Znaleziono w kategoriach:
Telewizor SAMSUNG UE43AU8002K 43" LED 4K Tizen TV DVB-T2/HEVC/H.265

Instrukcja obsługi Telewizor SAMSUNG UE43AU8002K 43" LED 4K Tizen TV DVB-T2/HEVC/H.265

Powrót
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com
Model Serial No.
USER MANUAL
Przed przystąpieniem do czytania
tej instrukcji obsługi
Wzestawie z tym telewizorem dostarczana jest niniejsza
instrukcja obsługi oraz wbudowana w nim instrukcja
elektroniczna e-Manual ( > Ustawienia > e-Manual).
Ostrzeżenie! Ważne zasady
bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do korzystania z telewizora należy
przeczytać instrukcje bezpieczeństwa. Objaśnienia symboli, które
mogą się znajdować na posiadanym produkcie Samsung można
znaleźć w tabeli poniżej.
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.
PRZESTROGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWPOKRYWY (LUB
TYLNEJ PŁYTY). W ŚRODKU URZĄDZENIA NIE MA
ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK.
WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECIĆ
WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.
Ten symbol oznacza wysokie napięcie w
środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek
wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono
dokumentację zawierającą ważne informacje na
temat jego obsługi i konserwacji.
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że
nie jest konieczne połączenie obudowy
urządzenia z przewodem ochronnym
(uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie
występuje na produkcie podłączanym
do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć
niezawodne połączenie z przewodem
ochronnym (uziemiającym).
Napięcie prądu przemiennego: Napięcie
znamionowe oznaczone tym symbolem jest
napięciem prądu przemiennego.
Napięcie prądu stałego: Napięcie
znamionowe oznaczone tym symbolem jest
napięciem prądu stałego.
Przestroga. Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie
zapoznania się z odpowiednim dokumentem
w celu uzyskania przez użytkownika dalszych
informacji związanych z bezpieczeństwem.
Zasilanie
Nie wolno powodować przeciążenia gniazdek elektrycznych,
przedłużaczy i zasilaczy, wykraczając poza zakres
nominalnego napięcia i pojemności. Może to spowodować
pożar lub porażenie prądem.
Informacje dotyczące napięcia i prądu można znaleźć w sekcji
specyfikacji zasilania w instrukcji oraz na etykiecie zasilania
na produkcie.
Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby
nie były narażone na przydeptanie bądź przyciśnięcie przez
przedmioty umieszczone na nich lub obok nich. Szczególną
uwagę należy zwrócić na odcinki przewodu w pobliżu wtyczki
i gniazdka elektrycznego oraz w miejscu ich podłączenia do
urządzenia.
Nie wolno wkładać żadnych metalowych przedmiotów do
otworów w urządzeniu. Może to spowodować porażenie
prądem.
W celu uniknięcia porażenia prądem nie należy dotykać
elementów wewnątrz urządzenia. Obudowę urządzenia może
otworzyć jedynie wykwalifikowany serwisant.
Przy podłączaniu przewodu zasilającego należy sprawdzić,
czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. Przy odłączania
przewodu zasilającego od gniazdka należy zawsze ciągnąć za
wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód. Nie wolno dotykać
przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo — w szczególności jeśli
z jego wnętrza dochodzą nietypowe dźwięki lub zapachy
należy natychmiast odłączyć je od sieci i skontaktować się z
autoryzowanym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy
Samsung.
W celu ochrony urządzenia na wypadek burzy oraz w
przypadku, gdy nie jest używane przez dłuższy czas
(zwłaszcza jeśli w domu zostają małe dzieci, osoby starsze
lub niepełnosprawne), należy odłączyć je od gniazdka
elektrycznego. Należy także odłączyć antenę lub przewód
telewizji kablowej.
Zbierający się kurz może spowodować wydzielanie ciepła i
iskier przez przewód zasilający oraz uszkodzenie izolacji, a
w konsekwencji porażenie prądem, upływ prądu lub pożar.
Należy używać wyłącznie właściwie uziemionej wtyczki i
gniazdka elektrycznego.
Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem
elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia. (Tylko sprzęt
klasy I).
Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy odłączyć telewizor
od gniazdka elektrycznego. Gniazdo sieci elektrycznej i
wtyczka muszą być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby
można było szybko odłączyć to urządzenie od sieci
elektrycznej.
Polski
Polski - 2