Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Radioodtwarzacz SONY ZSRS60BT Czarny

Powrót
ZS-RS60BT_CET [PL] 4-559-900-33(1)
4-559-900-33(1)
Personal Audio System
Instrukcja obsługi
©2014 Sony Corporation Printed in China
ZS-RS60BT
* Przyciski i VOL + mają wyczuwalny punkt.
Pozbywanie się zużytych baterii i zużytego
sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na produkcie,
baterii lub na jej opakowaniu oznacza,
że ten ani produkt ani bateria nie mogą
być ona traktowane jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i
zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć
do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt lub bateria.
Osobisty odtwarzacz audio może odtwarzać
muzykę z płyt CD lub urządzeń USB, zapisywać
muzykę na urządzeniach USB, odbierać stacje
radiowe i odtwarzać muzykę przesyłaną z
urządzeń BLUETOOTH.
Podstawowa obsługa
Przed rozpoczęciem użytkowania
sprzętu
Włączanie i wyłączanie sprzętu
Naciśnij OPERATE . Możesz również włączyć
sprzęt, korzystając z funkcji bezpośredniego
włączania (poniżej).
W niniejszej instrukcji przy opisie poszczególnych
funkcji wykorzystywana jest głównie funkcja
bezpośredniego włączania.
Korzystanie z funkcji bezpośredniego
włączania
Naciśnij CD , USB , BLUETOOTH , FM/AM ,
AUDIO IN lub FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) ,
kiedy urządzenie jest wyłączone. Urządzenie włączy
się, uruchamiając od razu wybraną funkcję.
Regulacja głośności
Naciśnij VOL + lub .
Korzystanie ze słuchawek
Podłącz słuchawki do gniazda (słuchawkowego)
.
Zwiększanie niskich tonów
Naciśnij MEGA BASS .
Na wyświetlaczu pojawi się napis „MEGA BASS”.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania dźwięku,
naciśnij ten przycisk jeszcze raz.
Odtwarzanie płyty z muzyką
1 Naciśnij CD , aby włączyć funkcję CD.
2 Naciśnij przycisk PUSH OPEN/CLOSE ,
umieść płytę na tacy CD i zamknij pokrywę
tacy.
Etykieta do
góry
Płyta zostanie wczytana, a na wyświetlaczu
pojawi się informacja o płycie.
Audio CD
Łączna liczba utworów
Łączny czas odtwarzania
Płyta MP3/WMA
Łączna liczba folderów*
* Jeżeli pliki MP3/WMA znajdują się tylko w katalogu
głównym płyty („ROOT”), na wyświetlaczu jest
widoczny napis „1FLDR”.
3 Naciśnij , aby rozpocząć odtwarzanie.
Numer utworu lub numer
pliku MP3/WMA
Czas odtwarzania
Podczas odtwarzania płyty MP3/WMA najpierw
wyświetlana jest nazwa folderu*1 i tytuł utworu, a
potem czas odtwarzania*2.
*1 Jeżeli pliki MP3/WMA znajdują się tylko w katalogu
głównym płyty, na wyświetlaczu jest widoczny napis
„ROOT”.
*2 Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się „--:--”.
Inne operacje
Aby Czynność
Zrobić pauzę
wodtwarzaniu
Naciśnij . Aby powrócić do
odtwarzania, naciśnij ten
przycisk jeszcze raz.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij . Jeżeli naciśniesz
po uprzednim
zatrzymaniu odtwarzania,
odtwarzanie rozpocznie się od
miejsca, w którym zostało
zatrzymane (wznawianie
odtwarzania).
Wybrać folder na
płycie MP3/WMA
Naciśnij + lub .
Wybrać utwór/
plik
Naciśnij lub .
Możesz pomijać poszczególne
utwory/pliki.
Znaleźć dany
punkt utworu/
pliku
Podczas odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk lub
, a następnie zwolnij go
w wybranym miejscu. Jeżeli
wyszukujesz miejsce podczas
pauzy, naciśnij przycisk ,
aby rozpocząć odtwarzanie po
jego znalezieniu.
Wskazówka
Aby anulować wznowienie odtwarzania, naciśnij przycisk
, kiedy płyta CD jest zatrzymana.
Uwaga
Wznowienie odtwarzania będzie anulowane w
następujących sytuacjach:
Po otwarciu pokrywy tacy CD.
Po wyłączeniu zasilania.
Przykład struktury folderów i kolejności
odtwarzania
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca. Kolejność odtwarzania może jednak
żnić się od kolejności utworów na dysku; zależy to
od użytej metody nagrywania.
Folder
Plik MP3/WMA
Uwagi dotyczące urządzenia USB
Rozpoczęcie odtwarzania może potrwać dość długo, gdy:
struktura folderów jest złożona.
urządzenie USB jest niemal zapełnione.
Na nośniku USB z plikami MP3/WMA/AAC nie należy
zapisywać plików w formatach innych niż MP3/WMA/AAC
ani zbędnych folderów.
Podczas odtwarzania są pomijane pliki audio inne niż
MP3, WMA i AAC, nawet jeżeli znajdują się w folderze.
