Znaleziono w kategoriach:
Budzik PHILIPS TAPR702/12 Czarny

Instrukcja obsługi Budzik PHILIPS TAPR702/12 Czarny

Powrót
Podręcznik
użytkownika
Budzik Bluetooth
z bezprzewodową
ładowarką do telefonu
PR702
Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie pod adresem
www.philips.com/support
PL 1
Spis treści
1 Ważne informacje 2
Bezpieczeństwo 2
2
Budzik Bluetooth z bezprzewodową
ładowarką do telefonu 3
Wprowadzenie 3
Zawartość opakowania 3
Ogólne informacje na temat budzika
Bluetooth 4
3 Rozpoczynanie 5
Podłączanie do zasilania 5
Montaż baterii 5
Ustawianie zegara 5
Włączanie 6
Regulacja jasności wyświetlacza 6
4 Ustawianie zegara alarmu 7
Ustaw alarm 7
Aktywowanie/dezaktywowanie zegara
alarmu 7
Ustawianie drzemki alarmu 7
5 Ustawianie zegara uśpienia 8
6 Bluetooth 9
Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth 9
7 Ładowanie przez 10
Korzystanie z bezprzewodowego
ładowania Qi 10
8 Informacje o produkcie 11
9 Usuwanie usterek 12
10 Informacja 13
Ochrona środowiska 13
PL2
1 Ważne
informacje
Bezpieczeństwo
ostrzeżenie
• NiewolnozdejmowaćobudowybudzikaBluetooth.
• Niewolnosmarowaćżadnejczęścitegobudzika
Bluetooth.
• NiewolnoumieszczaćbudzikaBluetoothnainnym
sprzęcieelektrycznym.
• Radiozbudzikiemtrzymajzdalaodbezpośredniego
światła słonecznego, otwartego płomienia i źródeł
ciepła.
• Upewnijsię,żedostępdoprzewoduzasilania,wtyczki
lub adaptera jest prosty, celem odłączenia budzika
Bluetoothodzasilania.
• Przeczytajtęinstrukcję.
• Przestrzegajwszystkichostrzeżeń.
• Postępujzgodniezinstrukcjami.
• Nieblokujżadnychotworówwentylacyjnychi
montujzgodniezinstrukcjamiproducenta.
• Nieinstalujwpobliżuźródełciepła,takichjak
kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w
tymwzmacniacze),którewytwarzająciepło.
• Chrońkabelzasilającyprzednastąpieniemlub
ściśnięciem,zwłaszczawpobliżuwtyczki,gniazd
zasilających oraz miejscach, gdzie kabel jest
połączonyzbudzikiemBluetooth.
• Podczasburzylubwprzypadkudługiegookresu
nieużywania urządzenia, odłącz budzik Bluetooth
odzasilania.
• Serwisowanienależyzlecaćwykwalikowanemu
personelowi.Serwisjestwymaganyw
następującychprzypadkach:gdybudzik
Bluetooth został w jakikolwiek sposób
uszkodzony,tj.uszkodzeniaprzewodu
zasilającego lub wtyczki; rozlano ciecz lub do
budzika Bluetooth wpadły przedmioty; był on
wystawiony na działanie deszczu lub wilgoci; nie
działaprawidłowolubzostałupuszczony.
• EksploatacjabateriiUWAGA-Abyuniknąć
wycieku baterii, który może prowadzić do
poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia
lubbudzikaBluetooth:
• Prawidłowozamontujbaterię,+oraz-,jak
oznaczononabudzikuBluetooth.
• Wyjmijbaterię,jeślibudzikBluetoothnie
jestużywanyprzezdłuższyczas.
• Bateriiniewolnonarażaćnanadmierne
ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub
podobne.
• TenbudzikBluetoothniepowinienbyć
narażony na kontakt z kapiącą czy pryskającą
wodą.
• NieumieszczajnabudzikuBluetooth
żadnych źródeł stwarzających zagrożenie
(np.przedmiotówwypełnionychcieczami,
zapalonychświec).
• Wprzypadku,gdywtyczkabezpośredniego
zasilaczaspełniarolęwyłącznika,zapewnijłatwy
dostępdoelementuodłączającegourządzenie.
uwaga
• Etykietaznamionowaznajdujesięnaspodniejczęści
produktu.
PL 3
2
Budzik Bluetooth
z bezprzewodo
ładowarką do
telefonu
Gratulujemyzakupuiwitamywgronieklientów
rmyPhilips!Abywpełniskorzystaćzpomocy
technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój
produkt pod adresem www.philips.com/welcome..
Wprowadzenie
DziękitemubudzikowiBluetoothmożesz:
• odtwarzaćdźwiękzurządzeńkorzystającychz
komunikacji Bluetooth,
• wyświetlaćgodzinę,
• ustawiaćdwaalarmy,
• ładowaćurządzeniamobilnezapośrednictwem
bezprzewodowej ładowarki do telefonu lub
USB.
Zawartość opakowania
Sprawdźiokreślzawartośćopakowania:
• BudzikBluetooth
• Zasilaczsieciowy
• Materiałydrukowane
PL4
Ogólne informacje na temat
budzika Bluetooth
POWER (ZASILANIE)/
• Bluetoothwł./wył.
- GŁOŚNOŚĆ+
• Ustawianiegodzinyiminut
• Ustawianieformatu12-lub24-
godzinnego
• Zwiększanie/zmniejszaniegłośności
• Odtwarzanie/Zatrzymywanie

SNOOZE / BRIGHTNESS (DRZEMKA/
JASNOŚĆ)
• Ustawianiedrzemkialarmu
• Regulacjajasnościwyświetlacza
Panel wyświetlacza
• Wyświetlaaktualnystan
SET TIME/ zZ (USTAW CZAS/zZ)
• Ustawianieczasu
• Ustawianiezegaruśpienia
ALARM1/ ALARM2 (ALARMY 1 i 2)
• Ustawalarm
• Aktywulubdezaktywujzegaralarmu
Gniazdo ładowania USB
Gniazdo wtykowe zasilania
Obszar bezprzewodowego ładowania
i
k
j
h
c
de
l
g
f

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756