Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Wieża PANASONIC SC-PMX90EG-K Czarny

Instrukcja obsługi Wieża PANASONIC SC-PMX90EG-K Czarny

Powrót
TQBM0357
EG
2019/02/05
Dziękujemy za zakupienie tego produktu.
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie
przeczytać niniejsze zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.
Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte
pro pozdější použití.
Gracias por haber adquirido este producto.
Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar este producto, y guarde
este manual para usarlo en el futuro.
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Instrucciones de funcionamiento
Zestaw stereo z CD
Stereosystém s CD
Sistema estéreo con reproductor
de discos compactos
Model No. SC-PMX90
SC-PMX90-92_EG-TQBM0357.book 2 ページ 2019年1月16日 水曜日 午後7時24分
TQBM0357
2
2
POLSKI
Opisane procedury należy wykonać za pomocą
pilota zdalnego sterowania. Można również użyć
przycisków na panelu przednim urządzenia, jeśli są
identyczne.
Zakupione urządzenie może różnić się od
przedstawionego na ilustracjach.
Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowanie do
następującego zestawu.
Spis treści
Środki ostrożności .......................................... 2
Dostarczone wyposażenie.............................. 3
Konserwacja ...................................................... 3
Rozmieszczenie głośników............................. 3
Podłączenie...................................................... 3
Opis elementów sterowania ........................... 4
Przygotowanie pilota zdalnego sterowania
................. 5
Informacje o Bluetooth®.................................. 5
Operacje Bluetooth®........................................ 6
Informacje o nośnikach................................... 7
Wsadzanie nośników....................................... 7
Przyciski odtwarzania z nośników.................7
Radio FM........................................................... 8
Zegar i timer ..................................................... 9
Efekty dźwiękowe ............................................9
Wejście AUX IN ..............................................10
Korzystanie z wejścia komputera ................10
Inne ................................................................. 11
Rozwiązywanie problemów .......................... 11
Dane techniczne ............................................ 13
Środki ostrożności
Urządzenie
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia,
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu,
wilgoci, kapanie lub zachlapanie.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów napełnionych płynami, np. dzbanków.
- Stosować zalecane akcesoria.
- Nie zdejmować pokrywy.
- Użytkownik nie powinien podejmować się naprawy
urządzenia na własną rękę. Serwis należy zlecić w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
Urządzenie
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia,
- Niniejszego urządzenia nie należy instalować lub umieszczać w
biblioteczce, wbudowanej szafce lub innej ograniczonej
przestrzeni. Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, obrusami, zasłonami i podobnymi przedmiotami.
- Nie umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia,
jak np. zapalone świece.
Urządzenie jest przeznaczone do używania w klimacie umiarkowanym.
Wtyczka zasilania umożliwia odłączenie urządzenia.
Zainstaluj to urządzenie w taki sposób, aby możliwe było
natychmiastowe odłączenie wtyczki zasilania od gniazda zasilania.
To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane
użyciem telefonu komórkowego. Jeżeli takie zakłócenia
wystąpią, wskazane jest zwiększenie odległości pomiędzy
urządzeniem a telefonem komórkowym.
Urządzenie wykorzystuje promień lasera. Sterowanie,
regulacje lub postępowanie w sposób tutaj nie określony
grozi niebezpiecznym naświetleniem promieniami lasera.
Bateria
Nie wolno zwierać biegunów baterii ani jej rozbierać.
Nie ładować baterii alkalicznych ani manganowych.
Nie wolno używać baterii, z których została zdjęta warstwa ochronna.
Nie zbliżać baterii do źródeł ciepła lub ognia.
Baterii nie należy pozostawiać przez dłuższy czas, w
pojeździe z zamkniętymi drzwiami i oknami, narażonym na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
Jeśli pilot ma nie być używany przez dłuższy czas, należy wyjąć
z niego baterię. Przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.
Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku, gdy
baterie zostaną nieprawidłowo założone. Baterie należy
wymieniać na takie same lub na baterie równorzędnego
typu, zalecane przez producenta.
W przypadku utylizacji baterii, należy się skontaktować z
lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania
informacji o prawidłowym sposobie postępowania.
Zestaw SC-PMX90
Urządzenie główne
SA-PMX90
Głośniki SB-PMX70
OSTRZEŻENIE!
UWAGA!
Deklaracja Zgodności (DoC)
Niniejszym, “Panasonic Corporation” iż niniejszy produkt
jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odnośnymi
postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.
Klienci mogą skopiować oryginał Deklaracji Zgodności
(DoC) dla naszych produktów radiowych i końcowych
urządzeń teletransmisyjnych (RE) z naszego serwera DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt z autoryzowanym przedstawicielem:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii.
