Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka LIEBHERR CNef 4313 No frost Srebrna

Powrót
7082 878-03
CN(P)(ef)(el)(be)(mw)(fb)(kw)(no) 42/43/47/48
160120
Instrukcja obsługi
Chłodziarko-zamrażarka
2
Producent stale pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów
i modeli urządzeń. Prosimy Państwa o zrozumienie, że jesteśmy
zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu,
wyposażenia i rozwiązań technicznych.
W celu zapoznania się ze wszystkimi zaletami nowego urządzenia
zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych w ninie-
jszej instrukcji.
Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą
zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urządze-
niem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń są zaz-
naczone gwiazdką (*).
Instrukcje robocze są wyróżnione , a wyniki działań .
1 Prezentacja urządzenia
1.1 Przegląd urządzenia
i wyposażenia
Ilustracje znajdują się na ostatniej stronie.
Wskazówka
Produkty spożywcze podzielić zgodnie z ilustracją.
W ten sposób urządzenie pracuje energooszczędnie.
Półki, szuady lub kosze w stanie dostawy są rozmieszczone
tak, by uzyskać optymalną efektywność energetyczną.
(1) Elementy obsługowe (8) Schowek na jaja
(2) Półka w drzwiach, (9) Tabliczka znamionowa
przemieszczalna (10) Szuada zamrażalnika
(3) Półka na butelki (11) VarioSpace
(4) Kosz na warzywa (12) Misa na kostki lodu
(5) Najzimniejsza strefa (13) Nóżki przednie
(6) Otwór odpływowy (14) Uchwyty transportowe
(7) Półka, przemieszczalna (15) Półka na butelki *
1.3 Zgodność
Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana
kontroli. Urządzenie spełnia warunki odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa jak również dyrektyw 2014/35/UE, 2014/30/UE,
2009/125/WE, 2011/65/UE i 2010/30/UE.
Rys. 1
Prezentacja urządzenia
1.2
Zakres zastosowania urządzenia
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
chłodzenia produktów spożywczych w środowisku
domowym lub podobnym. Zalicza się do tego np.
użytkowanie
- w prywatnych kuchniach, pensjonatach
ze śniadaniem,
- przez gości w gospodarstwach agroturystyc-
znych, hotelach, motelach oraz innych miejscach
noclegowych,
- przy cateringach oraz podobnych usługach
w handlu hurtowym.
Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.
Przewidziane użytkowanie niezgodne
z przeznaczeniem
Stanowczo zabrania się:
-
Przechowywania i chłodzenia leków, plazmy
krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych ma-
teriałów i produktów wymienianych w dyrektywie
dotyczącej produktów medycznych 2007/47/WE
- Stosowania na obszarach zagrożonych wybu-
chem
- Stosowania na ruchomym podłożu w statkach,
pociągach lub samolotach
- Przechowywania żywych zwierząt
Użytkowanie urządzenia niezgodne z przeznacze-
niem może doprowadzić do uszkodzenia lub zep-
sucia przechowywanych towarów.
Klasy klimatyczne
Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest
przeznaczone do pracy w obrębie wskazanych
granic temperatury otoczenia. Klasa klimatyczna
obowiązująca dla danego urządzenia podana jest
na tabliczce znamionowej.
Wskazówka
Aby zagwarantować prawidłową pracę,
przestrzegać podanych temperatur otoczenia.
