Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kosiarka ręczna NAC LM-40

Powrót
1
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA GWARANCYJNA
Ręczna kosiarka bębnowa NAC
MODELE: LM-30,LM-40
K O M P L E K S O W A O B S Ł U G A S E R W I S O W A
SERWIS.NAC.COM.PL
Zapewniamy Twój święty spokój
2
2018 wydanie
Instrukcja Obsługi
Ręczna kosiarka bębnowa
Producent: NAC Sp z.o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
tel. 801 044 450, fax +48 22 314 93 09
www.nac.com.pl info@nac.com.pl
Centrum Serwisowe
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. 801 044 450, fax +48 46 819 35 29
www.nac.com.pl serwis@nac.com.pl
Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi
należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.
UWAGA! Urządzenie przeznaczone do obsługi terenów przydomowych. Używanie
urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje
SPRZĘT OGRODNICZY
Instrukcja oryginalna
Model LM-30 LM-40
Szerokość koszenia 300 mm 400 mm
Wysokość koszenia
Obudowa
Ostrze
Masa 6,5 kg 7,5 kg
Rok produkcji
15-42 mm
stalowa
cylindryczne stalowe ostrze tnace
2018
3
Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie ważny dla zachowania bezpieczeństwa
użytkowania maszyny. W przypadku niezrozumienia instrukcji, bądź jej części, należy
skontaktować się ze sprzedawcą wyrobu lub importerem w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Firma NAC zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia
Spis treści
Dane Techniczne .....................................2
Spis treści ................................................3
Piktogramy i oznaczenia sterownicze......3
Wprowadzenie.........................................4
Uwagi ogólne...........................................4
Zastosowanie kosiarki .............................4
Zasady bezpieczeństwa ..........................4
Przygotowanie do pracy ..........................5
Zmiana wysokości koszenia ....................7
Regulacja noża stałego ...........................7
Dane techniczne .....................................8
Montaż kosza .........................................8
Kilka praktycznych rad.............................9
Przechowywanie i konserwacja...............9
Utylizacja ................................................9
Ryzyko resztkowe....................................9
Karta gwarancyjna.................................10
Tabliczka znamionowa
1 2
34
5 6
78
1. Uwaga! Niebezpieczeństwo.
Zachowaj szczególną ostrożność.
2. Ważne! Przeczytaj instrukcję i
przestrzegaj ostrzeżeń.
3. Uwaga! Trzymaj ręce i stopy z dala od
wirujących elementów.
4. Noś obuwie ochronne.
5. Urządzenie należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
6. Zachować bezpieczną odległość od
budynków.
7. Używaj rękawic ochronnych.
8. Nie wystawiać na deszcz.
Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze
Piktogramy ostrzegawcze znajdują się na obudowie kosiarki
4
Wprowadzenie
Zapoznanie się i stosowanie informacji zawartych w tej instrukcji sprawi, że urządzenie będzie
użytkowane w sposób bezpieczny zarówno dla użytkownika, jak i samego urządzenia. Należy
instrukcję przechowywać przez cały okres użytkowania maszyny, gdyż zawsze może zaistnieć
konieczność przypomnienia sobie informacji zawartych w instrukcji, a także należy ją przekazać wraz
z urządzeniem w przypadku odsprzedaży maszyny lub zmiany użytkownika.
Uwagi ogólne
Dotyczące przygotowania trawnika przed koszeniem:
Teren pracy kosiarki należy oczyścić ze wszelkich przedmiotów, które mogą uszkodzić zespół tnący
kosiarki, bądź mogą zostać wyrzucone spod kosiarki i poranić osoby postronne.
Koszenie należy przeprowadzać przy oświetleniu naturalnym lub sztucznym pod warunkiem
zachowania dobrej widoczności.
Nie należy kosić mokrej trawy jak również nie należy kosić podczas opadów.
Przed każdym rozpoczęciem pracy zawsze należy wzrokowo sprawdzić stan połączeń śrubowych,
ogólny stan urządzenia, a także stan zespołu tnącego oraz pewność zamocowania noży.
Zużyty lub uszkodzony nóż niezwłocznie wymienić na nowy.
