów siatkowych na
instalacji wodnej tuż przed baterią.
1. Armatura Kraków S. A. ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków, po-
nude sljede jamstvene rokove za svoje proizvode, računajući
od datuma kupnje:
5 ili 10 godina jamstva, ovisno o podacima na pakiranju i na
web mjestu www.kfa.pl, za nepropusnost lijevanih elemenata
i besprijekoran rad keramkih glava, kliza i regulatora,
3 godine jamstva na regulatore u termostatskim miješalicama,
2 godine jamstva na elektroniku, vremenske glave, tručke,
klizne i točkaste tuševe, prekidače za tuširanje, tankozidne uč-
nice, prozračivače (perlatorji),
12-mjesečno jamstvo na ostale dijelove, ukljujući brtve.
2. Jamst vo pok riva skrivene nedostatke koji će bi otkriveni jekom
jamstvenog roka.
3. Reklamaciju treba prijavi na prodajnom mjestu ili proizvođaču
putem web stranice www.kfa.pl, u roku od dva mjeseca od datu-
ma kada je kvar pronađen.
4. Armatura Kraków S. A . zadržava pravo izbora kako ukloni kvar ili
zamijeni neispravnu bateriju novom, istom ili baterijom sličnog
modela u slučaju neispunjavanja roka za popravak.
5. Proizvod će se popr avi ili zamijeni u roku od 14 dana računajući
od dana prijave kvara
6. Jamstvena prava dostupna su nakon predaje dokaza o kupnji
s ispravno popunjenom karcom jamstva.
7. Prije instaliranja, baterije se moraju sklad na suhom mjestu
s relavnom vlagom koja nije veća od 70% i na temperaturi koja
nije niža od 0°C, a u skladišnom prostoru ne bi trebalo biko-
rozivnih kemikalija. tećenja koja nastanu zbog nepravilnog
skladtenja neće bi prihvaćena.
8. Jamstvo ne pokriva:
održavanja venla, čišćenja mrnog ltra i zamjena energet-
skih ćelija.
tećenja nastala krivicom kupca zbog nepravilnog skladišten-
ja, instalacije i kortenja ili neovltenih popravaka i preinka.
štete uzrokovane onečišćenjem vode ili vodovodne mreže ili
utjecaja prisutnih naslaga iz vode na konstrukcijske elemente
baterije. Prije ugradnje, novoinstalirana instalacija vode mora
bi isprana.
mehaničkog oštećenja površine (na primjer ogrebone) prijavl-
jena nakon kupnje i oštećenja na površini. Zbog čćenja nepri-
kladnim sredstvima (na primjer praška za čišćenje ili sredstava
koja sadrže kiselinu, otapala, klor, alkohol - vidi pravila pravilne
njege povina).
9. Jamstvo koje je dalo Armatura Kraków S. A. ne isključuje, ogra-
ničava ili obustavlja prava kupca proizišla iz neusklađenos robe
s ugovorom.
NAČELA PRAVILNE NJEGE POVINE
NAPOMENA! Sve vrste zašte površina koje se koriste od strane
Armatura Krakow S.A. (krom, krom-san, zlato, pana) su osjetljivi
na sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivne sastojke, kiseline (po-
sebno klorovodična kiselina), otapala, klor (u visokim koncentracija-
ma) ili druga jaka sredstva koja reagiraju sa spomenum površinama.
Prije upotrebe sredstva za pranje, molimo da se detaljno upoznate
s njegovim sastavom i namjenom. Za čišćenje i njegu povina ne
koriste oštre spužve ili četke koje mogu ogreba ilite povr ši-
nu proizvoda. Površine: krom i krom-san čiste blagim sredstvi-
ma za čćenje (tekućina za pranje posuđa), a zam ispra vodom
i polira mekom krpom. Parane i pozlene povine čis samo
vodom i mekanom krpom. Za održavanje unutarnjih elemenata tj.
Glava, keramičkih regulatora, prebacivača, tuševa, pričvrščivaća,
izlijeva i slično, prepor učujemo teon-silikonsku mast koja ima atest
za kontakt s pitom vodom. U cilju zte baterije od mehaničkih
onečišćenja, preporučujemo ugradnju mrežnih ltera na vodeni
sustav neposredno prije baterije.
1. Dajalec garancije: Armatura Kraków S. A. ul. Zakopiska
72, 30-418 Kraków, jai za lastnosin brezhibno delova-
nje svojih izdelkov v naslednjih garancijsjkih rokih šteh od
datuma izročitve blaga potrošniku (za datum izritve blaga
potrošniku se šteje datum prodaje):
5 ali 10 let garancije (odvisno od podatkov na embalaži
in spletni strani www.kfa.pl) za tesnost lih elementov in
brezhibno delovanje keramičnih kartuš
3-letna garancija na regulatorje v termostatskih armaturah
2-letna garancija na elektroniko, časovne mehanizme, tuš
ročke, preklopnike, perlator mrežice.
