Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka TOSHIBA DW-15F3EE(BS)-PL

Instrukcja obsługi Zmywarka TOSHIBA DW-15F3EE(BS)-PL

Powrót
ZMYWARKA DO NACZYŃ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Model:
Przed użyciem ZMYWARKI przeczytać uważnie niniejszą
instrukcję i przechowywać ją w dobrym stanie.
Angielski
DW-15F3EE(BS)-PL
2
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
Wszystkie opisane instrukcje powinny być dokładnie przeczytane i przestrzegane.
Instrukcje te są środkami ostrożności mającymi na celu zapobieganie ryzyku poważnych
urazów lub śmierci użytkownika, a także wszelkich szkód materialnych.
ZNAKOWANIA
OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE wskazuje na duże prawdopodobieństwo
poważnych urazów (*1) lub śmierci użytkownika.
UWAGA POUCZENIE wskazuje na duże prawdopodobieństwo
poważnych urazów (*2) lub strat materialnych (*3).
(*1) Poważne urazy - urazy wymagające hospitalizacji, długiego leczenia lub ślepota,
oparzenia skórne gorącem i zimnem, porażenie prądem, złamanie kości lub zatrucie.
(*2) Uraz - uraz, oparzenia skórne lub porażenie prądem, które nie wymagają hospitalizacji
ani długiego leczenia.
(*3) Utrata mienia – utrata rozszerzona domów, mebli, zwierząt domowych lub zwierzaków.
SYMBOLE
ZABRONIONE!
ZABRONIONE! Wskazuje czynności zabronione.
Szczegółowe instrukcje zostaną podane po wewnętrznej stronie
okręgu lub wokół symbolu na rysunkach lub też w formie pisemnej.
WAŻNY
WAŻNY! Wskazuje na działania obowiązkowe.
Szczegółowe instrukcje zostaną podane po wewnętrznej stronie
okręgu lub wokół symbolu na rysunkach lub też w formie pisemnej.
UWAGA
UWAGA! Zaleca podjęcie środków ostrożności.
Szczegółowe instrukcje zostaną podane po wewnętrznej stronie
trójkąta lub wokół symbolu na rysunkach lub też w formie pisemnej.
Ostrzeżenie
Z dala od dzieci
¤Nie zezwalać na obsługę zmywarki przez osoby niepełnoletnie
Zmywarka nie może być używana przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające
doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje
dotyczące obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
¤Należy uważać na dzieci i upewnić się, że nie będą się one bawiły zmywarką.
¤Materiał opakowaniowy może być niebezpieczny dla dzieci.
Zakaz
modyfikacji
¤Nie należy demontować ani modyfikować zmywarki.
Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię, a także doprowadzić
do urazów ciała. Jeśli wymagana jest naprawa, należy skontaktować się ze
sprzedawcą zmywarki.
Porażenie
prądem
¤Należy używać odpowiedniego źródła zasilania zgodnie z mocą podaną na
tabliczce znamionowej zmywarki.
Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Użycie
niewłaściwego źródła zasilania może spowodować przegrzanie gniazdka i
wywołać pożar.
3
Angielski
Odłączyć
wtyczkę
zasilania
¤Przed czyszczeniem lub konserwacją zmywarki należy najpierw odłączyć
wtyczkę zasilania.
Nie dotykać
mokrą ręką
¤Nie należy podłączać ani odłączać wtyczki zasilania mokrą ręką.
Może to spowodować porażenie prądem lub awarię, a także doprowadzić do
urazów ciała.
Porażenie
prądem
¤Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczki zasilania lub
luźnego gniazda zasilania.
Może to spowodować porażenie prądem lub awarię, a także doprowadzić do
urazów ciała lub pożarów.
Zakaz
demontażu i
napraw bez
zezwolenia
¤Nie wolno uszkadzać przewodu zasilania.
