Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Monitor LG 28TN515S-PZ 28" 1366x768px

Powrót
28TN515S
28TN525S
24TN510S
24TN520S
www.lg.com
Copyright 2020 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zasady bezpieczeństwa i
informacje dodatkowe
(TELEWIZOR LED*)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
* W telewizorze LED rmy LG zastosowano ekran LCD z podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania.
2
POLSKI
SPIS TREŚCI
LICENCJE ---------------------------------------------3
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE --------3
PRZYGOTOWANIE ---------------------------------3
ELEMENTY DO NABYCIA OSOBNO------------4
PODNOSZENIE I PRZENOSZENIE
TELEWIZORA ---------------------------------------4
MONTAŻ TELEWIZORA ---------------------------5
KORZYSTANIE Z PRZYCISKU ZASILANIA ---- 5
MONTAŻ NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI ------6
MONTAŻ NA ŚCIANIE -----------------------------7
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ
(INFORMACJE) -------------------------------------8
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA --------------9
PODRĘCZNIK OBSŁUGI ------------------------ 10
KONSERWACJA ---------------------------------- 11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ------------ 11
DANE TECHNICZNE ----------------------------- 12
3
POLSKI
LICENCJE
Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej
informacji o licencjach zamieszczono na stronie www.lg.com.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN
SOURCE
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL,
LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony
internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o
prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu
otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji
(jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby
na adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie
tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę
informację.
PRZYGOTOWANIE
UWAGA
yTelewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
yMenu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od
przedstawionego w tej instrukcji.
yDostępne menu i opcje mogą być różne w zależności od używanego
źródła sygnału wejściowego i modelu produktu.
yW przyszłości funkcjonalność tego telewizora może zostać
rozszerzona o nowe funkcje.
yAby zmniejszyć zużycie energii, można włączyć tryb czuwania
telewizora. Jeśli telewizor ma nie być używany przez dłuższy czas,
należy go wyłączyć, aby zmniejszyć zużycie energii.
yZużycie energii podczas korzystania z telewizora można znacząco
ograniczyć, zmniejszając jasność obrazu. Spowoduje to obniżenie
ogólnych kosztów eksploatacji urządzenia.
yZawartość opakowania z produktem może być różna w zależności
od modelu.
yW związku z unowocześnieniem produktu, jego dane techniczne
i treść niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
yW celu zapewnienia wygody połączeń przewody HDMI i urządzenia
USB powinny mieć końcówki o grubości mniejszej niż 10mm i
szerokości mniejszej niż 18mm. Jeśli przewód lub karta pamięci
USB nie pasują do portu USB w telewizorze, należy użyć przewodu
przedłużającego, który obsługuje standard USB 2.0.
A
B
A
B
*A
<
=
10mm
*B
<
=
18mm
yNależy korzystać z certykowanego przewodu z logo HDMI. W
przypadku używania niecertykowanego przewodu HDMI może
wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
yZalecane typy przewodu HDMI
-Kabel Ultra High-Speed HDMI®/™ (do 3 m)
4
POLSKI
PRZESTROGA
yAby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas
eksploatacji urządzenia, nie należy podłączać do niego żadnych
niezatwierdzonych akcesoriów.
yJakiekolwiek szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem
niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
ELEMENTY DO NABYCIA
OSOBNO
Elementy nabywane osobno mogą bez powiadomienia ulec zmianie
lub modykacji w celu poprawy jakości. W celu nabycia tych
akcesoriów należy skontaktować się z punktem zakupu urządzenia.
Wymienione urządzenia współpracują jedynie z niektórymi
modelami.
Nazwa i wygląd modelu mogą ulec zmianie po zmianie funkcji
produktu lub na skutek rozmaitych decyzji producenta.
Pilot zdalnego sterowania Magic
(Zależne od modelu)
AN-MR19BA
Sprawdź, czy Twój model telewizora obsługuje technologię Bluetooth
w specykacji modułu sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić, czy
można go używać z Pilotem Magic.
PODNOSZENIE I
PRZENOSZENIE
TELEWIZORA
Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia telewizora
należy przeczytać poniższe informacje, które pomogą uniknąć jego
porysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport
niezależnie od modelu i rozmiarów.
yZaleca się przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub
opakowaniu.
yPrzed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora należy odłącz
przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
yTelewizor należy trzymać ekranem zwróconym na zewnątrz, aby
zapobiec uszkodzeniom.
yTelewizor należy chwycić mocno u góry i u dołu ramy. Nie wolno go
trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.
yPodczas transportu telewizora należy chronić go przed wstrząsami i
nadmiernymi drganiami.
yPodczas transportu telewizora należy go trzymać w pozycji
pionowej – nie wolno obracać go na bok ani pochylać w lewo lub
w prawo.
yNie należy używać nadmiernej siły wobec obudowy, ponieważ jej
zginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie ekranu.
5
POLSKI
KORZYSTANIE Z
PRZYCISKU ZASILANIA
yZasilaniem telewizora można sterować za pomocą przycisku.
yTelewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Podstawowe funkcje
Włączanie (Naciśnij)
Wyłączanie1 (Naciśnij i przytrzymaj)
Sterowanie menu (Naciśnij2)
Wybór menu (Naciśnij i przytrzymaj3)
1 Spowoduje to zamknięcie wszystkich aktualnie otwartych
aplikacji.
2 Aby poruszać się po menu, naciśnij krótko przycisk, gdy telewizor
jest włączony.
3 Z funkcji można korzystać po przejściu do sterowania menu.
Dostosowywanie ustawień menu
Jeśli telewizor jest włączony, naciśnij przycisk jeden raz. Za pomocą
tego przycisku można dostosować elementy menu.
Wyłączanie zasilania.
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Regulacja głośności.
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
PRZESTROGA
yNależy unikać dotykania ekranu, ponieważ może to doprowadzić
do jego uszkodzenia.
yNie wolno przenosić telewizora w pozycji odwróconej, trzymając go
za nóżkę podstawy (lub stopkę podstawy), ponieważ może wypaść
z podstawy i ulec zniszczeniu lub spowodować uszkodzenia ciała.
yPodczas korzystania z telewizora należy uważać, aby nie uszkodzić
wystającego przycisku joysticka. (Zależne od modelu)
MONTAŻ TELEWIZORA
PRZESTROGA
yW trakcie przymocowywania podstawy do telewizora – telewizor
powinien być położony ekranem w dół na miękkiej lub płaskiej
powierzchni, aby zmniejszyć ryzyko jego zarysowania.
yPodczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy
korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary. (Może to
spowodować uszkodzenie produktu.)
UWAGA
yPrzed montażem telewizora na uchwycie ściennym należy
zdemontować podstawę, wykonując instrukcje dotyczące jej
montażu w odwrotnej kolejności. (Tylko modele TN52*S)
yPociągnij w górę zatrzask znajdujący się u dołu stopki podstawy i
odłącz ją od telewizora. (Tylko modele TN51*S)

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756