Formaty plików dźwiękowych obsługiwanych przez sprzęt
są następujące:
MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”, „.3gp” i „.mp4”
Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma prawidłowe
rozszerzenie, ale sam plik został utworzony w innym
formacie dźwiękowym, sprzęt może odtwarzać szumy lub
może nie działać prawidłowo.
Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
Pliki WMA z kodowaniem WMA DRM, WMA Lossless oraz
WMA PRO nie mogą być odtwarzane.
Plików AAC zakodowanych w celu zabezpieczenia przed
kopiowaniem nie da się odtworzyć.
Urządzenie obsługuje profil AAC-LC (AAC Low Complexity).
Urządzenie nie może odtwarzać plików dźwiękowych z
urządzenia USB w następujących przypadkach:
Gdy w jednym folderze znajduje się ponad 999 plików
dźwiękowych.
Gdy liczba plików dźwiękowych w jednym urządzeniu
USB przekracza 5 000.
Gdy liczba folderów w jednym urządzeniu USB
przekracza 256 (razem z folderem głównym „ROOT”).
Gdy liczba poziomów zagnieżdżenia katalogów
(głębokość folderów) przekracza 8 (razem z folderem
głównym „ROOT”).
Te liczby mogą być inne, zależnie od struktury plików
ifolderów.
Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi programami
kodującymi/zapisującymi. Jeśli pliki dźwiękowe na
urządzeniu USB zostały pierwotnie zakodowane przy
użyciu niekompatybilnego oprogramowania, mogą one
powodować szumy lub przerywanie dźwięku lub też
mogą wogóle nie być odtwarzane.
Nazwy folderów mogą być wyświetlane przy użyciu
maksymalnie 32 znaków łącznie z cudzysłowami.
Nazwy plików mogą być wyświetlane przy użyciu
maksymalnie 32 znaków łącznie z cudzysłowami i z
rozszerzeniem nazwy pliku.
Znaki i symbole, których urządzenie nie może wyświetlić,
będą pokazywane jako „_”.
Urządzenie obsługuje wersje 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 formatu
znaczników ID3 w plikach MP3, format znaczników WMA
zdefiniowany w specyfikacji ASF (Advanced Systems
Format) dla plików WMA oraz format znaczników AAC w
plikach AAC.
Jeżeli w pliku są zapisane znaczniki ID3, WMA lub AAC, na
wyświetlaczu będą wyświetlane informacje o tytule
utworu, wykonawcy oraz tytule albumu. Jeśli plik nie
posiada znacznika z danymi, sprzęt wyświetla następujące
informacje:
Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
Napis „NO ARTIST” zamiast danych wykonawcy.
Napis „NO ALBUM” zamiast tytułu albumu.
Informacje ze znaczników ID3, WMA i AAC mogą być
wyświetlane przy użyciu maksymalnie 64 znaków.
Zapisywanie muzyki z płyty na
urządzeniu USB
Możliwe jest zapisanie całej płyty (funkcja CD SYNC)
lub tylko aktualnie odtwarzanego utworu albo pliku
(funkcja REC1) na urządzeniu USB (cyfrowy
odtwarzacz muzyczny, przenośna pamięć USB itp.).
Podczas zapisu z płyty CD utwory są zapisywane
jako pliki MP3 z częstotliwością próbkowania
44,1kHz i prędkością bitową 128 kbps (CBR). Podczas
zapisu z płyty MP3/WMA, pliki MP3/WMA są
zapisywane z zachowaniem prędkości bitowej
plików oryginalnych.
1 Podłącz urządzenie USB do gniazda (USB)
.
2 Naciśnij CD , aby włączyć funkcję CD.
3 Połóż na tacy płytę, którą chcesz zapisać.
Funkcja CD SYNC
Zapisywanie całej płyty
Przejdź do kroku 4.
Zapisywanie plików MP3/WMA z
wybranego folderu
Ustaw tryb odtwarzania folderów ( ) lub tryb
odtwarzania folderów z powtarzaniem ( , ), a
następnie naciskając przyciski + lub – ,
wybierz żądany folder.
Zapisywanie tylko ulubionych utworów/
plików
Wykonaj czynności opisane w punktach od 1 do 5
w procedurze „Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)” na odwrocie.
Funkcja REC1
Zapisywanie jednego utworu/pliku
Wybierz utwór/plik, który chcesz zapisać i
uruchom jego odtwarzanie.
4 Naciśnij REC .
Na wyświetlaczu miga napis „REC”; urządzenie
zacznie obliczać ilość wolnego miejsca na
urządzeniu USB.
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„LOW ***M”, ilość wolnego miejsca na urządzeniu
USB jest niewystarczająca. Aby anulować
zapisywanie, naciśnij przycisk . Aby mimo to
kontynuować zapis, przejdź do punktu 5.
5 Naciśnij przycisk ENTER .
Rozpocznie się zapis.
Po zakończeniu zapisywania odtwarzanie
zatrzyma się automatycznie (CD SYNC) lub
rozpocznie się odtwarzanie następnego utworu/
pliku (REC1).
Zatrzymywanie zapisywania
Naciśnij .
