Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Monitor LG 24TQ510S-PZ 24" 1366x768px

Powrót
24TQ510S
24TQ520S
27TQ615S
27TQ625S
www.lg.com
Copyright 2022 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zasady bezpieczeństwa i
informacje dodatkowe
(TELEWIZOR LED*)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
* W telewizorze LED rmy LG zastosowano ekran LCD z podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania.
2
POLSKI
SPIS TREŚCI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA -------------------3
LICENCJE --------------------------------------------7
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE -------7
PRZYGOTOWANIE --------------------------------7
ELEMENTY DO NABYCIA OSOBNO ----------8
PODNOSZENIE I PRZENOSZENIE
TELEWIZORA ---------------------------------------8
MONTAŻ TELEWIZORA --------------------------9
KORZYSTANIE Z PRZYCISKU ------------------9
MONTAŻ NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI --- 10
MONTAŻ NA ŚCIANIE -------------------------- 11
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ
(INFORMACJE) ----------------------------------- 12
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA ----------13
PODRĘCZNIK OBSŁUGI ----------------------- 14
KONSERWACJA ---------------------------------- 15
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ---------- 15
DANE TECHNICZNE ---------------------------- 16
3
POLSKI
ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie
zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Zignorowanie ostrzeżenia może spowodować wypadek,
a w konsekwencji poważne obrażenia ciała lub śmierć.
PRZESTROGA
Zignorowanie tego typu uwag może spowodować lekkie zranienie
lub uszkodzenie produktu.
Zalecenia dotyczące instalacji produktu
OSTRZEŻENIE
yUrządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak
grzejniki elektryczne.
Występuje ryzyko porażenia prądem, pożaru,
nieprawidłowego działania lub odkształceń.
yMateriały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Materiał chroniący przed wilgocią jest szkodliwy w przypadku
spożycia. W razie przypadkowego spożycia należy wymusić
wymioty i udać się do najbliższego szpitala. Poza tym
opakowania winylowe mogą spowodować uduszenie.
Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
yNie należy kłaść ciężkich przedmiotów na produkcie ani nie należy
na nim siadać.
Jeśli produkt przewróci się lub upadnie, może to spowodować
obrażenia ciała. Dzieci powinny zachować ostrożność w
pobliżu produktu.
yNie należy pozostawiać w przejściu luźno leżącego przewodu
zasilającego ani sygnałowego.
Osoby przechodzące mogą się potknąć, co może spowodować
porażenie prądem, pożar, uszkodzenie produktu lub obrażenia
ciała.
yProdukt należy umieścić w czystym i suchym miejscu.
Kurz lub wilgoć mogą spowodować porażenie prądem,
pożar lub uszkodzenie produktu.
y Jeśli z urządzenia będzie wydobywał się dym, inny zapach lub
dziwne odgłosy, należy odłączyć przewód zasilania i skontaktować
się z centrum obsługi.
Dalsze użytkowanie produktu bez zastosowania
odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do
porażenia prądem lub pożaru.
yJeśli produkt zostanie upuszczony lub uszkodzony, należy go
wyłączyć i wyjąć przewód zasilający z gniazdka.
Dalsze użytkowanie produktu bez zastosowania
odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do
porażenia prądem lub pożaru. Należy skontaktować się z
centrum serwisowym.
yNie wolno upuszczać żadnych przedmiotów na produkt ani go
uderzać. Nie wolno rzucać zabawkami ani innymi przedmiotami w
ekran produktu.
Może to spowodować zranienie osób znajdujących się w
pobliżu oraz uszkodzenie urządzenia.
yNie należy dopuścić do upadku ani upuszczenia produktu podczas
podłączania go do urządzenia zewnętrznego.
Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie
produktu.
yW przypadku podłączania produktu do konsoli gier należy
zachować między urządzeniami odległość równą czterokrotności
przekątnej ekranu.