12-mesečna garancija za druge predmete, vključno s tesnili.
2. Garancija krije skrite napake, ki bodo razkrite v garancij-
skem roku.
3. Pritožbe je potrebno vloži na prodajnem mestu v dveh me-
secih od datuma ugotovitve napake.
4. Armatura Kraków S.A. pridržuje si pravico do izbire metode
odstranitve napake ali - v primeru neuptevanja roka za
popravilo - zamenjave pokvarjene armature z novo - enako
ali najbolj podobno reklamiranemu modelu.
5. Izdelek bo popravljen ali zamenjan v 14 delovnih dneh od
datuma prijave napake.
6. Garancijske pravice zapadejo po predložitvi dokazila o naku-
pu skupaj s pravilno izpolnjenim garancijskim listom.
7. Pred namestvijo je treba izdelek shrani v suhih prostorih
z relavno vlažnostjo največ 70% in temperaturo, ne nižjo
od 0 ° C, skladčni prostori pa ne smejo vsebova jedkih
kemikalij.
8. Garancija ne zajema:
vzdrževanja armature, ččenja mrežash ltrov in zame-
njave napajalnih celic,
škode, ki je nastala po krivdi kupca zaradi nepravilnega
skladčenja, nepravilne montaže in nepravilne uporabe,
škode zaradi prisotnos usedlin komunalne vode na struk-
turnih elemenh armature,
mehanske poškodbe na površini baterije, o katerih so po-
ročali po nakupu, in poškodbe na površini zaradi čiščenja z
neprimernimi sredstvi (glejte pravila pravilne nege površin).
9. Garancija, ki jo zagotavlja Armatura Kraków S. A., ne izklju-
čuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornos prodajalca
za napake na blagu.
Garancija velja na celotnem obmju Republike Slovenije.
PRAVILA PRAVILNE POVRŠINSKE NEGE.
OPOZORILO!
Vsi premazi, ki jih uporablja Armatura Kraków S.A. so obču-
tljivi na čisla, ki vsebujejo abrazivne sestavine, kisline (zlas
klorovodikovo kislino), topila, klor (v visokih koncentracijah) ali
druga močna sredstva, ki reagirajo Z ZAKLJUČNIM SLOJEM
NA ARMATURI. Pred uporabo čislnega sredstva natano
preberite njegovo sestavo in namen. Za čiščenje in nego ne
uporabljajte ostrih PREDMETOV ali ščetk, ki bi lahko opraskale
ali poškodovale površino izdelka. Kromirane povine je treba
očis z blagimi čisli (pralna tekočina), nato jih spra z vodo in
polira z mehko krpo. Za vzdrževanje notranjih elementov naše
armature priporočamo silikonsko-teonsko mast s higienskim
cerkatom, ki omogoča sk s pitno vodo.
1. АТ »Арматура Краків« вул. Закопянська, 72, 30-418 Краків,
надає на свої вироби гарантію з такими строками, що
відлічуються з дня придбання:
5 або 10 років гарантії, залежно від інформації на упаковці
та веб-сайті www.kfa.pl, на герметичність литих елементів
і безвідмовність керамічних, вентильних головок
і регуляторів,
3-річна гарантія на регулятори в термостатичних
змішувачах,
2-річна гарантія на електроніку, головки з таймером,
аератори, лійки душові пересувні та точкові, перемикачі
для душу, тонкостінні виливи, аератори,
12-місячна гарантія на інші елементи, зокрема ущільнення.
2. Гарантія поширюється на приховані дефекти, виявлені
протягом гарантійного строку.
3. Рекламацію слід подавати в пункт роздрібного
продажу або виробнику через веб-сайт www.kfa.pl, або
телефонувати на безкоштовну гарячу лінію 800 433 334
протягом 2 місяців з дня виявлення дефекту.
4. АТ »Арматура Краків« залишає за собою право на вибір
способу усунення дефекту або заміни дефектного
змішувача новим, такої ж або найбільш подібної моделі у
разі недотримання строку ремонту.
5. Ремонт або заміна виробу проводиться протягом 14
робочих днів з дня повідомлення про дефект.
6. Гарантійні права набуваються після пред’явлення
документа, що підтверджує покупку та правильно
заповненого гарантійного талона.