Jeżeli źródłem dźwięku jest ścieżka płyty CD-DA, plik
audio jest generowany do chwili, kiedy transmisja
zostanie zatrzymana. Jeżeli źródłem dźwięku jest
plik MP3 lub WMA, wówczas plik, który jest aktualnie
przesyłany, nie zostanie wygenerowany.
Zasady tworzenia folderów i plików
Podczas pierwszego zapisu w urządzeniu USB w
folderze głównym „ROOT” jest tworzony folder
„MUSIC” z podfolderem „SONY”.
Foldery i pliki są tworzone w podfolderze „CD”
folderu „SONY” zgodnie z następującymi regułami:
Funkcja CD SYNC
Źródło danych Nazwa foldera Nazwa pliku
MP3/WMA Jak w źródle danych*1, 2
CD-DA „ALBUM001”*3TRACK001”*4
Funkcja REC1
Źródło danych Nazwa foldera Nazwa pliku
MP3/WMA „REC1”*5
Jak w źródle
danych*2
CD-DA TRACK001”*4
*1 W trybie odtwarzania programu folder ma nazwę
„FLDRxxx”, a nazwa pliku zależy od źródła danych.
*2 Można wyświetlić maksymalnie 32 znaki (łącznie z
rozszerzeniem nazwy pliku).
*3 Nazwy folderów są przypisywane kolejno aż do
maksymalnej liczby 256 (włączając w to folder główny
„ROOT” i folder „MUSIC”).
*4 Nazwy plików są przypisywane kolejno.
*5 Nowy plik jest przesyłany do folderu „REC1” za każdym
razem, gdy jest wykonywany zapis pojedynczego utworu.
Kasowanie plików audio lub folderów z
urządzenia USB
1 Naciśnij kilka razy przycisk lub ,
aby wybrać plik dźwiękowy lub naciśnij kilka
razy przycisk + lub − , aby wybrać folder.
2 Naciśnij przycisk ERASE .
Na wyświetlaczu pojawi się „ERASE?”.
3 Naciśnij przycisk ENTER .
Na wyświetlaczu pojawi się „TRACK ERASE?” lub
„FOLDER ERASE?”.
4 Naciśnij przycisk ENTER .
Wybrany plik audio lub folder zostaje usunięty, a
na wyświetlaczu pojawia się „COMPLETE”.
Uwagi dotyczące płyt MP3/WMA
Po włożeniu płyty urządzenie odczytuje zapisane na niej
pliki. W tym czasie na wyświetlaczu miga napis
„READING”. Jeśli na płycie znajduje się wiele folderów lub
plików innych niż MP3/WMA, rozpoczęcie odtwarzania lub
odtwarzanie następnego pliku MP3/WMA może trwać
dość długo.
Zalecamy pominięcie plików innych niż MP3/WMA oraz
niepotrzebnych folderów podczas tworzenia płyt MP3/
WMA.
Podczas odtwarzania są pomijane pliki audio inne niż MP3
i WMA, nawet jeżeli znajdują się w folderze.
Formaty plików dźwiękowych obsługiwanych przez sprzęt
są następujące:
MP3: Rozszerzenie pliku „.mp3”
WMA: Rozszerzenie pliku „.wma”
Należy zwrócić uwagę, że jeśli nazwa pliku ma prawidłowe
rozszerzenie, ale sam plik został utworzony w innym
formacie dźwiękowym, sprzęt może odtwarzać szumy lub
może nie działać prawidłowo.
Format MP3 PRO nie jest obsługiwany.
Pliki WMA z kodowaniem WMA DRM, WMA Lossless oraz
WMA PRO nie mogą być odtwarzane.
Sprzęt nie może odtwarzać plików dźwiękowych
znajdujących się na płycie w następujących przypadkach:
Gdy łączna liczba plików dźwiękowych w jednym
folderze przekracza 999.
Gdy łączna liczba folderów na jednej płycie przekracza
256 (razem z folderem głównym „ROOT”).
Gdy poziom katalogów (głębokość zagnieżdżenia
folderów) przekracza 8 (wliczając w to folder główny
(„ROOT”)).
Nazwy folderów mogą być wyświetlane przy użyciu
maksymalnie 32 znaków łącznie z cudzysłowami.
Nazwy plików mogą być wyświetlane przy użyciu
maksymalnie 32 znaków łącznie z cudzysłowami i z
rozszerzeniem nazwy pliku.
Znaki i symbole, których sprzęt nie może wyświetlić, będą
pokazywane jako „_”.
Urządzenie obsługuje wersje 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 formatu
znaczników ID3 w plikach MP3 oraz format znaczników
WMA zdefiniowany w specyfikacji ASF (Advanced Systems
Format) dla plików WMA. Jeżeli w pliku są zapisane
znaczniki ID3 lub WMA, na wyświetlaczu będą
wyświetlane informacje o tytule utworu, wykonawcy oraz
tytule albumu. Jeśli plik nie posiada znacznika z danymi,
sprzęt wyświetla następujące informacje:
Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
Napis „NO ARTIST” zamiast danych wykonawcy.
Napis „NO ALBUM” zamiast tytułu albumu.
Informacje ze znaczników ID3 i WMA mogą być
wyświetlane przy użyciu maksymalnie 64 znaków.
