Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi System do prasowania LAURASTAR S Pure Xtra

Powrót
- 92 -
UWAGA: niestosowanie się do tej
instrukcji obsługi/zaleceń bezpiec-
zeństwa może spowodować zagroże-
nie ze strony urządzenia. Producent
nie ponosi żadnej odpowiedzialnci
za szkody materialne lub uszkodzenia
ciała wynikające z nieprzestrzegania
zaleceń bezpieczeństwa. Zachować tę
instrukcję obsługi dla ob korzysta-
cych z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Ten produkt LaurastarTM wytwarza ciepło i parę; niektóre elementy
mogą być bardzo gorące i powodować oparzenia w czasie dziania urdzenia.
INFORMACJA: To urdzenie wytwarza cieo i może powodować oparzenia.
Części, które mocno się nagrzewają, są oznaczone tym symbolem.
Spis treści
Zalecenia bezpieczeństwa 93
Montaż i sadanie 95
Uruchamianie 96
Prasowanie 97
Pionowy uchwyt do parowania
ubrań 98
Przechowywanie po użyciu 99
ukanie bojlera 99
Konserwacja 100
Rady i wskazówki 101
Problemy i ich rozwiązania 102
Dane techniczne 103
Gwarancja 103
Gratulacje! Zakupili Państwo wysokiej jakości system do prasowania łączący eleganckie
wzornictwo ze szwajcarską technologią. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją obsługi
i z zaleceniami bezpieczeństwa przed pierwszym uruchomieniem urdzenia oraz o zachowanie
instrukcji, aby móc korzystać z niej w przyszłości. Wszystkie nasze fi lmy instruktażowe i porady
dostępne na stronie www.laurastar.com
Elementy i funkcje urządzenia
1. Deska do prasowania
2. Żelazko
3. Przewód parowy
4. Specjalny pokrowiec Laurastar
5. Zabezpieczony schowek
6. Składana podstawka pod żelazko
7. Uchwyty do regulowania wysokości
8. Prowadnica przewodu parowego
9. Przyciski pary
10. Przycisk zasysania/nadmuchu
11. Zbiornik na wodę
12. Da i mała pokrywka zbiornika na
wodę
13. Komora fi ltra i fi ltr przeciw
kamieniowi
14. Zbiornik do spuszczania wody
15. Generator pary
16. Główny przycisk ON/OFF z lamp
sygnalizacyjną
17. Przycisk prędkości wentylatora
18. Lampka kontrolna pary
19. Sygnalizator pustego zbiornika na
wodę
20. Zaślepka generatora pary
21. Zaślepka otworu spustowego
22. Wtyczka sieciowa i przewód
elektryczny
23. Wentylator
24. Wtyczka wentylatora
25. Kółka
26. Nakładka ochronna
27. Pionowy uchwyt do parowania ubr
(tylko z wybranymi modelami)
28. Wad do fi ltra przeciw osadzaniu się
kamienia
PL
- 93 -
INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA
Uwaga: W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi/bezpieczeństwa urządzenie
może stanowić zagrożenie dla użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialnci za szkody
materialne i osobowe powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.
Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować dla wszystkich użytkowników urdzenia.
• W nagłych wypadkach należy
natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Urządzenie powinno być podłączone
wyłącznie do gniazda z uziemieniem.
• Stopa żelazka i strumień pary są bardzo
gorące, nie należy kierować ich na części
ciała lub na ludzi/zwierzęta. Nie prasować/
parować ubrań bezpośrednio na ciele –
grozi poparzeniem.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do
ytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fi zycznych,
sensorycznych lub umysłowych, lub
osoby nie posiadające doświadczenia lub
wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór
lub instrukcje dotyczące użytkowania
urządzenia od osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny
pozostawać pod opieką uniemożliwiającą
zabawę urządzeniem.
• Przed otwarciem, konserwacją lub
czyszczeniem urządzenia należy wyjąć
wtyczkę sieciową z gniazdka i pozostawić
urządzenie do ostygnięcia na co najmniej
2,5 godziny.
