Znaleziono w kategoriach:
Płyta indukcyjna MIELE KM 7465 FL

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna MIELE KM 7465 FL

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Płyta grzejna z indukcją
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 221 340
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 16
Przegląd ............................................................................................................. 17
Płyta grzejna........................................................................................................ 17
KM7404FX,KM7464FR,KM7464FL ........................................................ 17
KM7414FX,KM7414 FXGlas,KM7474FR,KM7474FL.......................... 18
KM7465FR, KM7465FL.............................................................................. 19
Elementy obsługi i wskazań ................................................................................ 20
Dane stref grzejnych............................................................................................ 22
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 25
Pierwsze czyszczenie płyty grzejnej.................................................................... 25
Pierwsze włączanie płyty grzejnej ....................................................................... 25
Miele@home........................................................................................................ 26
Con@ctivity.......................................................................................................... 29
Sposób działania ............................................................................................... 32
Hałasy.................................................................................................................. 32
Zarządzanie energią ............................................................................................ 33
Naczynia do gotowania .................................................................................... 34
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ................................................. 36
Zakresy ustawień .............................................................................................. 37
Obsługa .............................................................................................................. 38
Zasady obsługi .................................................................................................... 38
Włączanie płyty grzejnej...................................................................................... 39
Ustawianie poziomu mocy .................................................................................. 39
Zmiana poziomu mocy........................................................................................ 39
Wyłączanie strefy grzejnej/płyty grzejnej............................................................. 39
Wskazanie ciepła resztkowego ........................................................................... 40
Ustawianie poziomu mocy - rozszerzony zakres ustawień................................. 40
Obszar grzejny PowerFlex................................................................................... 41
Automatyka zagotowywania ............................................................................... 42
Funkcja Booster .................................................................................................. 43
Utrzymywanie ciepła ........................................................................................... 44
Zegar sterujący (Timer)..................................................................................... 45
Minutnik............................................................................................................... 45
Funkcja automatycznego wyłączania.................................................................. 46
Równoczesne korzystanie zfunkcji timera.......................................................... 47
Spis treści
3
Funkcje dodatkowe........................................................................................... 48
Stop&Go.............................................................................................................. 48
Recall................................................................................................................... 48
Tryb demonstracyjny ........................................................................................... 49
Wyświetlanie danych płyty grzejnej..................................................................... 49
Zabezpieczenia.................................................................................................. 50
Blokada uruchomienia/Blokada .......................................................................... 50
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa.......................................................... 51
Zabezpieczenie przed przegrzaniem................................................................... 52
Programowanie ................................................................................................. 53
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 56
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 57
Co robić, gdy...................................................................................................... 60
Komunikaty wpolach wskazań/na wyświetlaczu................................................ 60
Nieoczekiwane zachowania ................................................................................ 62
Niezadowalające rezultaty................................................................................... 63
Problemy ogólne lub usterki techniczne ............................................................. 63
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 65
Serwis................................................................................................................. 66
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 66
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 66
Gwarancja ........................................................................................................... 66
Instalacja............................................................................................................ 67
Wskazówki bezpieczeństwa do zabudowy......................................................... 67
Odstępy bezpieczeństwa .................................................................................... 68
Wskazówki dotyczące zabudowy ....................................................................... 72
Zabudowa przylegająca ................................................................................. 72
Zabudowa zlicowana ..................................................................................... 73
Taśma uszczelniająca..................................................................................... 73
Wymiary montażowe – zabudowa przylegająca ................................................. 74
KM7464FR ................................................................................................... 74
KM7465FR ................................................................................................... 75
KM7464FL, KM7465FL .............................................................................. 76
KM7474FR ................................................................................................... 77
KM7474FL.................................................................................................... 78
Zabudowa przylegająca ...................................................................................... 79
Spis treści
4
Wymiary montażowe – zabudowa zlicowana...................................................... 80
KM7404FX.................................................................................................... 80
KM7414FX.................................................................................................... 81
KM7414FXGlas ........................................................................................... 82
KM7464FL, KM7465FL .............................................................................. 83
KM7474FL.................................................................................................... 84
Zabudowa zlicowana .......................................................................................... 85
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 86
Karty produktów................................................................................................ 89
Deklaracja zgodności ....................................................................................... 92
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ta płyta grzejna spełnia wymagania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak dopro-
wadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń płyty grzejnej.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posia-
daczowi wraz z urządzeniem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756