7. Перед установкою змішувач слід зберігати в сухих
приміщеннях з відносною вологістю не більше 70%
та температурою не нижче 0°C, а в приміщеннях
для зберігання не повинно бути хімічних сполук, що
викликають корозію.
8. Гарантія не поширюється на:
догляд за арматурою, очищення сіткових фільтрів та
заміну елементів живлення,
пошкодження, що виникли з вини покупця внаслідок
неналежного зберігання, неправильного монтажу, а також
неправильної експлуатації,
пошкодження, спричинені відкладеннями з господарської
води на конструкційних елементах змішувача,
механічні пошкодження поверхні змішувача, про які
повідомлено після придбання, а також пошкодження
поверхні, що виникли в результаті очищення
невідповідними засобами (див. правила належного
догляду за поверхнею).
9. Гарантія, надана АТ »Арматура Краків« не виключає, не
обмежує і не призупиняє права покупця, що виникають
з невідповідності товару угоді.
ПРАВИЛА НАЛЕЖНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПОВЕРХНЕЮ.
УВАГА!
Всі покриття, що використовуються АТ »Арматура Краків«,
чутливі до мийних засобів, що містять абразивні компоненти,
кислоти (особливо соляну кислоту), розчинники, хлор
високих концентраціях) або інші сильнодіючі засоби,
які реагують з покриттями. Перед використанням
мийного засобу, будь ласка, ознайомтеся з його складом
і призначенням. Для очищення та догляду не використовувати
жорстких губок або щіток, які можуть подряпати або
пошкодити поверхню виробу. Хромовані поверхні слід
чистити м’якими мийними засобами (мийний засіб для
миття посуду), потім промити водою та відполірувати м’якою
тканиною. Для догляду за внутрішніми елементами нашої
арматури рекомендуємо силіконово-тефлонове мастило,
що має гігієнічний сертифікат, що дозволяє контакт з питною
водою. З метою захисту змішувача від механічних забруднень
рекомендуємо встановлювати в системі сіткові фільтри
безпосередньо перед змішувачем.
1. Арматура Краков Акционерное Общество, ул. Закопяньска
72, 30-418 Краков предоставляет на свои изделия следующи
гарантийные сроки на свои продукты со дня покупки:
5- или 10-летняя гарантия, в зависимости от информации
на упаковке и веб-сайте www.kfa.pl, на герметичность литых
деталей и бесперебойную работу керамических головок,
ползунков и регуляторов,
3-летняя гарантия на регуляторы в термостатических
смесителях
2-летняя гарантия на электронику, головки для таймерных
кранов, верхний, передвижной и точечный душ, на пере-
ключатели для душа, ускостенные изливы, аэраторы
12-месячная гарантия на остальные элементы смесителя,
включая уплотнения.
2. Гарантия распространяется на скрытые дефекты, которые
будут выявлены в течение гарантийного срока.
3. Рекламация должна быть направлена в торговую точку
продажи или производителю по вебсайте www.kfa.pl или по
номеру бесплатной горячей линии 800 433 334 до истечения
2 месяцев с момента обнаружения дефекта.
4. Арматура Краков Акционерное Общество оставляет за собой
право выбрать способ устранения дефекта или замены неис-
правного смесителя на новый, той же или наиболее близкой
модели, в случае несоблюдения срока выполнения ремонта.
5. Ремонт или замена изделия будет осуществлена в течение 14
рабочих дней с даты сообщения о дефекте.
6. Права по гарантии должны быть предоставлены после по-
дачи правильно заполненного гарантийного талона вместе
с подтверждением покупки.
7. Перед установкой, смеситель следует хранить в сухом по-
мещении с относительной влажностью не более 70% и тем-
пературой не ниже 0°C, и в помещении хранения не должно
быть коррозионных химикатов. Повреждения, вызванные
неправильным хранением, не принимаются.
8. Гарантия не распространяется:
на консервацию арматуры, чистку сетчатых фильтров и за-
мены зарядных элементов.
на повреждения, вызванные по вине покупателя из-за не-
правильного хранения, неправильного монтажа и непра-
вильного использования.
на повреждения, вызванные загрязнениями воды или водо-
проводной сети, а также наличием осадков в потребляемой
воде на конструкционных элементах смесителей.
не будут приниматься рекламации на механические по-
вреждения поверхности смесителя, заявляемые после
покупки, и повреждения поверхности, вызванные чисткой
с помощью несоответствующих средств (внемание! на пра-
вила правильного ухадо за поверхностью).
9. Гарантия, предоставленная Арматура Краков А.О. не исклю-
чает, не ограничивает и не приостанавливает права поку-
пателя в случае несоответствия товара условиям договора.
ВНИМАHИЕ!
