Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Telewizor LG 65UP78003LB 65" LED 4K WebOS

Powrót
POLSKI
TELEWIZOR LED*
Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego wykorzystania.
www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
* W telewizorze LED firmy LG zastosowano ekran LCD z podświetleniem LED.
2
󱁿 Ostrzeżenie! Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
󱂀 Przygotowanie
-Podnoszenie i przenoszenie telewizora
-Montaż na płaskiej powierzchni
-Montaż na ścianie
-Antena/Kabel
-Antena satelitarna
󱂁 Uruchomienie telewizora
-Włączanie telewizora
-Rejestracja pilota zdalnego sterowania Magic
󱃟 Korzystanie zpilota
-Korzystanie zpilota zdalnego sterowania Magic
-Korzystanie zpilota
󱂃 Podłączanie
󱂄 Rozwiązywanie problemów
󱂅 Dane techniczne
-Informacja dotycząca oprogramowania open source
-Licencje
Spis treści
Przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją
Przed rozpoczęciem korzystania z odbiornika TV prosimy o zapoznanie się dokładnie z instrukcją obsługi. Po przeczytaniu instrukcji warto
ją zachować do dalszego wykorzystania w przyszłości.
Ze strony internetowej można pobrać podręcznik zawierający instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania, rozwiązywania problemów,
specyfikacje, licencje itp. Zawartość podręcznika można wyświetlić na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Instrukcja obsługi Więcej informacji na temat tego telewizora można znaleźć w INSTRUKCJA OBSŁUGI dostępnym w urządzeniu.
Aby otworzyć INSTRUKCJA OBSŁUGI [Wsparcie] [Instrukcja obsługi]
Elementy do nabycia osobno
Elementy nabywane osobno mogą bez powiadomienia ulec zmianie lub modyfikacji w celu poprawy jakości. W celu nabycia tych
akcesoriów należy skontaktować się z punktem zakupu urządzenia. Wymienione urządzenia współpracują jedynie z niektórymi
modelami.
Nazwa i wygląd modelu mogą ulec zmianie po zmianie funkcji produktu lub na skutek rozmaitych decyzji producenta.
Pilot zdalnego sterowania Magic : MR21GA
Sprawdź, czy Twój model telewizora obsługuje technologię Bluetooth w specyfikacji modułu sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić, czy
można go używać z Pilotem Magic.
Kabel do podłączania anten i urządzeń zewnętrznych należy zakupić osobno.
Uwaga W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
Zawartość opakowania z produktem może być różna w zależności od modelu.
Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
3
󱁿 Ostrzeżenie! Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM,
NIE OTWIERAĆ
PRZESTROGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI TYLNEJ CZĘŚCI) URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ
NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Symbol stanowi ostrzeżenie dla użytkownika o występującym wewnątrz obudowy urządzenia niezaizolowanym „niebezpiecznym
napięciu”, które jest na tyle wysokie, że grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Symbol informuje użytkownika o ważnych instrukcjach dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) urządzenia zawartych w
dołączonej dokumentacji.
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO URZĄDZENIA W MIEJSCU, GDZIE
BĘDZIE NARAŻONE NA KONTAKT Z DESZCZEM LUB WILGOCIĄ.
ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POŻARU IJEGO
ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ, TRZYMAĆ ŚWIECZKI IINNE ŹRÓDŁA
OTWARTEGO OGNIA ZDALA OD PRODUKTU.
Nie wolno umieszczać telewizora ani pilota w
następujących typach miejsc:
-Nie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym.
-Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka
-W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne
urządzenia wytwarzające ciepło.
-W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza,
gdzie urządzenie będzie narażone na działanie pary lub
tłuszczów.
-Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru.
-Produktu nie wolno umieszczać wmiejscach, wktórych
mogą kapać na niego płyny lub wktórych może zostać
zachlapany. Nie wolno też umieszczać na lub nad nim
(na przykład na znajdujących się nad nim półkach)
przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazony,
kubki itp.