Słuchanie muzyki znajdującej się
na urządzeniu USB
Możesz słuchać plików muzycznych znajdujących
się na urządzeniu USB (odtwarzaczu cyfrowym lub
przenośnej pamięci USB).
Na opisywanym urządzeniu można odtwarzać pliki
w formatach MP3, WMA i AAC*.
* Na urządzeniu nie można odtworzyć z zabezpieczeniem
przed kopiowaniem (DRM, Digital Rights Management).
1 Podłącz urządzenie USB do gniazda (USB)
.
2 Naciśnij przycisk USB , aby włączyć funkcję
USB.
Przez wyświetlacz jeden raz przewinie się nazwa
etykiety wolumenu, a następnie zostanie
wyświetlona całkowita liczba folderów.
Łączna liczba folderów
3 Naciśnij , aby rozpocząć odtwarzanie.
Pojawia się nazwa folderu i tytuł utworu, a potem
numer pliku i czas odtwarzania.
Numer pliku
Czas odtwarzania*
* Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na
wyświetlaczu pojawia się „--:--”.
Inne operacje
Aby Czynność
Zrobić pauzę
wodtwarzaniu
Naciśnij . Aby powrócić do
odtwarzania, naciśnij ten
przycisk jeszcze raz*.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij . Jeżeli naciśniesz
po uprzednim
zatrzymaniu odtwarzania,
odtwarzanie rozpocznie się od
miejsca, w którym zostało
zatrzymane (wznawianie
odtwarzania).
Wybrać folder Naciśnij + lub .
Wybrać plik Naciśnij lub .
Możesz pomijać poszczególne
pliki.
Aby pominąć kilka utworów,
naciśnij i przytrzymaj przycisk
lub , a następnie
zwolnij go przy poszukiwanym
pliku.
Znaleźć punkt
wpliku
Podczas odtwarzania naciśnij i
przytrzymaj przycisk lub
, a następnie zwolnij go
w wybranym miejscu. Jeżeli
wyszukujesz miejsce podczas
pauzy, naciśnij przycisk ,
aby rozpocząć odtwarzanie po
jego znalezieniu.
* Jeżeli jest odtwarzany plik w formacie VBR MP3/WMA/
AAC, urządzenie może wznowić odtwarzanie w innym
miejscu.
Uwaga
Przed wyjęciem nośnika USB zawsze trzeba nacisnąć
przycisk i poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się
napis „NO DEV”, a następnie trzeba wyłączyć urządzenie lub
włączyć w nim inną funkcję. Odłączenie nośnika USB bez
wykonania tej czynności może spowodować uszkodzenie
danych na nośniku USB lub uszkodzenie samego nośnika.
Przykład struktury folderów i kolejności
odtwarzania
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca. Kolejność odtwarzania może jednak
żnić się od kolejności utworów na urządzeniu USB;
zależy to od użytej metody nagrywania.
Folder
Plik MP3/WMA/AAC
Urządzenie USB
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, chroń ten aparat przed deszczem i
wilgocią.
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, nie należy
zakrywać otworu wentylacyjnego urządzenia
gazetami, serwetkami, zasłonami, itp. Nie narażaj
urządzenia na kontakt ze źródłem otwartego ognia
(np. zapalone świece).
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie lub
ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń
wypełnionych płynem, takich jak wazony.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do
łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od
gniazda zasilania.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania prądem zmiennym (do sieci elektrycznej),
dopóki jest fizycznie podłączone do gniazda
ściennego, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w
słuchawkach może być przyczyną pogorszenia
słuchu.
Nie wolno wystawiać baterii (pakietu baterii ani
urządzenia z zainstalowanymi bateriami) na dłuższe
działanie silnych źródeł ciepła, na przykład światła
słonecznego, ognia itp.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
obudowy.
Dotyczy klientów wEuropie
Uwaga przeznaczona dla klientów: poniższe
informacje dotyczą tylko sprzętu znajdującego
się w sprzedaży w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited,
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13
0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące
zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii
Europejskiej należy kierować do Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. W kwestiach
dotyczących usług serwisowych lub gwarancji
należy korzystać z adresów kontaktowych podanych
w oddzielnych dokumentach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji.
Źródła zasilania
Podłącz przewód zasilania sieciowego lub włóż sześć baterii R14 (rozmiar C; nie znajdują się w zestawie) do
komory na baterie .
Do gniazda sieciowego
Do gniazda AC IN
Przewód zasilania sieciowego
(w zestawie)
Tył
Uwagi
Jeżeli rozpoczynasz zapis w trybie odtwarzania losowego
lub w trybie powtarzania, wybrany tryb zmieni się
automatycznie na tryb odtwarzania normalnego.
Nie odłączaj urządzenia USB podczas zapisywania lub
usuwania danych. Może to spowodować uszkodzenie
danych na urządzeniu USB lub samego urządzenia.
Podczas zapisywania nie jest odtwarzany dźwięk, a na
wyświetlaczu widać napis „HI-SPEED”.
Informacje CD-TEXT nie są przenoszone do tworzonych
plików MP3.
