Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna MIELE KM 7210 FR

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Płyta grzejna z indukcją
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 221 320
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 4
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 15
Przegląd ............................................................................................................. 16
Płyta grzejna........................................................................................................ 16
KM7200FR ................................................................................................... 16
KM7201FR ................................................................................................... 17
KM7210FR ................................................................................................... 18
KM7262FR ................................................................................................... 19
Elementy obsługi i wskazań ................................................................................ 20
Dane stref grzejnych............................................................................................ 22
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 25
Pierwsze czyszczenie płyty grzejnej.................................................................... 25
Pierwsze włączanie płyty grzejnej ....................................................................... 25
Sposób działania ............................................................................................... 26
Hałasy.................................................................................................................. 26
Zarządzanie energią ............................................................................................ 27
Naczynia do gotowania .................................................................................... 28
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ................................................. 30
Zakresy ustawień .............................................................................................. 31
Obsługa .............................................................................................................. 32
Zasady obsługi .................................................................................................... 32
Włączanie płyty grzejnej...................................................................................... 33
Ustawianie poziomu mocy .................................................................................. 33
Zmiana poziomu mocy........................................................................................ 34
Wyłączanie strefy grzejnej/płyty grzejnej............................................................. 34
Wskazanie ciepła resztkowego ........................................................................... 35
Ustawianie poziomu mocy - rozszerzony zakres ustawień................................. 35
Automatyka zagotowywania ............................................................................... 36
Funkcja Booster .................................................................................................. 37
Utrzymywanie w cieple........................................................................................ 38
Zegar sterujący (Timer)..................................................................................... 39
Minutnik............................................................................................................... 39
Funkcja automatycznego wyłączania.................................................................. 40
Równoczesne korzystanie zfunkcji timera.......................................................... 41
Funkcje dodatkowe........................................................................................... 42
Stop&Go.............................................................................................................. 42
Spis treści
3
Recall................................................................................................................... 42
Tryb demonstracyjny ........................................................................................... 43
Wyświetlanie danych płyty grzejnej..................................................................... 43
Zabezpieczenia.................................................................................................. 44
Blokada uruchomienia/Blokada .......................................................................... 44
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa.......................................................... 45
Zabezpieczenie przed przegrzaniem................................................................... 46
Programowanie ................................................................................................. 47
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 50
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 51
Co robić, gdy...................................................................................................... 54
Komunikaty wpolach wskazań/na wyświetlaczu................................................ 54
Nieoczekiwane zachowania ................................................................................ 56
Niezadowalające rezultaty................................................................................... 56
Problemy ogólne lub usterki techniczne ............................................................. 57
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 58
Serwis................................................................................................................. 59
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 59
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 59
Gwarancja ........................................................................................................... 59
Instalacja............................................................................................................ 60
Wskazówki bezpieczeństwa do zabudowy......................................................... 60
Odstępy bezpieczeństwa .................................................................................... 61
Wskazówki dotyczące zabudowy ....................................................................... 65
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 66
KM7200FR ................................................................................................... 66
KM7201FR ................................................................................................... 67
KM7210FR ................................................................................................... 68
KM7262FR ................................................................................................... 69
Zabudowa ........................................................................................................... 70
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 71
Karty produktów................................................................................................ 74
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
4
Ta płyta grzejna spełnia wymagania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak dopro-
wadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń płyty grzejnej.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posia-
daczowi wraz z urządzeniem.
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ta płyta grzejna jest przeznaczona do stosowania w gospodar-
stwie domowym i w otoczeniu domowym.
Ta płyta grzejna nie jest przeznaczona do stosowania na zewnątrz
pomieszczeń.
Stosować płytę grzejną wyłącznie w warunkach domowych do
przyrządzania potraw i utrzymywania ich w cieple. Wszelkie inne za-
stosowania są niedozwolone.
Osoby, które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe
lub fizyczne, czy też brak doświadczenia lub niewiedzę, nie są w sta-
nie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, muszą być nadzorowane
przy korzystaniu z niego. Osobom tym wolno używać urządzenia bez
nadzoru tylko wtedy, gdy jego obsługa została im objaśniona w ta-
kim stopniu, że mogą bezpiecznie z niego korzystać. Muszą one być
wstanie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nie-
prawidłowej obsługi.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756