Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Robot kuchenny planetarny MOZANO Rob 01 1400W Szary

Powrót
ROBOT PLANETARNY AGD/ROB/01
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Uwaga! Instrukcję należy przeczytać przed pierwszym użyciem. Zachowaj instrukcję obsługi,
dowód zakupu oraz jeśli to możliwe oryginalne opakowanie.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego. Urządzenie nie nadaje się do
użytku komercyjnego. Nie używaj go na wolnym powietrzu. Trzymaj z dala od źródeł ciepła, i
ostrych krawędzi, bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci (nigdy nie zanurzaj
go w cieczy). Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre,
natychmiast odłącz je od zasilania.
Przed czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest używane, mixer należy wyłączyć - wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka oraz wyjąć zamontowane akcesoria.
Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Regularnie sprawdzaj urządzenie i
kabel pod kątem uszkodzeń. Nie próbuj samodzielnie naprawiać mixera. Zawsze kontaktuj się z
autoryzowanym technikiem. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
Uwaga! Urządzenie przeznaczone jest do wyrabiania ciasta o maksymalnej wadze 1,5kg. W
trybie ciągłym, mixer może pracować do 10 minut. Po tym czasie urządzenie należy pozostawić
wyłączone przez 5 minut.
Jeżeli zaistnieje ryzyko przegrzania silnika, wbudowane zabezpieczenie odetnie zasilanie. Aby
mixer uruchomić ponownie, należy odczekać 60 minut.
Dzieci i osoby wymagające opieki
Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, przechowuj wszystkie opakowania (torby plastikowe,
pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.
Uwaga! Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się folią, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
To urządzenie nie może być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza
zasięgiem dzieci.
To urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia
oraz wiedza, jeśli otrzymali nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania
urządzenia i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia.
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa
Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, nie pozostawiaj włączonego urządzenie bez nadzoru.
Wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania przed wymianą akcesoriów lub kontaktem z nimi.
Nie używaj urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem.
Uwaga! Aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego przypadkowym zresetowaniem
wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie, takie
jak np.zegar, ani podłączony do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany.