Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka LG GBB72SWVFN No frost 203cm Biała

Powrót
www.lg.com
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
LODÓWKO-
ZAMRAŻARKA
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w
każdej chwili do niej sięgnąć.
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub
treści mogą różnić się w zależności od
modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać
zmianom wprowadzanym przez
producenta.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA........................................3
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ......................3
Utylizacja starego urządzenia ...................................................................10
INSTALACJA ..........................................................................11
Wymiary i ilość wolnego miejsca .............................................................. 11
Temperatura otoczenia ............................................................................. 11
Zmiana kierunku otwierania drzwi ............................................................ 12
Wypoziomowanie urządzenia ................................................................... 12
Podłączanie urządzenia ........................................................................... 12
Przenoszenie urządzenia ......................................................................... 12
UŻYTKOWANIE ......................................................................13
Elementy i funkcje .................................................................................... 13
Uwagi dotyczące pracy urządzenia ..........................................................15
Panel sterowania ......................................................................................17
Dystrybutor wody ( * ) ...............................................................................19
Zbiornik dystrybutora wody .......................................................................19
Pojemnik na lód ........................................................................................20
Komora świeżości Fresh Converter ( * ) ................................................... 20
Szuflada na świeże warzywa ( * ) ............................................................. 21
Składana półka .........................................................................................21
Pozostałe funkcje ..................................................................................... 22
FUNKCJE SMART .................................................................23
Korzystanie z aplikacji LG SmartThinQ ....................................................23
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™ .................................................. 25
KONSERWACJA ....................................................................27
Uwagi dotyczące czyszczenia ..................................................................27
Czyszczenie koszyka drzwiowego ........................................................... 27
Czyszczenie półki .....................................................................................28
Czyszczenie szuflady na warzywa ........................................................... 28
Czyszczenie pokrywy pojemnika na owoce i warzywa ............................. 28
Czyszczenie szuflady zamrażalnika .........................................................29
Czyszczenie zasobnika wody ................................................................... 29
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .......................................30
3
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PL
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom
wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz
„UWAGA” opisane poniżej.
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z
którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie
przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i
postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
UWAGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas
używania produktu, należy przestrzegać środków
ostrożności obejmujących poniższe:
Dzieci w gospodarstwie domowym
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
(łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i
wiedzy, chyba że one nadzorowane bądź instruowane w
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w celu
zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę (tylko niektóre
modele), klucz należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
4
PL
Dla stosowania w Europie:
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i
doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi
urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić
dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
Montaż
Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez
dwoje lub większą liczbę osób.
Upewnić się, że gniazdo jest prawidłowo uziemione oraz, że wtyk
uziemienia kabla zasilającego nie jest uszkodzony bądź usunięty z
wtyczki. Więcej szczegółów na temat uziemienia można uzyskać
w centrum obsługi klienta LG Electronics.
Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą
uziemiającą oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być
podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie
zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.
Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest
poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Nie podłączać urządzenia do rozgałęźnika, który nie ma
(zamontowanego) przewodu zasilającego.
Nie należy podłączać wielu urządzeń do listwy zasilającej ani do
przedłużacza.
Nie wolno modyfikować ani przedłużać przewodu zasilającego.
Urządzenie należy podłączać do dedykowanego obwodu zasilania
z osobnym bezpiecznikiem.
5
PL
Nie należy stosować rozgałęźnika, który jest nieprawidłowo
uziemiony. Używając rozgałęźnika, należy sprawdzić, czy jest
dostosowany do obciążenia odpowiedniego dla urządzenia lub
wyższego.
Zainstalować urządzenie w miejscu, w którym łatwo wyjąć wtyczkę
z gniazda.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby wtyczka nie była zwrócona
przewodem do góry oraz, aby urządzenie nie opierało się
o wtyczkę.
Zainstalować urządzenie na wytrzymałej i równej posadzce.
Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie
instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w
miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych,
takich jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temp. poniżej
zera stopni Celsjusza.
Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośredniego
oddziaływania promieni słonecznych ani ciepła generowanego
przez inne urządzenia, takie jak piekarniki czy grzejniki.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie odsłonić tylnej części
urządzenia podczas instalacji.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby podczas montażu lub
demontażu nie doszło do upuszczenia drzwi urządzenia.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie przedziurawić, rozbić,
ani nie uszkodzić przewodu zasilającego podczas montażu lub
demontażu drzwi urządzenia.
Nie podłączać przejściówek ani innych akcesoriów do gniazda
zasilania.
Działanie
Nie należy stosować urządzenia do celu innego niż domowe
przechowywanie żywności (nie należy stosować np. do
przechowywania materiałów medycznych, eksperymentalnych ani
do transportu).

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756