Upadek produktu ze względu na niewystarczającą długość
kabla może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie
produktu.
yDługotrwałe wyświetlanie jednego obrazu może uszkodzić ekran
i spowodować wypalenie. Aby chronić produkt w przypadku
długiego czasu używania, należy włączyć w komputerze
wygaszacz ekranu lub uruchomić dostępną w produkcie funkcję
zabezpieczenia przed powstawaniem obrazu szczątkowego,
a kiedy produkt jest nieużywany, wyłączyć zasilanie. Wypalenia i
inne związane z nimi uszkodzenia nie są objęte gwarancją na ten
produkt.
yProduktu nie należy instalować w miejscach, gdzie będzie narażony
na działanie oleju lub mgły olejowej,
może to spowodować uszkodzenie produktu i jego upadek.
4
POLSKI
PRZESTROGA
yOtwory wentylacyjne znajdujące się w obudowie urządzenia
nie mogą zostać zablokowane. Produkt należy zamontować w
odpowiednio przestronnym miejscu, zapewniając ponad 100mm
odstępu od ściany.
Jeśli produkt zostanie umieszczony za blisko ściany,
może dojść do odkształcenia się produktu lub do zapłonu
spowodowanego przegrzaniem się.
yNie można dopuścić do zablokowania otworów wentylacyjnych
urządzenia przez obrus lub zasłonę.
Przegrzanie się produktu może spowodować jego
odkształcenie się lub zapłon.
yProdukt należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni,
która uniemożliwi upadek produktu.
Upadek produktu może spowodować uszkodzenie ciała lub
uszkodzenia produktu.
yProdukt należy ustawić w miejscu, w którym nie występują
zakłócenia elektromagnetyczne.
yNie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym.
Może to spowodować uszkodzenie produktu.
yZainstalowanie produktu w warunkach niezgodnych z zalecanymi
może spowodować znaczne pogorszenie jakości obrazu, skrócenie
okresu eksploatacji produktu oraz pogorszenie jego wyglądu.
Przed instalacją produktu należy skonsultować się z rmą LG lub
wykwalikowanym instalatorem. To ostrzeżenie dotyczy miejsc
o znacznym stopniu zapylenia, miejsc, w których występuje
mgła olejowa, o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub
bardzo wysokiej wilgotności, a także lokalizacji, w których
wykorzystywane są substancje chemiczne lub w których produkt
będzie włączony przez długi czas (np. lotnisk czy dworców
kolejowych), nieprzestrzeganie tych zaleceń spowoduje utratę
gwarancji.
yUrządzenia nie wolno użytkować w miejscach o słabej wentylacji
(np. na półkach lub w szafkach), na poduszkach lub dywanach ani
na zewnątrz budynków.
yUrządzenia nie wolno też umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, np.
urządzeń oświetleniowych.
Zalecenia dotyczące zasilacza sieciowego i zasilania
elektrycznego
OSTRZEŻENIE
yW przypadku dostania się obcej substancji do produktu
(telewizor, monitor, przewód zasilania, zasilacz sieciowy) należy
natychmiast odłączyć przewód sieciowy i skontaktować się z
centrum serwisowym.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować
pożar lub porażenie prądem wywołane uszkodzeniem
produktu.
yNie wolno dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękoma.
Jeśli bolce przewodu są mokre lub zakurzone, przed użyciem należy
je osuszyć i oczyścić.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować pożarem
lub porażeniem prądem elektrycznym.
yNależy dokładnie włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
zasilacza sieciowego.
Jeśli wtyczka nie będzie prawidłowo podłączona, połączenie
może spowodować pożar lub porażenie prądem.
yNależy korzystać z przewodów zasilających i zasilaczy sieciowych
dostarczonych i zatwierdzonych przez rmę LG Electronics Inc.
Korzystanie z niezatwierdzonych produktów może
spowodować pożar lub porażenie prądem.
yPrzewód zasilający należy zawsze odłączać, trzymając za wtyczkę.
Nie wolno nadmiernie wyginać przewodu zasilającego.
Mogłoby to uszkodzić linię wysokiego napięcia, a tym samym
doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
yNie wolno stawać na przewodzie zasilającym ani zasilaczu
sieciowym. Nie wolno też stawiać na nich ciężkich obiektów
(np. urządzeń elektrycznych) ani kłaść ubrań. Należy uważać, aby
nie uszkodzić przewodu zasilającego i zasilacza sieciowego ostrymi
narzędziami.
