Znaleziono w kategoriach:
Lodówka LIEBHERR CBNBDA 5723 No frost 201.5cm Czarna

Instrukcja obsługi Lodówka LIEBHERR CBNBDA 5723 No frost 201.5cm Czarna

Powrót
Instrukcja obsługi
Quality, Design and Innovation
home.liebherr.com/fridge-manuals
Zawartość
1 Prezentacja urządzenia......................................... 3
1.1 Zakres dostawy............................................................ 3
1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia.......................... 3
1.3 Zakres zastosowania urządzenia.............................. 3
1.4 Zgodność....................................................................... 4
1.5 Baza danych produktów EPREL................................. 4
2 Ogólne zasady bezpieczeństwa............................ 4
3 Uruchomienie........................................................ 6
3.1 Włączanie urządzenia................................................. 6
3.2 Zakładanie wyposażenia............................................ 6
4 Zarządzanie żywnością......................................... 6
4.1 Przechowywanie żywności......................................... 6
4.2 Okresy przechowywania............................................. 7
5 Oszczędzanie energii............................................ 8
6 Obsługa................................................................. 9
6.1 Elementy obsługi i wyświetlacza.............................. 9
6.1.1 Wyświetlacz Status....................................................9
6.1.2 Nawigacja.....................................................................9
6.1.3 Struktura obsługi........................................................9
6.1.4 Symbole wskaźnikowe...............................................9
6.2 Logika działania........................................................... 10
6.2.1 Aktywacja / dezaktywacja funkcji.........................10
6.2.2 Wybór wartości funkcji............................................ 10
6.2.3 Aktywacja / dezaktywacja ustawień.....................10
6.2.4 Wybór wartości nastawczej....................................10
6.2.5 Wywoływanie menu klienta.................................... 11
6.3 Funkcje........................................................................... 11
Temperatura............................................................... 11
SuperCool................................................................... 11
SuperFrost................................................................. 11
PartyMode.................................................................. 12
HolidayMode.............................................................. 12
E-Saver........................................................................12
6.4 Ustawienia.................................................................... 12
6.4.1 Tworzenie połączenia WLAN*.................................12
Blokada wejścia.........................................................13
Jasność wyświetlacza............................................. 13
Alarm otwartych drzwi............................................. 13
Jednostka temperatury............................................13
Informacja.................................................................. 13
SabbathMode.............................................................13
CleaningMode............................................................14
6.4.9 Wybór ustawienia..................................................... 14
D-Value....................................................................... 14
Przypomnienie........................................................... 14
Przywracanie..............................................................14
Wyłączanie urządzenia............................................ 14
6.5 Komunikaty o błędach................................................ 15
6.5.1 Ostrzeżenia................................................................ 15
6.5.2 Tryb DemoMode.........................................................15
7 Wyposażenie......................................................... 15
7.1 Półka w drzwiach......................................................... 15
7.2 Półki............................................................................... 16
7.3 Dzielona półka środkowa........................................... 16
7.4 Różne półki na butelki................................................. 16
7.5 Szuflady......................................................................... 17
7.6 Pokrywa Fruit & Vegetable-Safe................................ 18
7.7 Regulacja wilgotności................................................. 18
7.9 VarioSpace.................................................................... 19
7.10 Akcesoria....................................................................... 19
8 Konserwacja.......................................................... 19
8.1 Filtr z węglem aktywowanym FreshAir-................... 19
8.2 Rozmrażanie urządzenia............................................. 20
8.3 Czyszczenie urządzenia.............................................. 20
9 Wsparcie klienta................................................... 22
9.1 Dane techniczne........................................................... 22
9.2 Odgłosy towarzyszące pracy..................................... 22
9.3 Zakłócenie techniczne................................................ 23
9.4 Serwis............................................................................ 24
9.5 Tabliczka znamionowa................................................ 24
10 Wyłączenie urządzenia......................................... 24
11 Utylizacja............................................................... 25
11.1 Przygotowanie urządzenia do utylizacji................... 25
11.2 Utylizacja urządzenia w sposób przyjazny dla
środowiska.................................................................... 25
Producent stale pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów
i modeli urządzeń. Prosimy Państwa o zrozumienie, że
jesteśmy zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia
zmian kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych.
