Znaleziono w kategoriach:
Lodówka SAMSUNG RB31FERNDEF No frost 185cm Beżowa

Instrukcja obsługi Lodówka SAMSUNG RB31FERNDEF No frost 185cm Beżowa

Powrót
Polski
Lodówka
instrukcja obsługi
wyobraź sobie nieograniczone możliwości
Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung.
Urządzenie wolnostojące
SEPOL
RB28F*
RB29F*
RB29H*
RB30F*
RB31F*
RB31H*
RB32F*
RB33F*
RB34F*
RB39F*
RB30J3*
RB33J3*
RB37J*
RB33N*
RL33N*
RB34N*
DA68-02833T (PL)-22.indd 1 2018. 2. 8. �� 8:27
02_ zalecenia bezpieczeństwa
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do eksploatacji
tego urządzenia, należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją
obsługi i zachować ją na wypadek
korzystania z niej w przyszłości.
Niniejsze urządzenie, należy
wykorzystywać wyłącznie do celów, dla
których zostało ono zaprojektowane
i które zostały opisane w niniejszej
instrukcji obsługi. To urządzenie nie jest
przeznaczone do użycia przez osoby
(również dzieci) ze zmniejszonymi
możliwościami fizycznymi,
sensorycznymi lub psychicznymi,
osoby bez doświadczenia lub wiedzy,
chyba, że znajdują się pod nadzorem
lub zostały poinstruowane odnośnie
obsługi urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Niniejsze urządzenie może być
używane przez dzieci od 8 roku
życia i osoby o obniżonej sprawności
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub
z brakami w doświadczeniu i wiedzy
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
lub po wcześniejszym przekazaniu
przez nią odpowiednich instrukcji w
zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia
oraz ewentualnych zagrożeń
związanych z obsługą urządzenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone dla
dzieci do zabawy. Dzieci nie powinny
czyścić ani obsługiwać urządzenia bez
odpowiedniego nadzoru.
Ostrzeżenia i ważne zalecenia
bezpieczeństwa przedstawione w
tej instrukcji obsługi nie obejmują
wszystkich sytuacji i warunków,
jakie mogą wystąpić podczas
korzystania z lodówki. Użytkownik
jest odpowiedzialny za kierowanie się
zdrowym rozsądkiem i stosowaniem
środków ostrożności w czasie instalacji,
konserwacji i obsługi produktu.
Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi
dotyczy różnych modeli lodówek,
niektóre dane dotyczące Twojego
urządzenia mogą się nieznacznie różnić
od opisanych w instrukcji. Jako czynnik
chłodniczy jest stosowany R-600a lub
R-134a. Aby dowiedzieć się, który
czynnik zastosowano w urządzeniu,
należy sprawdzić etykietę sprężarki,
znajdującą się na tylnej ściance
urządzenia lub tabliczkę znamionową
znajdującą się wewnątrz lodówki.
Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz
(czynnik chłodniczy R-600a), należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta lub gminy, aby uzyskać
informacje dotyczące sposobu
właściwego usunięcia urządzenia.
Aby uniknąć utworzenia się mieszanki
zapalnej gazu z powietrzem w
przypadku wycieku gazu z układu
chłodniczego, należy ustawić
zalecenia bezpieczeństwa
DA68-02833T (PL)-22.indd 2 2018. 2. 8. �� 8:27
zalecenia bezpieczeństwa _03
urządzenie w pomieszczeniu
wystarczająco dużym, aby jego
powierzchnia była dostosowana
do ilości stosowanego czynnika
chłodzącego.
Nigdy nie należy uruchamiać
urządzenia noszącego znaki
uszkodzenia. W przypadku
wątpliwości, należy skontaktować
się ze sprzedawcą. Pomieszczenie,
w którym będzie stała lodówka musi
mieć powierzchnię 1m³ dla każdych
8 g czynnika chłodniczego R-600a
zastosowanego w urządzeniu. Ilość
czynnika chłodzącego użytego w
lodówce jest podana na tabliczce
znamionowej znajdującej się w jej
wnętrzu.
Gaz wyciekający z układu chłodniczego
może wybuchnąć, zapalić się lub
spowodować uraz oczu. W przypadku
wycieku czynnika chłodniczego, unikać
nieosłoniętych płomieni i przenieść
wszystkie łatwopalne materiały z dla od
produktu i natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie.
- W przeciwnym przypadku może dojść
do pożaru lub wybuchu.
W lodówce nie należy przechowywać
substancji wybuchowych, takich
jak puszki z palnym propelentem w
aerozolu.
Ostrzeżenie: Ryzyko
pożaru / materiały
palne
Ważne symbole bezpieczeństwa i
środki ostrożności:
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczne i ryzykowne działania,
które mogą doprowadzić do
obrażeń lub śmierci.
UWAGA
Niebezpieczne i ryzykowne działania,
które mogą doprowadzić do
niezbyt poważnych obrażeń i
uszkodzenia mienia.
NIE próbuj.
NIE demontuj.
NIE dotykaj.
Postępuj zgodnie z
zaleceniami.
Wyjmij wtyczkę z gniazda.
Aby zapobiec porażeniu
prądem, należy upewnić się, że
urządzenie zostało uziemione.
W celu uzyskania pomocy, należy
zadzwonić do Centrum obsługi.
Uwaga.