Uszkodzone przewody zasilające mogą skutkować pożarem
lub porażeniem prądem elektrycznym.
yNie należy rozmontowywać, naprawiać ani modykować przewodu
zasilającego ani zasilacza sieciowego.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar
lub porażenie prądem elektrycznym.
5
POLSKI
yPrzewód zasilający musi być podłączony do gniazdka z
uziemieniem.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego
porażenia prądem lub uszkodzenia ciała.
yNależy używać wyłącznie napięcia znamionowego.
W przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu, a
użytkownik może zostać porażony prądem.
y W czasie burzy nie wolno dotykać przewodu zasilającego i
sygnałowego, ponieważ może to być bardzo niebezpieczne.
Może to spowodować porażenie prądem.
y Do jednego gniazdka nie należy podłączać kilku przedłużaczy,
urządzeń elektrycznych czy grzejników elektrycznych. Należy użyć
listwy zasilającej z uziemieniem, przeznaczonej specjalnie do
komputerów.
Przegrzanie może doprowadzić do pożaru.
yNie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
Jeśli styki są mokre lub pokryte kurzem, należy je dokładnie
wysuszyć lub wytrzeć z nich kurz.
Nadmierna wilgoć może doprowadzić do śmiertelnego
porażenia prądem.
yJeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, należy
odłączyć przewód zasilający produktu.
Osadzający się kurz może spowodować pożar, a zużycie się
izolacji – nieszczelność przewodów elektrycznych, porażenie
prądem lub pożar.
yPrzewód zasilający należy dokładnie podłączyć do gniazda i
urządzenia.
Niedokładne włożenie wtyczki przewodu zasilającego grozi
pożarem.
y Nie należy wkładać przedmiotów przewodzących prąd
(np. metalowych prętów) w końcówkę przewodu zasilającego, gdy
drugi koniec jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
Poza tym nie wolno dotykać przewodu zasilającego bezpośrednio
po podłączeniu go do gniazdka.
Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.
yŁącznik urządzenia jest używany również do jego odłączania.
yUpewnij się, że urządzenie jest zamontowane w pobliżu gniazdka
sieciowego, do którego urządzenie ma zostać podłączone, oraz że
jest zapewniony łatwy dostęp do tego gniazdka.
yDopóki urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego,
nawet jego wyłączenie przyciskiem zasilania nie powoduje
rozłączenia go z siecią elektryczną.
PRZESTROGA
yGniazdko, zasilacz sieciowy i bolce przewodu zasilającego powinny
być zawsze czyste.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar.
yNie należy odłączać przewodu zasilającego w trakcie korzystania
z produktu.
Zwarcie może uszkodzić produkt.
yNależy stosować wyłącznie przewód zasilający dołączony do
urządzenia. W przypadku używania innego przewodu zasilającego
niż dostarczony przez producenta, należy upewnić się, że jest on
zgodny z wymogami obowiązującymi w danym kraju.
Jeśli przewód jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, skontaktuj
się z producentem lub najbliższym punktem serwisowym w celu
jego wymiany.
Zalecenia dotyczące przenoszenia produktu
OSTRZEŻENIE
yProdukt musi koniecznie zostać najpierw wyłączony.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego
porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
yPrzed przeniesieniem produktu należy także odłączyć wszystkie
przewody.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego
porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
yW przypadku przenoszenia produktu powinien być trzymany
obiema rękami, a panel powinien być skierowany do przodu.
Upuszczenie produktu może spowodować porażenie prądem lub
pożar. W przypadku konieczności naprawy produktu skontaktuj się
z autoryzowanym centrum serwisowym.
yProdukt należy wyłączyć, odłączyć od zasilania i odłączyć od
niego wszystkie przewody. Przeniesienie dużych urządzeń może
wymagać udziału co najmniej 2 osób. Nie należy opierać się o
przedni panel urządzenia ani wywierać na niego zbyt dużego
nacisku.
PRZESTROGA
yNie należy potrząsać produktem podczas przenoszenia.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego
porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
yNie należy wyrzucać opakowania produktu. Może się ono przydać
podczas przeprowadzki.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756