Zapis zatrzymuje się automatycznie, gdy:
na urządzeniu USB zabraknie miejsca podczas zapisu.
liczba plików audio i folderów na urządzeniu USB
przekroczy limit plików obsługiwanych przez dane
urządzenie.
Nie są usuwane pliki w formatach innych niż MP3/WMA/
AAC ani podfoldery w usuwanym folderze.
Na urządzeniu USB nie można zapisywać dźwięku ze stacji
radiowych ani z wyposażenia opcjonalnego.
Uwaga dotycząca treści objętych ochroną praw
autorskich
Korzystanie ze skopiowanej muzyki jest ograniczone
wyłącznie do użytku prywatnego. Wykorzystanie muzyki do
innych celów wymaga zgody posiadaczy praw autorskich.
Słuchanie muzyki bezprzewodowo
przez urządzenie BLUETOOTH
Korzystając z połączenia BLUETOOTH można słuchać
muzyki z bezprzewodowo podłączonego urządzenia
BLUETOOTH, takiego jak telefony komórkowe,
smartfony, odtwarzacze itp.
Parowanie urządzenia z
urządzeniem BLUETOOTH
Aby urządzenia BLUETOOTH mogły ze sobą
współpracować, trzeba je najpierw „sparować”. Raz
sparowanych urządzeń BLUETOOTH nie trzeba
parować ponownie, jeżeli informacje te nie zostaną
usunięte.
Wybierz poniżej metodę parowania zależną od
posiadanego urządzenia.
Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH
nieobsługującym NFC:
patrz Schemat A
Parowanie ze smartfonem obsługującym NFC:
patrz Schemat B
Schemat A
Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH
nieobsługującym NFC
Podczas tej operacji urządzenie BLUETOOTH oraz
opisywane urządzenie muszą znajdować się
odległości nieprzekraczającej 1 m.
1 Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby włączyć
funkcję BLUETOOTH.
Jeżeli żadne urządzenia nie były jeszcze
sparowane, na przykład gdy przycisk BLUETOOTH
naciśnięto po raz pierwszy po zakupie
urządzenia, urządzenie przejdzie automatycznie
w tryb parowania, a na wyświetlaczu będzie
migać wskaźnik BLUETOOTH ( ) i napis
„PAIRING”.
Parowanie z co najmniej dwoma
urządzeniami BLUETOOTH
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH
(–PAIRING) , aż będzie słychać dwa sygnały
dźwiękowe.
2 Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
3 W urządzeniu BLUETOOTH wykonaj procedurę
parowania, aby wykryć urządzenie.
4 W urządzeniu BLUETOOTH wybierz
wyświetlaną nazwę „ZS-RS60BT”.
Jeżeli nazwa „ZS-RS60BT” nie jest wyświetlana na
wyświetlaczu urządzenia, powtórz czynności od
punktu 2.
5 Jeżeli w urządzeniu BLUETOOTH trzeba
wprowadzić kod dostępu*, wpisz „0000”.
Zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH. Na
wyświetlaczu pojawia się „BT AUDIO”.
* „Kod dostępu” może też być zwany „kluczem dostępu”,
„kodem PIN”, „numerem PIN” czy „hasłem”.
Wskazówka
Można sparować nawet 8 urządzeń BLUETOOTH. Jeżeli
zostanie sparowane 9. urządzenie BLUETOOTH, wówczas
urządzenie, które było sparowane najwcześniej, będzie
zastąpione nowym.
Uwagi
Tryb parowania jest anulowany po około 5 minutach, a
wskaźnik BLUETOOTH ( ) miga. Jeśli tryb parowania
zostanie anulowany podczas wykonywania procedury,
rozpocznij procedurę od kroku 1.
Kod dostępu urządzenia jest ustalony na stałe na „0000”.
Urządzenia nie można sparować z innym urządzeniem
BLUETOOTH, które ma kod inny niż „0000”.
Schemat B
Parowanie ze smartfonem obsługującym
NFC
Wystarczy dotknąć urządzenie smartfonem
obsługującym NFC, aby je automatycznie włączyć,
uruchomić funkcję BLUETOOTH, sparować i połączyć
ze smartfonem.
Obsługiwane smartfony
Smartfony z wbudowaną funkcją NFC (OS: Android™ 2.3.3
lub nowszy, z wyłączeniem Android 3.x)
Co oznacza „NFC”?
NFC (Near Field Communication (komunikacja
bliskiego zasięgu)) to rozwiązanie
pozwalające na bezprzewodową komunikację
na niewielką odległość różnych urządzeń,
takich jak telefony komórkowe i etykiety IC.
Dzięki funkcji NFC można łatwo przesyłać
dane, po prostu dotykając odpowiedniego
symbolu lub wyznaczonego punktu na
urządzeniu obsługującym NFC.
1 Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji
obsługi dostarczonej razem ze smartfonem.
Jeśli system twojego smartfonu to
Android 2.3.3 lub późniejszy, lecz
wcześniejszy niż Android 4.1
Przejdź do kroku 2.
Jeśli system twojego smartfonu to
Android 4.1 lub późniejszy
Przejdź do kroku 4.