Klasa klimatyczna Temperatura otoczenia
SN od 10°C do 32°C
N od 16°C do 32°C
ST od 16°C do 38°C
T od 16°C do 43°C
Spis treści
1 Prezentacja urządzenia ............................................ 2
1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia............................. 2
1.2 Zakres zastosowania urządzenia................................. 2
1.3 Zgodność .................................................................... 2
1.4 Dane produktu ............................................................ 2
1.5 Wymiary po ustawieniu ................................................ 3
1.6 Oszczędzanie energii .................................................. 3
2 Ogólne zasady bezpieczeństwa .............................. 3
3 Element obsługowe i wskaźnikowe ........................ 4
3.1 Elementy obsługowe i kontrolne .................................. 4
3.2 Wskaźnik temperatury ................................................. 4
4 Uruchomienie ............................................................ 4
4.1 Transportowanie urządzenia ........................................ 4
4.2 Ustawianie urządzenia ................................................ 4
4.3 Zamiana kierunku otwierania drzwi ............................. 5
4.4 Zabudowa w ciągu szafek kuchennych ....................... 5
4.5 Utylizacja opakowania ................................................. 5
4.6 Podłączanie urządzenia .............................................. 6
4.7 Włączanie urządzenia ................................................. 6
5 Obsługa ...................................................................... 6
5.1 Zabezpieczenie przed dziećmi .................................... 6
5.2 Alarm otwartych drzwi ................................................. 6
5.3 Alarm temperatury ....................................................... 6
5.4 Tryb szabatowy ............................................................ 7
5.5 Chłodziarka ................................................................. 7
5.6 Zamrażalnik ................................................................ . 7
6 Konserwacja .............................................................. 8
6.1 Odmrażanie za pomocą NoFrost ................................. 8
6.2 Czyszczenie urządzenia .............................................. 9
6.3 Serwis ......................................................................... 9
7 Usterki ........................................................................ 9
8 Wycofywanie z użytku ............................................ 10
8.1 Wyłączanie urządzenia .............................................. 10
8.2 Wycofywanie z użytku ............................................... 10
9 Utylizacja urządzenia .............................................. 10
*w zależności od modelu i wyposażenia
1.4 Dane produktu
Dane produktu zostały dołączone do urządzenia zgodnie z
rozporządzeniem (UE) 2017/1369. Kompletna karta produktu
jest dostępna na stronie internetowej Liebherr w zakładce Do
pobrania.
3
1.5 Wymiary po ustawieniu
Rys. 2
1.6 Oszczędzanie energii
-
Należy zawsze dbać o dobrą wentylację. Nie zakrywać otworów
wentylacyjnych wzgl. kratek wentylacyjnych.
- Szczeliny wentylacyjne muszą być zawsze odkryte.
- Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.
- Zużycie energii jest zależne od warunków w miejscu ustawienia
np. od temperatury otoczenia (patrz 1.2). W temperaturze różnej
od standardowej 25°C zużycie energii może być inne.
- Otwierać urządzenie na możliwie jak najkrótszy czas.
- Im ustawiona będzie niższa temperatura, tym zużycie energii
będzie wyższe.
- Zachować określony podział produktów spożywczych (patrz
Prezentacja urządzenia).
- Wszystkie produkty spożywcze przechowywać dobrze
zapakowane lub pod przykryciem.
Pozwoli to uniknąć powstania szronu.
- Artykuły spożywcze wyciągnąć na jak najkrótszy czas, by
zbytnio się nie nagrzały.
- Wkładanie ciepłych potraw: odczekać aż ostygną do
temperatury pokojowej.
- Produkty mrożone rozmrażać w komorze chłodziarki.
- W przypadku dłuższych okresów urlopowych, zamrażarkę
należy opróżnić i wyłączyć.
- Osady kurzu zwiększają zużycie energii: Agregat chłodziarki
wraz z wymiennikiem ciepła – metalowa kratka z tyłu urządzenia
należy odkurzać raz w roku. Rys. 10
2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Zagrożenia dla użytkownika:
- Urządzenie to może bużywane przez dzieci w
wieku od 8 lat oraz przez osoby z ograniczonymi
zdolnościami zycznymi, sensorycznymi i mental-
nymi lub przez osoby posiadające niedostateczne
doświadczenie oraz wiedzę, gdy znajdują się one
pod nadzorem lub jeśli zostały poinformowane o
bezpiecznym stosowaniu urządzenia oraz o moż-
liwych zagrożeniach. Dzieci nie mogą się bawić
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie może
być przeprowadzane przez dzieci nie będące
pod nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogą um-
ieszczać produkty w urządzeniu oraz je z niego
wyjmować. Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą
przebywać w pobliżu urządzenia, jeżeli nie są w
sposób nieprzerwany nadzorowane.
- Podczas odłączania urządzenia od sieci, zawsze
chwytać za wtyczkę. Nie ciągnąć kabla.
- W razie usterek wyciągnąć wtyk z gniazda siecio-
wego bądź wyłączyć bezpiecznik.
- Nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie
eksploatować urządzenia z uszkodzonym
przewodem zasilającym.
- Naprawy, ingerencje w urządzenie oraz wymianę
przewodu zasilającego należy powierzać
wyłącznie placówce serwisowej lub odpowiednio
wykwalikowanemu personelowi.