Te symbole ostrzegawcze mają
na celu ochronę użytkownika i
osób postronnych przed ryzykiem
urazu. Należy ich kategorycznie
przestrzegać. Po zapoznaniu
się z tymi informacjami, należy
je zachować w bezpiecznym
miejscu na wypadek konieczności
skorzystania z nich w przyszłości.
DA68-02833T (PL)-22.indd 3 2018. 2. 8. �� 8:27
04_ zalecenia bezpieczeństwa
SZCZEGÓLNIE WAŻNE
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
DOTYCZĄCE TRANSPORTU
I LOKALIZACJI
Podczas transportu lub
w trakcie instalowania
urządzenia należy zachować
szczególną ostrożność,
aby nie uszkodzić
żadnego elementu obiegu
chłodzącego.
- Czynnik chłodniczy wyciekający
z układu chłodniczego może
wybuchnąć, zapalić się lub
doprowadzić do urazu oczu.
Jeśli zostanie wykryty wyciek
gazu, należy unikać kontaktu z
ogniem i przedmiotami mogących
spowodować wybuch. Należy
przez kilka minut wietrzyć
pomieszczenie, w którym znajduje
się urządzenie.
- To urządzenie zawiera śladowe
ilości czynnika chłodzącego
izobutan (R-600a) - gazu
naturalnego o dużym stopniu
biodegradacji. Izobutan jest
łatwopalny. Podczas transportu
lub w trakcie instalowania
urządzenia należy zachować
szczególną ostrożność, aby nie
uszkodzić żadnego elementu
obiegu chłodzącego.
OSTRZEŻENIE
WAŻNE OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE INSTALACJI
Uszkodzona izolacja
części elektrycznych może
spowodować pożar lub
porażenie prądem.
Nie należy ustawiać zamrażarki w
bezpośrednim zasięgu promieni
słonecznych lub w pobliżu
kuchenek, grzejników lub innych
urządzeń emitujących ciepło.
Nie należy podłączać kilku
urządzeń do gniazda z
zastosowanym rozgałęziaczem.
Lodówka powinna być
podłączona jako jedyna do
gniazda elektrycznego o napięciu
znamionowym odpowiadającym
wartości wskazanej na tabliczce
znamionowej.
- Zapewnia to najlepsze
warunki pracy urządzenia oraz
zapobiega przeciążeniu obwodu
elektrycznego, które mogłoby
spowodować przegrzanie
przewodów i pożar.
Jeśli gniazdo zasilające jest
luźno zamocowane, nie należy
podłączać do niego wtyczki
zasilającej.
- Istnieje ryzyko porażenia
elektrycznego lub pożaru.
Nie należy używać popękanego
lub przetartego wzdłuż lub na
końcówkach przewodu.
Nie należy ciągnąć za przewód
OSTRZEŻENIE
DA68-02833T (PL)-22.indd 4 2018. 2. 8. �� 8:27
zalecenia bezpieczeństwa _05
zasilania i nie należy nadmiernie
go wyginać.
Nie należy skręcać i wiązać
przewodu zasilania.
Nie należy wieszać przewodu
zasilania na metalowych
przedmiotach, kłaść na nim
ciężkich przedmiotów, umieszczać
przewodu zasilania między
przedmiotami i nie należy wciskać
przewodu zasilania za urządzenie.
- Przesuwając lodówkę, należy
uważać, aby nie przemieszczać jej
po przewodzie zasilającym i aby
go nie uszkodzić.
- Może to doprowadzić do
porażenia prądem lub pożaru.
Nie należy używać w pobliżu
lodówki środków w aerozolu.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może
doprowadzić do wybuchu i pożaru.
- Nie należy nadmiernie zaginać
przewodu zasilającego lub ustawiać
na nim ciężkich przedmiotów.
Przed rozpoczęciem
eksploatacji, lodówka musi
być odpowiednio ustawiona
i zainstalowana, zgodnie z
dostarczoną instrukcją.
Nie należy ustawiać lodówki
w wilgotnym miejscu lub w
miejscach, w których istnieje
ryzyko kontaktu z wodą.
- Uszkodzona izolacja części
elektrycznych może spowodować
pożar lub porażenie prądem.
Podłączyć wtyczkę w
prawidłowej pozycji z przewodem
opuszczonym w dół.
- Podłączenie wtyczki do góry
nogami może doprowadzić do
przecięcia przewodu i spowodować
porażenie prądem lub pożar.
Należy sprawdzić, czy wtyczka nie
jest zbyt dociśnięta, zmiażdżona
lub uszkodzona przez tył lodówki.
Przesuwając lodówkę, należy
uważać, aby nie przemieszczać jej
po przewodzie zasilającym i aby
go nie uszkodzić.
- Stwarza to ryzyko pożaru.
Materiały opakowania należy
przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
- Założenie opakowania na głowę
przez dziecko może doprowadzić
do jego uduszenia.
To urządzenie należy ustawić w
taki sposób, aby zapewnić łatwy
dostęp do wtyczki zasilania.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może
doprowadzić do porażenia prądem
lub pożaru z powodu nieszczelności
połączeń elektrycznych.
Nie należy instalować urządzenia
w pobliżu grzejników i palnych
materiałów.
Nie należy instalować urządzenia
w pomieszczeniach, w których
występuje wilgoć, oleje lub pyły,
w pomieszczeniach narażonych
DA68-02833T (PL)-22.indd 5 2018. 2. 8. �� 8:27