Uwagi
Jeżeli radio jest zasilane z baterii i ich napięcie spadnie do pewnego poziomu, wskaźnik OPR/BATT przyciemni się lub może
nastąpić wyłączenie zasilania radia podczas odtwarzania. Jeżeli to nastąpi, należy wymienić wszystkie baterie na nowe. Nawet
po przyciemnieniu wskaźnika OPR/BATT można przez pewien czas korzystać z funkcji radia, jednak nie można używać
odtwarzacza CD. Przed wymianą baterii należy najpierw wyjąć płytę CD i odłączyć od urządzenia ewentualne urządzenie USB lub
elementy dodatkowe.
Aby używać sprzętu zasilanego z baterii, należy odłączyć przewód zasilania sieciowego od sprzętu oraz wyjąć wtyczkę z gniazda.
W trybie czuwania i przy podłączonym przewodzie zasilania sieciowego na wyświetlaczu widać napis „STANDBY”.
Korzystanie z funkcji zarządzania zasilaniem (tylko modele sprzedawane w Europie)
Sprzęt posiada funkcję automatycznego czuwania. Oznacza to, że urządzenie automatycznie przełącza się w stan
czuwania w ciągu 15 minut, jeśli nie będzie wykonywana żadna czynność i nie będzie przesyłany sygnał audio.
Aby włączyć lub wyłączyć tryb czuwania, naciśnij przycisk VOL przy naciśniętym przycisku . Po każdym
naciśnięciu przycisków na wyświetlaczu pojawia się napis „AUTO STANDBY ON” lub „AUTO STANDBY OFF”.
Uwagi
Wyświetlane dane odtwarzania zaczynają migać na wyświetlaczu na około 2 minuty przed przejściem w stan czuwania.
Funkcja automatycznego trybu czuwania nie jest dostępna, gdy jest aktywna funkcja FM/AM.
2 Pobierz i zainstaluj na smartfonie aplikację
„Łatwa komunikacja NFC”.
„Łatwa komunikacja NFC” to oryginalna aplikacja
firmy Sony przygotowana na telefony Android -
jest ona dostępna w Google Play™ Store.
Wyszukaj nazwę „Łatwa komunikacja NFC” lub
zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i
zainstalować darmową aplikację. Przy pobieraniu
aplikacji mogą zostać naliczone opłaty operatora
za przesył danych.
W pewnych krajach lub regionach ta aplikacja
może być niedostępna do pobrania.
Wskazówka
W przypadku niektórych modeli smartfonów połączenie
jednym dotknięciem może być dostępne bez pobierania
aplikacji „Łatwa komunikacja NFC”. W takim przypadku
działanie i specyfikacja mogą być inne od
zamieszczonego tutaj opisu. Szczegółowe informacje
znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem ze
smartfonem.
W przypadku kodu QR:
Do jego odczytania należy użyć odpowiedniej
aplikacji.
3 Uruchom aplikację „Łatwa komunikacja NFC”
na smartfonie.
Upewnij się, że widoczny jest ekran aplikacji.
4 Dotknij smartfonem urządzenia.
Przyłóż smartfon do znaku N na urządzeniu i
poczekaj, aż smartfon zareaguje.
Uwaga
Jeśli ekran smartfonu jest zablokowany, smartfon nie
będzie działał. Zwolnij blokadę i ponownie dotknij
smartfonem znaku N .
Smartfon odpowiada
(urządzenie rozpoznane)
Wykonuj instrukcje podane na ekranie, aby
nawiązać połączenie.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, na
wyświetlaczu pojawi się napis „BTAUDIO”.
Wskazówki
Jeśli trudno nawiązać połączenie, należy wykonać
następującą procedurę.
Uruchom aplikację „Łatwa komunikacja NFC” i
przesuń smartfon nad symbolem N na
urządzeniu.
Jeśli smartfon jest w futerale, należy go wyjąć.
Ponownie dotknij smartfonem urządzenia, aby je
rozłączyć.
Jeśli masz wiele urządzeń zgodnych z NFC, po prostu
dotknij smartfonem innego urządzenia, aby przełączyć
połączenie na to urządzenie. Na przykład, jeśli
smartfon jest połączony ze słuchawkami
obsługującymi NFC, wystarczy dotknąć smartfonem
urządzenia, aby przełączyć połączenie BLUETOOTH na
urządzenie (przełączanie połączenia jednym
dotknięciem).
Słuchanie muzyki
Sprawdź następujące kwestie przed uruchomieniem
urządzenia.
Funkcja BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH
jest włączona.
Zakończono parowanie. (Zobacz „Parowanie
urządzenia z urządzeniem BLUETOOTH”.)
1 Nawiąż połączenie BLUETOOTH między
urządzeniami.
Urządzenie BLUETOOTH nieobsługujące
NFC
Naciśnij przycisk BLUETOOTH , aby włączyć
funkcję BLUETOOTH.
Zostanie automatycznie podłączone urządzenie,
które było podłączone ostatnio.
Smartfon zgodny z NFC
Dotknij smartfonem znaku N na urządzeniu.
2 Uruchom w urządzeniu odtwarzanie źródła
dźwięku, takiego jak muzyka, wideo, gry itp.
Informacje szczegółowe o czynnościach
związanych z odtwarzaniem znajdują się w
instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.