- Montować, podłączać i utylizować urządzenie
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
- Niniejszą instrukcję należy starannie
przechowywać i przekazać ją wraz z urządzeniem
ewentualnemu następnemu użytkownikowi.
- Lampy do celów specjalnych (lampy żarówkowe,
diody LED, świetlówki) znajdujące się w
urządzaniu, przeznaczone są do oświetlania
jego wnętrza i nie nadają się do oświetlania
pomieszczeń domowych.
Zagrożenie pożarowe:
- Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy (dane
na tabliczce znamionowej) jest przyjazny dla
środowiska, ale łatwopalny. Wypływający czynnik
chłodniczy może ulec zapłonowi.
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów
obiegu czynnika chłodniczego.
Wewnątrz urządzenia nie wolno manipulować
otwartym ogniem ani źródłami zapłonu.
Wewnątrz urządzenia nie wolno używać
żadnych urządzeń elektrycznych (np. myjek
parowych, grzejników, lodziarek itp).
Jeżeli wydostaje się czynnik chłodniczy:
Usunąć ogień lub źródła zapłonu, znajdujące się
w pobliżu miejsca nieszczelności. Dobrze prze-
wietrzyć pomieszczenie. Powiadomić serwis
techniczny.
-
W urządzeniu nie wolno przechowywać żadnych
materiałów wybuchowych ani puszek zawierają-
cych aerozole z palnymi propelentami, takimi jak
butan, propan, pentan itp. Takie puszki z aerozol-
ami można rozpoznać na podstawie nadrukowa-
nego opisu zawartości lub symbolu płomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniające się gazy mogłyby
zapalić się w zetknięciu z częściami elektrycznymi.
- Palące się świece, lampy i inne przedmioty z
otwartym płomieniem trzymać z dala od urządze-
nia, aby go nie podpalić.
- Butelki z napojami alkoholowymi lub inne pojem-
niki z alkoholem należy przechowywać wyłącznie
szczelnie zamknięte. Ewentualnie wypływający
alkohol mógłby zapalić się w zetknięciu z częścia-
mi elektrycznymi.
Niebezpieczeństwo spadnięcia lub wywrócenia:
- Cokołu, szuad, drzwi itd. nie wolno używać
jako podnóżków ani jako podparcia. Dotyczy to
zwłaszcza dzieci.
Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością:
Ogólne zasady bezpieczeństwa
ha b c d
CN(el) 4213 1861 600 655x610 1198x
CN(P)(el)(ef)(be)(mw)(fb)(kw)(no)4313 1861 600 655x610 1198x
CN(P)(el)(ef)4813 2011 600 655x610 1198x
CN(el)4713 2011 600 655x610 1198x
x W przypadku urządzeń z dołączonymi elementami
dystansowymi wymiary zwiększają się o 35 mm (patrz 4.2).
*w zależności od modelu i wyposażenia
4
Symbol ten może się znajdować na sprężarce.
Odnosi się do oleju umieszczonego w
sprężarce i wskazuje na następujące niebez-
pieczeństwo: Może być śmiertelny w przypad-
ku połknięcia i przedostania się do dróg odd-
echowych. Wskazówka ta jest istotna jedynie
w przypadku recyklingu. Brak niebezpieczeńst-
wa w trakcie normalnej eksploatacji.
Symbol ten znajduje się na sprężarce i wska-
zuje na zagrożenie związane z substancjami
palnymi.
Taka lub podobna naklejka może znajdow
się z tyłu urządzenia. Dotyczy ona piankowych
paneli w drzwiach i / lub w obudowie. Wska-
zówka ta jest istotna jedynie w przypadku
recyklingu. Nie usuwać naklejki.
Należy przestrzegać specjalnych wskazówek,
podanych w innych rozdziałach:
ZAGROŻENIE
informuje o bezpośrednio niebezpiec-
znej sytuacji, która w razie zlekce-
ważenia spowoduje śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE
informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodować śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała.
OSTROŻNIE
informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodować śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała.
UWAGA
informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodować szkody rzeczowe.
Wskazówka oznacza ogólne użyteczne wskazówki
i porady.