Zastosowanie kosiarki
Urządzenie jest dopuszczone do użycia wyłącznie jako kosiarka do trawy zgodnie z opisem i zasadami
bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji użytkowania.
Każde użycie kosiarki niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewłaściwe
i producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikające z takiego postępowania.
Poprawne użytkowanie kosiarki obejmuje również respektowanie ustanowionych przez producenta
warunków pracy, konserwacji, składowania i napraw.
Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
Wszelkie zasady bezpiecznego użytkowania, zapobiegania wypadkom i unikania zagrożeń, muszą być
przestrzegane.
Jakiekolwiek zmiany w budowie urządzenia wprowadzone przez użytkownika zwalniają producenta z
odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia czy zranienia.
Każde użycie kosiarki niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewłaściwe i
producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikające z takiego postępowania.
Zasady bezpieczeństwa
Dotyczące przygotowania trawnika przed koszeniem:
Teren pracy kosiarki należy oczyścić ze wszelkich przedmiotów, które mogą uszkodzić zespół tnący
kosiarki, bądź mogą zostać wyrzucone spod pracującej kosiarki i poranić osoby postronne.
Koszenie należy przeprowadzać przy oświetleniu naturalnym lub sztucznym pod warunkiem
zachowania dobrej widoczności.
Nie należy kosić mokrej trawy jak również nie należy kosić podczas opadów.
Przed każdym rozpoczęciem pracy zawsze należy wzrokowo sprawdzić stan połączeń śrubowych,
ogólny stan urządzenia, a także stan zespołu tnącego, oraz pewność zamocowania noży.
Zużyty lub uszkodzony nóż niezwłocznie wymienić na nowy.
Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy sprawdź sprawność kosiarki.
5
2
Nie
Tak
Nie
Nie
Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa i reguł
postępowania zawartych w tej instrukcji.
Noś sztywne twarde obuwie
Uważnie przeczytaj instrukcję. Upewnij się, że zapoznałeś się
z urządzeniami sterującymi kosiarką i ich
działaniem.
Urządzenie nie może być wykorzystywane bez zapoznania
się z treścią instrukcji obsługi. Przechowuj
instrukcję w miejscu pozwalającym na częste z niej
korzystanie i chroniącym przed zniszczeniem,
zgubieniem lub utratą czytelności, gdyż informacje w niej
zawarte bardzo ważne i będą przydatne przez
cały okres użytkowania maszyny.
Nie wolno dzieciom obsługiwać urządzenia.
Osoby postronne zwłaszcza dzieci a także zwierzęta domowe nie mogą przebywać w rejonie pracy
kosiarki.
Maszyny nie należy stosować do:
- przycinania krzewów
- rozdrabniania gałęzi
- odkurzania liści
W razie wypadku lub awarii
W razie wypadku należy natychmiast zatrzymać /wyłączyć maszynę i wezwać pomoc (jeżeli tego
wymaga sytuacja)!
W razie awarii należy zatrzymać/wyłaczyć maszynę i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w
celu usunięcia awarii.
Przygotowanie do pracy
Dostawa
Kosiarka dostarczona jest przez producenta w opakowaniu kartonowym w stanie częściowo
rozmontowanym. Po zapoznaniu się dokładnie z instrukcją obsługi oraz rysunkami montażowymi,
złożenie kosiarki nie powinno sprawiać zbytnich trudności. Wszystkie potrzebne elementy do montażu
znajdują się w opakowaniu.Rozpakowanie
UWAGA! Instrukcja stanowi integralną część maszyny. Wszystkie ważne informacje odnośnie
bezpiecznej obsługi kosiarki są wydrukowane tłustą czcionką, lub oznaczone odpowiednim
piktogramem.
Wszystkie części kosiarki zamontowane fabrycznie. Jedynie rękojeść kosiarki została ustawiony w
pozycji przechowywania (rozmontowana). Żeby ustawić rękojeść w pozycji użytkowania, należy
postępować zgodnie z poniższym rysunkiem.
UWAGA !Przy montaży należy zachować szczególną ostrożność -ostre ostrza.
Zaleca się używania rękawic ochronnych.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756