Symbol Objaśnienie
Przeczytać instrukcję
W celu zapoznania się ze wszystkimi zale‐
tami nowego urządzenia zalecamy uważne
przeczytanie wskazówek zawartych w niniej‐
szej instrukcji.
Kompletna instrukcja dostępna w internecie
Szczegółową instrukcję można znaleźć za
pomocą kodu QR umieszczonego na przed‐
niej stronie tej instrukcji, pod adresem
home.liebherr.com/fridge-manuals lub po
wprowadzeniu numeru serwisowego.
Numer serwisowy jest podany na tabliczce
znamionowej:
Fig. Przykładowa prezentacja
Kontrola urządzenia
Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszko‐
dzeń transportowych. W przypadku jakich‐
kolwiek reklamacji, należy skontaktować się
z dealerem lub placówką serwisową.
2 * zależne od modelu i wyposażenia
Symbol Objaśnienie
Odchylenia
Instrukcja została opracowana dla kilku modeli
urządzeń. Mogą zatem występować pewne
różnice pomiędzy opisem i urządzeniem. Frag‐
menty dotyczące tylko określonych urządzeń
są zaznaczone gwiazdką (*).
Instrukcje robocze i wyniki działań
Instrukcje robocze są wyróżnione symbolem .
Wyniki działań są wyróżnione symbolem .
Filmy
Filmy dotyczące urządzeń są dostępne na
kanale YouTube urządzeń Liebherr-Hausgeräte.
Niniejsza instrukcja obsługi obowiązuje dla:
CBN (sf)(pc)(bb) (e)(d)(c) 52..57..(i)
CBNdmy 5723 II3
Wskazówka
Jeśli w nazwie urządzenia znajduje się litera N, to jest to
urządzenie NoFrost.
1 Prezentacja urządzenia
1.1 Zakres dostawy
Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń trans‐
portowych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, należy
skontaktować się z dealerem lub placówką serwisową
(patrz 9.4 Serwis) .
Zakres dostawy składa się z następujących części:
-Urządzenie wolnostojące
-Wyposażenie (w zależności od modelu)
-Materiał montażowy (w zależności od modelu)
-„Quick Start Guide“
-„Installation Guide
-Broszura serwisowa
1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia
Fig. 1 Przykładowa prezentacja
Zakres temperatury
(A) Chłodziarka (C) Zamrażalnik
(B) BioFresh (D) Najzimniejsza strefa
Wyposażenie
(1) Uchwyty transportowe (10) Meat & Dairy-Safe*
(2) Elementy obsługowe (11) Otwór odpływowy
(3) Wentylator z FreshAir-
węglem aktywnym (12) Szuflada zamrażalnika
(4) Sucha ścianka tylna (13) Tabliczka znamionowa
(5) Dzielona półka środ‐
kowa (14) EasyTwist-Ice*
(6) Półka środkowa (15) Półka na konserwy
(7) Różne półki na butelki (16) Stojak na butelki
(8) Pokrywa Fruit & Vege‐
table-Safe (17) Uchwyt butelek
(9) Fruit & Vegetable-Safe (18) Nóżki przednie
Wskazówka
uPółki, szuflady lub kosze w stanie dostawy są rozmie‐
szczone tak, by uzyskać optymalną efektywność energe‐
tyczną. Zmiany rozmieszczenia w zakresie podanych opcji
szufladowych, np. półki w chłodziarce, nie mają jednak
wpływu na zużycie energii.
1.3 Zakres zastosowania urządzenia
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
chłodzenia produktów spożywczych w środo‐
wisku domowym lub podobnym. Zalicza się
do tego np. użytkowanie
-w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze
śniadaniem,
-przez gości w dworkach, hotelach, mote‐
lach oraz innych miejscach noclegowych,
-przy cateringach oraz podobnych usługach
w handlu hurtowym.
Prezentacja urządzenia
* zależne od modelu i wyposażenia 3
Urządzenie nie jest przeznaczone do stoso‐
wania w formie urządzenia do zabudowy.
Każde inne zastosowanie jest niedopusz‐
czalne.
Przewidziane użytkowanie niezgodne z prze‐
znaczeniem
Stanowczo zabrania się:
-Przechowywania i chłodzenia leków,
plazmy krwi, preparatów laboratoryjnych
oraz innych materiałów i produktów
wymienianych w dyrektywie dotyczącej
produktów medycznych 2007/47/WE
-Stosowania na obszarach zagrożonych
wybuchem
Użytkowanie urządzenia niezgodne z przezna‐
czeniem może doprowadzić do uszkodzenia
lub zepsucia przechowywanych towarów.
