Znaleziono w kategoriach:
Czajnik SENCOR SWK 1017TQ Turkusowy

Instrukcja obsługi Czajnik SENCOR SWK 1017TQ Turkusowy

Powrót
Czajnik elektryczny
Instrukcja obsługi
PL
PL-1
SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL
SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT
SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS
2016 07/2016
Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet
jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest
to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w
przyszłości.
Minimalnie w czasie trwania gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe,
materiał opakowania, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub
kartę gwarancji. W razie transportu zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego
pudełka od producenta.
PL-2
PL
Czajnik elektryczny
SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS
2016 07/2016
SPIS TREŚCI
ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA .................................................................................................... 3
OPIS CZAJNIKA ............................................................................................................................................... 6
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ........................................................................................................................ 7
OBSŁUGA CZAJNIKA ...................................................................................................................................... 7
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ..................................................................................................................... 8
DANE TECHNICZNE ......................................................................................................................................... 9
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM.................... 9
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH ........................................... 9
Czajnik elektryczny
SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS
PL
PL-3
2016 07/2016
ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat
oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych
i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile
jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone
o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie
sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Czyszczenia
i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia
i o ile nie pod nadzorem. Urządzenie i jego kabel sieciowy
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.
Przed podłączeniem czajnika do gniazdka sieciowego upewnij
się, że napięcie nominalne podane na etykiecie czajnika jest
zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
Czajnik podłączaj wyłącznie do poprawnie uziemionego
gniazdka.
Ostrzeżenie:
Niniejszy czajnik nie jest przeznaczony do sterowania za
pośrednictwem programatora, zewnętrznego wyłącznika
czasowego lub zdalnego sterowania.
Czajnik jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych
oraz podobnego rodzaju pomieszczeniach, takich jak:
aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu w sklepach,
biurach i innych miejscach pracy;
pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia
mieszkalne;
przedsiębiorstwa zapewniające nocleg ze śniadaniem.
fermy rolnicze.
Tego czajnika elektrycznego nie wolno użytkować na dworze.
Czajnika nie umieszczaj na parapetach okien lub niestabilnych
powierzchniach. Czajnik zawsze umieszczaj na równej i suchej
powierzchni.
PL-4
PL
Czajnik elektryczny
SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS
2016 07/2016
Nigdy nie używaj czajnika bezpośrednio w pobliżu wanny,
prysznica lub basenu.
Czajnik eksploatuj wyłącznie z podstawką dostarczoną
z czajnikiem. Podstawki dostarczonej z niniejszym czajnikiem
nie stosuj z innymi typami czajników elektrycznych.
Czajnika elektrycznego używaj wyłącznie do gotowania wody.
Jeżeli czajnik jest przepełniony, może dojść do wytryśnięcia
wrzątku.
Nie ruszaj pokrywą czajnika i nie otwieraj jej, dopóki woda się
gotuje.
Podczas gotowania dochodzi do zagrzewania powierzchni
czajnika. Nie dotykaj zagrzanej powierzchni. Może dojść do
poparzenia naskórka. Do podnoszenia i przenoszenia czajnika
używaj uchwytu.
Podczas manipulowania czajnikiem napełnionym gorącą wodą
zachowaj szczególną ostrożność.
Czajnik elektryczny jest chroniony przed przypadkowym
uruchomieniem bez nalanej wody.
Kiedy czajnik jest włączony, nie pozostawiaj go bez nadzoru.
Odłącz czajnik od gniazdka sieciowego, jeśli nie będziesz go
używać, przed jego przeniesieniem lub czyszczeniem.
Czajnika nie stawiaj na kuchence elektrycznej lub gazowej lub
w jej pobliżu, umieszczaj go w bliskości otwartego ognia oraz
innych urządzeń i aparatów, które są źródłem ciepła.
Zadbaj o to, aby przewód zasilający nie dostał się do kontaktu
z wodą albo wilgocią.
Na przewodzie zasilającym nie kładź żadnych ciężkich
przedmiotów. Dbaj o to, by przewód sieciowy nie zwisał przez
krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni.
Nie odłączaj czajnika od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie
za kabel sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu
sieciowego lub gniazdka. Przewód z gniazdka odłączaj ciągnąc
za wtyczkę przewodu zasilającego.
Czajnik elektryczny
SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS
PL
PL-5
2016 07/2016
Nie wolno korzystać z czajnika, który upadł na podłogę, kiedy
widoczne są oznaki uszkodzenia lub jest nieszczelny.
Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, jego wymianę należy
powierzyć specjalistycznemu serwisowi. Nie wolno używać
czajnika z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj
czajnika sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie
naprawy tego czajnika należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty
ustawowego prawa wynikającego z gwarancji jakości.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756