Przewodów zasilania nie wolno uszkadzać, przecinać ani obrabiać lub też
zginać, ciągnąć, skręcać ani wiązać. Ponadto nie wolno szarpać metalowych
części przewodu zasilania, umieszczać na nim ciężarków ani zaciskać
przewodu zasilania.
Przewód zasilania może zostać uszkodzony i spowodować pożar lub porażenie
prądem. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony
przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub też przez personel
o podobnych kwalifikacjach tak, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
Zakaz
oblewania
wodą
¤Nie należy oblewać wodą części korpusu głównego zmywarki.
Może to spowodować wypadki z porażeniem prądem lub zwarcia.
Trzymać z dala
od materiałów
łatwopalnych
¤Nie wkładać do zmywarki materiałów łatwopalnych.
Nie wkładać do zmywarki materiałów łatwopalnych takich jak nafta, benzyna,
olej lotny, rozcieńczalnik, alkohol etylowy itp. oraz naczyń zawierających takie
substancje.
Może to spowodować wybuch lub pożar.
Wytrzeć kurz
¤Wytrzeć kurz lub brud nagromadzony na wtyczce przewodu zasilania.
Nagromadzony kurz lub brud może spowodować pożar.
Zabronione
¤Nie dotykać wnętrza obudowy oraz dysz parowych podczas pracy urządzenia i
30 minut po jej zakończeniu.
Istnieje obawa, że mogą wystąpić poparzenia.
Instrukcja
¤Wyjąć naczynia, wyczyścić filtry, przejść do obsługi minimum 30 minut po
przeprowadzeniu operacji.
Istnieje obawa, że mogą wystąpić poparzenia.
Zabronione
¤Nie należy używać przedłużacza.
Może to spowodować pożar ze względu na wysoką temperaturą.
Instrukcja
¤W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, takich jak brak ruchu ramienia
spryskującego, dym lub dziwny zapach, należy natychmiast odłączyć wtyczkę
zasilania i zaprzestać używania zmywarki.
Należy zwrócić się do przedstawiciela, u którego zakupiono urządzenie, w celu
dokonania przeglądu/naprawy. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym oraz pożaru na skutek wycieku prądu lub zwarcia.
4
Włożyć wtyczkę
¤Włożyć wtyczkę zasilania do podstawy i poprowadzić przewód dołem.
Jeśli przewód jest skierowany ku górze lub jeśli wtyczka jest włożona
niekompletnie, może to spowodować pożar w wyniku wycieku prądu lub
wydzielania się ciepła.
Zabronione
¤Nie należy obsługiwać zmywarki, wkładając do jej wnętrza łatwopalne
przedmioty, takie jak ręczniki i ścierki.
Istnieje obawa wystąpienia pożaru.
Instrukcja
¤Odseparować od źródła ciepła, takiego jak kuchenka gazowa, 15 cm lub więcej.
Istnieje obawa wystąpienia pożarów i deformacji.
Zabronione
¤Na urządzeniu głównym nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.
Na urządzeniu głównym nie należy umieszczać ciężkich lub gorących
przedmiotów, takich jak pojemniki z wodą lub gorącą wodą, urządzenia
grzewcze, szklanki, produkty elektryczne, sztućce itp.
Upadek podczas otwierania i zamykania drzwi może spowodować urazy
ciała. Ponadto, rozlana woda może pogorszyć izolację i spowodować wyciek
elektryczny oraz pożar.
Trzymać z dala
od materiałów
łatwopalnych
¤Nie należy umieszczać zmywarki w pobliżu ognia.
¤Nie kłaść palącej się świecy lub papierosa na zmywarce. Może to spowodować
pożar.
Ostrożna
instalacja
¤Upewnij się, że zmywarka może być ustawiona w miejscu o dobrym odpływie
wody.
Używanie zmywarki ze słabym odpływem może spowodować cofanie się wody
do zmywarki i doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Prawidłowe
uziemienie
¤Zmywarka musi być uziemiona.