-Produktu nie wolno umieszczać wpobliżu substancji lub
przedmiotów łatwopalnych, takich jak benzyna bądź
świeczki, ani wystawiać go na bezpośrednie działanie
klimatyzatora.
-Nie wolno instalować produktu wnadmiernie zakurzonych
miejscach.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem
prądem, zapłonem/wybuchem, awarią lub zniekształceniem
produktu.
Wentylacja
-Telewizor zamontować wdobrze wietrzonym miejscu.
Nie wolno instalować go wosłoniętych miejscach, takich
jak regał na książki.
-Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
-Gdy produkt jest podłączony do zasilania nie wolno
zasłaniać go ani przykrywać tkaninami bądź innymi
materiałami.
Uważać, aby nie dotykać otworów wentylacyjnych.
Wprzypadku oglądania programów telewizyjnych przez
dłuższy czas otwory wentylacyjne mogą ulec nagrzaniu.
Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed fizycznymi
przeciążeniami i uszkodzeniem mechanicznym
(tj. skręceniem, zagięciem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem
drzwiami i podeptaniem). Należy zwracać szczególną uwagę
na wtyczki, gniazda ścienne oraz miejsce, w którym kabel
łączy się z urządzeniem.
Nie wolno przenosić ani przesuwać telewizora, gdy kabel
zasilający jest podłączony.
Nie wolno korzystać zproduktu, jeśli kabel jest uszkodzony
lub nieprawidłowo podłączony.
Podczas odłączania kabla zasilającego chwycić ipociągnąć
za wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel zasilający wcelu
odłączenia go od telewizora.
Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego
gniazda prądu zmiennego, gdyż może to skutkować pożarem
lub porażeniem prądem elektrycznym.
4
Odłączanie urządzenia od głównego źródła zasilania
-Wtyczka kabla zasilającego pełni funkcję urządzenia
odłączającego. Dlatego, w przypadku sytuacji awaryjnej,
musi być łatwo dostępna.
Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany w sposób
bezpieczny dla dzieci, a w szczególności uniemożliwiający
jego przewrócenie, bądź próby wspinania się na niego przez
dziecko. W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia
telewizor może przewrócić się i spowodować poważne
obrażenia.
Uziemienie anteny zewnętrznej (może różnić się zależnie
od kraju):
-Jeśli zainstalowana jest antena zewnętrzna, należy
stosować poniższe środki ostrożności.
Zespołu anteny zewnętrznej nie wolno umieszczać
wpobliżu napowietrznych linii zasilających lub obwodów
oświetlenia elektrycznego bądź zasilania ani wmiejscach,
gdzie może wejść wkontakt zliniami zasilającymi albo
obwodami tego typu, gdyż może to skutkować śmiercią
bądź odniesieniem poważnych obrażeń.
Uziemienie (Nie dotyczy urządzeń niewymagających
uziemienia)
-Telewizory ztrójbolcową wtyczką prądu zmiennego
zuziemieniem należy podłączyć do gniazda prądu
zmiennego ztrzema wejściami. Należy zadbać
opodłączenie przewodu uziemionego, aby zapobiec
potencjalnemu porażeniu prądem.
Nie wolno dotykać niniejszego urządzenia ani anteny
podczas burzy zpiorunami. Może to spowodować śmiertelne
porażenie prądem.
Upewnić się, że kabel zasilający jest poprawnie podłączony
do telewizora igniazda ściennego. Wprzeciwnym wypadku
może dojść do uszkodzenia wtyczki igniazda ściennego,
awskrajnych przypadkach do wybuchu pożaru.
Nie umieszczać metalowych ani łatwopalnych przedmiotów
wewnątrz produktu. Jeśli jakiś przedmiot przypadkiem
znajdzie się wewnątrz produktu, odłączyć kabel zasilający
iskontaktować się zdziałem obsługi klienta.
Nie dotykać końcówki kabla, gdy jest on podłączony. Może to
spowodować śmiertelne porażenie prądem.