Klasy klimatyczne
Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest
przeznaczone do pracy w obrębie wskazanych
granic temperatury otoczenia. Klasa klima‐
tyczna obowiązująca dla danego urządzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.
Wskazówka
uAby zagwarantować prawidłową pracę,
przestrzegać podanych temperatur
otoczenia.
Klasa klima‐
tyczna Temperatura otoczenia
SN 10 °C do 32 °C
N 16 °C do 32 °C
ST 16 °C do 38 °C
T 16 °C do 43 °C
1.4 Zgodność
Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana
kontroli. Urządzenie spełnia warunki odpowiednich prze‐
pisów bezpieczeństwa jak również dyrektyw 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE, 2010/30/UE
i 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem: www.Liebherr.com
Komora BioFresh spełnia wymagania odnośnie komory
schładzania określone w normie DIN EN 62552:2020.
1.5 Baza danych produktów EPREL
Od 1 marca 2021 informacje odnośnie etykietowania ener
getycznego oraz wymagań dotyczących ekoprojektu można
znaleźć w europejskiej bazie danych produktów (EPREL).
Baza danych produktów jest dostępna pod adresem https://
eprel.ec.europa.eu/. Po wejściu na stronę wyświetli się pole‐
cenie wpisania identyfikatora modelu. Identyfikator modelu
jest podany na tabliczce znamionowej.
2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie
przechowywać, aby zawsze mieć do niej
dostęp.
W przypadku przekazania urządzenia należy
również przekazać instrukcję obsługi następ‐
nemu użytkownikowi.
W celu prawidłowego i bezpiecznego
użytkowania urządzenia należy zapoznać
się z niniejszą instrukcją obsługi przed
rozpoczęciem eksploatacji. Stosować się
stale do zawartych w niej instrukcji, wska‐
zówek bezpieczeństwa i wskazówek ostrze‐
gawczych. Są one istotne, aby prawidłowo
i bezpiecznie zainstalować i eksploatować
urządzenie.
Zagrożenia dla użytkownika:
-Urządzenie to może być używane przez
dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi
i mentalnymi lub przez osoby posiadające
niedostateczne doświadczenie oraz wiedzę,
gdy znajdują się one pod nadzorem lub
jeśli zostały poinformowane o bezpiecznym
stosowaniu urządzenia oraz o możliwych
zagrożeniach. Dzieci nie mogą się bawić
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja
nie może być przeprowadzane przez dzieci
nie będące pod nadzorem. Dzieci w wieku
3-8 lat mogą umieszczać produkty w urzą
dzeniu oraz je z niego wyjmować. Dzieci
w wieku poniżej 3 lat nie mogą przebywać
w pobliżu urządzenia, jeżeli nie są w sposób
nieprzerwany nadzorowane.
-Gniazdko sieciowe musi być zawsze łatwo
dostępne, aby w sytuacji awaryjnej możliwe
było jak najszybsze odłączenie urządzenia
od zasilania elektrycznego. Musi się znaj‐
dować poza obszarem tylnej ściany urzą
dzenia.
-Podczas odłączania urządzenia od sieci,
zawsze chwytać za wtyczkę. Nie ciągnąć
kabla.
-W razie usterek wyciągnąć wtyk z gniazda
sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.
-Nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie
eksploatować urządzenia z uszkodzonym
przewodem zasilającym.
-Naprawy i ingerencje w urządzenie
powierzać wyłącznie placówce serwi‐
sowej lub odpowiednio wykwalifikowanemu
personelowi.
-Montować, podłączać i utylizować urzą
dzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w instrukcji.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
4 * zależne od modelu i wyposażenia
Zagrożenie pożarowe:
-Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy
(dane na tabliczce znamionowej) jest przy
jazny dla środowiska, ale łatwopalny.
Wypływający czynnik chłodniczy może ulec
zapłonowi.
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia prze‐
wodów obiegu czynnika chłodniczego.
Wewnątrz urządzenia nie wolno manipu‐
lować źródłami zapłonu.