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz
krajów posiadających systemy zbiórki i recyklingu.
Niniejsze symbole umieszczane na
produktach, opakowaniach i/lub w
dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że
nie wolno mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z
innymi odpadami domowymi/komunalnymi.
W celu zapewnienia właściwego
przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu
zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz zużytych baterii, należy oddawać
je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów
zgodnie z przepisami prawa krajowego.
Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii
pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz
zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
zdrowie człowieka oraz na stan środowiska naturalnego.
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz
baterii prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mo
grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.
(Dotyczy symbolu baterii (symbol
poniżej)):
Ten symbol może występować wraz z
symbolem pierwiastka chemicznego. W
takim przypadku wymagania Dyrektywy
w sprawie określonego środka
chemicznego są spełnione.
Typ łączności
bezprzewodowejs
Pasmo
częstotliwości
Maksymalna moc
(dBm EIRP)
Bluetooth®2402-2480 MHz 4 dBm
SC-PMX90-92_EG-TQBM0357.book 2 ページ 2019年1月16日 水曜日 午後7時24分
3
3
TQBM0357 POLSKI
Dostarczone wyposażenie
Sprawdzić i znaleźć poszczególne elementy
dostarczonego wyposażenia.
Konserwacja
Aby wyczyścić urządzenie, wytrzyj je miękką, suchą
ściereczką.
Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować
alkoholu, rozcieńczalnika ani benzyny.
Przed użyciem chusteczki nasączonej środkiem
chemicznym należy zapoznać się z dołączoną do niej
instrukcją.
Rozmieszczenie głośników
Ustaw kolumny w taki sposób, aby głośniki
wysokotonowe były skierowane do środka. W przypadku
zdjęcia maskownic należy uważać, żeby nie dotykać
kopułek głośników, ponieważ może to spowodować ich
uszkodzenie.
Prosimy używać tylko zestawów głośnikowych
znajdujących się w wyposażeniu.
Najlepszą jakość dźwięku można uzyskać
poprzezstosowanie zestawów głośnikowych z
urządzeniem, do którego są przeznaczone. Użycie
innych zestawów głośnikowych grozi uszkodzeniem
urządzenia i pogorszeniem jakości dźwięku.
Uwaga:
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować
przynajmniej 10 mm odstępu między zestawami
głośnikowymi a urządzeniem głównym.
Zestawy głośnikowe należy ustawić na płaskim, stabilnym
podłożu.
Niniejsze zestawy głośnikowe nie mają ekranu
magnetycznego. Nie należy ich umieszczać w pobliżu
odbiorników telewizyjnych, komputerów ani innych
urządzeń wrażliwych na oddziaływanie pola
magnetycznego.
Długotrwałe odtwarzanie przy dużym poziomie głośności
może spowodować uszkodzenie systemu i skrócić jego
żywotność.
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, w następujących
przypadkach należy zmniejszyć głośność:
- Podczas odtwarzania zniekształconych dźwięków.
- Podczas regulacji brzmienia dźwięku.
Podłączenie
Nie należy podłączać przewodu zasilania przed
zakończeniem ustalania wszystkich innych
połączeń.
1Podłącz antenę.
Umieść antenę w miejscu najlepszego odbioru.
Jeżeli odbiór sygnałów radiowych jest słaby, użyj
zewnętrznej anteny (nie należy do wyposażenia).
1 x Przewód zasilania
1 x Pilot zdalnego sterowania
(N2QAYB001101)
1 x Bateria do pilota zdalnego sterowania
2 x Kable głośnikowe
1 x wewnętrzna antena FM
Symbole umieszczone na produkcie (w tym na
akcesoriach) manastępujące znaczenie:
AC
DC
Sprzęt klasy II (podwójnie izolowana
konstrukcja)
IWł.
ÍTryb gotowości
Wysokotonowy
UWAGA!
Zestawów głośnikowych należy używać
wyłącznie z zalecanym systemem. W przeciwnym
wypadku może dojść do uszkodzenia
wzmacniacza,zestawów głośnikowych i do
pożaru.
W przypadku uszkodzenia urządzenia lub nagłej
zmiany wjakości odtwarzania należy zwrócić się
po radę do wykwalifikowanego specjalisty.
W celu podłączenia zestawów głośnikowych
należy zastosować procedury opisane w
niniejszej instrukcji.
22
11
Do domowego gniazdka
zasilającego
Taśma klejąca
(nie należy do
wyposażenia)
SC-PMX90-92_EG-TQBM0357.book 3 ページ 2019年1月16日 水曜日 午後7時24分