3 Element obsługowe i
wskaźnikowe
3.1 Elementy obsługowe i kontrolne
Rys. 11
(1) Przycisk On/O (9) Przycisk On/O
chłodziarki zamrażarki
(2) Przycisk wentylatora (10) Symbol SuperFrost
(3) Przycisk regulacji chłodziarki (11) Symbol alarmu
(4) Wskaźnik temperatury (12) Symbol trybu
chłodziarki szabatowego
(5) Wskaźnik temperatury (13) Symbol menu
zamrażarki
(6) Wskaźnik temperatury (14) Symbol zabezpieczenia
chłodziarki przed dziećmi
(7) Przycisk SuperFrost (15) Symbol wentylatora
(8) Przycisk alarmu
3.2 Wskaźnik temperatury
Wskazania podczas normalnej pracy:
- ustawiona temperatura w zamrażalniku
- ustawiona temperatura w chłodziarce
Wskaźnik temperatury zamrażalnika miga:
- ustawienie temperatury jest zmieniane
- po włączeniu temperatura nie jest jeszcze wystarczająco niska
- temperatura wzrosła o kilka stopni
4 Uruchomienie
4.1 Transportowanie urządzenia
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia na skutek
niewłaściwego transportu!
Transportować urządzenie w opakowaniu.
Transportować urządzenie w pozycji stojącej.
Nie transportować urządzenia w jedną osobę.
4.2 Ustawianie urządzenia
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru na skutek wilgoci!
W razie zwilżenia elementów znajdujących się pod napięciem lub
przewodu zasilającego może dojść do zwarcia.
Urządzenie jest przeznaczone do zastosow
w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy użytkow
urządzenia na zewnątrz lub w miejscach wilgotnych albo
narażonych na kontakt z rozpryskami wody.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane zwarciem!
Jeśli kabel sieciowy / wtyczka urządzenia lub innego urządzenia
zetkną się z tylną stroną urządzenia, kabel sieciowy / wtyczka
mogą zostać uszkodzone wskutek wibracji urządzenia tak, że
dojdzie do zwarcia.
Urządzenie ustawić w ten sposób, by nie stykało się z żadną
wtyczką lub kablem sieciowym.
Nie podłączać urządzenia ani innych przyrządów do gniazdek
w obszarze tylnej ściany urządzenia.
Element obsługowe i wskaźnikowe / Uruchomienie
- Nie spożywać żywności z przekroczoną datą
przydatności do spożycia.
Niebezpieczeństwo odmrożeń, utraty czucia
lub bólu:
- Unikać długotrwałego kontaktu skóry z zimnymi
powierzchniami lub z chłodziarko-zamrażarką
albo przedsięwziąć odpowiednie środki
ostrożności, np. użyć rękawic. Nie spożywać od
razu lodów, szczególnie tych na bazie wody, czy
kostek lodu, mających zbyt niską temperaturę.
Niebezpieczeństwo zranienia osób i
uszkodzenia urządzenia:
- Gorąca para może spowodować obrażenia.
Do odmrażania nie wolno używać elektrycznych
urządzeń grzewczych ani myjek parowych lub
otwartego ognia czy sprayów rozmrażających.
- Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania
lodu.
Ryzyko zgniecenia:
- Nie sięgać do zawiasu podczas otwierania i
zamykania drzwi. Może dojść do zakleszczenia
się palców.
Symbole na urządzeniu:
*w zależności od modelu i wyposażenia
5
Uruchomienie
wpływa negatywnie na działanie urządzenia, a jedynie w
niewielkim stopniu zwiększa zużycie energii elektrycznej.
Rys. 9 Jeżeli do urządzenia dołączone są elementy
dystansowe, należy je zamontować z tyłu urządzenia, po lewej
i prawej stronie u góry.
Zutylizować opakowanie. (patrz 4.5)
Rys. 4 Za pomocą dołączonego klucza płaskiego i przy
użyciu poziomicy ustawić nóżki urządzenia (A) w taki sposób,
aby stało ono stabilnie i równo. Następnie podeprz
drzwi: Wykręcić nóżkę z kozła łożyskowego (B) na tyle, aby
przylegała do podłoża i obrócić o dalsze 90°.
Wskazówka
Oczyścić urządzenie (patrz 6.2).
Jeśli urządzenie zostanie ustawione w bardzo wilgotnym
otoczeniu, to na zewnętrznej stronie urządzenia może dojść do
skraplania się wody.
Należy zawsze dbać o dobrą wentylację w miejscu ustawienia.
4.3 Zamiana kierunku otwierania drzwi
W razie potrzeby można zmienić kierunek otwierania drzwi:
patrz instrukcja montażu dostarczona w
komplecie.