Wewnątrz urządzenia nie wolno używać
żadnych urządzeń elektrycznych (np.
myjek parowy, grzejników, lodziarek itp).
Jeżeli wydostaje się czynnik chłodniczy:
Usunąć ogień lub źródła zapłonu, znajdu‐
jące się w pobliżu miejsca nieszczelności.
Dobrze przewietrzyć pomieszczenie.
Powiadomić serwis techniczny.
-W urządzeniu nie wolno przechowywać
żadnych materiałów wybuchowych ani
puszek zawierających aerozole z palnymi
propelentami, takimi jak butan, propan,
pentan itp. Takie puszki z aerozolami można
rozpoznać na podstawie nadrukowanego
opisu zawartości lub symbolu płomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniające się gazy
mogłyby zapalić się w zetknięciu z częś
ciami elektrycznymi.
-Palące się świece, lampy i inne przedmioty
z otwartym płomieniem trzymać z dala od
urządzenia, aby go nie podpalić.
-Butelki z napojami alkoholowymi lub inne
pojemniki z alkoholem należy przecho‐
wywać wyłącznie szczelnie zamknięte.
Ewentualnie wypływający alkohol mógłby
zapalić się w zetknięciu z częściami elek
trycznymi.
Niebezpieczeństwo spadnięcia lub wywró
cenia:
-Cokołu, szuflad, drzwi itd. nie wolno
używać jako podnóżków, nie wolno
stosować ich jako podparcia. Dotyczy to
zwłaszcza dzieci.
Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością:
-Nie spożywać żywności z przekroczoną
datą przydatności do spożycia.
Niebezpieczeństwo odmrożeń, utraty czucia
lub bólu:
-Unikać długotrwałego kontaktu skóry
z zimnymi powierzchniami lub z chło‐
dziarko-zamrażarką albo przedsięwziąć
odpowiednie środki ostrożności, np. użyć
rękawic.
Niebezpieczeństwo zranienia osób
i uszkodzenia urządzenia:
-Gorąca para może spowodować obrażenia.
Do rozmrażania nie wolno używać urządzeń
elektrycznych do ogrzewania, urządzeń do
czyszczenia parą pod ciśnieniem, otwar
tego ognia ani sprayów rozmrażających.
-Nie używać ostrych przedmiotów do
usuwania lodu.
Ryzyko zgniecenia:
-Nie sięgać do zawiasu podczas otwierania
i zamykania drzwi. Może dojść do zakle‐
szczenia się palców.
Symbole na urządzeniu:
Symbol ten może się znajdować na sprę
żarce. Odnosi się do oleju umieszczonego
w sprężarce i wskazuje na następujące
niebezpieczeństwo: Może być śmiertelny
w przypadku połknięcia i przedostania
się do dróg oddechowych. Wskazówka
ta jest istotna jedynie w przypadku recy‐
klingu. Brak niebezpieczeństwa w trakcie
normalnej eksploatacji.
Symbol ten znajduje się na sprężarce
i wskazuje na zagrożenie związane
z substancjami palnymi. Nie usuwać
naklejki.
Taka lub podobna naklejka może znajdować
się z tyłu urządzenia. Dotyczy ona pianko‐
wych paneli w drzwiach i / lub w obudowie.
Wskazówka ta jest istotna jedynie w przy‐
padku recyklingu. Nie usuwać naklejki.
Należy przestrzegać wskazówek ostrzega‐
wczych oraz innych specjalnych wskazówek
podanych w innych rozdziałach:
NIEBEZPIE‐
CZEŃSTWO informuje o bezpośrednio niebez‐
piecznej sytuacji, która w razie
zlekceważenia spowoduje śmierć
lub ciężkie obrażenia ciała.
OSTRZE
ŻENIE informuje o niebezpiecznej
sytuacji, która w razie zlekcewa‐
żenia może spowodować śmierć
lub ciężkie obrażenia ciała.
OSTROŻNIE informuje o niebezpiecznej
sytuacji, która w razie zlekcewa‐
żenia może spowodować lekkie lub
średnie obrażenia ciała.
UWAGA informuje o niebezpiecznej
sytuacji, która w razie zlekcewa‐
żenia może spowodować szkody
rzeczowe.
Wska‐
zówka oznacza ogólne użyteczne wska‐
zówki i porady.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
* zależne od modelu i wyposażenia 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756