Znaleziono w kategoriach:
Termowentylator MILLA HOME MFH102

Instrukcja obsługi Termowentylator MILLA HOME MFH102

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
TERMOWENTYLATOR
MFH102
Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania
w dobrze izolowanych pomieszczeniach.
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Nie należy włączać i używać urządzenia z uszkodzoną obudową, przewodem
zasilającym lub innymi elementami.
2.
Urządzenie należy podłączać i użytkować wyłącznie w sposób opisany
w niniejszej instrukcji oraz zgodny z danymi uwzględnionymi na tabliczce
znamionowej.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4.
Urządzenie należy przenosić chwytając za uchwyt, nigdy nie należy
przenosić urządzenia chwytając za przewód zasilający.
5.
Przed przenoszeniem i zmianą miejsca ustawienia należy wyłącz
urządzenie i odłączyć od źródła zasilania.
6.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony
jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba
o odpowiednich kwalifikacjach.
7.
Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez
nadzoru.
8. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi
elementami urządzenia.
9.
Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych lub gorących
powierzchniach, ani w ich pobliżu.
10. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie lub innych płynach, ani używać
w pobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
11. Urządzenie należy stawiać na suchej, stabilnej powierzchni.
12. W celu uniknięcia przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika:
4
13.
Po zakończonej pracy należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać,
aż grzałki urządzenia wystygną. Urządzenie należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu.
14.
Elementy wylotowe powietrza nagrzewają się do wysokiej temperatury,
nie należy dotykać elementów wylotu powietrza w trakcie pracy
urządzenia. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.
15. Urządzenia należy używać w dobrze izolowanych pomieszczeniach.
16.
Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory wlotowe i wylotowe
urządzenia.
1 7.
Nie wolno używać urządzenia do suszenia odzieży ani innych przedmiotów.
18.
W celu odłączenia urządzenia od zasilania najpierw należy ustawić
przełącznik w pozycji 0FF – wyłączony, następnie chwycić za wtyczkę
i wyjąć z gniazda elektrycznego.
19.
Nie należy używać grzejnika w małych pomieszczeniach, w których
przebywa osoba niezdolna do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia.
20.
W celu wyeliminowania ryzyka zaprószenia ognia, wylot gorącego
powietrza urządzenia należy ustawiać minimum 1 metr od materiałów
łatwopalnych i innych przedmiotów.
21.
Nie należy używać urządzenia z programatorem, włącznikiem czasowym,
oddzielnym systemem zdalnego sterowania lub innym urządzeniem, które
włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli
termowentylator jest przykryty lub nieprawidłowo ustawiony.
22.
Osłona elementów grzejnych ma na celu zapobieganie bezpośredniemu
do nich dostępowi i musi być na miejscu, gdy produkt jest w użyciu.
23.
Osłona elementów grzejnych nie daje pełnej ochrony dla małych dzieci
i osób niedołężnych.
24. Dzieci poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia chyba, że są
stale nadzorowane.
25. Dzieci w wieku od 3 lat i mniej niż 8 lat mogą tylko włączać/wyłączać
urządzenie, pod warunkiem, że zostało ono umieszczone i zainstalowane
zgodnie z przeznaczeniem normalnej pozycji i to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia, w sposób bezpieczny
i zrozumiały niebezpieczeństwa związanego z urządzeniem.
5
26.
Dzieci w wieku od 3 lat i mniej niż 8 lat nie mogą włączać wtyczki,
regulować urządzenia, czyścić urządzenia lub przeprowadzać konserwacji.
2 7. Podczas pracy, niektóre części urządzenia mogą być bardzo gorące i
spowodować oparzenia. Należy zwracać szczególną uwagę na dzieci
i osoby wrażliwe.
UWAGA! PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU URZĄDZENIA MOGĄ SIĘ
Z NIEGO WYDOBYWAĆ SPECYFICZNE ZAPACHY CO POWINNO Z CZASEM
USTĄPIĆ.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki MILLA HOME.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756