Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Wieża LG CM 2760

Powrót
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Mikrowieża
Hi-Fi
Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem
użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość.
MODEL
CM2760 (CM2760, CMS2760F)
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
1 Napoczątek
Na początek 3
Na początek
1
Informacja dotycząca
bezpieczeństwa.
Uwaga
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM;
NIE OTWIERAĆ
Uwaga:ABYZREDUKOWAĆRYZYKOPORAŻENIA
PRĄDEMELEKTRYCZNYM,NIEZDEJMOWAĆ
POKRYWY.WEWNĄTRZNIEMACZĘŚCI,KTÓRE
MOGĄBYĆNAPRAWIANEPRZEZUŻYTKOWNIKA.
Symbolbłyskawicywtrójkącie
informujeużytkownikaoobecności
nieizolowanego,niebezpiecznego
napięciaelektrycznegowewnątrz
produktu,którepowoduje
znacząceryzykoporażeniaprądem
elektrycznym.
Symbolwykrzyknikawtrójkącie
informujeużytkownikaoobecności
ważnychinstrukcjidot.obsługi
ikonserwacji(serwisowania)
wdokumentacjidołączonejdo
produktu.
OSTRZEŻENIE:CHRONIĆURZĄDZENIEPRZED
DESZCZEMIWILGOCIĄ,ABYUNIKNĄĆPOŻARU
LUBPORAŻENIAPRĄDEM.
OSTRZEŻENIE:Nieinstalowaćurządzeniaw
przestrzenizamkniętej,jaknp.półkizksiążkamiitd.
UWAGA: Oznaczeniaodnośniebezpieczeństwa,
identykacjaproduktuoraznapięciezasilaniapatrz
głównaetykietaznajdującąsięnaspodzielubw
innymmiejscuurządzenia.
OSTROŻNIE:Tourządzenieniemożebyć
wystawionenadziałaniewody(kapiącejlub
rozpryskiwanej)inienależykłaśćnanim
przedmiotówwypełnionychcieczą,takichjakwazony.
OSTROŻNIE:Wpobliżutegourządzenianie
wolnoużywaćproduktówwysokiegonapięcia(np.
elektrycznapackanamuchy).Urządzeniemożeulec
ustercezpowoduprzeskokunapięcia.
OSTROŻNIE: Niestawiaćnaurządzeniuźródeł
otwartegoognia,takichjakzapaloneświece.
Uwaga:Niezasłaniaćotworówwentylacyjnych.
Instalowaćzgodniezzaleceniamiproducenta.
Szczelinyiotworywentylacyjnewobudowie
zapewniająniezawodnąpracęurządzeniaichronią
jeprzedprzegrzaniem.Nienależykłaśćurządzenia
nałóżku,soe,dywanielubnainnejpodobnej
powierzchni,któramogłabydoprowadzićdozatkania
tychotworów.Nienależyumieszczaćurządzenia
wzabudowieizolującej,takiejjakpółkinaksiążki,
stojaki,chybażezostaniezapewnionaodpowiednia
wentylacjalubjesttozgodnezinstrukcjąproducenta.
Uwaga:Tenproduktzawierasystemlaserowy.Aby
zapewnićprawidłoweużytkowanieurządzenia,
prosimyouważneprzeczytanieniniejszejinstrukcji
izachowaniejejnaprzyszłość.Skontaktowaćsięz
autoryzowanymserwisem,jeżelizajdziepotrzeba
konserwacjiurządzenia.
Wykonywanieprocedursterowania,regulacji
lubjakichkolwiekinnychniżtutajpodanemoże
byćprzyczynąwystawieniasięnaniebezpieczne
promieniowanie.Nieotwieraćobudowy,ponieważ
możetobyćprzyczynąwystawieniasięna
bezpośredniedziałaniewiązkilasera.
Uwaga dotycząca przewodu zasilania
Wtyczkazasilaniajestodłączana.Wprzypadku
zagrożenia,wtyczkazasilaniamusibyćłatwo
dostępna.
Dlapewnościsprawdzićstronęzespecykacjami
technicznymiwniniejszejinstrukcjiobsługi.Nie
przeciążaćgniazdekzasilających.Przeciążone,
luźne,uszkodzonelubprzepalonegniazdka,kable
zasilającelubprzedłużającestwarzajązagrożenie.
Jakakolwiekzpowyższychsytuacjimożebyć
przyczynąporażeniaprądemlubpożaru.Raznajakiś
czasnależysprawdzaćprzewódzasilaniaurządzenia
ijeślipojawiąsięoznakiuszkodzenialubprzetarcia
się,odłączyćgo,zaprzestaćkorzystaniazurządzenia
iwymienićprzewódwautoryzowanymserwisie.
Zabezpieczyćprzewódzasilaniaprzedzycznym
lubmechanicznymniewłaściwymużytkowaniem,
tj.przedskręcaniem,zapętleniem,zaciskaniem,
przytrzaskiwaniemdrzwiamilubprzekraczaniem.
Należyzwrócićszczególnąuwagęnawtyczki,
gniazdkaścienneorazmiejsce,wktórymprzewód
łączysięzurządzeniem.
Na początek4
Na początek
1
Tourządzeniejestwyposażonewprzenośnąbaterię
lubakumulator.
Ja bezpiecznie wyjąć baterie lub akumulatory ze
sprzętu:Abywyjąćstarąbaterięlubakumulator,
należywykonaćkrokimontażuwodwrotnej
kolejności.Abyuniknąćzanieczyszczeniaśrodowiska
iszkodliwegowpływunazdrowieludziizwierząt,
zużytebaterielubakumulatorynależyumieścić
wodpowiednimpojemnikuwoznaczonym
punkciezbiórkiodpadów.Niewyrzucaćbateriilub
akumulatorówwrazzodpadamigospodarstwa
domowego.Zalecasiękorzystaniezlokalnych,
bezpłatnychbateriilubakumulatorów(możenie
byćdostępnewTwoimobszarze).Baterielub
akumulatoryniemogąbyćwystawianenanadmierne
ciepłojaknp.promieniesłoneczne,pożaritp.
Na początek 5
Na początek
1
Symbole
~Dotyczyprąduzmiennego(AC).
0Dotyczyprądustałego(DC).
DotyczyurządzeńklasyII.
1Dotyczystanugotowości.
!Dotyczystanu“WŁĄCZONY”(zasilanie).
Dotyczyniebezpiecznegonapięcia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756