Wskazówka
W celu wyregulowania głośności ustaw głośność urządzenia
BLUETOOTH lub smartfonu na poziomie średnim, a
następnie naciśnij przycisk VOL lub + na urządzeniu.
Zakończenie połączenia BLUETOOTH
Wykonaj jedną z poniższych czynności.
Wyłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH. Szczegółowe informacje znajdziesz
w instrukcji obsługi dostarczonej razem z
urządzeniem.
Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
Zmień bieżącą funkcję urządzenia.
Wyłącz sprzęt.
Ponownie dotknij smartfonem urządzenia, aby je
rozłączyć (tylko smartfony obsługujące NFC).
Usuwanie danych o sparowanym
urządzeniu
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ERASE ,
na wyświetlaczu pojawi się napis „BT RESET”.
2 Naciśnij przycisk ENTER .
Po usunięciu danych sparowanego urządzenia na
wyświetlaczu pojawi się napis „COMPLETE”. Aby
anulować resetowanie, naciśnij przycisk .
Słuchanie radia
1 Naciskaj przycisk FM/AM , aby włączyć
funkcję radia, a następnie wybierz pasmo „FM”
lub „AM”.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNE + lub
, aż zacznie zmieniać się częstotliwość
na wyświetlaczu.
Sprzęt automatycznie przeszukuje częstotliwości
fal radiowych i zatrzymuje się, gdy znajdzie
wyraźny sygnał stacji radiowej.
Jeżeli nie można dostroić radia do stacji przy
użyciu strojenia automatycznego, naciskaj
przycisk TUNE + lub , aby stopniowo
zmieniać częstotliwość.
Jeśli odbierany jest sygnał stereofoniczny stacji
FM, na wyświetlaczu pojawia się „ST”.
Uwaga
Jednostką częstotliwości stacji odbieranych w paśmie FM
jest MHz, a stacji odbieranych w paśmie AM jest kHz.
Aby zmienić przedział strojenia pasm FM/
AM
(Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach
sprzedawanych w niektórych krajach/regionach.
Zapoznaj się z danymi dotyczącymi radia,
przedstawionymi w sekcji „Dane techniczne”.)
W razie potrzeby można zmienić przedział strojenia
pasm FM/AM zgodnie z poniższą procedurą.
1 Naciskaj przycisk FM/AM , aby wybrać
zakres.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER , aż na
wyświetlaczu będzie migać napis „FM-xx” lub
„AM-xx”.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk FM/AM ,
pojawi się aktualny krok strojenia.
4 Naciśnij przycisk lub , aby wybrać
nowy krok strojenia.
Można wybrać „FM 50K” (przedział 50 kHz) lub
„FM 100K” (przedział 100 kHz) w paśmie FM, oraz
„AM 9K” (przedział 9 kHz) lub „AM 10K” (przedział
10 kHz) w paśmie AM.
5 Naciśnij przycisk ENTER .
Zmiana przedziału strojenia kasuje wszystkie
ustawienia zaprogramowanych stacji FM/AM.
Ponownie zaprogramuj stacje po zmianie przedziału
strojenia.
Sposoby polepszenia odbioru radia
Z radia należy korzystać z
miejscach, w których można
łatwo odbierać sygnał radiowy,
na przykład w pobliżu okna.
Ustaw też antenę (FM) lub obróć
całe urządzenie (AM), aby
uzyskać dobry odbiór.
Ustaw antenę, aby poprawić
odbiór audycji FM. Jeżeli
odbierana stacja FM ma dużo
zakłóceń, naciskaj przycisk FM
MODE , aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „MONO”.
Dźwięk straci efekt
stereofoniczny, ale jakość
odbioru będzie lepsza.
Obróć cały sprzęt,
aby poprawić odbiór
pasma AM.
(Wewnątrz
urządzenia znajduje
się antena
ferrytowa).
Jeżeli problem z odbiorem nadal występuje, spróbuj
zmienić lokalizację instalacji.
Unikaj następujących miejsc:
Między
budynkami
W pobliżu
telefonów
komórkowych,
urządzeń
elektrycznych
Na stalowych
blatach lub
stołach
Zapamiętywanie stacji
radiowych za pomocą
przycisków FAVORITE RADIO
STATIONS
Za pomocą przycisków FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3) można zapamiętać maksymalnie trzy stacje
radiowe. Przypisz jeden program FM lub AM do
każdego przycisku.
1 Naciskaj przycisk FM/AM , aby włączyć
funkcję radia, a następnie wybierz pasmo „FM”
lub „AM”.
2 Dostrój radio do stacji, którą chcesz
zapamiętać.
3 Naciśnij wybrany przycisk FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET) (1-3) i przytrzymaj,
usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Dostrojona stacja zostanie przypisana do
wybranego przycisku FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3), a numer przycisku będzie widoczny na
wyświetlaczu.
(Przykład: przypisanie stacji FM 87,50 MHz do
numeru )
Aby zmienić zapamiętaną stację
Powtórz czynności opisane w punktach od 1 do 3.
Stacja przypisana do przycisku zostanie zastąpiona
nową.