ПРАВИЛА ПРАВИЛЬНОГО УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ
Все покрытия, применяемые Арматура Краков АО чувствитель-
ны к повреждениям чистящими средствами, содержащими
аббразивные частицы, кислоты (особенно соляную кислоту),
растворители, хлор (в больших концентрациях) либо другие
сильные средства, вступающие в реакцию с покрытием. Перед
применением моющего средства, пожалуйста, внимательно оз-
накомьтесь с его составом и назначением. Для чистки и ухода
не применять острых мочалок или щеток, которые могут поца-
рапать или повредить поверхность изделия. Хромированные
поверхности следует чистить деликатными моющими сред-
ствами (жидкость для мытья посуды), а затем ополоснуть водой
и отполировать мягкой тканью. Для консервации внутренних
элементов нашей арматуры рекомендуем силиконово-тефло-
новую смазку имеющую сертификат для контакта с питьевой
водой. С целью предохранения смесителя от механических
загрязнений рекомендуем монтировать сеточныe фильтры на
водопросодной системе непосредственно перед смесителем.
1. Armatura Kraków S. A., ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków
grants the following warranty periods for its products, cal-
culated from the date of purchase:
5 or 10-year warranty, depending on the informaon
provided on the box and at the website www.kfa.pl, for
the leakproofness of cast components and the failure-free
operaon of ceramic regulators,
3-year warranty for regulators in thermostac mixers,
2-year warranty for electronics, self-closing cartridges,
rainshower sets, sliding and wall point shower set s, shower
switches, thin-walled spouts, and aerators,
12-month warranty for other mixer components, includ-
ing seals.
2. The warranty covers hidden defects to be disclosed during
the warranty period.
3. The complaint should be reported at the retail point of sale
or to the manufacturer via www.kfa.pl or the free helpline
number 800 433 334 before the expiry of 2 months from
the date of stang the defect.
4. Armatura Kr aków S. A. reser ves the right to choose a meth-
od for removing the defect or replace the defecve mixer
with a new one of the same or most similar model in case
of failure to meet the repair deadline.
5. Repair or replacement of the defecve product will take
place within up to 14 working days from the date of re-
porng the defect.
6. The rights under the warranty are entled aer submis-
sion of a correctly lled in warranty card with a proof of
purchase.
7. Prior to assembly, mixers must be stored in dry rooms with
relave humidity not exceeding 70% and a temperature not
lower than 0°C, and there should be no corrosive chemical
compounds present in the storage place.
8. The warranty does not cover:
ngs maintenance, mesh lter cleaning and power cell
replacement,
damage caused by the buyer as a result of improper stor-
age, faulty assembly or incorrect use,
damage caused by the presence of deposits from ulity
water on the structural components of the mixer,
mechanical damage of the mixer sur face which is reported
aer the purchase and surface damage caused as a result
of cleaning with improper agent s (see principles of proper
care of the surface).
9. The warranty granted by Armatura Kraków S. A. does not
exclude, limit or suspend any rights of the buyer resulng
from the lack of conformity.
PRINCIPLES OF PROPER CARE OF THE SURFACE.
NOTE!
All types of surface used by Armatura Kraw S.A. are sensi-
ve to cleaning agents containing abrasive ingredients, acids
(in parcular hydrochloric acid), solvents or chlorine (in high
concentraons), and other aggressive agents that chemical-
ly react with the specied types of surface. Before using
a cleaning agent, please read its composion and intended
use thoroughly. Do not use sharp scrub pads or brushes for
cleaning that could scratch or damage the surface of the prod-
uct. Chrome surfaces should be cleaned with mild cleaning
agents (washing-up liquid), and then rinsed with water and
polished using a so cloth. We recommend using silicone and
Teon lubricants approved for contact with drinking water
for maintaining the internal components of the product. In
order to protect the mixer from mechanical contaminants,
we recommend mounng mesh lters on water installaons
directly in front of the mixer.
Data naprawy / Date of repair / Дата ремонта
Opis usterki / Descripon of defect / Описание неисправности
Index Pieczątka punktu sprzedy / Stamp of the seller / Печать пункта продаж
Data sprzedaży / Date of sales / Дата продажи
Podpis / Signature / Подпись
Data naprawy / Date of repair / Дата ремонта
Opis usterki / Descripon of defect / Описание неисправности
Pieczątka serwisu
Stamp of service
Печать сервис
Pieczątka serwisu
Stamp of service
Печать сервис
PL HR
WARUNKI GWARANCJI UVJETI GARANCIJE
EN GUARANTEE TERMS ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
RU ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
UA SLO POGOJI GARANCIJE

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756