Po uziemieniu opór prądu jest minimalny, co może zmniejszyć
niebezpieczeństwo porażenia prądem, gdy zmywarka znajdzie się w stanie
usterki. Przewody elektryczne tej zmywarki posiadają przewód uziemiający i
wtyczkę uziemiającą.
Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego spowoduje porażenie
prądem. Jeśli wystąpi usterka E3, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, a naprawą
powinien zająć się profesjonalny elektryk lub serwis.
Zakaz
demontażu i
napraw bez
zezwolenia
¤Nie należy zmieniać wtyczki bez zezwolenia.
Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, odpowiednie gniazdko powinno zostać
zainstalowane przez profesjonalnego elektryka.
5
Angielski
Uwaga
Nie ciągnąć na
siłę
¤Podczas odłączania wtyczki od gniazdka nie należy ciągnąć przewodu
zasilania na siłę. Wyciągać chwytając za wtyczkę. Może to spowodować
porażenie prądem lub awarię oraz doprowadzić do urazów ciała.
Nie używać
¤Nie używać mydła, proszku do prania ani innych środków do dezynfekcji
rąk. Należy stosować wyłącznie proszek do mycia naczyń odpowiedni dla
automatycznej zmywarki do naczyń. Może to spowodować awarię urządzenia.
Nie myć
¤Nie myć naczyń z tworzyw sztucznych.
W przypadku naczyń z tworzyw sztucznych w zmywarce można myć tylko te,
które są oznaczone jako bezpieczne dla zmywarki lub w innych podobnych
sytuacjach. W przypadku naczyń z tworzyw sztucznych bez oznaczeń, należy
sprawdzić szczegóły u producenta naczyń.
Środowisko
zastosowania
¤Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Takie urządzenie domowe jest przeznaczone do użytku domowego, np:
- Zastosowanie w kuchni pracowniczej w sklepie, biurze i innych środowiskach
pracy;
- Gospodarstwo wiejskie;
- Zastosowanie dla klientów w hotelu, hotelu samochodowym i innych
środowiskach mieszkalnych;
- Środowisko zajazdowe
Zakaz wspinania
się
¤Nie siadać ani nie stawać na stojaku na naczynia lub drzwiach zmywarki.
Może to doprowadzić do niebezpieczeństwa urazów ciała spowodowanych
deformacją lub uszkodzeniem.
Wyciągnąć
wtyczkę
zasilania
¤Gdy zmywarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka i zamknąć drzwiczki zmywarki.
Porażenie prądem lub zwarcie może być spowodowane degradacją materiału
izolacyjnego.
Należy dbać o
drzwiczki
¤Drzwiczki powinny być zamknięte, aby zapobiec potknięciu się.
¤Otwarcie drzwiczek podczas zmywania jest bardzo niebezpieczne, gdyż
gorąca woda może spowodować poparzenie.
Dbać o
bezpieczeństwo
¤Podczas wkładania przedmiotów (naczyń, narzędzi kuchennych itp.) do
zmywarki:
1. Należy uważać na ostre narzędzia tak, aby nie porysowały one listwy
uszczelniającej drzwi.
2. Ostrzeżenie: noże i inne ostre przyrządy należy wkładać do kosza, ostrym
końcem do dołu lub na płasko.
Dbać o
czyszczenie
¤Zwilżyć miękką szmatkę łagodnym roztworem czyszczącym, następnie
przetrzeć urządzenie i wytrzeć do sucha suchą szmatką.
Uwaga
¤Po umyciu sprawdzić, czy proszek do mycia naczyń jest opróżniony.
¤Po pierwsze, przed użyciem zmywarki należy sprawdzić, czy na panelu nie ma
powiadomienia o błędzie lub nieprawidłowościach.
¤Podczas instalowania zmywarki należy użyć nowego węża do wody. Nie
należy używać aktualnego węża do wody.
¤Maksymalne ciśnienie wlotowe wody wynosi 1 Mpa
Minimalne ciśnienie wlotowe wody wynosi 0,04 Mpa.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756