Słuchanie stacji radiowych
przypisanych do przycisków
FAVORITE RADIO STATIONS
Naciśnij wybrany przycisk FAVORITE RADIO
STATIONS (1-3) .
Uwaga
Aby zaprogramowana stacja nie została omyłkowo
zmieniona, nie należy przytrzymywać naciśniętego
przycisku. W przeciwnym razie stacja przypisana do
przycisku zostanie zastąpiona stacją, do której radio jest
obecnie dostrojone.
ZS-RS60BT_CET [PL] 4-559-900-33(1)
Korzystanie z wyświetlacza
Sprawdzanie informacji o płycie CD
Naciśnij dwukrotnie przycisk , aby anulować
wznowienie odtwarzania.
Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba
utworów i łączny czas odtwarzania.
Sprawdzanie informacji o pliku MP3/
WMA/AAC
Naciskaj przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania pliku MP3/WMA z płyty lub pliku
MP3/WMA/AAC z urządzenia USB.
Informacje pokazywane na wyświetlaczu zmieniają
się w następujący sposób:
Tytuł utworu ( )*1, 2
Dane wykonawcy ( )*1
Tytuł albumu ( )*1
Bieżący numer pliku i czas odtwarzania*3
*1 Jeżeli plik nie posiada znaczników ID3, WMA lub AAC, na
wyświetlaczu zamiast tytułu utworu, nazwiska wykonawcy
i nazwy albumu przewijają się: nazwa pliku, napis „NO
ARTIST” oraz napis „NO ALBUM”.
*2 Nazwa funkcji jest wyświetlana przez 2 sekundy, a
następnie pojawia się tytuł utworu.
*3 Po kilku sekundach dane te są wyświetlane w miejsce
danych wykonawcy lub tytułu albumu.
Sprawdzenie nazwy podłączonego
urządzenia BLUETOOTH
Podczas podłączania urządzenia BLUETOOTH
naciśnij przycisk DISPLAY .
Sprawdzanie danych stacji radiowej
Naciskaj przycisk DISPLAY podczas słuchania
radia.
Informacje pokazywane na wyświetlaczu zmieniają
się w następujący sposób:
Numer zapamiętanej stacji*1, 2 Częstotliwość
*1 Numer zapamiętanej stacji pojawia się tylko przy
słuchaniu zapamiętanej stacji.
*2 Po 2 sekundach wyświetlacz automatycznie wróci do
wyświetlania częstotliwości.
Wybór trybu odtwarzania
Gdy odtwarzanie z płyty/urządzenia USB jest
zatrzymane, możesz ustawić powtarzanie utworów
lub plików albo odtwarzanie losowe.
Naciskaj kilka razy przycisk PLAY MODE .
Po każdym naciśnięciu wskazanie pasma zmienia
się następująco:
Normalne odtwarzanie (brak)
Pojedyncze powtarzanie ( 1)
Powtarzanie wszystkich utworów ( )
Odtwarzanie wybranego foldera ( )*
Powtarzanie wybranego foldera ( , )*
Odtwarzanie losowe ( )
Odtwarzanie programu (PGM)
Odtwarzanie programu z powtarzaniem
(, PGM)
* Te funkcje są dostępne tylko podczas odtwarzania plików
MP3/WMA z płyty MP3/WMA lub plików MP3/WMA/AAC
z urządzenia USB.
Wielokrotne odtwarzanie utworów/
plików (odtwarzanie z powtarzaniem)
Urządzenie można tak ustawić, aby wielokrotnie
odtwarzało utwory CD-DA z płyty CD, pliki MP3/
WMA z dysku CD-R/CD-RW lub pliki MP3/WMA/AAC
z urządzenia USB w trybie normalnym i w trybie
programu.
1 Naciśnij przycisk CD lub USB , aby
włączyć funkcję CD lub USB.
2 Wykonaj następujące czynności.
Aby powtórzyć Czynność
Pojedynczy
utwór/plik
1 Naciśnij kilka razy przycisk
PLAY MODE , aż pojawi się
symbol „ 1”.
2 Przyciskiem lub
wybierz utwór/plik, który ma
być powtarzany.
3 Naciśnij .
Wszystkie
utwory/pliki
1 Naciśnij kilka razy przycisk
PLAY MODE , aż pojawi się
symbol „ ”.
2 Naciśnij .
Wybrany folder
na płycie MP3/
WMA lub
urządzeniu USB
1 Naciśnij kilka razy przycisk
PLAY MODE , aż pojawi się
symbol „ ” i ”.
2 Wybierz folder, naciskając
przycisk + lub .
3 Naciśnij .
Zaprogramo-
wane utwory/
pliki
1 Zaprogramuj utwory/pliki
(patrz „Tworzenie własnego
programu (odtwarzanie
programu)”).
2 Naciśnij kilka razy przycisk
PLAY MODE , aż na
wyświetlaczu pojawi się napis
„PGM” i symbol „ ”.
3 Naciśnij .
Aby anulować odtwarzanie z powtarzaniem
Naciśnij , aby zatrzymać odtwarzanie, a
następnie naciskaj przycisk PLAY MODE , aż z
wyświetlacza zniknie symbol „ ” (lub „ 1”).
Odtwarzanie utwor