• Nie wolno otwierać pokrywy bojlera
podczas pracy urządzenia.
Przed płukaniem należy ostrożnie odkręcić
korek: zebrana pod ciśnieniem para wodna
zacznie się wydostawać po kilku obrotach.
Po zakończeniu płukania zakręcić korek/
korki bojlera. Otwory do napełniania,
odkamieniania, płukania i kontroli, które
są pod ciśnieniem, nie mogą być otwarte
podczas użytkowania (tylko w przypadku
żelazek parowych z komorą ciśnieniową).
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem:
nie moczyć przewodu zasilającego/wtyczki.
Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka,
ciągnąc za kabel.
WAŻNE: Podłączaj urządzenie
wyłącznie do gniazdka
ściennego; nie wolno używać
przenośnych gniazdek elektrycznych,
listew zasilających ani innych
adapterów zasilania.
• Nie wolno używać urdzenia z
uszkodzoną rurą paro/ przewodem
zasilającym. Aby uniknąć ryzyka wypadku,
rura i przewód powinny być wymieniane
wyłącznie przez autoryzowany serwis
LAURASTAR.
• Żelazko nie powinno być używane, jeśli
zostało upuszczone, jeśli są na nim ślady
uszkodzeń lub jeśli przecieka.
• Nie należy otwierać ani naprawiać
urządzenia samodzielnie. Ryzyko porażenia
prądem.
• Gdy żelazko jest włączone lub stygnie,
przechowuj je (oraz przewód) w miejscu
niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej
8 lat.
Uwaga:
Granulki demineralizacyjne fi ltra do wody
nie są toksyczne. Nie spożywać.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- 94 -
OSTRZEŻENIE:
Przewód zasilający i ru
parową należy umieścić tak,
aby nikt nie mógł się w nie zaptać.
Należy zachować ostrożność
przy wyjmowaniu wkładki
SOFTPRESSING: jest gorąca. Połóż
ją na żaroodpornej podkładce pod
żelazko. Grozi poparzeniem.
Nie należy pozostawiać żelazka bez
nadzoru, gdy jest ono podłączone do
zasilania. Przed napełnieniem zbiornika
na wodę należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka (w przypadku żelazek parowych
i żelazek z funkcją parowania).
Uwaga: Nie należy naprawiać
urdzenia samodzielnie.
• Urządzenie należy stosować wyłącznie
w pomieszczeniach zamkniętych i
zgodnie z niniejszą instrukcją.
Ostrzeżenie:
• Uwaga, by przypadkowo nie uszkodzić
przewodu zasilającego/rurki parowej, np.
adąc na nich żelazko.
• Nie używać urządzenia bez wody.
• Nie wkładać żadnych przedmiotów
do otworów, nie czyścić na mokro,
nie pryskać wodą ani nie zanurzać w
wodzie. Jeśli do urządzenia dostanie s
woda lub ciało obce, należy natychmiast
odłączyć przewód zasilający.
• Ryzyko porażenia prądem.
Niezwłocznie zleć naprawę urządzenia
autoryzowanemu serwisowi
LAURASTAR.
Uwaga:
• Czyść zewnętrzną część urządzenia
miękką, wilgotną szmatką. Nie wolno
ywać oleju ani benzyny!
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Żelazko powinno być
ywane i stawiane na
askiej, stabilnej powierzchni. Po
odstawieniu żelazka na podstaw
należy upewnić się, że powierzchnia,
na której stoi podstawka, jest
stabilna. NIGDY nie odkładaj żelazka
na deskę do prasowania lub ubranie.
Aby uniknąć ryzyka pożaru, żelazko
należy stawiać wyłącznie na
podstawce.
WODA NIEZDATNA DO PICIA.
TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
Granulki można wyrzucać razem z
odpadami domowymi.