Upewnić się, że przygotowane zostały następujące
narzędzia:
q Torx® 25
q Śrubokręt
q Ew. wkrętarka akumulatorowa
q Ew. druga osoba do pomocy podczas montażu
Wskazówka
Wyjąć żywność z półek na drzwiach przed demontażem drzwi,
aby nie wypadła.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku wypadnięcia drzwi!
Dobrze trzymać drzwi.
Ostrożnie odstawić drzwi.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych wypadającymi
drzwiami!
Jeśli zawiasy nie są przykręcone wystarczająco mocno, drzwi
mogą wypaść. Może to spowodować poważne obrażenia.
Ponadto drzwi ew. nie zamykają się i urządzenie nie może
prawidłowo chłodzić.
Płytki zawiasów dokręcić momentem 4 Nm.
Wszystkie śruby skontrolować, w razie potrzeby dokręcić.
4.4 Zabudowa w ciągu szafek kuchennych
Urządzenie może zostać obudowane szafkami kuchennymi.
patrz instrukcja montażu dostarczona w
komplecie.
Wymogi dotyczące wentylacji:
A [mm] B [mm] C [cm2] D [mm] E [mm]
655 x75 min. 300 min. 50 min. 19
x W przypadku urządzeń z dołączonymi elementami
dystansowymi wymiary zwiększają się o 35 mm (patrz 4.2) .
W zależności od głębokości szafek kuchennych oraz od
zastosowania elementów dystansowych urządzenie może
wystawać jeszcze bardziej.
UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia poprzez przegrzanie na skutek
niedostatecznej wentylacji!
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru, spowodowane przez czynnik
chłodniczy!
Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy jest przyjazny dla
środowiska, ale łatwopalny. Wypływający czynnik chłodniczy
może ulec zapłonowi.
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów obiegu
czynnika chłodniczego.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru i uszkodzenia urządzenia!
Nie wolno ustawiać na urządzeniu żadnych innych urządzeń,
oddających ciepło, np. kuchenek mikrofalowych, tosterów itd.!
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru i uszkodzenia przez
zablokowane otwory wentylacyjne!
Nie blokować otworów wentylacyjnych. Należy zawsze dbać
o dobrą wentylację!
UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez wodę kondensacyjną!
Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio obok innego
urządzenia chłodniczego/zamrażającego.
Wskazówka
Kilka urządzeń jest ustawianych obok siebie, pomiędzy tymi
urządzeniami należy zachować odstęp wynoszący 100mm. W
przypadku niezachowania odstępu, pomiędzy ściankami
bocznymi urządzeń tworzy się woda kondensacyjna. Rys. 13
q W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia należy
natychmiast poinformować dostawcę. Nie podłączać
urządzenia do sieci.
q Podłoga w miejscu ustawienia urządzenia musi być pozioma
i równa.
q Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.
q Urządzenie należy zawsze ustawiać tylną stroną bezpośrednio
przy ścianie i z zastosowaniem elementów dystansowych
(patrz poniżej).
q Urządzenie można przesuwać tylko wtedy, gdy nie jest
załadowane.
q Podłoże urządzenia musi mieć taką samą wysokość jak
otaczające podłoże.
q Nie ustawiać urządzenia bez pomocy.
q Im więcej czynnika chłodniczego w urządzeniu, tym większe
musi być pomieszczenie, w którym ustawione jest urządzenie.
W przypadku pojawienia się przecieku, w zbyt małych
pomieszczeniach może powstać mieszanka gazowo-powietrzna.
Na 8 g czynnika chłodniczego pomieszczenie, w którym
ustawione jest urządzenie, musi mieć wielkość minimum 1 m3.
Dane dotyczące zawartego w urządzeniu czynnika chłodniczego
podane zostały tabliczce znamionowej we wnętrzu urządzenia.
Zdjąć przewód przyłączeniowy z tyłu urządzenia.
Usunąć przy tym uchwyt przewodu, gdyż inaczej urządzenie
będzie hałasować na skutek drgań!
Zdjąć folie ochronne z obudowy i listew ozdobnych.
Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe.
W celu uzyskania zadeklarowanej wartości zużycia energii
elektrycznej należy stosować elementy dystansowe, dołączone do
niektórych urządzeń. Elementy dystansowe zwiększają głębokość
urządzenia o około 35 mm. Brak elementów dystansowych nie
*w zależności od modelu i wyposażenia

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756