Wopisanych poniżej sytuacjach należy natychmiast
odłączyć produkt od zasilania iskontaktować się
zlokalnym działem obsługi klienta.
-Produkt jest uszkodzony.
-Przedostanie się wody lub innego płynu do wnętrza
produktu (np. zamoknięcie zasilacza prądu zmiennego,
kabla zasilającego lub telewizora).
-Wydobywanie się dymu lub zapachu ztelewizora
-Podczas burzy zpiorunami lub wprzypadku
nieużytkowania przez dłuższy czas.
Nawet po wyłączeniu telewizora za pomocą pilota lub
przycisku zasilania źródło zasilania prądem zmiennym
pozostaje podłączone, jeśli kable urządzenia nie zostały
odłączone.
Wpobliżu telewizora nie wolno używać urządzeń
elektrycznych wysokiego napięcia (np. elektronicznej pułapki
na owady). Może to spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
Nie wolno podejmować prób jakiejkolwiek modyfikacji
niniejszego produktu bez otrzymania pisemnego
upoważnienia od firmy LG Electronics. Takie działanie
może spowodować pożar lub porażenie prądem. Wcelu
przeprowadzenia serwisowania lub naprawy skontaktować
się zdziałem obsługi klienta. Wprowadzanie modyfikacji
bez upoważnienia może unieważnić prawo użytkownika do
korzystania zproduktu.
Używać wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zatwierdzonych
przez firmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych
zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem, awarią lub
uszkodzeniem produktu.
Nie należy rozmontowywać zasilacza sieciowego ani
przewodu zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować pożarem lub porażeniem prądem
elektrycznym.
Zachować ostrożność podczas korzystania zzasilacza, aby
uniknąć upuszczenia iuderzeń. Uderzenie może skutkować
uszkodzeniem zasilacza.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie
dotykać telewizora mokrymi rękami. Jeśli bolce wtyczki
kabla zasilającego są mokre lub pokryte kurzem, dokładnie je
osuszyć lub wytrzeć zkurzu.
5
Baterie
-Akcesoria (baterie itp.) przechowywać w bezpiecznym
miejscu, poza zasięgiem dzieci.
-Nie doprowadzać do zwarcia baterii, nie demontować ich
ani nie doprowadzać do ich przegrzania. Nie pozbywać się
baterii poprzez wrzucenie ich do ognia. Baterii nie wolno
wystawiać na działanie wysokiej temperatury.
-Przestroga: Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu
grozi pożarem lub wybuchem.
Przenoszenie
-Wprzypadku przenoszenia produktu wyłączyć go,
odłączyć go od zasilania iodłączyć od niego wszystkie
kable. Do przeniesienia większych telewizorów mogą
być potrzebne co najmniej 2osoby. Nie wolno naciskać
na przedni panel telewizora ani poddawać go dużym
obciążeniom. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
skutkować uszkodzeniem produktu, wybuchem pożaru lub
odniesieniem obrażeń.
Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe
opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Nie wolno poddawać produktu wstrząsom wwyniku uderzeń,
zrzucać na niego przedmiotów ani upuszczać niczego na
ekran.
Nie wolno mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi
przedmiotami, np. gwoździami, paznokciami, ołówkami czy
długopisami, ani zarysowywać go. Powyższe działania mogą
skutkować uszkodzeniem ekranu.
Czyszczenie
-Wcelu przeprowadzenia czyszczenia odłączyć kabel
zasilający idelikatnie przetrzeć miękką/suchą ściereczką.
Nie rozpryskiwać wody iinnych płynów bezpośrednio
na telewizorze. Nie wolno czyścić telewizora za pomocą
środków chemicznych, takich jak środków czyszczących
do szyb, odświeżaczy powietrza, środków owadobójczych,
smarów, wosku (do samochodów, do zastosowań
przemysłowych), środków ściernych, rozcieńczalników,
benzenu, alkoholu itp., ponieważ mogą one uszkodzić
produkt i/lub jego panel. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może skutkować porażeniem prądem lub uszkodzeniem
produktu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756