UWAGI DOTYCZĄCE
ŚRODOWISKA I
USUWANIA ODPADÓW
Zachowaj opakowanie urządzenia do
wykorzystania w przyszłości (transport,
serwisowanie itp.). Nie wyrzucać
urządzenia do pojemnika na normalne
odpady domowe! Zapytaj władze
miejskie lub lokalne o możliwości
utylizacji przyjaznej dla środowiska.
PL
- 95 -
Pierwszy montaż urządzenia
UWAGA: Naly zapoznać się z instrukc
bezpieczeństwa (str. 93).
Rozkładanie deski. Rozłożyć deskę i naciągnąć pokrowiec.
Pokrowiec może być prany w 30 stopniach, ale nie zaleca się
suszenia w suszarce bębnowej (A).
Mocowanie uchwytu na kabel. Włożyć uchwyt w wyzna-
czone miejsce (B).
Płukanie generatora. Zobacz rozdział „Płukanie genera-
tora” (str. 99). CZĘSTOTLIWOŚĆ: Wypłukać przed pierwszym
użyciem, następnie raz w miesiącu (lub co 10 godzin praso-
wania). System został opracowany do działania z użyciem
wody z kranu.
NIGDY NIE UŻYWAĆ:
Wody perfumowanej, deszczówki, wody desty-
lowanej, wody zmiękczanej, wody z suszarki bębnowej.
Więcej informacji na www.laurastar.com.
• Napełnianie ltra anty-wapiennego AQUA granulatem
ltrującym.
WODA NIEZDATNA DO PICIA.
TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
Wyjąć zbiornik na wodę i zdemontować fi ltr (C).
Wypełnić granulatem (D).
Montaż w odwrotnej kolejności.
Napełnić zbiornik zimną wodą (E). Nagrzanie produktu bez
wody powoduje utratę gwarancji na urządzenie. Dodatkowe
informacje: Porady i wskazówki (str. 101).
MAX
A
B
C D
E
- 96 -
Włączanie urządzenia i wybór
temperatury
Ustawić wysokość deski (7).
Wyjąć żelazko (5).
Zamontować przewód parowy (8).
Podczas włączania urządzenia mogą Państwo usłyszeć pracę
pompy, trzaski oraz zauważyć migający zielony sygnalizator
Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego (A).
Czy napięcie sieciowe jest odpowiednie?
Włączyć urządzenie (B). Zapali się sygnalizator.
Należy poczekać około 3 minuty do całkowitego nagrza
-nia urządzenia. Gotowość do użycia. Pomarańczowy
sygnalizator zgaśnie i na jego miejscu pojawi się zielony.
Kiedy urządzenie jest w trakcie użytkowania, zielony
sygnalizator może migać (B).
Ustawić temperaturę żelazka. Należy odczekać kilka minut
do momentu osiągnięcia wybranej temperatury (C).
Nałożenie nakładki ochronnej na stopę żelazka. Należy
odczekać około 1 minutę przed rozpoczęciem praso-
wania (D).
Zdjąć nakładkę ochronną ze stopy żelazka
przed jego ostygnięciem.
Uwolnić parę przed rozpoczęciem prasowania (E).
Przed rozpoczęciem prasowania i po dłuższej przerwie
nacisnąć dwu- lub trzykrotnie przycisk pary na żelazku
z dala od tkaniny. Umożliwia to usunięcie skroplonej
pary z żelazka i uniknięcie mokrych plam na ubraniach
(zobacz rozdział „Porady i wskazówki” na stronie 101).
Automatyczne wyłączenie urządzenia. Urządzenie
wyłączy się automatycznie po 15 minutach nieużywania.
Aby włączyć ponownie należy nacisnąć przycisk On/Off.(F).
•••
Normalny
Bawełna, len
Tkaniny
syntetyczne,
wełna, jedwab
Podane tkaniny oraz ciemne
materiały należy prasować z
nakładką ochronną.
••
Niski
Bardzo delikatne
materiały
Podane tkaniny oraz ciemne
materiały należy prasować z
nakładką ochronną.
15 min.
3 min.
A
B
F
C
D
2-3 x
E
ON/OFF
Nadmuch
Parowy
Woda
PL

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756