Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna MIELE KMDA 7473 FL-U Silence zamknięty obieg powietrza

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Płyta grzejna z indukcją
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 286 030
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 19
Przegląd ............................................................................................................. 20
Płyta grzejna........................................................................................................ 20
Elementy obsługi i wskazań ................................................................................ 22
Dane stref grzejnych............................................................................................ 24
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem.................................................. 25
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 26
Pierwsze czyszczenie płyty grzejnej.................................................................... 26
Pierwsze włączanie płyty grzejnej ....................................................................... 26
Pierwsze uruchamianie wyciągu ......................................................................... 26
Miele@home........................................................................................................ 27
Sposób działania ............................................................................................... 30
Strefy grzejne....................................................................................................... 30
Hałasy............................................................................................................. 30
Zarządzanie energią ....................................................................................... 31
Odsysanie oparów............................................................................................... 32
Naczynia do gotowania .................................................................................... 33
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ................................................. 35
Zakresy ustawień .............................................................................................. 36
Obsługa .............................................................................................................. 37
Zasady obsługi .................................................................................................... 37
Włączanie płyty grzejnej...................................................................................... 38
Ustawianie poziomu mocy .................................................................................. 38
Zmiana poziomu mocy........................................................................................ 38
Wyłączanie strefy grzejnej/płyty grzejnej............................................................. 38
Wskazanie ciepła resztkowego ........................................................................... 39
Ustawianie poziomu mocy – rozszerzony zakres ustawień................................. 39
Obszar grzejny Flex............................................................................................. 40
Automatyka zagotowywania ............................................................................... 41
Booster................................................................................................................ 42
Utrzymywanie ciepła ........................................................................................... 43
Odsysanie oparów............................................................................................... 44
Zegar sterujący (Timer)..................................................................................... 46
Minutnik............................................................................................................... 46
Funkcja automatycznego wyłączania.................................................................. 47
Spis treści
3
Równoczesne korzystanie zfunkcji timera.......................................................... 48
Funkcje dodatkowe........................................................................................... 49
Stop&Go.............................................................................................................. 49
Recall................................................................................................................... 49
Funkcja wycierania .............................................................................................. 50
Tryb demonstracyjny ........................................................................................... 50
Wyświetlanie danych płyty grzejnej..................................................................... 50
Zabezpieczenia.................................................................................................. 51
Blokada uruchomienia/Blokada .......................................................................... 51
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa.......................................................... 52
Zabezpieczenie przed przegrzaniem................................................................... 53
Programowanie ................................................................................................. 54
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 58
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 59
Kratka maskująca/Filtr tłuszczu/Filtr zapachów.................................................. 62
Wyjmowanie kratki maskującej ...................................................................... 62
Czyszczenie filtra tłuszczu.............................................................................. 63
Wymiana filtra zapachów (tylko KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U) ......... 64
Czyszczenie wanienki ociekowej wyciągu .......................................................... 64
Czyszczenie wnętrza jednostki wentylatora........................................................ 65
Resetowanie licznika czasu pracy filtra tłuszczu................................................. 65
Resetowanie licznika czasu pracy filtra zapachów (tylko
KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U)................................................................. 65
Co robić, gdy...................................................................................................... 66
Komunikaty wpolach wskazań/na wyświetlaczu................................................ 66
Nieoczekiwane zachowania ................................................................................ 68
Niezadowalające rezultaty................................................................................... 69
Problemy ogólne lub usterki techniczne ............................................................. 69
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 71
Instalacja............................................................................................................ 72
Wskazówki bezpieczeństwa do zabudowy......................................................... 72
Odstępy bezpieczeństwa .................................................................................... 74
Możliwości działania............................................................................................ 77
Przykłady zabudowy ........................................................................................... 78
Wskazówki dotyczące zabudowy przylegającej ................................................. 80
Spis treści
4
Wymiary montażowe – zabudowa przylegająca ................................................. 84
KMDA 7473 FR-A, KMDA 7473 FR-U ............................................................ 84
KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U.............................................................. 85
Tryb otwartego obiegu powietrza itryb kierowany zamkniętego obiegu po-
wietrza ............................................................................................................ 86
Tryb Plug&Play ............................................................................................... 88
Podłączenie dozestyku okiennego, jeśli potrzeba.............................................. 90
Zabudowa przylegająca ...................................................................................... 92
Wskazówki dotyczące zabudowy – zabudowa zlicowana.................................. 93
Wymiary montażowe – zabudowa zlicowana...................................................... 96
KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U.............................................................. 96
Tryb otwartego obiegu powietrza itryb kierowany zamkniętego obiegu po-
wietrza ............................................................................................................ 97
Tryb Plug&Play ............................................................................................... 98
Podłączenie dozestyku okiennego, jeśli potrzeba.............................................. 99
Zabudowa zlicowana .......................................................................................... 101
Wycięcie wściance tylnej – bez szablonu wiercenia .......................................... 102
Przewód wylotowy .............................................................................................. 104
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 105
Serwis................................................................................................................. 108
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 108
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 108
Gwarancja ........................................................................................................... 108
Karty produktów................................................................................................ 109
Deklaracja zgodności ....................................................................................... 111
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ta płyta grzejna spełnia wymagania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak dopro-
wadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń płyty grzejnej.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posia-
daczowi wraz z urządzeniem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756